Organisatie-, Mandaat- en Volmachtbesluit directie BO SZW 2013

Geldend van 07-11-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2013, houdende de inrichting van de directie Bestuursondersteuning alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Bestuursondersteuning (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie BO SZW 2013)

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. de directie BO: de directie Bestuursondersteuning van het ministerie;

 • b. de directeur: de directeur Bestuursondersteuning;

 • c. het afdelingshoofd: het hoofd van de afdeling Kabinetszaken, Managementondersteuning en Stukkenverkeer;

 • d. de teamleider: de teamleider die ressorteert onder het Hoofd Kabinetszaken, Managementondersteuning en Stukkenverkeer.

§ 2. Organisatie

Artikel 2

De directie BO bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de afdeling Bestuursadvies;

 • b. de afdeling Kabinetszaken, Managementondersteuning en Stukkenverkeer;

 • c. [Red: vervallen;]

 • d. Programmateams.

§ 3. Verantwoordelijkheden

Artikel 3

De directeur BO (tevens hoofd van de afdeling Bestuursadvies) is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het waarborgen van de kwaliteit, de samenhang en de tijdigheid van de ambtelijke advisering en het bevorderen van integrale besluitvorming;

 • b. het beoordelen en zo nodig van commentaar voorzien van stukken ten behoeve van de leden van de Bestuursraad SZW en de bewindspersonen;

 • c. het gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van de leden van de Bestuursraad SZW en de bewindspersonen;

 • d. het adviseren over (mogelijke) belangrijke politieke ontwikkelingen op de kortere termijn en bijdragen aan de reflectie op ontwikkelingen op de middellange termijn;

 • e. het ondersteunen van de leiding in het bevorderen van de samenwerking binnen het departement en het leggen van verbindingen en het sturen op voortgang en samenhang;

 • f. het voeren van het secretariaat van overlegvormen van bewindspersonen;

 • g. het voorbereiden en coördineren van de advisering en het voeren van het secretariaat ten behoeve van diverse overlegvormen van de leden van de Bestuursraad SZW;

 • h. het zorgdragen voor interne en externe coördinatie ten aanzien van ministerraads- en parlementaire aangelegenheden;

 • i. het coördineren van de inbreng van het ministerie in SZW-brede plenaire debatten in het parlement;

 • j. het initiëren en organiseren van periodieke bijeenkomsten over politiek-bestuurlijke thema’s;

 • k. het deelnemen aan gesprekken van de bewindspersonen met derden;

 • l. het ondersteunen van de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal op het gebied van planning en control bij de aansturing van directies die rechtstreeks onder hen ressorteren;

 • m. het geven van advies en ondersteuning van de de Secretaris-Generaal en de plaatsvervangend Secretaris-Generaal op het vlak van planning en control;

 • n. het adviseren van de plaatsvervangend Secretaris-Generaal in de rol van eigenaar van samenwerkingsverbanden binnen het ministerie;

 • o. de coördinatie van de crisisbeheersing binnen SZW en de daarmee verband houdende secretariële ondersteuning;

 • p. de advisering van de voorzitter van het Calamiteitenteam De Resident.

Artikel 4

Het hoofd van de afdeling Kabinetszaken, Managementondersteuning en Stukkenverkeer is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontvangen, registreren en bepalen van de stappen ter afhandeling van post van derden en van stukken van directies en directoraten-generaal van het ministerie gericht aan bewindspersonen, de secretaris-generaal of de plaatsvervangend secretaris-generaal;

 • b. de verzending van door één of meer bewindspersonen, de secretaris-generaal of de plaatsvervangend secretaris-generaal getekende stukken;

 • c. het zorgdragen voor de informatievoorziening ten aanzien van ministerraads- en parlementaire aangelegenheden en het onderhouden van de daarvoor noodzakelijke contacten

 • d. het zorgdragen voor de administratieve begeleiding bij de verzending en publicatie van wet- en regelgeving;

 • e. het zorgdragen voor de logistieke ondersteuning van de bewindspersonen bij departementsbrede debatten in het parlement;

 • f. de interne postvoorziening en overige administratieve werkzaamheden binnen de directie BO;

 • g. het inhoudelijk zorgdragen voor de standaarden voor SZW-stukken door middel van de SZW Wordsjablonen;

 • h. de managementondersteuning van bewindspersonen en de leden van de Bestuursraad SZW;

 • i. het bijstaan, in adviserende en uitvoerende zin, van bewindspersonen, de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal in protocollaire en representatieve aangelegenheden;

 • j. het adviseren over en het afhandelen van aangelegenheden betreffende Koninklijke onderscheidingen;

 • k. het verzorgen van adviezen betreffende toekenning van predicaten aan bedrijven en instellingen;

 • l. het adviseren over en zorgdragen voor relatiegeschenken voor de ambtelijke en politieke leiding;

 • m. de ondersteuning van bewindspersonen, de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal door kamerbewaarders;

 • n. het optreden als contactpersoon op alle facetten van de bedrijfsvoering van de directie BO en de bewindspersonen voor de andere onderdelen van het ministerie;

 • o. de coördinatie op het gebied van informatiebeveiliging van de directie BO;

 • p. het voeren van beheer, de redactie en coördinatie van uitingen van de directie BO op intranet en Rijksportaal.

Artikel 6

Programmamanagers ressorterend onder de directeur BO zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een programma. De verantwoordelijkheden en taken worden per programma in een overeenkomst tussen de directeur BO en programmamanager expliciet beschreven.

§ 4. Bevoegdheden

Artikel 7

Aan het afdelingshoofd, alsmede aan de programmamanagers ressorterend onder de directie BO wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het ondertekenen van stukken die betrekking hebben op:

 • a. de taken van de eigen afdeling of het eigen programmateam,

 • b. de personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling of het eigen programmateam voor zover het betreft:

  • 1. Het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers; (directeur BO stelt vast);

  • 2. Het houden van personeelsgesprekken;

  • 3. Verlof van medewerkers;

  • 4. Kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur (maximaal € 150).

Artikel 8

Het hoofd van de afdeling Kabinetszaken, Managementondersteuning en Stukkenverkeer is gevolmachtigd tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de taken, genoemd in artikel 4, tot een bedrag van € 5.000,– per overeenkomst.

Artikel 10

Programmamanagers ressorterend onder de directeur Bestuursondersteuning zijn gevolmachtigd tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de taken, genoemd in artikel 6, tot een bedrag van € 5.000,– per overeenkomst.

Artikel 11

 • 1 Bij afwezigheid van de directeur worden diens taken en bevoegdheden verricht onderscheidenlijk uitgeoefend door de door hem aangewezen functionarissen voor de duur van de afwezigheid of verhindering.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van het afdelingshoofd Kabinetszaken, Managementondersteuning en Stukkenverkeer worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de teamleider.

Artikel 11a

Aan de teamleider wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden ten behoeve van medewerkers van de eigen organisatorische eenheid, met uitzondering van het vaststellen van beoordelingen en bijzondere beloningen.

§ 5. Slotbepaling

Artikel 12

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat de artikelen 1 tot en met 7 terugwerken tot en met 1 oktober 2012

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, Mandaat- en Volmachtbesluit directie BO SZW 2013.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2013

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Namens deze,

De directeur Bestuursondersteuning,

N. de Groot

Terug naar begin van de pagina