Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 december 2013 inzake verlening van machtiging aan de ambtenaren van politie belast met het vreemdelingentoezicht die werkzaam zijn bij het Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt voor het vragen van gegevens en inlichtingen van andere bestuursorganen als bedoeld in artikel 107, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Aan de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onder a, van de Vreemdelingenwet 2000, werkzaam bij het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt, wordt machtiging verleend met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid bedoeld in artikel 107, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 om aan andere bestuursorganen de gegevens en inlichtingen te vragen die de Minister van Veiligheid en Justitie behoeft voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2013, treedt het in werking met ingang van de dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina