Regeling toedeling strafrechtelijke handhaving AWBZ en Zvw

[Regeling vervallen per 10-03-2021.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 2013, Kenmerk 176586-114158-Z, houdende het opdragen van strafrechtelijke handhaving op terreinen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en van de Zorgverzekeringswet aan de Inspectie SZW (Regeling toedeling strafrechtelijke handhaving AWBZ en Zvw)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 3, aanhef en onder b, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 10-03-2021]

De bijzondere opsporingsdienst, bedoeld in artikel 2, aanhef en onder d, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, heeft mede tot taak;

Artikel 3

[Vervallen per 10-03-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toedeling strafrechtelijke handhaving AWBZ en Zvw.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina