Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)

Geldend van 26-12-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 december 2013, HDPO/AR-464/13 tot het verlenen van machtiging aan P-Direkt

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De directeur P-Direkt wordt gemachtigd tot het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de dienstverlening van P-Direkt aan het ministerie.

 • 3 Met betrekking tot de Archiefwet 1995 wordt de directeur van P-Direkt gemachtigd:

  • a. om op basis van het daartoe strekkende besluit van de minister papieren documenten door reproducties te vervangen teneinde de aldus vervangen papieren documenten te vernietigen, overeenkomstig artikel 7 van de Archiefwet 1995;

  • b. om papieren documenten te scannen en de gescande documenten aan het digitale dossier toe te voegen, waarbij de originele papieren documenten worden bewaard totdat vervanging als bedoeld in het derde lid, onder a, is toegestaan;

  • c. om op basis van een daartoe strekkend besluit van of namens de minister de archiefbescheiden te vernietigen overeenkomstig artikel 3 van de Archiefwet 1995.

Artikel 3

De uitoefening van de machtiging, bedoeld in artikel 2, geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en richtlijnen.

Artikel 4

De directeur P-Direkt kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 5

 • 1 De machtiging geldt voor de duur van de dienstverlening van P-Direkt aan het ministerie.

 • 2 De uitoefening van de machtiging vindt plaats vanaf de datum waarop het ministerie gebruik maakt van de dienstverlening van P-Direkt.

Artikel 6

Eerdere aan P-Direkt of zijn rechtsvoorganger verleende machtigingen tot het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van personeels- en salarisadministratie worden ingetrokken per datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 7

 • 1 Dit besluit zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 12 december 2013

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

De plv. Secretaris-Generaal,

R. van Roeden

Terug naar begin van de pagina