Subsidieregeling internationaal ondernemen 2014

[Regeling vervallen per 01-07-2017.]
Geldend van 17-10-2015 t/m 30-06-2017

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 december 2013, nr. Minbuza-2013.34529 inzake subsidieverstrekking voor activiteiten gericht op het versterken van de voorwaarden voor duurzaam internationaal ondernemen van MKB-ondernemers (Subsidieregeling internationaal ondernemen 2014)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 4, 8, 17 en 19 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

 • ondersteuningstraject: een samenhangend geheel van activiteiten, verricht ten behoeve van een MKB-ondernemer, gericht op het versterken van de voorwaarden voor duurzaam internationaal ondernemen van diens onderneming, bestaande uit het doen inventariseren van de sterktes en zwaktes, kansen, markten en activiteiten die nodig zijn voor een planmatige bewerking van een of meer buitenlandse markten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2017]

De minister kan op aanvraag aan MKB-ondernemers internationaliseringsvouchers verstrekken. De minister verstrekt op grond van deze regeling niet meer dan een voucher per MKB-ondernemer.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2017]

Bij de toepassing van deze regeling neemt de minister de de-minimisverordening in acht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2017]

 • 1 Voor toepassing van deze regeling in 2014 geldt een subsidieplafond van € 2,44 miljoen. De minister maakt de subsidieplafonds voor de tijdvakken na 2014 in de Staatscourant bekend.

 • 2 De minister verdeelt de beschikbare internationaliseringsvouchers in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de minister de volgorde van verstrekking vast door middel van loting.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2017]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een ondersteuner die een ondersteuningstraject heeft uitgevoerd en die in verband daarmee een geldig internationaliseringsvoucher overlegt.

 • 2 Voor subsidie op grond van het eerste lid kunnen uitsluitend in aanmerking komen:

  • a. een stichting of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die blijkens haar statuten tot doel heeft de belangen te behartigen van ondernemingen of organisaties van ondernemingen;

  • b. de kamer van koophandel;

  • c. een exportadviesonderneming, die statutair of naar werkzaamheden gericht of mede gericht is op het adviseren en begeleiden van MKB-ondernemingen op het gebied van internationaal ondernemen en export.

 • 3 Organisaties, bedoeld in het tweede lid, kunnen slechts voor subsidie in aanmerking komen indien:

  • a. zij in voldoende mate beschikken over deskundige personele capaciteit op ten minste hbo-niveau met drie of meer jaren ervaring met het in het kader van de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde kerntaken adviseren en begeleiden van en in een nauwe relatie met MKB-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen en export, en

  • b. zij zich bereid verklaren om de gedragscode die als bijlage bij deze regeling is gevoegd, na te leven.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2017]

 • 1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een aanvraagprocedure in twee fasen. In de eerste fase beoordeelt de minister of de aanvrager voldoet aan de maatstaven die in artikel 5, tweede en derde lid, zijn neergelegd. Indien deze eerste fase tot een positieve beoordeling leidt, doet de minister daarvan mededeling via internet. De aanvrager maakt gebruik van het voor deze fase door de minister beschikbaar gestelde formulier.

 • 2 Binnen zes maanden na afloop van het ondersteuningstraject dient de aanvrager het voucher in met het daartoe voor deze tweede fase door de minister beschikbaar gestelde formulier. De minister kan de termijn een maal met ten hoogste zes maanden verlengen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2017]

De Subsidieregeling internationaal ondernemen 2012 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen om subsidie, die voor inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die voor inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling internationaal ondernemen 2014.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 en vervalt met ingang van 1 juli 2017.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

Bijlage

[Vervallen per 01-07-2017]

Gedragscode ondersteuner

[Vervallen per 01-07-2017]

Onafhankelijkheid; uitgangspunt is dat de adviseur/ondersteunende organisatie in uitvoering van het SIB-traject geen enkel belang heeft bij uitvoering van diensten of levering van producten volgend uit het SIB-traject

[Vervallen per 01-07-2017]

 • de adviseur/ondersteunende organisatie zal geen preferente leveranciers aan de SIB-deelnemer adviseren.

Vertrouwelijkheid

[Vervallen per 01-07-2017]

 • de adviseur/ondersteunende organisatie behandelt een SIB-traject strikt vertrouwelijk, geeft informatie niet ter inzage aan derden en zal niet over e.e.a. publiceren.

 • de adviseur/ondersteunende organisatie neemt maatregelen zodat SIB-dossiers (papier en digitaal) vertrouwelijk beheerd worden.

Controle

[Vervallen per 01-07-2017]

 • de adviseur/ondersteunende organisatie zal meewerken aan controle op zijn werk door AgNl.

 • de adviseur/ondersteunende organisatie zal desgevraagd informatie verschaffen over het verloop van trajecten.

Kennisdeling

[Vervallen per 01-07-2017]

 • de adviseur/ondersteunende organisatie zal meewerken aan uitwisseling van kennis en ervaring met andere adviseurs/ondersteunende organisaties met als doel verbetering van de advisering.

Terug naar begin van de pagina