Toestemmingsbesluit De Nederlandsche Bank N.V. 2013

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Besluit van 9 december 2013, houdende toestemming aan De Nederlandsche Bank N.V. tot het beheer van een numismatische collectie en een numismatisch informatiesysteem (Toestemmingsbesluit De Nederlandsche Bank N.V. 2013)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, van 4 december 2013, nr. FM/ 2013/2129 M, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Overwegende dat het met het oog op de afwikkeling van de Stichting Het Geld- en Bankmuseum wenselijk is een voorziening te treffen voor de collectie die bij de Stichting Het Geld- en Bankmuseum was ondergebracht, alsmede voor het in stand houden van een door die stichting beheerde numismatisch informatiesysteem NUMIS; dat daartoe aan De Nederlandsche Bank N.V. in het algemeen belang is verzocht werkzaamheden te verrichten ten behoeve van het feitelijk beheer en de instandhouding van een numismatische collectie en een numismatisch informatiesysteem, alsmede werkzaamheden te verrichten ten behoeve van het beheer en instandhouding hiervan;

Gelet op artikel 9, aanhef en onderdeel c, van de Bankwet 1998;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan De Nederlandsche Bank N.V. wordt toestemming verleend tot:

  • a. het feitelijk beheer en de instandhouding van de numismatische collectie van het Ministerie van Financiën en de numismatische collectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • b. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het beheer, de instandhouding en het ontsluiten van de in onderdeel a bedoelde numismatische collecties in samenhang met de eigen numismatische collectie van De Nederlandsche Bank N.V.;

  • c. het in stand houden van een openbaar informatiesysteem en het daarin bijhouden van de meldingen zoals bedoeld in de artikelen 5.6, eerste en tweede lid, 5.10, eerste lid, en 5.11 van de Erfgoedwet, voor zover het betreft numismatische objecten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 november 2013.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Toestemmingsbesluit De Nederlandsche Bank N.V. 2013.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 december 2013

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de achttiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven