Tijdelijke experimentenregeling stembiljetten voor kiezers buiten Nederland

[Regeling vervalt per 01-01-2021.]
Geldend van 10-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2013 houdende tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten voor kiezers buiten Nederland (Tijdelijke experimentenregeling stembiljetten voor kiezers buiten Nederland)

Artikel 3

  • 1 Bij de registratie van een logo, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Experimentenwet, verstrekt een politieke groepering aan het centraal stembureau tevens digitaal het logo met als extensie ‘Joint Photographic Experts Group’ (jpeg) en een resolutie van 300 ‘Dots per inch’ (dpi). Het logo wordt in drie formaten aangeleverd, te weten met:

    • een maximale breedte van 37,5 millimeter en een maximale hoogte van 9,3 millimeter;

    • een maximale breedte van 18,3 millimeter en een maximale hoogte van 9,3 millimeter;

    • een maximale breedte van 12 millimeter en een maximale hoogte van 9,3 millimeter.

  • 2 Het centraal stembureau stelt de geregistreerde logo’s digitaal beschikbaar aan Onze Minister en de burgemeester van ’s-Gravenhage.

Artikel 4

Artikel 5

Het briefstembureau stelt bij de stemopneming vast de redenen waarom stemmen als ongeldig worden aangemerkt en verstrekt deze gegevens aan Onze Minister ten behoeve van de evaluatie van het experiment, bedoeld in artikel 17 van het Experimentenbesluit.

Artikel 6

  • 2 Als model voor de registratie van een logo wordt het model vastgesteld dat in de bijlage bij deze regeling is opgenomen.

  • 3 Als modellen voor het verzoek om een vervangend briefstembewijs worden de modellen vastgesteld die in de bijlage bij deze regeling zijn opgenomen.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van de dag dat de Experimentenwet vervalt.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke experimentenregeling stembiljetten voor kiezers buiten Nederland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage

Model A. De stembiljetten voor kiezers buiten Nederland bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, de leden van het Europees Parlement en bij het referendum

1. Het model voor het stembiljet voor kiezers buiten Nederland bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en de verkiezing van de leden van het Europees Parlement luidt als volgt:

Bijlage 257905.png

2. Het model voor het stembiljet voor kiezers buiten Nederland bij het referendum luidt als volgt:

Bijlage 259669.png

Model B. Het registratieformulier van een logo van een politieke groepering

Bijlage 252937.png

Model C. Het verzoek om een vervangend briefstembewijs voor kiezers buiten Nederland

Bijlage 256327.png
Bijlage 256328.png

Model D. Het verzoek om een vervangend briefstembewijs voor kiezers in Aruba, Curaçao of Sint Maarten

Bijlage 256329.png
Bijlage 256330.png
Terug naar begin van de pagina