Regeling basisregistratie personen

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 01-07-2024 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 december 2013, nr. 2013-0000731182, DCB/CZW/S&B, houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen en het Besluit basisregistratie personen (Regeling basisregistratie personen)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281), de artikelen 1.12, derde en vierde lid, 1.15, derde lid, 2.21, vijfde lid, 2.40, derde lid, en 4.7, tweede lid, van de Wet basisregistratie personen en de artikelen 3, eerste lid, 6, vierde lid, 9, tweede lid, 15, tweede en zevende lid, 16, derde lid, 17, derde lid, 20, 23, tweede lid, 32, tweede lid, 38, 47, tweede, vierde en zesde lid, 48, tweede lid, 49 en 52 van het Besluit basisregistratie personen;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de Wet BRP: de Wet basisregistratie personen;

 • b. het Besluit BRP: het Besluit basisregistratie personen;

 • c. de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • d. huisgezin: de ingeschrevenen op het adres die ofwel echtgenoot, geregistreerde partner dan wel bloed- of aanverwanten in de eerste graad van elkaar zijn, ofwel dezelfde geslachtsnaam hebben, ofwel dezelfde inschrijvingsdatum op het adres hebben.

§ 2. De systeembeschrijving

Artikel 2

De systeembeschrijving wordt gevormd door de niet als toelichting gemarkeerde delen van het Logisch Ontwerp BRP, versie 2024.Q3, bedoeld in artikel 3.

§ 3. De bewaring van geschriften en andere bescheiden

Artikel 4

 • 1 De te bewaren geschriften en andere bescheiden, ongeacht hun vorm, die de verwerkingsverantwoordelijke heeft gebruikt in verband met de verwerking van gegevens in de basisregistratie, zijn vermeld in de lijst die als bijlage 6 bij deze regeling is gevoegd.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde geschriften en andere bescheiden worden met het oog op het gebruik daarvan bij de uitvoering van de Wet BRP bewaard gedurende de in de lijst vermelde termijnen.

§ 5. Het onderzoek

Artikel 7

Een overheidsorgaan of een derde als bedoeld in artikel 1.12, eerste onderscheidenlijk vierde lid, van de Wet BRP, stelt de door de minister hiertoe aangewezen personen in staat gegevens te verzamelen ten behoeve van het onderzoek, bedoeld in artikel 1.12, eerste lid, van de Wet BRP.

§ 6. Kosten in verband met de uitvoering van de Wet BRP

Artikel 8

 • 2 In afwijking van het eerste lid worden niet als afstemmingsbericht aangemerkt de berichten die door het overheidsorgaan of de derde over het stelsel van berichtuitwisseling worden verzonden en ontvangen, voor zover deze berichten het aantal afstemmingsberichten, bedoeld in artikel 15, achtste lid, van het Besluit BRP, te boven gaan.

Artikel 9

Het tarief, bedoeld in artikel 15, zevende lid, van het Besluit BRP, bedraagt per overheidsorgaan of derde:

 • a. bij verzending en ontvangst van afstemmingsberichten over het stelsel van berichtuitwisseling: € 0,16 per geregistreerde persoon;

 • b. bij verzending en ontvangst van afstemmingsberichten met behulp van alternatieve media het bedrag, genoemd onder a, vermeerderd met € 166.

Artikel 10

Artikel 11

 • 1 Onverminderd de kosten waaraan door de betrokkene al wordt bijgedragen op grond van artikel 14 van het Besluit BRP, worden de kosten op basis waarvan een bijdrage kan worden vastgesteld op grond van artikel 18 van het Besluit BRP bepaald door het aantal uren dat wordt gewerkt aan de verstrekking, vermenigvuldigd met een uurtarief van € 98.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 19 van het Besluit BRP, worden de kosten op basis waarvan een bijdrage wordt vastgesteld op grond van artikel 19 van het Besluit BRP bepaald door het aantal uren dat wordt gewerkt aan de verstrekking, vermenigvuldigd met een uurtarief van € 98.

 • 3 Bij verstrekking met behulp van alternatieve media wordt de bijdrage, bedoeld in het eerste en tweede lid, vermeerderd met € 166.

§ 7. Het overleg

Artikel 12

 • 2 Het overleg wordt ten minste vier keer per jaar gevoerd.

 • 3 Op verzoek van de minister of een van de vertegenwoordigers kan ook tussentijds overleg plaatsvinden.

Artikel 13

 • 1 Het overleg wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter die, na overleg met de vertegenwoordigers, wordt benoemd door de minister.

 • 2 De minister draagt zorg voor het ambtelijk secretariaat van het overleg.

Hoofdstuk 2. De bijhouding van de basisregistratie

Artikel 14

De in de tabel in bijlage 1 bij de artikelen 23, tweede lid, en 32, tweede lid, van het Besluit BRP bedoelde gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling zijn nader bepaald in bijlage 7 bij deze regeling.

Artikel 16

[Vervalt op nader te bepalen datum; bekendgemaakt in 2021. Zie het overzicht van wijzigingen]

Het model van het verhuisbericht, bedoeld in artikel 2.21, vijfde lid, van de Wet BRP, is opgenomen in bijlage 9 bij deze regeling.

Artikel 17

Als instellingen voor gezondheidszorg als bedoeld in artikel 2.40, derde lid, onderdeel a, van de Wet BRP, worden aangewezen: de instellingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen, voor zover het gaat om instellingen voor behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening en instellingen voor verpleging.

Artikel 18

Als instellingen op het gebied van de kinderbescherming als bedoeld in artikel 2.40, derde lid, onderdeel b, van de Wet BRP, worden aangewezen: de justitiële jeugdinrichtingen, bedoeld in artikel 3a van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, en gesloten accommodaties als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

Artikel 19

Als penitentiaire instellingen als bedoeld in artikel 2.40, derde lid, onderdeel c, van de Wet BRP, worden aangewezen: de inrichtingen die door de Minister van Justitie en Veiligheid zijn bestemd voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsbeneming, niet zijnde inrichtingen als bedoeld in artikel 18.

Hoofdstuk 2a. Ondersteuning bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie

Artikel 19a

Hoofdstuk 4. Toezicht, overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Toezicht

Artikel 21

 • 4 Onverminderd het derde lid, omvatten de gegevens in het uittreksel, bedoeld in artikel 4.3, vierde lid, van de Wet BRP, dat door het college van burgemeester en wethouders aan de minister wordt gezonden, de antwoorden op de vragen van de vragenlijsten die deel uitmaken van het evaluatie-instrument.

§ 2. De oude registers

Artikel 22

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten het persoonsregister, bedoeld in het Besluit bevolkingsboekhouding, op een andere wijze dan in de vorm van persoonskaarten als bedoeld in het Besluit bevolkingsboekhouding aan te houden. Indien het college hiertoe besluit, regelt het tevens de vernietiging van de persoonskaarten.

Artikel 23

 • 1 Het schakelregister wordt aangehouden in de vorm van microfoto’s. De inhoud van het register is vervangen door een afschrift in dubbel.

 • 2 Het dubbel van het schakelregister is in bewaring bij het Nationaal Archief. Bij de overbrenging zijn met betrekking tot verstrekkingen uit het register beperkingen aan de openbaarheid gesteld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de daarin opgenomen personen.

Artikel 24

Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage heeft de zorg over het persoonskaartenarchief en het schakelregister.

Artikel 25

Indien het college van burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage voor een doelmatige dagelijkse uitvoering van de taak ten aanzien van het schakelregister gebruikmaakt van een op basis van het oorspronkelijke register vervaardigd elektronisch hulpregister, worden uit dat hulpregister geen gegevens verstrekt.

Artikel 26

Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage treft ter beveiliging van het persoonskaartenarchief en het schakelregister de maatregelen, bedoeld in artikel 6 van het Besluit BRP.

Artikel 27

Hoofdstuk III van de Archiefwet 1995 blijft met betrekking tot het persoonskaartenarchief, het schakelregister en de daarbij behorende bescheiden onverkort van kracht.

Artikel 28

 • 1 De minister wijst personen aan die rechtstreeks toegang hebben tot het centraal archief van overledenen.

 • 2 De minister draagt zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot het centraal archief van overledenen.

 • 3 Indien de minister het centraal archief van overledenen in feitelijk beheer overdraagt,

  • a. kan, onverminderd de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid van de minister, de beheerder personen aanwijzen die rechtstreeks toegang hebben tot het centraal archief van overledenen;

  • b. rust de zorgplicht, bedoeld in het tweede lid, op de beheerder.

Artikel 29

Het doel van het centraal archief van overledenen is het verstrekken van gegevens ten behoeve van ambtelijk, wetenschappelijk en historisch onderzoek. Onder historisch onderzoek wordt in ieder geval verstaan genealogisch onderzoek.

Artikel 30

 • 1 Ten behoeve van een onderzoek als bedoeld in artikel 29 kunnen uit het centraal archief van overledenen op schriftelijk verzoek gegevens worden verstrekt aan:

  • a. een derde, indien deze bij de verstrekking een gerechtvaardigd belang heeft en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad;

  • b. een overheidsorgaan, voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van zijn taak.

  Het verzoek bevat de gronden voor de verstrekking.

 • 2 De gegevens over het adres worden aan een derde niet verstrekt gedurende 20 jaar na de datum van overlijden van betrokkene, tenzij de verzoeker aantoont bij de verstrekking een zwaarwegend belang te hebben.

 • 3 Gegevens voor zover daarmee aangegeven wordt dat betrokkene tot een kerkgenootschap, vereniging met godsdienstig doel of levensbeschouwelijke groepering heeft behoord, worden niet verstrekt.

 • 4 Het administratienummer wordt niet verstrekt aan derden.

 • 5 De gegevens over de oorzaak van overlijden en de naam van de geneeskundige of de lijkschouwer worden slechts verstrekt aan:

  • a. een overheidsorgaan;

  • b. een derde in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift of indien de verstrekking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek.

 • 6 De gegevens vermeld in de vakken 23, 24 en 35 van de persoonskaart worden slechts verstrekt:

  • a. indien het betreft vervolggegevens die behoren tot gegevens uit een ander vak van de persoonskaart die op grond van dit artikel kunnen worden verstrekt, of

  • b. met overeenkomstige toepassing van het vijfde lid.

Artikel 31

 • 1 Eenieder omtrent wie gegevens zijn opgenomen in het centraal archief van overledenen kan de minister schriftelijk verzoeken, geen gegevens die hem betreffen aan een derde te verstrekken. Artikel 2.55, tweede en vierde lid, van de Wet BRP is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 De verzoeker verstrekt de benodigde inlichtingen om aan het verzoek te kunnen voldoen.

 • 3 De minister geeft aan het verzoek binnen vier weken gevolg en doet daarvan terstond schriftelijk mededeling aan de verzoeker.

 • 4 In afwijking van het eerste lid kunnen gegevens omtrent de verzoeker aan een derde worden verstrekt, indien de verstrekking noodzakelijk is in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift en de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 5 De minister maakt een beschikking om niet te voldoen aan het verzoek, bedoeld in het eerste lid, binnen vier weken na het verzoek bekend aan de verzoeker.

 • 6 De minister maakt een beschikking om krachtens het vierde lid gegevens omtrent een levende persoon te verstrekken terstond bekend aan de betrokkene. Hij geeft geen uitvoering aan de beschikking binnen een bij die beschikking gestelde termijn.

Artikel 32

 • 1 Eenieder omtrent wie gegevens zijn opgenomen in het centraal archief van overledenen wordt op diens verzoek binnen vier weken kosteloos inzage verleend in die gegevens. Artikel 2.55, tweede en vierde lid, van de Wet BRP is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 De verzoeker verstrekt de benodigde inlichtingen om aan het verzoek te kunnen voldoen.

 • 3 De minister verstrekt de verzoeker binnen vier weken een afschrift van de gegevens, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 33

 • 1 In verband met de verstrekking van gegevens uit het persoonskaartenarchief, het schakelregister en het centraal archief van overledenen, bedoeld in artikel 49 van het Besluit BRP, wordt een vergoeding in rekening gebracht aan een derde, behoudens in verband met verstrekkingen overeenkomstig artikel 3.3 van de Wet BRP en verstrekkingen aan de betrokkene van hem betreffende gegevens.

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt in het geval van verstrekking uit het centraal archief van overledenen:

  • a. € 5,20 per persoon op wie het verzoek betrekking heeft, met dien verstande dat ten minste € 10,40 in rekening wordt gebracht;

  • b. € 4,75 per persoon op wie het verzoek betrekking heeft, indien het verzoek betrekking heeft op meer dan honderd personen.

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 34

Artikel 26 van het Besluit BRP is niet van toepassing in de gevallen dat de in dat artikel bedoelde gegevens, bescheiden of inlichtingen worden verstrekt of mededelingen worden gedaan aan een college van burgemeester en wethouders dat gebruikmaakt van een oude gemeentelijke voorziening als bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, van de Wet BRP.

Artikel 35

 • 1 Een besluit tot wijziging van de inhoud van een in de systeembeschrijving beschreven tabel voor de ordening en de codering van de gegevens in de basisregistratie of voor de verstrekking van gegevens op grond van een autorisatiebesluit wordt bekendgemaakt op https://www.rvig.nl.

 • 2 Van de inhoud van de tabellen, bedoeld in het eerste lid, wordt voorts mededeling gedaan door verstrekking ervan op een wijze die overeenstemt met de systeembeschrijving.

Artikel 36

Bij de inwerkingtreding van deze regeling gelden als tabellen als bedoeld in artikel 35, eerste lid, de tabellen zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld op grond van de artikelen 13 en 14 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, zoals dat luidde onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 37

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet BRP in werking treedt.

Artikel 38

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling basisregistratie personen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 4 en 5, die ter inzage worden gelegd bij het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage 2. De onderdelen van het Logisch Ontwerp RNI, versie 2.15, die deel uitmaken van de systeembeschrijving

[Vervallen per 01-04-2022]

Bijlage 3. De beschrijving van de wijze waarop de in de bijlagen 1 en 2 bedoelde onderdelen worden toegepast

[Vervallen per 01-04-2022]

Bijlage 6. Bewaring van geschriften en andere bescheiden

Bijlage bij artikel 4

Categorieën van te bewaren bescheiden en bewaartermijnen

 

Bescheiden gebruikt voor de eerste inschrijving van betrokkene in de basisregistratie personen, voor zover het bescheiden betreft die niet uit een Nederlands register kunnen worden gereproduceerd

110 jaar

Bescheiden gebruikt voor het opnemen, wijzigen en corrigeren van gegevens betreffende de geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland- of gebied van een kind als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wet BRP, voor zover het bescheiden betreft die niet uit een Nederlands register kunnen worden gereproduceerd

110 jaar

Bescheiden gebruikt bij opname, wijzigen en corrigeren van gegevens betreffende naam, geboorte, geslacht en afstamming, bescheiden gebruikt bij het verwijderen van historische oudergegevens en bescheiden waaruit de datum rechtsgeldigheid van genoemde gegevens blijkt, voor zover die bescheiden niet uit een Nederlands register kunnen worden gereproduceerd

110 jaar

Bescheiden betreffende het opnemen, wijzigen van gegevens inzake het aangaan of het ontbinden van huwelijk/geregistreerd partnerschap, voor zover het bescheiden betreft die niet uit een Nederlands register kunnen worden gereproduceerd

110 jaar

Bescheiden betreffende het opnemen en wijzigen van overlijdensgegevens, voor zover het bescheiden betreft die niet uit een Nederlands register kunnen worden gereproduceerd

110 jaar

Verklaring onder eed of belofte als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, onderdeel e, of artikel 2.8a, tweede lid, onderdeel d, van de Wet BRP

Onbeperkt

Bescheiden betreffende het aanwijzen van ambtenaren ten overstaan van wie een verklaring als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, onderdeel e, of artikel 2.8a, tweede lid, onderdeel d, van de Wet BRP kan worden afgelegd

5 jaar na het vervallen van de bevoegdheid

Bescheiden betreffende het naamgebruik

5 jaar

Bescheiden afkomstig van de Nederlandse burgerlijke stand

1 jaar

Mededelingen afkomstig uit het curateleregister en het gezagsregister

1 jaar

Bescheiden betreffende het vertrek, bedoeld in de artikelen 2.21 en 2.22 van de Wet BRP en artikel 25 van het Besluit BRP

10 jaar

Bescheiden betreffende opname of wijziging in de documentindicatie (tot moment van opheffen van de opschorting)

110 jaar

Bescheiden betreffende het bezit, de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap, voor zover het de vermelding van dit gegeven in de basisregistratie betreft

10 jaar

Bescheiden betreffende het bezit, de verkrijging en het verlies van bijzonder Nederlanderschap

10 jaar

Bescheiden betreffende het bezit, de verkrijging en het verlies van een niet-Nederlandse nationaliteit

10 jaar

Aangifte van (her)vestiging in Nederland, van adreswijziging (niet zijnde emigratie) en overige bescheiden betreffende het verblijf en het adres

5 jaar

Bescheiden betreffende het aanwijzen van instellingen, bedoeld in artikel 2.40 of 2.42, onderdeel b, van de Wet BRP

1 jaar na vervallen van de verplichting of opheffing van de instelling

Bescheiden betreffende het opnemen of wijzigen van gegevens met betrekking tot Nederlandse reisdocumenten, voor zover deze gegevens niet in de reisdocumentenadministratie ingevolge de Paspoortwet worden opgenomen

16 jaar

Bescheiden betreffende het Nederlands kiesrecht

1 jaar

Bescheiden betreffende het Europees kiesrecht

10 jaar

Verzoeken betreffende de toepassing van artikel 3.21 van de Wet BRP

5 jaar

Bescheiden verband houdend met de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie (waaronder verzoeken betreffende het inzagerecht)

20 jaar

Alle overige bescheiden verband houdend met de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie (onder meer onderzoeksdossiers, bescheiden betreffende een procedure ingevolge artikel 2.60 van de Wet BRP)

10 jaar

Bescheiden in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de ondersteuning aan het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente bij het verrichten van onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 2.37a van de Wet BRP

20 jaar

Bijlage 7. De aantekeningen in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling

Bijlage bij artikel 14

De aantekeningen in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling:

 • a. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, waarbij het de ingeschrevene is toegestaan elke vorm van arbeid in loondienst te verrichten;

 • b. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van die wet, waarbij het de ingeschrevene is toegestaan elke vorm van arbeid in loondienst te verrichten, mits de werkgever van de ingeschrevene beschikt over een daartoe vereiste tewerkstellingsvergunning of mits de ingeschrevene beschikt over een daartoe vereiste gecombineerde vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000;

 • c. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, waarbij het de ingeschrevene is toegestaan bepaalde vormen van arbeid in loondienst te verrichten;

 • d. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, waarbij het de ingeschrevene niet is toegestaan arbeid in loondienst te verrichten;

 • e. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel b, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft, waarbij het de ingeschrevene is toegestaan elke vorm van arbeid in loondienst te verrichten;

 • f. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel c, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, waarbij het de ingeschrevene is toegestaan elke vorm van arbeid in loondienst te verrichten;

 • g. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel d, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft, waarbij het de ingeschrevene is toegestaan elke vorm van arbeid in loondienst te verrichten;

 • h. de aantekening dat de ingeschrevene als economisch actieve gemeenschapsonderdaan ingevolge artikel 8.12 of 8.13 van het Vreemdelingenbesluit 2000 langer dan drie maanden na inreis rechtmatig verblijf heeft;

 • i. de aantekening dat de ingeschrevene als economisch niet-actieve gemeenschapsonderdaan ingevolge artikel 8.12 of 8.13 van het Vreemdelingenbesluit 2000 langer dan drie maanden na inreis rechtmatig verblijf heeft;

 • j. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8.11 van het Vreemdelingenbesluit 2000 rechtmatig verblijf heeft, waarbij aan het recht van de ingeschrevene om arbeid te verrichten geen voorwaarden kunnen worden gesteld;

 • k. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel f, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van die wet, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist, dan wel ingevolge artikel 8, onderdeel h, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een bezwaarschrift of beroepschrift tegen de beslissing op de desbetreffende aanvraag, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist;

 • l. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel f, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 28 van die wet, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist, dan wel ingevolge artikel 8, onderdeel h, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een beroepschrift tegen de beslissing op de desbetreffende aanvraag, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op het beroepschrift is beslist;

 • m. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel g, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een door de ingeschrevene tijdig ingediende aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 8, onderdelen b en d, van die wet, of tot het verlengen van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning op grond van die wet, of een wijziging ervan, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist, dan wel ingevolge artikel 8, onderdeel h, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een bezwaarschrift of beroepschrift tegen de beslissing op de desbetreffende aanvraag of tegen de intrekking van een verblijfsvergunning op grond van die wet, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist;

 • n. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel g, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een door de ingeschrevene niet tijdig ingediende aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 8, onderdelen b en d, van die wet, of tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, bedoeld in de artikelen 14 en 28 van die wet, of een wijziging ervan, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist, dan wel ingevolge artikel 8, onderdeel h, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een bezwaarschrift of beroepschrift tegen de beslissing op de desbetreffende aanvraag, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist;

 • o. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel l, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft, omdat de ingeschrevene verblijfsrecht ontleent aan het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije;

 • p. de aantekening dat de ingeschrevene geen titel tot verblijf heeft of deze heeft verloren;

 • q. de aantekening dat de ingeschrevene, ingevolge artikel 8.12 van het Vreemdelingenbesluit 2000 langer dan drie maanden na inreis rechtmatig verblijf heeft als economisch actieve onderdaan van een land dat op of na 1 mei 2004 tot de Europese Unie is toegetreden, waarbij aan het recht van de ingeschrevene om arbeid te verrichten voorwaarden kunnen worden gesteld, dan wel ingevolge artikel 8.13 van het Vreemdelingenbesluit 2000 langer dan drie maanden rechtmatig verblijf heeft bij een ingeschrevene als hierboven bedoeld, waarbij aan het recht om arbeid te verrichten zodanige voorwaarden kunnen worden gesteld;

 • r. de aantekening dat de ingeschrevene, ingevolge artikel 8.12 van het Vreemdelingenbesluit 2000 langer dan drie maanden na inreis rechtmatig verblijf heeft als economisch niet-actieve gemeenschapsonderdaan van een land dat op of na 1 mei 2004 tot de Europese Unie is toegetreden, waarbij aan het recht van de ingeschrevene om arbeid te verrichten voorwaarden kunnen worden gesteld, dan wel ingevolge artikel 8.13 van het Vreemdelingenbesluit 2000 langer dan drie maanden rechtmatig verblijf heeft bij een ingeschrevene als hierboven bedoeld, waarbij aan het recht om arbeid te verrichten zodanige voorwaarden kunnen worden gesteld;

 • s. de aantekening dat de ingeschrevene, ingevolge artikel 8.11, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 rechtmatig verblijf heeft als onderdaan van een land dat op of na 1 mei 2004 tot de Europese Unie is toegetreden, waarbij aan het recht van de ingeschrevene om arbeid te verrichten voorwaarden kunnen worden gesteld, dan wel ingevolge artikel 8.11, tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 rechtmatig verblijf heeft gedurende een zodanige periode, waarbij aan het recht om arbeid te verrichten zodanige voorwaarden kunnen worden gesteld;

 • t. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8.17 van het Vreemdelingenbesluit 2000 een duurzaam verblijfsrecht heeft, waarbij aan het recht van de ingeschrevene om arbeid te verrichten geen voorwaarden kunnen worden gesteld;

 • u. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel h, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft gedurende de geldigheid van een door de president van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens getroffen voorlopige maatregel, waarin is bepaald dat de vreemdeling niet mag worden uitgezet, waarbij het de ingeschrevene niet is toegestaan om arbeid in loondienst te verrichten;

 • v. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel m, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft na afwijzing van de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning op grond van artikel 30, eerste lid, onder a, van de Vreemdelingenwet 2000 terwijl hij in afwachting is van de feitelijke overdracht naar een verantwoordelijke lidstaat als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (PbEU 2013, L 180);

 • w. de aantekening dat de ingeschrevene rechtmatig verblijf heeft ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 op aanwijzing van de Minister van Justitie en Veiligheid, niet zijnde een verblijf op grond van een verblijfsvergunning of de aanvraag van een verblijfsvergunning of een verblijf op grond van internationale verplichtingen en verdragen;

 • x. de aantekening dat het rechtmatig verblijf van de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel e, van de Vreemdelingenwet 2000 is beëindigd op grond van een onherroepelijk geworden besluit, waardoor bestaande rechten voortvloeiende uit het recht van de Europese Unie niet meer gecontinueerd worden;

 • y. de aantekening dat het verblijfsrecht van de niet-ingezetene niet is bepaald;

 • z. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel i, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft, zolang de ingeschrevene verblijfsrecht ontleent aan artikel 3.3, vierde of vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000;

 • aa. de aantekening dat de ingeschrevene ingevolge artikel 8, onderdeel f, van de Vreemdelingenwet 2000 als tijdelijk beschermde als bedoeld in de Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (PbEG 2001, L 212) rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 28 van die wet, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist, dan wel ingevolge artikel 8, onderdeel h, van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig verblijf heeft in afwachting van de beslissing op een beroepschrift tegen de beslissing op de desbetreffende aanvraag, terwijl bij of krachtens die wet dan wel op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de ingeschrevene achterwege dient te blijven totdat op het beroepschrift is beslist, waarbij het de ingeschrevene is toegestaan elke vorm van arbeid in loondienst te verrichten.

Bijlage 8. De administratieve gegevens

Bijlage bij artikel 15

Categorie gegevens

Subcategorie gegevens

Gegeven

Ingezetenen

Niet-ingezetenen

Gegevens in verband met de inschrijving en de wijziging van de bijhoudingsgemeente betreffende de ingezetene, gegevens in verband met de inschrijving betreffende de niet-ingezetene en gegevens betreffende de wijziging van de bijhoudingsverantwoordelijke betreffende de niet-ingezetene die ingezetene wordt

 

de hoedanigheid van de persoon die aangifte van verblijf en adres, van adreswijziging, of van vertrek heeft gedaan, dan wel de aantekening dat de gegevens ambtshalve zijn opgenomen

X

X

datum inschrijving in de basisregistratie

X

X

datum blokkering persoonslijst in verband met wijziging van de bijhoudingsverantwoordelijke

X

X

gemeentecode van de gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

X

 

aantekening dat alle gegevens over kinderen, die aan de persoonskaart ontleend kunnen worden, op de persoonslijst zijn opgenomen

X

 

Gegevens ter aanduiding van akten en andere geschriften waaruit algemene gegevens zijn verkregen

Aanduiding van akten van de Nederlandse burgerlijke stand

nummer van de akte waaraan een algemeen gegeven over de burgerlijke staat is ontleend

X

X

gemeentecode van de gemeente waar de akte in de registers is opgenomen

X

X

Aanduiding van andere akten en geschriften

omschrijving van het geschrift waaraan een algemeen gegeven is ontleend

X

X

code van de bijhoudingsverantwoordelijke die het gegeven heeft ontleend

X

X

datum van ontlening

X

X

Gegevens ter aanduiding van de rechtsgrond krachtens welke gegevens over het Nederlanderschap zijn opgenomen

 

rechtsgrond van verkrijging van het Nederlanderschap

X

X

rechtsgrond van verlies van het Nederlanderschap

X

X

Gegevens ter aanduiding van de onjuistheid van een opgenomen algemeen gegeven of van strijd met de Nederlandse openbare orde van een opgenomen gegeven over de burgerlijke staat

 

aanduiding van het opgenomen algemeen gegeven dat onjuist is

X

X

aanduiding van het opgenomen gegeven over de burgerlijke staat dat in strijd is met de Nederlandse openbare orde

X

X

Gegevens over een onderzoek naar de onjuistheid van een opgenomen algemeen gegeven of de strijdigheid van een opgenomen gegeven over de burgerlijke staat

 

aanduiding van de verzameling van gegevens, waarbinnen algemene gegevens zijn opgenomen die onderzocht worden op onjuistheid

X

X

aanduiding van de verzameling van gegevens, waarbinnen gegevens over de burgerlijke staat zijn opgenomen die onderzocht worden op strijd met de Nederlandse openbare orde

X

X

datum aanvang onderzoek

X

X

datum beëindiging onderzoek

X

X

Gegevens over onderzoek in verband met de uitvoering van de Paspoortwet

 

aanduiding van de verzameling van gegevens in verband met de uitvoering van de Paspoortwet, waarbinnen gegevens zijn opgenomen die onderzocht worden op juistheid

X

 

datum aanvang onderzoek

X

 

datum beëindiging onderzoek

X

 

Andere gegevens noodzakelijk in verband met de verwerking van gegevens in de basisregistratie

Gegevens ter aanduiding van de bron waaraan het administratienummer is ontleend

omschrijving van de bron waaraan het gewijzigde administratienummer is ontleend

X

X

aanduiding van de persoonslijst waaraan het administratienummer van de ouders, de echtgenoot dan wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten, de eerdere geregistreerde partners of de kinderen is ontleend

X

X

gemeentecode van de bijhoudingsverantwoordelijke die het administratienummer heeft ontleend

X

X

Gegevens ter aanduiding van de bron waaraan gegevens over het verblijfsrecht van de vreemdeling worden ontleend

omschrijving van de mededeling van de Minister van Justitie en Veiligheid, waaraan een gegeven over het verblijfsrecht van de vreemdeling is ontleend

X

X

gemeentecode van de bijhoudingsverantwoordelijke die het gegeven over het verblijfsrecht van de vreemdeling heeft ontleend

X

X

Gegevens ter aanduiding van de bron waaraan het burgerservicenummer is ontleend

omschrijving van de bron waaraan het burgerservicenummer is ontleend

X

X

aanduiding van de persoonslijst waaraan het burgerservicenummer van de ouders, de echtgenoot dan wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten, de eerdere geregistreerde partners of de kinderen is ontleend

X

X

gemeentecode van de gemeente die het burgerservicenummer heeft ontleend

X

X

Overige gegevens

aanduiding van de persoonslijst waarop zijn opgenomen de administratieve gegevens over het geschrift, waaraan algemene gegevens over de burgerlijke staat van de ouders, de echtgenoot dan wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten, de eerdere geregistreerde partners of de kinderen zijn ontleend

X

 

gemeentecode van de gemeente die op een persoonslijst een aanduiding van een andere persoonslijst heeft opgenomen

X

 

buitenlands nummer ter identificatie van een persoon zonder de Nederlandse nationaliteit, maar met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie

X

X

reden opname nationaliteit

X

X

reden beëindigen nationaliteit

X

X

datum van opneming van een algemeen gegeven

X

X

reden opschorting verwerking van gegevens op de persoonslijst

X

X

datum opschorting verwerking van gegevens op de persoonslijst

X

X

aantekening dat tijdens de opschorting van de verwerking van gegevens een of meer documenten zijn binnengekomen

X

X

aantekening waaruit blijkt dat de opgenomen gegevens betrekking hebben op een kind als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wet BRP, voor zover het betreft een kind dat op het moment van de geboorte niet meer in leven is of omtrent wie een akte in Nederland is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is

X

 

Administratieve gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Paspoortwet

gemeentecode van de gemeente waar dossier met betrekking tot het Nederlands reisdocument zich bevindt

X

 

datum van opname in dossier met betrekking tot het Nederlands reisdocument

X

 

beschrijving dossier waarin de aanvullende gegevens met betrekking tot het Nederlands reisdocument zich bevinden

X

 

datum van opneming van een gegeven in verband met de uitvoering van de Paspoortwet

X

 

Administratieve gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Kieswet

gemeentecode van de gemeente waar het document waaraan de gegevens over het kiesrecht zijn ontleend zich bevindt

X

 

datum van ontlening van de gegevens over het kiesrecht

X

 

beschrijving van het document waaraan de gegevens over het kiesrecht zijn ontleend

X

 

Gegevens over de beperking van de verstrekking van gegevens aan derden

 

codering van de inhoud van het besluit om geen gegevens van de persoonslijst aan derden te verstrekken

X

X

Gegevens over het niet-ingezetenschap

 

niet-ingezetenschap

 

X

Gegevens over de opgave van algemene gegevens die het aangewezen bestuursorgaan heeft gedaan, over het verzoek van de ingeschrevene om opneming van algemene gegevens, en gegevens ter aanduiding van de bron waaruit de algemene gegevens betreffende niet-ingezetene zijn verkregen

 

aanduiding van het aangewezen bestuursorgaan of van de inschrijfvoorziening

 

X

omschrijving van het verdrag op grond waarvan de gegevens door het aangewezen bestuursorgaan zijn verkregen

 

X

soort van de verificatie door het aangewezen bestuursorgaan

 

X

datum waarop het aangewezen bestuursorgaan de verificatie heeft uitgevoerd

 

X

Bijlage 9. Het verhuisbericht

[Vervalt op nader te bepalen datum; bekendgemaakt in 2021. Zie het overzicht van wijzigingen]

Bijlage bij artikel 16

Model verhuisbericht als bedoeld in artikel 2.21, vijfde lid, van de Wet BRP

Het verhuisbericht dat moet worden verstrekt aan een persoon die in de aangifte van vertrek heeft gemeld te gaan verblijven in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de openbare lichamen, bevat de volgende gegevens:

 • 1. De aanduiding `Verhuisbericht als bedoeld in artikel 2.21, vijfde lid, van de Wet BRP'.

 • 2. Gegevens betreffende de persoon die vertrekt:

  • geslachtsnaam en voornamen,

  • geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland of -gebied,

  • nationaliteit(en),

  • administratienummer,

  • gemeente van vertrek,

  • laatste adres in de gemeente van vertrek,

  • het bij de aangifte van vertrek gemelde land of openbaar lichaam van verblijf,

  • het bij de aangifte van vertrek vermelde adres in het land of openbaar lichaam van verblijf.

 • 3. Gegevens betreffende de afgifte van het verhuisbericht:

  • datum en plaats van afgifte van het verhuisbericht,

  • naam en handtekening van de bevoegde ambtenaar,

  • waarmerking van het verhuisbericht door de gemeente van vertrek.

 • 4. Contactgegevens:

  • adres-, e-mail- en telefoongegevens van de gemeente van vertrek.

Bijlage 9a. Gegevens als bedoeld in artikel 28b, tweede lid, van het Besluit BRP

Bijlage bij artikel 19a, tweede lid

Bestuursorgaan als bedoeld in artikel 2.37b, eerste lid, van de Wet BRP

Gegevens bedoeld in artikel 28b, tweede lid, van het Besluit BRP

Centraal Justitieel Incassobureau

Administratieve gegevens

Bijlage 9b. Selectiefactoren profielen adreskwaliteit

Bijlage bij artikel 19b

Profiel

Selectiefactoren

Beperking toepassing

Bewoningsgraad

• De gemiddelde woonoppervlakte per ingeschrevene.

• Het aantal huisgezinnen op het adres.

• De functie en status van het adres volgens de basisregistratie adressen en gebouwen.

• Het aantal ingeschrevenen op het adres.

 

Doorgangsadres

• Het aantal inschrijvingen met verschillende inschrijfdata op het adres.

• De gemiddelde woonoppervlakte per ingeschrevene.

• Het aantal huisgezinnen op het adres.

• De functie en status van het adres volgens de basisregistratie adressen en gebouwen.

• Het aantal ingeschrevenen op het adres.

 

Herinschrijvingen A

• Het aantal beslissingen als bedoeld in artikel 2.22, eerste lid, van de Wet BRP dat is genomen ten aanzien van een ingeschrevene op het adres.

• De gemiddelde woonoppervlakte per ingeschrevene.

• Het aantal huisgezinnen op het adres.

• De functie en status van het adres volgens de basisregistratie adressen en gebouwen.

• Het aantal ingeschrevenen op het adres.

 

Herinschrijvingen B

• Het aantal ingeschrevenen op het adres ten aanzien van wie een beslissing als bedoeld in artikel 2.22, eerste lid, van de Wet BRP is genomen.

• De gemiddelde woonoppervlakte per ingeschrevene.

• Het aantal huisgezinnen op het adres.

• De functie en status van het adres volgens de basisregistratie adressen en gebouwen.

• Het aantal ingeschrevenen op het adres.

 

Samenwoners

• De gemiddelde woonoppervlakte per ingeschrevene.

• Het aantal huisgezinnen op het adres.

• De functie en status van het adres volgens de basisregistratie adressen en gebouwen.

• Het aantal ingeschrevenen op het adres.

 

Veelverhuizers

• Het aantal aangiftes als bedoeld in artikel 2.39, eerste lid, van de Wet BRP door een ingeschrevene op het adres.

• De gemiddelde woonoppervlakte per ingeschrevene.

• Het aantal huisgezinnen op het adres.

• De functie en status van het adres volgens de basisregistratie adressen en gebouwen.

• Het aantal ingeschrevenen op het adres.

 

Bijlage 9c. Gegevens als bedoeld in artikel 28e, eerste lid, onderdeel a en b, van het Besluit BRP

Bijlage bij artikel 19c

Categorieën gegevens bedoeld in artikel 2.37c, eerste lid, onderdeel a, van de Wet BRP van alle personen op het adres

Gegevens als bedoeld in bijlage 1 van het Besluit BRP

Categorie gegevens

Subcategorie gegevens

Gegeven

Gegevens over de burgerlijke staat

Naam

Geslachtsnaam

Voornamen

Geboorte

Geboortedatum

Ouders

Geslachtsnaam

Voornamen

Geboortedatum

Huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap en eerdere huwelijken of eerdere geregistreerde partnerschappen

Aanduiding huwelijk of geregistreerd partnerschap

Datum huwelijkssluiting of datum aangaan geregistreerd partnerschap

Huwelijksontbinding of ontbinding geregistreerd partnerschap en reden daarvan, dan wel nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap

Datum ontbinding, dan wel nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap

Echtgenoot dan wel geregistreerd partner en eerdere echtgenoten of geregistreerde partners

Geslachtsnaam

Voornamen

Geboortedatum

Kinderen

Geslachtsnaam

Voornamen

Geboortedatum

Overlijden

Overlijdensdatum

Data ingang en beëindiging rechtsgeldigheid gegevens

Datum ingang rechtsgeldigheid

Datum beëindiging rechtsgeldigheid

Bijhoudingsgemeente

Gemeente

Datum aanvang adreshouding in de gemeente

Gegevens over de bijhoudingsgemeente en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland

Adres

Functie van het adres

Gemeente

Woonplaats

Straatnaam en zo nodig deel van een gemeente

Huisnummer

Locatie ten opzichte van adres

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Locatiebeschrijving en zo nodig deel van een gemeente

Postcode

Datum aanvang adreshouding

Datum ingang rechtsgeldigheid

Vertrek uit Nederland

Datum vertrek

Volgend land of gebied van verblijf

Gegevens over het woonadres van de niet-ingezetene

 

Datum ingang rechtsgeldigheid

Datum beëindiging rechtsgeldigheid

Gegevens over het tijdelijk verblijfsadres

Tijdelijk verblijfsadres

Gemeente

Woonplaats

Straatnaam en zo nodig deel van een gemeente

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Postcode

Datum ingang rechtsgeldigheid

Datum beëindiging rechtsgeldigheid

Gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene

 

Burgerservicenummer ingeschrevene

Datum van kracht worden van het burgerservicenummer

Datum beëindiging van het burgerservicenummer

Gegevens over de burgerservicenummers van de ouders, de echtgenoot dan wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten of eerdere geregistreerde partners en de kinderen

 

Burgerservicenummer ouder

Burgerservicenummer echtgenoot dan wel geregistreerde partner

Burgerservicenummer eerdere echtgenoot

Burgerservicenummer eerdere geregistreerde partner

Burgerservicenummer kind

Data van kracht worden burgerservicenummers

Data beëindiging burgerservicenummers

Gegevens over het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of de eerdere geregistreerde partner

 

Naamgebruik

Datum ingang van het gegeven over het naamgebruik

Datum beëindiging van het gegeven over het naamgebruik

Gegevens als bedoeld in bijlage 8

Categorie gegevens

Subcategorie gegevens

Gegeven

Gegevens in verband met de inschrijving en de wijziging van de bijhoudingsgemeente betreffende de ingezetene, gegevens in verband met de inschrijving betreffende de niet-ingezetene en gegevens betreffende de wijziging van de bijhoudingsverantwoordelijke betreffende de niet-ingezetene die ingezetene wordt

 

De hoedanigheid van de persoon die aangifte van verblijf en adres, van adreswijziging, of van vertrek heeft gedaan, dan wel de aantekening dat de gegevens ambtshalve zijn opgenomen

Datum inschrijving in de basisregistratie

Datum blokkering persoonslijst in verband met wijziging van de bijhoudingsverantwoordelijke

Gemeentecode van de gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

Aantekening dat alle gegevens over kinderen, die aan de persoonskaart ontleend kunnen worden, op de persoonslijst zijn opgenomen

Gegevens ter aanduiding van akten en andere geschriften waaruit algemene gegevens zijn verkregen

Aanduiding van akten van de Nederlandse burgerlijke stand

Nummer van de akte waaraan een algemeen gegeven over de burgerlijke staat is ontleend

Gemeentecode van de gemeente waar de akte in de registers is opgenomen

Aanduiding van andere akten en geschriften

Omschrijving van het geschrift waaraan een algemeen gegeven is ontleend

Code van de bijhoudingsverantwoordelijke die het gegeven heeft ontleend

Datum van ontlening

Gegevens ter aanduiding van de onjuistheid van een opgenomen algemeen gegeven of van strijd met de Nederlandse openbare orde van een opgenomen gegeven over de burgerlijke staat

 

Aanduiding van het opgenomen algemeen gegeven dat onjuist is

Gegevens over een onderzoek naar de onjuistheid van een opgenomen algemeen gegeven of de strijdigheid van een opgenomen gegeven over de burgerlijke staat

 

Aanduiding van de verzameling van gegevens, waarbinnen algemene gegevens zijn opgenomen die onderzocht worden op onjuistheid

Datum aanvang onderzoek

Datum beëindiging onderzoek

Andere gegevens noodzakelijk in verband met de verwerking van gegevens in de basisregistratie

Gegevens ter aanduiding van de bron waaraan het administratienummer is ontleend

Omschrijving van de bron waaraan het gewijzigde administratienummer is ontleend

Aanduiding van de persoonslijst waaraan het administratienummer van de ouders, de echtgenoot dan wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten, de eerdere geregistreerde partners of de kinderen is ontleend

Gemeentecode van de bijhoudingsverantwoordelijke die het administratienummer heeft ontleend

Gegevens ter aanduiding van de bron waaraan het burgerservicenummer is ontleend

Omschrijving van de bron waaraan het burgerservicenummer is ontleend

Aanduiding van de persoonslijst waaraan het burgerservicenummer van de ouders, de echtgenoot dan wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten, de eerdere geregistreerde partners of de kinderen is ontleend

Gemeentecode van de gemeente die het burgerservicenummer heeft ontleend

Overige gegevens

Aanduiding van de persoonslijst waarop zijn opgenomen de administratieve gegevens over het geschrift, waaraan algemene gegevens over de burgerlijke staat van de ouders, de echtgenoot dan wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten, de eerdere geregistreerde partners of de kinderen zijn ontleend

Gemeentecode van de gemeente die op een persoonslijst een aanduiding van een andere persoonslijst heeft opgenomen

Datum van opneming van een algemeen gegeven

Reden opschorting verwerking van gegevens op de persoonslijst

Datum opschorting verwerking van gegevens op de persoonslijst

Aantekening dat tijdens de opschorting van de verwerking van gegevens een of meer documenten zijn binnengekomen

Gegevens over het niet-ingezetenschap

 

Niet-ingezetenschap

Gegevens over de opgave van algemene gegevens die het aangewezen bestuursorgaan heeft gedaan, over het verzoek van de ingeschrevene om opneming van algemene gegevens, en gegevens ter aanduiding van de bron waaruit de algemene gegevens betreffende niet-ingezetene zijn verkregen

 

Aanduiding van het aangewezen bestuursorgaan of van de inschrijfvoorziening

Soort van de verificatie door het aangewezen bestuursorgaan

Datum waarop het aangewezen bestuursorgaan de verificatie heeft uitgevoerd

Overige gegevens

Het administratienummer, bedoeld in artikel 4.9, eerste lid, onder a, van de Wet BRP

Bijlage 9d. Gegevens als bedoeld in artikel 28e, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit BRP

Bijlage bij artikel 19d

Categorie gegevens

Gegeven

Gegevens over de resultaten van adresonderzoek

Gegevens van het college van burgemeester en wethouders over de resultaten van het adresonderzoek BRP

Gegevens over het gebruik en de bestemming van een pand of verblijfsobject

Gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen als bedoeld in hoofdstuk 7 van bijlage I bij de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen:

• gebruiksdoel

• postcode

• huisnummer

• huisnummertoevoeging

• huisletter

• relatierol: hoofdadres

• relatierol: nevenadres

• adresseerbaar object

• oppervlakte

• status

• oorspronkelijk bouwjaar

• gemeentecode

• identificatie

• naam

Gegevens van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: adresgegevens van zorgaanbieders uit het register, bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en uit het register, bedoeld in artikel 12 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Gegevens van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers: adresgegevens van opvangcentra

Bijlage 11. Het autorisatieaanvraagformulier experiment dataminimalisatie

Bijlage bij artikel 20, tweede lid

Deze bijlage wordt bekendgemaakt op https://www.rvig.nl.

Naar boven