Regeling marktordening zuivel

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 december 2013, nr. WJZ/13199378, houdende de uitvoering van de Europese marktordening voor zuivel (Regeling marktordening zuivel)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 122, eerste lid, onderdeel a, onder iii bis, 126 bis tot en met 126 sexies en 185 septies van Verordening (EU) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (‘integrale-GMO-verordening’) (PbEU 2007, L 299);

Verordening (EG) nr. 657/2008 van de Commissie van 10 juli 2008 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning van communautaire steun voor de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 511/2012 van de Commissie van 15 juni 2012 inzake kennisgevingen met betrekking tot producenten- en brancheorganisaties en contractuele onderhandelingen en betrekkingen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad in de sector melk en zuivelproducten (PbEU 2012, L 156);

De artikelen 13, eerste lid, onderdeel b, en 19 van de Landbouwwet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Definities en verwijzingen

Artikel 1:1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • minister: Minister van Economische Zaken;

  • NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken;

  • Uitvoeringsverordening 511/2012: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 511/2012 van de Commissie van 15 juni 2012 inzake kennisgevingen met betrekking tot producenten- en brancheorganisaties en contractuele onderhandelingen en betrekkingen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad in de sector melk en zuivelproducten (PbEU 2012, L 156);

  • Verordening 1234/2007: Verordening (EU) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (‘integrale-GMO-verordening’) (PbEU 2007, L 299);

  • Verordening 657/2008: Verordening (EG) nr. 657/2008 van de Commissie van 10 juli 2008 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning van communautaire steun voor de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

  • Verordening 1308/2013: Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347).

Hoofdstuk 2. Verplichte melding hoeveelheden rauwe melk

Artikel 2:1

  • 1 De minister is de bevoegde nationale autoriteit, bedoeld in artikel 151 van Verordening 1308/2013.

  • 2 De eerste koper, bedoeld in artikel 151, tweede alinea en onderdelen a en b, van Verordening 1308/2013 verricht de melding van de hoeveelheid geleverde rauwe melk, bedoeld in dat artikel, uitgedrukt in kilogrammen en op basis van het reële vetgehalte van de melk, met gebruikmaking van een middel dat door de minister ter beschikking wordt gesteld, uiterlijk op de tiende dag na de maand waarop de melding betrekking heeft.

Hoofdstuk 4. Overgangsrecht

Artikel 4:1

Erkenningen die door het Productschap Zuivel zijn verleend:

en die van toepassing waren op 31 december 2013, worden met ingang van 1 januari 2014 geacht door de minister te zijn genomen op grond van deze regeling.

Artikel 4:2

Archiefbescheiden van het Productschap Zuivel betreffende zaken die na 1 januari 2014 op basis van deze regeling worden behartigd door de minister, worden overgedragen aan de minister voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 december 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina