Financiële regeling handelsregister 2014

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2013, nr. WJZ/13198136, houdende vaststelling van de retributies verbonden aan het inzien van het handelsregister (Financiële regeling handelsregister 2014)

Artikel 1

Voor het inzien van het handelsregister en de bescheiden die daarbij krachtens wettelijk voorschrift zijn gedeponeerd, worden de volgende tarieven berekend:

 • a. voor het telefonisch vragen van inlichtingen over hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of krachtens wettelijk voorschrift daarbij is gedeponeerd: € 0,70 per tijdseenheid van 1 minuut, waarbij de vergoeding van een gedeelte van een minuut naar rato wordt berekend;

 • b. voor het door middel van internet inzien van een uittreksel, een historie van hetgeen is opgenomen in het handelsregister of een overzicht van deponeringen: € 2,30 per uittreksel, historie of overzicht;

 • c. voor het door middel van internet inzien van concernrelaties uit het elektronisch bestand: € 2,65 per concernrelatie directe relaties en € 2,65 per concernrelatie totale concern;

 • d. voor het door middel van internet inzien van ten hoogste drie van de meest recente gestandaardiseerde jaarrekeningen van een rechtspersoon: € 4,20 per inzage;

 • e. voor het door middel van internet inzien van jaarrekeningen of andere gedeponeerde documenten: € 3,05 per document;

 • f. voor het door middel van internet inzien van een digitaal gewaarmerkt document: € 7,50 per document;

 • g. voor het door middel van internet inzien van het bedrijfsprofiel: minimaal € 2,65 en ten hoogste € 9,50 per inzage, afhankelijk van de beschikbaarheid van de in de onderdelen e en f bedoelde gegevens;

 • h. voor het door middel van internet ontvangen van een digitaal gewaarmerkt uittreksel: € 7,50 per uittreksel;

 • i. voor het door middel van internet raadplegen van basisgegevens van ondernemingen, rechtspersonen en vestigingen die zijn ingeschreven in het handelsregister (‘In het kort’): € 0,50 per inzage;

 • j. voor het door middel van internet raadplegen van basisgegevens van ondernemingen, rechtspersonen en vestigingen die zijn ingeschreven in het handelsregister (‘Inschrijving basis’ en ‘Vestiging’), indien het raadplegen geschiedt via een internetapplicatie die bedoeld is voor mobiele kanalen: dertig maal kosteloze inzage per mobiele telefoon of tablet en € 2,29 per daaropvolgende inzage per mobiele telefoon of tablet.

Artikel 2

Voor het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of krachtens wettelijk voorschrift daarbij is gedeponeerd, worden de volgende tarieven berekend:

 • a. voor afschriften uit een dossier of gedeelte daarvan:

  • indien de verwerkingstijd minder dan 30 minuten bedraagt: € 15,– per dossier of gedeelte daarvan, ongeacht het aantal bladzijden;

  • indien de verwerkingstijd 30 of meer minuten bedraagt: € 50,– per dossier of gedeelte daarvan, ongeacht het aantal bladzijden;

  • indien een afschrift wordt verstrekt van een document dat ook via internet beschikbaar is: € 15,– euro per afschrift;

 • b. voor uittreksels op papier: € 15,– per uittreksel;

 • c. voor een schriftelijke mededeling met betrekking tot hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of daarbij is gedeponeerd: € 15,– per dossier;

 • d. voor het verstrekken ten behoeve van het European Business Register:

  • een Company Profile, exclusief functionarisgegevens: € 2,65;

  • een Company Appointment, inclusief functionarisgegevens: € 2,65.

Artikel 3

 • 2 Voor het verstrekken van overzichten van ondernemingen of rechtspersonen van hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of krachtens wettelijk voorschrift daarbij is gedeponeerd, worden, onverminderd de artikelen 1 en 2, de volgende tarieven berekend:

  • a. voor adressenbestand aangevraagd via internet:

   • adressen (KvK-nummer en naam, adres en woonplaats): € 0,04 per verstrekt adres;

   • extra rubrieken: € 0,03 per verstrekt gegeven;

  • b. voor digitaal gewaarmerkte uittreksels in bulk:

   • per aanvraag: € 1000,– alsmede

   • per uittreksel: € 7,50;

  • c. voor concernrelatietabel:

   • per aanvraag, ongeacht het aantal records: € 1.000,– alsmede

   • per record bestaande uit drie dossiernummers (concernmoeder, moeder, dochter): € 0,09;

  • d. voor functionarissentabel zijnde rechtspersonen (enig aandeelhouder of bestuurder):

   • per aanvraag: € 1.000,– alsmede

   • relatieverwijzing (enig aandeelhouder of bestuurder): € 0,03 per record;

   • contactgegevens (KvK-nummer en naam, adres en woonplaats): € 0,04 per record;

  • e. voor aansprakelijkheidstabel:

   • per aanvraag: € 1.000,– alsmede

   • relatieverwijzing: € 0,03 per record;

   • contactgegevens (KvK-nummer en naam, adres en woonplaats): € 0,04 per record;

  • f. voor jaarrekeningen in bulk:

   • per aanvraag: € 1000,– alsmede

   • originele jaarrekening, niet digitaal gewaarmerkt: € 3,05 per jaarrekening;

  • g. voor bestandsvergelijking en bestandsverrijking op basis van naam/postcode/huisnummer/telefoonnummer en voor zover bekend op basis van KvK-nummer:

   • proefvalidatie (maximaal 500 records, vast formaat): € 250,– per opdracht;

   • per aanvraag: € 1000,– alsmede

   • per 1.000 aangeboden records: € 25,–;

   • adressen (bestaande uit KvK-nummer en naam, adres en woonplaats): € 0,04 per verstrekt adres;

   • extra rubrieken: € 0,03 per verstrekt gegeven;

  • h. voor mutatieabonnement:

   • initiële levering bij minder dan 50.000 records (KvK-nummer, naam, adres en woonplaats): € 1.000,– per aanvraag en bij 50.000 en meer records: € 0,02 per record;

   • initiële levering namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam;

   • initiële levering extra rubrieken: € 0,001 per verstrekt gegeven;

   • abonnement bij minder dan 50.000 records (KvK-nummer en naam, adres, en woonplaats): € 1.000,– per abonnement per jaar en bij 50.000 of meer records: € 0,02 per record per jaar;

   • abonnement namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam per jaar;

   • abonnement extra rubrieken: € 0,001 per verstrekt gegeven per jaar;

   • abonnementstoeslag in verband met levering op weekbasis: € 1.500,– per abonnement per jaar, alsmede € 0,03 per record per jaar;

   • uitbreiding of inkrimping abonnement: € 250,– per verzoek;

  • i. voor adressenselectie uit te voeren door de Kamer van Koophandel:

   • per aanvraag: € 250,– alsmede

   • adressen (bestaande uit KvK-nummer en naam, adres en woonplaats): € 0,04 per verstrekt adres;

   • extra rubrieken: € 0,03 per verstrekt gegeven;

  • j. abonnement via internet voor verstrekkingen van gegevens gerangschikt naar natuurlijk persoon op grond van artikel 28, derde lid, van de Handelsregisterwet 2007: € 1000,– per abonnement per jaar;

  • k. voor financiële selecties (losse posten van een jaarrekening):

   • per geselecteerde financiële post: € 250,– alsmede

   • per verstrekt gegeven: € 0,10;

   • KvK-nummer (met of zonder naam, adres en woonplaats): € 0,04 per verstrekt KvK-nummer;

  • l. voor handelsregister dataservices:

   • per aansluiting: € 1000,– eenmalig, alsmede

   • voor handelsregister dataservice ‘inschrijving’: € 2,30 per gegevenslevering;

   • voor handelsregister dataservice ‘vestiging’: € 1,75 per gegevenslevering;

   • voor handelsregister dataservice ‘in het kort’: € 1,55 per gegevenslevering;

   • voor handelsregister dataservice ‘bevoegdheden kort’: € 1,30 per gegevenslevering;

  • m. voor Application Programmering Interface Search (KvK API Search), verstrekt via internet:

   • bij een afname van 1 tot 6.000 gegevensleveringen per aanvraag: € 0,03 per gegevenslevering;

   • bij een afname van 6.000 tot 60.000 gegevensleveringen per aanvraag: € 0,02 per gegevenslevering;

   • bij een afname van 60.000 tot 600.000 gegevensleveringen per aanvraag: € 0,01 per gegevenslevering;

   • bij een afname van 600.000 of meer gegevensleveringen per aanvraag: € 0,005 per gegevenslevering;

  • n. voor Application Programmering Interface Profile (KvK API Profile), verstrekt via internet:

   • bij een afname van 1 tot 3.000 gegevensleveringen per aanvraag: € 0,06 per gegevenslevering;

   • bij een afname van 3.000 tot 30.000 gegevensleveringen per aanvraag: € 0,04 per gegevenslevering;

   • bij een afname van 30.000 tot 300.000 gegevensleveringen per aanvraag: € 0,02 per gegevenslevering;

   • bij een afname van 300.000 of meer gegevensleveringen per aanvraag: € 0,01 per gegevenslevering.

 • 3 Voor het verstrekken via de downloadservice van de Kamer van Koophandel van een overzicht, bedoeld in het tweede lid, onderdelen b tot en met l, wordt € 11,– per download berekend.

Artikel 4

De kosten van het accountantsonderzoek, bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Handelsregisterwet 2007, worden voor de helft vergoed door de Minister van Economische Zaken, tot een maximum van € 15.000,–.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 november 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina