Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk MEVA-170829-113368, houdende vaststelling van de indeling van de zorgsector in klassen met daarbij behorende bezoldigingsmaxima (Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 2.7 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Indeling in klassen

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De rechtspersonen of instellingen in de zorg- en welzijnssector worden ingedeeld in klassen met inachtneming van de bijlage.

 • 2 De verantwoordelijke vermeldt in het financieel verslaggevingsdocument de totaalscore die volgt uit de toepassing van de bijlage.

Artikel 3. Bezoldigingsmaxima

[Vervallen per 01-01-2016]

De bezoldiging, exclusief de door de werkgever verschuldigde verplichte sociale premies, voor een topfunctionaris in de zorg- en welzijnssector bedraagt voor de klasse waarin de betreffende rechtspersoon of instelling in de zorg- en welzijnssector is ingedeeld, niet meer dan het in onderstaande tabel opgenomen bedrag.

Klasse

Bezoldigingsmaximum

A

€ 85.590

B

€ 98.248

C

€ 112.835

D

€ 129.591

E

€ 148.879

F

€ 170.578

G

€ 188.660

H

€ 203.728

I

€ 218.194

J

€ 229.043

Artikel 4. Indeling in een andere klasse

[Vervallen per 01-01-2016]

Een rechtspersoon of instelling in de zorg- en welzijnssector dient een aanvraag als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, van de wet om in een andere klasse te worden ingedeeld schriftelijk in bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voorziet deze van:

 • a. een deugdelijke motivering voor de aanvraag;

 • b. een verklaring van de verantwoordelijke waaruit zijn instemming met de aanvraag blijkt.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2016]

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Bij de indeling in een klasse van een rechtspersoon of instelling in de zorg- of welzijnsector, zijn de volgende criteria van belang. Het betreft:

 • a. de moeilijkheidsgraad van de bedrijfsvoering, dan wel de bestuurlijke complexiteit die daaruit voortvloeit (complexiteit);

 • b. de omvang van de gevolgen van het handelen van de rechtspersoon en de reacties die het handelen van de rechtspersoon of instelling oproepen in de maatschappij (impact);

 • c. de omvang van de rechtspersoon of instelling (omvang).

De mate waarin sprake is van complexiteit, impact en omvang van een rechtspersoon of instelling volgt uit de toepassing van de tabellen 1.1, 1.2. 2.1, 2.2, 2.3, paragraaf 2.5.2 en van paragraaf 3. Indien de mate waarin is voldaan aan de criteria van complexiteit en impact, overeenstemt met de in de tabellen opgenomen indicatoren, worden de bij de indicator aangegeven punten toegekend (de score). Per tabel is één indicator van toepassing. Indien zich een situatie voordoet als aangegeven in paragraaf 2.5.2, kan tijdelijk een extra punt aan het totaal van de scores worden toegevoegd. De omvang wordt vastgesteld aan de hand van gerealiseerde omzet van het jaar voorafgaand aan het jaar waarover de bezoldiging plaatsvindt. Daarbij wordt de categorie-indeling van tabel 3 gevolgd.

De klasse wordt vastgesteld door de totaalscore van de tabellen 1.1, 1.2. 2.1, 2.2, 2.3 en van paragraaf 2.5 met inachtneming van tabel 4.2 af te zetten tegen omvang.

Verder zijn in de tabellen 1.3, 2.4 en 4.1 benchmarks opgenomen. Die benchmarks zijn indicatief en spelen geen rol bij de klassenbepaling van de rechtspersonen en instellingen.

1. Complexiteit

[Vervallen per 01-01-2016]

Bij de moeilijkheidsgraad van de bedrijfsvoering dan wel de bestuurlijke complexiteit die daaruit voortvloeit zijn twee aspecten van belang:

 • a. de kennisintensiteit van het primaire proces/de primaire processen binnen de betreffende rechtspersoon of instelling, en

 • b. de complexiteit van de transactieketen van de processen.

1.1. Kennisintensiteit van het primaire proces

[Vervallen per 01-01-2016]

Hoe kennisintensief is het primaire proces/zijn de primaire processen binnen de betreffende zorginstelling en hoe complex is de afstemming tussen primaire processen binnen die organisatie?

Er wordt onderscheid gemaakt in drie niveaus:

 • a. Overwegend MBO/HBO niveau.

  MBO: Het toepassen van vakkennis in een concrete situatie, met middelen en aanwijzingen van anderen.

  HBO: Kennis van de theoretische grondslagen en de praktische uitwerking hiervan binnen een breed werkveld; in staat tot verantwoord onderzoek. Inzicht in mogelijke problemen met relevante vakgebieden en de omgeving.

 • b. Overwegend academisch niveau.

  Academisch: Kennis van de wetenschappelijke grondslagen en de praktische uitwerking hiervan binnen een vakgebied, kennis van de samenhang met relevante vakgebieden en de omgeving; in staat tot het ontwikkelen van afgeleide of nieuwe theorieën dan wel benaderingswijzen en tot het uitvoeren wetenschappelijke onderzoeken.

 • c. Overwegend academisch-plus niveau.

  Academisch-plus: Diepgaande vaak uitzonderlijke kennis van de wetenschappelijke grondslagen en de praktische uitwerking hiervan binnen een vakgebied, kennis van de samenhang met relevante vakgebieden en de omgeving en de daarbij behorende mogelijke consequenties; in staat tot het ontwikkelen van uitzonderlijk, afgeleide of nieuwe theorieën dan wel benaderingswijzen en tot het uitvoeren van baanbrekende wetenschappelijke onderzoeken. Er is sprake van een werkterrein dat nieuw en/of zeer sterk in beweging is waarbij zich in een hoge frequentie nieuwe, onvoorziene en complexe ontwikkelingen voordoen waarop (zeer) snel moet worden ingehaakt.

tabel 1.1 kennisintensiteit

Overwegend MBO/HBO niveau

0

Overwegend academisch niveau

1

Overwegend academisch-plus niveau

2

1.2. Complexiteit van de transactieketen1 van de processen binnen de rechtspersoon of instelling

[Vervallen per 01-01-2016]

Hoe complex en/of heterogeen is het aantal private en (semi-)publieke partijen waarmee de rechtspersoon of instelling te maken heeft om de uiteindelijke dienstverlening aan de cliënt te kunnen realiseren en in hoeverre is er sprake van een extra verzwarend element door de tegenstrijdige interne en/of externe belangen die dominant in de bedrijfsvoering aanwezig zijn?

tabel 1.2 complexiteit

Er is geen sprake van een complex of heterogeen netwerk van partijen waarmee transacties moeten worden gesloten

en

Er is geen sprake van tegenstrijdige interne en/of externe belangen die dominant in de bedrijfsvoering aanwezig zijn

0

Er is sprake van een complex of heterogeen netwerk van partijen waarmee transacties moeten worden gesloten

of

Er is sprake van tegenstrijdige interne en/of externe belangen die dominant in de bedrijfsvoering aanwezig zijn

1

Er is sprake van een complex of heterogeen netwerk van partijen waarmee transacties moeten worden gesloten

en

Er is sprake van tegenstrijdige interne en/of externe belangen die dominant in de bedrijfsvoering aanwezig zijn

2

1.3. Referentiescores voor complexiteit voor de verschillende sectoren in de Zorg

[Vervallen per 01-01-2016]

tabel 1.3 referentiescores complexiteit voor de verschillende sectoren
 

Complexiteit

 

kennisintensiteit

transactieketen

Universitair medische centra

2–3

2

Algemene/categorale ziekenhuizen

1

2

Topklinische ziekenhuizen, integrale kankercentra

2

2

Thuiszorg

0

1

Verzorgingshuizen en verpleeghuizen en revalidatieklinieken

0

0–1

GGZ

1

1–2

Gehandicaptenzorg

0

2

Ketenorganisaties

1–2

1–2

Huisartsenposten/georganiseerde 1e lijnszorg 2

1

1–2

Jeugdzorg (VWS) 3

1

1

Overige 4

   

2. Impact

[Vervallen per 01-01-2016]

Bij de omvang van de gevolgen van het handelen van de rechtspersoon of instelling en de reacties die het handelen van de rechtspersoon of instelling oproept in de maatschappij zijn drie aspecten van belang:

 • a. de geografische werkingssfeer van de rechtspersoon of instelling;

 • b. de kans op en omvang van calamiteiten en de impact daarvan op de samenleving;

 • c. de media-aandacht voor de rechtspersoon of instelling bij een normale bedrijfsvoering.

2.1. Geografisch gebied

[Vervallen per 01-01-2016]

Wat is de geografische werkingssfeer van de rechtspersoon of instelling?

tabel 2.1 geografische werkingssfeer

Overwegend lokaal*

0

Overwegend regionaal

1

Overwegend landelijk

2

Voor een juiste toepassing van tabel 2.1 is het van belang aan te sluiten bij het primaire proces van de rechtspersoon of instelling. Twee elementen zijn van belang:

 • de patiënten/cliënten komen wel/niet grotendeels uit hetzelfde postcode gebied;

 • het primaire proces is over meerdere locaties verspreid.

2.2. Risico’s in de bedrijfsvoering

[Vervallen per 01-01-2016]

Hoe groot is de kans op en is de omvang van verstoring van de bedrijfsvoering en wat is het effect ervan op de samenleving?

tabel 2.2 risico's in de bedrijfsvoering

De kans op verstoring van de bedrijfsvoering is aanwezig, maar erg klein; de impact op de samenleving is beperkt.

0

De kans op verstoring van de bedrijfsvoering is aanwezig en heeft impact op de samenleving.

1

2.3. Media-aandacht

[Vervallen per 01-01-2016]

Wat is de mate van media-aandacht bij een normale dagelijkse bedrijfsvoering?

tabel 2.3 media-aandacht

Er is geen of nauwelijks (minder dan één keer per kwartaal) sprake van media-aandacht voor de normale dagelijkse bedrijfsvoering c.q. voor de gang van zaken binnen de rechtspersoon of instelling. Bestuur en/of medewerkers worden niet of nauwelijks door media bevraagd.

0

Er is regelmatig (minder dan maandelijks) media-aandacht voor de normale dagelijkse bedrijfsvoering dan wel voor de gang van zaken in de zorginstelling. Bestuur en/of medewerkers worden met een zekere regelmaat door media bevraagd.

1

Er is zeer regelmatig (maandelijks of vaker) uitgebreide media-aandacht voor de normale dagelijkse bedrijfsvoering dan wel voor de gang van zaken in de zorginstelling. Bestuur en/of medewerkers worden met grote regelmaat door media bevraagd.

2

De indicator die leidt tot een score van twee punten, gaat niet over crisissituaties of een eenmalige mediahype. Er moet sprake zijn van structurele extra maatschappelijke aandacht voor de sector of een regio binnen de sector die zowel impact heeft op de lokale bedrijfsvoering en risicomanagement als proactief (lokaal) handelen vereist in relatie tot de landelijke media-aandacht. Dit kan het geval zijn als de sector onder structurele extra media-aandacht staat ten gevolge van het ontstaan van maatschappelijk riskante situaties (TBS klinieken, jeugdzorg).

2.4. Referentiescores voor impact voor de verschillende sectoren in de Zorg

[Vervallen per 01-01-2016]

tabel 2.4 referentiescores impact voor de verschillende sectoren
 

Impact

 

geografie

Risico’s bedrijfsvoering

Media-aandacht

Universitair medische Centra

2

0–1

1–2

Algemene/categorale ziekenhuizen

1

0–1

1–2

Topklinische ziekenhuizen, integrale kankercentra

1–2

0–1

1–2

Thuiszorg

0–2

0–1

1

Verzorging- en verpleeghuizen en revalidatieklinieken

0–2

0–1

1

GGZ

1–2

0–1

1–2

Gehandicaptenzorg

0–2

0–1

1–2

Ketenorganisaties

0–2

0–1

1–2

Huisartsenposten/georganiseerde 1e lijnszorg

0–1

0–1

1

Jeugdzorg (VWS)

1

0–1

1–2

Overig

     

2.5. Extra punt bij score complexiteit voor omgevings- en/of risicofactoren

[Vervallen per 01-01-2016]

2.5.1. De markten

[Vervallen per 01-01-2016]

In de economische theorie worden een vijftal markten onderscheiden, die gehanteerd worden als basis voor de vraag in hoeverre marktwerking in een sector aanwezig is:

Arbeidsmarkt: de arbeidsmarkt kent specifieke structurele problemen met het oog op het aantrekken en behouden van de gekwalificeerde bestuurders, staf en medewerkers.

Kapitaalmarkt: de bestaande/toekomstige kapitaalbehoefte en de moeilijkheidsgraad voor instellingen in de zorgsector om eigen- en/of vreemd vermogen aan te trekken. Gelet op de veranderende wet- en regelgeving worden zorginstellingen dezelfde risico’s toebedacht als het overige bedrijfsleven. De zorgsector steekt hier ongunstig bij af vanwege de doorgaans slechte eigen vermogenspositie.

Inkoopmarkt: hoe belangrijk is inkoop voor het primair proces, hoe breed/complex is het primair proces en in welke mate is concurrentie aanwezig. Moet er worden ingeschreven op dienstverlening, deelname aan tenders etc.

Product/marktcombinaties: het op een markt werken met concurrentie ten aanzien van het leveren van producten en diensten; het leveren van meerdere producten en diensten door de, en het op meerdere markten actief zijn van de rechtspersoon of instelling.

Fusie- en overnamemarkt: of en de mate waarin het voor nieuwe partijen mogelijk is toe te treden tot de markt.

Rechtspersonen of instellingen moeten in onderscheidende mate functioneren met een veranderend en toenemend risico als gevolg van aspecten van marktwerking op de onderhavige markten.

In het algemeen kan gesteld worden dat alle rechtspersonen en instellingen te maken hebben met dit risico als gevolg van voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving die uitwerking hebben op het risicoprofiel van de rechtspersoon of instelling.

Rechtspersonen of instellingen hebben te maken met een inkoopmarkt en een verkoopmarkt. Op de inkoopmarkt spelen de volgende risico-elementen:

 • de aard en mate van concurrentie (bijvoorbeeld in beeld te brengen door een concurrentiescan);

 • de hoeveelheid en de diversiteit van systemen waarin of waarmee de inkoop plaats vindt (denk bijvoorbeeld aan een combinatie van Wet maatschappelijke ondersteuning met aanbestedingen, AWBZ en Zorgverzekeringswet);

 • het aantal partijen waarbij ingekocht moet worden en de inkoopmacht daarvan (denk aan het aantal zorgverzekeraars, provincies of gemeenten);

 • de veranderingen in wet- en regelgeving die de concurrentieverhoudingen beïnvloeden;

 • de diversiteit in producten en diensten.

Op de verkoopmarkt is voor het risicoprofiel van belang hoe het klantenperspectief zich manifesteert:

 • hoe moeilijk of gemakkelijk is het om klanten te krijgen of te behouden;

 • in hoeverre wordt de zorginstelling beperkt in haar handelen door overheidsmaatregelen.

De verantwoordelijke vormt zich aan de hand van bovenstaande vijf markten een oordeel of en zo ja in welke mate er sprake is van een onderscheiden, dan wel groter risico (een scherper risicoprofiel) van de zorginstelling.

2.5.2. Indeling op grond van omgevings- en/of risicofactoren

[Vervallen per 01-01-2016]

Indien de rechtspersoon of instelling is blootgesteld aan omgevings- of risicofactoren die uitgaan boven de omgevings- of risicofactoren die voor de sector zorg- en welzijn gebruikelijk zijn, kan de totale score tijdelijk met één punt worden verhoogd. Omstandigheden die voor alle rechtspersonen of instellingen in de sector gelden, worden als gebruikelijk aangemerkt. Wanneer een meer dan gebruikelijke blootstelling aan omgevings- of risicofactoren zich voordoet, wordt in het financieel verslaggevingsdocument onderbouwd:

 • 1. welke uitzonderlijke omstandigheid aan de orde is;

 • 2. welk doel bereikt moet worden in het kader van deze bijzondere situatie;

 • 3. binnen welke termijn dat doel bereikt dient te zijn;

 • 4. de termijn waarvoor het punt wordt toegekend. Deze termijn dient te passen bij de termijn, genoemd onder punt 3.

De motivering, de tijdsduur en de gevolgen voor de bezoldiging moeten contractueel worden vastgelegd.

3. Omvang

[Vervallen per 01-01-2016]

De omvang van de rechtspersoon of instelling waaraan leiding wordt gegeven geeft een indicatie van de mate van de verantwoordelijkheid. Voor de omvang van de rechtspersoon of instelling is de omzet bepalend. Onder omzet wordt verstaan de som der bedrijfsopbrengsten, zoals weergegeven in het jaardocument van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarover de bezoldiging plaatsvindt. In ziekenhuizen5 kan de werkelijke omzet zoals verantwoord in het jaardocument een onvolledig beeld geven op de werkelijke omzet omdat de omzet van de vrijgevestigde specialisten niet is meegerekend. Deze redenering gaat ook op voor huisartsenposten6. Voor deze twee genoemde sectoren kan derhalve de omzet van de vrijgevestigden worden opgeteld bij de omzet uit het jaardocument, voor zover die omzet in dat document niet is opgenomen.

In de zorg- en welzijnssector kunnen we stellen dat er een grote correlatie is tussen de omzet van de rechtspersoon of instelling en het aantal medewerkers dat daarin werkzaam is. Met omzet wordt de omvang van de rechtspersoon of instelling dus adequaat afgedekt. De omzet wordt onderverdeeld in zes categorieën. Door deze categorie-indeling ontstaat een gedifferentieerde indeling naar de omvang van de rechtspersonen of instellingen. De zes omzetcategorieën zijn weergegeven in tabel 3.

tabel 3 omzetcategorieën

 • a. minder dan 10 miljoen Euro;

 • b. tussen 10 en 25 miljoen Euro;

 • c. tussen 25 en 60 miljoen Euro;

 • d. tussen 60 en 150 miljoen Euro;

 • e. tussen 150 en 300 miljoen Euro;

 • f. meer dan 300 miljoen Euro.

4 De uiteindelijke klassenindeling

[Vervallen per 01-01-2016]

In tabel 4.1 worden de mogelijke scores voor de klassenindeling voor de eigen zorginstelling op een rij gezet.

tabel 4.1 referentietotaalscore complexiteit en impact voor de verschillende sectoren
 

Complexiteit

Impact

Totaal

 

Kennis intensiteit

Transac-tieketen

Geografie

Risico’s bedrijfsvoering

Media-aandacht

 

Universitair medische centra

2–3

2

2

0–1

1–2

7–10

Algemene/categorale ziekenhuizen

1

2

1

0–1

1–2

5–7

Topklinische ziekenhuizen, integrale kankercentra

2

2

1–2

0–1

1–2

6–9

Thuiszorg

0

1

0–2

0–1

1

2–5

Verzorging- en verpleeghuizen en revalidatieklinieken

0

0–1

0–2

0–1

1

1–5

GGZ

1

1–2

1–2

0–1

1–2

4–8

Gehandicaptenzorg

0

2

0–2

0–1

1–2

3–7

Ketenorganisaties

1–2

1–2

0–2

0–1

1–2

3–9

Huisartsenposten/georganiseerde 1e lijnszorg

1

1–2

0–1

0–1

1

3–6

Jeugdzorg(VWS)

1

1

1

0–1

1–2

4–6

Overig

           

In tabel 4.2 is op het kruispunt van de score en de omvang aangegeven welke klasse (A t/m J) van kracht is voor de rechtspersoon of instelling.

tabel 4.2 klassenindeling

Omzetcategorieën

Totaalscore

0–1

2–3

4–5

6–7

8–10

Tot 10 miljoen Euro

A

B

C

D

E

Van 10 tot 25 miljoen Euro

B

C

D

E

F

Van 25 tot 60 miljoen Euro

C

D

E

F

G

Van 60 tot 150 miljoen Euro

D

E

F

G

H

Van 150 tot 300 miljoen Euro

E

F

G

H

I

Boven 300 miljoen Euro

F

G

H

I

J

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2015, 42674, datum inwerkingtreding 01-12-2015, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Na de alinea die aanvangt met ‘De klasse’ en eindigt met ‘omvang’ is ingevoegd:

Indien een rechtspersoon of instelling die zorg of jeugdhulp verleent organisatorisch is verbonden met een of meer andere rechtspersonen of instellingen die zorg of jeugdhulp verlenen, mag voor iedere rechtspersoon of instelling binnen de organisatie die zorg of jeugdhulp verleent een klassenindeling worden toegepast die zou gelden indien alle tot die organisatie behorende, in de zorg of jeugdhulp werkzame rechtspersonen of instellingen gezamenlijk als één rechtspersoon of instelling zouden worden aangemerkt.

 1. Het aantal opeenvolgende transacties dat gesloten moet worden om een besluit tot volledige uitvoering te brengen. Complexiteit wordt daarin vergroot als de keten versplintert en het aantal actoren toeneemt. Voorbeelden daarvan zijn: versplintering door afzonderlijke transacties die veel afstemming vereisen; veel partijen met uiteenlopende belangen; infrastructuur gescheiden van de dienstverlening, regelgeving gescheiden van de uitvoering; zorginhoudelijke zaken gescheiden van politieke zaken. In al deze gevallen worden delen van de transactieketen afzonderlijk uit onderhandeld tussen specifieke partijen die actief zijn in dat deel/op dat gebied van de keten.

  ^ [1]
 2. Onder georganiseerde 1e lijnszorg wordt verstaan ketens van eerstelijnsorganisaties.

  ^ [2]
 3. Onder Jeugdzorg wordt hier verstaan alle jeugdzorginstellingen die onder het regime van het ministerie van VWS vallen, met uitzondering van justitiële instellingen.

  ^ [3]
 4. Er zijn instellingen die niet in een sector te plaatsen zijn zoals ambulancediensten, bloedbanken e.d.

  ^ [4]
 5. Onder ziekenhuis wordt verstaan een rechtspersoon die of een organisatorisch verband dat ingevolge de Wet toelating zorginstellingen is toegelaten of in het kader van de Zorgverzekeringswet 50% of meer gefinancierde curatieve medisch specialistische zorg biedt evenals een rechtspersoon die een academisch ziekenhuis, als bedoeld in artikel 1:13 van de Wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs exploiteert.

  ^ [5]
 6. Onder huisartsenpost wordt verstaan het organisatorisch verband waar de huisartsen uit de regio de avond-, nacht- en weekenddiensten verrichten.

  ^ [6]
Terug naar begin van de pagina