Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars

Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 01-01-2014 t/m 28-11-2014

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk MEVA-172387-113549, houdende vaststelling van de sectorale bezoldigingsnorm voor en de indeling in klassen van de in bijlage 3 bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector opgenomen categorie zorgverzekeraars (Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 3.3 en 3.4 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Sectorale bezoldigingsnorm 2013

Voor het kalenderjaar 2013 bedraagt de sectorale bezoldigingsnorm voor de zorgverzekeraars € 300.000 aan beloning, inclusief belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen, vermeerderd met:

 • a. de sociale verzekeringspremies,

 • b. de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn, bestaande uit ten hoogste het voor de betreffende topfunctionaris vastgestelde bedrag aan werkgeversbijdrage in de premie voor de reguliere pensioenafspraken van de geldende pensioenregeling.

Artikel 3. Sectorale bezoldigingsnorm en indeling in klassen 2014

 • 1 Voor het kalenderjaar 2014 bedraagt de sectorale bezoldigingsnorm voor zorgverzekeraars met op 1 januari 2014:

  • a. minder dan 300.000 verzekerden: € 220.000;

  • b. tussen de 300.000 en 1.000.0000 verzekerden: € 260.000; en

  • c. met meer dan 1.000.000 verzekerden: € 300.000.

 • 2 De sectorale bezoldigingsnorm is inclusief belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen, vermeerderd met:

  • a. de sociale verzekeringspremies, en

  • b. de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn, bestaande uit ten hoogste het voor de betreffende topfunctionaris vastgestelde bedrag aan werkgeversbijdrage in de premie voor de reguliere pensioenafspraken van de geldende pensioenregeling.

Artikel 4. Indeling in een andere klasse

Een zorgverzekeraar dient een aanvraag als bedoeld in artikel 3.4, derde lid, van de wet om in een andere klasse te worden ingedeeld schriftelijk in bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voorziet deze van:

 • a. een deugdelijke motivering voor de aanvraag;

 • b. een verklaring van de verantwoordelijke waaruit zijn instemming met de aanvraag blijkt.

Artikel 5. Wijziging regeling 2013

In artikel 1, aanhef, onder b, van de regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, DWJZ-3147991, houdende vaststelling van de sectorale bezoldigingsnorm voor de in bijlage 3 bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector opgenomen categorie zorgverzekeraars (Stcrt. 2012, 26811), wordt ‘het reguliere pensioenpakket van het betrokken pensioenfonds’ vervangen door: de reguliere pensioenafspraken van de geldende pensioenregeling.

Artikel 6. Intrekking regeling 2013

De regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, DWJZ-3147991, houdende vaststelling van de sectorale bezoldigingsnorm voor de in bijlage 3 bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector opgenomen categorie zorgverzekeraars (Stcrt. 2012, 26811), wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 met uitzondering van artikel 5, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven