Regeling ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten

Geldend van 03-04-2015 t/m heden

Regeling van het Commissariaat voor de Media van 5 november 2013 houdende regels voor de landelijke publieke media-instellingen omtrent ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten als bedoeld in artikel 2.137, eerste lid, van de Mediawet 2008, en omtrent oproepen in het kader van ledenwerving als bedoeld in artikel 2.90 van de Mediawet 2008 (Regeling ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten)

Het Commissariaat voor de Media,

gelet op de artikelen 2.90 en 2.137 van de Mediawet 2008;

overwegende dat:

 • de Beleidsregels verenigingsactiviteiten van het Commissariaat van 4 december 20071 bepalingen bevatten met betrekking tot ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten;

 • artikel 6 van het Besluit ontheffing zelfpromotie van het Commissariaat van 5 juni 20072 het beleid van het Commissariaat bevat met betrekking tot oproepen voor ledenwerfactiviteiten in het media-aanbod;

 • in de onderhavige regeling de inhoud van deze twee beleidsregels samenbrengt en op onderdelen verduidelijkt;

Besluit:

Definities en reikwijdte

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 2 Deze regeling is voor zover nodig van overeenkomstige toepassing op omroeporganisaties die een aanvraag voor een erkenning of voorlopige erkenning indienen voor de erkenningperiode 2016–2020 of voornemens zijn dat te doen, volgens de bepalingen van de Mediawet 2008 zoals die wet komt te luiden na inwerkingtreding van het op 11 februari 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren3.

Ledenvoordelen

Artikel 2. Relatie

Elk door een omroepvereniging te verstrekken voordeel aan bestaande leden dient te zijn gekoppeld aan de identiteit of het media-aanbod van de omroepvereniging.

Artikel 3. Toelaatbaarheid aanbieden en verstrekken ledenvoordeel

 • 1 Het is omroepverenigingen toegestaan op geld waardeerbare voordelen aan te bieden en te verstrekken aan bestaande leden, mits de te verstrekken voordelen bescheiden van aard zijn en in ieder geval in redelijke verhouding staan tot de hoogte van de contributie en de duur van het lidmaatschap.

 • 2 Bij de berekening van de voordelen bedoeld in dit artikel wordt uitgegaan van de blijkens de inkoopfactuur voor het betrokken geschenk door de omroepvereniging betaalde inkoopprijs met inbegrip van de daarover verschuldigde BTW.

Artikel 4. Oproepen in het media-aanbod ten aanzien van ledenvoordelen

 • 1 Het video- en audiogedeelte van het media-aanbod bevat buiten het aanbod dat wordt verzorgd door de Ster, geen oproepen over het verstrekken van op geld waardeerbare voordelen aan bestaande leden.

 • 2 Binnen het tekst- en grafische gedeelte van het media-aanbod zijn oproepen over het verstrekken van op geld waardeerbare voordelen aan bestaande leden toegestaan indien het aandeel van dergelijke oproepen beperkt is in hoeveelheid en duur en niet overheersend is.

Ledenwerfactiviteiten

Artikel 5. Ledenwerfactiviteiten tijdens bijeenkomsten

 • 1 Het is omroepverenigingen toegestaan één maal per jaar een verenigingsactiviteit voor haar leden als bedoeld in 2.136, tweede lid, onder b van de wet open te stellen voor niet-leden, teneinde nieuwe leden voor de omroepvereniging te werven.

 • 2 Het is omroepverenigingen toegestaan om ledenwerfactiviteiten te verrichten tijdens andere door of op initiatief van de omroepvereniging georganiseerde bijeenkomsten dan die bedoeld in het eerste lid, indien die bijeenkomsten goedgekeurde nevenactiviteiten betreffen.

 • 3 Het is omroepverenigingen toegestaan om ledenwerfactiviteiten te verrichten tijdens bijeenkomsten die niet door of op initiatief van de betreffende omroepvereniging zijn georganiseerd.

Artikel 6. Goede doelen

 • 1 Het is omroepverenigingen toegestaan in het kader van een ledenwerfactiviteit toe te zeggen dat bij het aangaan van het lidmaatschap een bedrag aan een goed doel wordt geschonken ter hoogte van maximaal twee maal de jaarcontributie.

 • 2 Onder een goed doel als bedoeld in het eerste lid wordt voor de toepassing van deze regeling verstaan een goed doel waarvoor door het Centraal Bureau Fondsenwerving een CBF-Keur of CBF-Certificaat voor kleine goede doelen is afgegeven, dan wel een goed doel waaraan door de Belastingdienst de ANBI status is toegekend.

Artikel 7. Ledenwerfoproepen binnen het media-aanbod

 • 1 Binnen het media-aanbod van de publieke mediadiensten mogen oproepen in het kader van ledenwerving uitsluitend worden gedaan onder de voorwaarden van dit artikel.

 • 2 Binnen het video- en audiogedeelte van media-aanbod zijn oproepen in het kader van ledenwerving die plaatsvinden in aanbod dat wordt verzorgd door de Ster toegestaan.

 • 3 Binnen het video- en audiogedeelte van media-aanbod zijn oproepen in het kader van ledenwerving in aanbod dat niet wordt verzorgd door de Ster toegestaan indien:

  • a. in elke oproep duidelijk wordt gemaakt dat nieuwe leden voor ten minste één jaar lid worden en de door de omroepvereniging met inachtneming van de wet vastgestelde contributie verschuldigd zijn;

  • b. de oproepen geen verwijzing bevatten naar economische voordelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap;

  • c. elke oproep niet langer duurt dan 30 seconden.

 • 4 Binnen het video- en audiogedeelte van media-aanbod dat wordt verzorgd via omroepdiensten, voor zover dat aanbod niet wordt verzorgd door de Ster:

  • a. mogen oproepen in het kader van ledenwerving telkens slechts één maal worden uitgezonden in een onderbreking tussen twee programma’s; en

  • b. mag de totale duur van de oproepen in het kader van ledenwerving in radioprogramma-aanbod en televisieprogramma-aanbod per omroepvereniging niet meer bedragen dan:

   • in radioprogramma-aanbod: 7 minuten per week;

   • in televisieprogramma-aanbod: 24 minuten per kalenderkwartaal;

   • per programmakanaal: 2 minuten per dag.

 • 5 Binnen het tekst- en grafische gedeelte van het media-aanbod zijn oproepen in het kader van ledenwerving toegestaan indien:

  • a. in elke oproep duidelijk wordt gemaakt dat nieuwe leden voor ten minste één jaar lid worden en de door de omroepvereniging met inachtneming van de wet vastgestelde contributie verschuldigd zijn;

  • b. het aandeel van dergelijke oproepen beperkt is in hoeveelheid en duur en niet overheersend is.

Artikel 8. Positieve wilsverklaring

Ledenwerfactiviteiten worden zodanig ingericht dat elke persoon die lid wordt, zich ervan bewust is dat hij het lidmaatschap aangaat.

Slotbepaling

Artikel 9

 • 1 Deze regeling treedt in werking een dag na kennisgeving daarvan in de Staatscourant.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als Regeling ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten.

 • 3 Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat (www.cvdm.nl).

 • 4 [Red: Wijzigt het Besluit ontheffing zelfpromotie publieke omroep.]

 • 5 [Red: Wijzigt de Beleidsregels verenigingsactiviteiten.]

Commissariaat voor de Media,

M. de Cock Buning,

Voorzitter.

E. Eljon,

Commissaris.

 1. Beleidsregels verenigingsactiviteiten van het Commissariaat van 4 december 2007, Stcrt. 2007, nr. 247, p. 109.

  ^ [1]
 2. Besluit ontheffing zelfpromotie van het Commissariaat van 5 juni 2007, Stcrt. 2007, nr. 117, p. 17.

  ^ [2]
 3. Kamerstukken II, 2010–2011, 33 541, nrs. 1–2

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina