Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ

[Regeling vervallen per 06-02-2018.]
Geldend van 01-10-2016 t/m 31-07-2017

Regeling van de Minister van Economische Zaken, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 oktober 2013, nr. WJZ/12066857, tot vaststelling van de uitvoeringsregeling voor stralingsbescherming van de Minister van Economische Zaken (Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ)

De Minister van Economische Zaken, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren (PbEG 1996, L 159), Richtlijn 97/43/Euratom van de Raad van 30 juni 1997 betreffende de bescherming van personen tegen de gevaren van ioniserende straling in verband met medische blootstelling en tot intrekking van Richtlijn 84/466/Euratom (PbEG 1996, L 180), Richtlijn 90/641/Euratom van de Raad van 4 december 1990 inzake de praktische bescherming van externe werkers die gevaar lopen aan ioniserende straling te worden blootgesteld tijdens hun werk in een gecontroleerde zone (PbEG 1990, L 349) en Richtlijn 2003/122/Euratom van de Raad van 22 december 2003 inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen (PbEU 2003, L 346) en de artikelen 3, eerste en tweede lid, 7b, tweede lid, 7e, tweede en derde lid, 11, vierde lid, 12, eerste lid, 12a, tweede lid, 18, 19, 20d, derde lid, 25, vijfde tot en met achtste lid, 26, tweede lid, 28, onderdelen e en f, 29, derde lid, 37, achtste lid, 40, tweede lid, 43, eerste lid, 44, tweede lid, 107, vierde lid, 108, vierde lid, 109, 110, eerste en tweede lid, 120, derde lid, 120a, tweede lid, 121, vierde lid, en 132, eerste lid, van het Besluit stralingbescherming;

Besluiten:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 06-02-2018]

Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 06-02-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • actuele individuele dosis: een effectieve dosis die het gevolg is van het gebruik van een gebied buiten de locatie waarbij rekening wordt gehouden met het feitelijke huidige gebruik van de omgeving;

 • besluit: het Besluit stralingsbescherming;

 • minister: de Minister van Economische Zaken;

 • multifunctionele individuele dosis: een effectieve dosis die het gevolg is van het gebruik van een gebied buiten de locatie op zodanige wijze dat dit tot de hoogst mogelijke dosis aanleiding geeft;

 • wet: de Kernenergiewet.

Artikel 1.2. Waarden activiteitsconcentraties en activiteit

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Bijlage 1.1 bevat de activiteiten en activiteitsconcentraties van radionucliden ter bepaling van vrijstellingsgrenzen en vrijgavegrenzen voor handelingen en werkzaamheden, alsmede de vrijgavewaarden voor lozingen in water en lucht van radionucliden ten gevolge van werkzaamheden in GBq per kalenderjaar.

 • 2 Bijlage 1.2 geeft de methode waarmee activiteitsconcentraties en activiteiten worden gewogen en getoetst en wijst de radionucliden aan die hierbij zijn vrijgesteld van sommatie.

 • 3 Bijlage 1.3 bevat de waarden van de activiteit waaraan wordt getoetst of een ingekapselde bron voldoet aan de definitie van hoogactieve bron.

Artikel 1.3. Bepaling doses

[Vervallen per 06-02-2018]

De bepaling van de effectieve doses geschiedt op de wijze, vermeld in bijlage 1.4.

Artikel 1.4. Rekenregels analyse gevolgen ioniserende straling voor het mileu

[Vervallen per 06-02-2018]

Bij de bepaling van de omgevingsdosisequivalenten, de equivalente en de effectieve doses, bedoeld in artikel 3, eerste lid van het besluit, wordt gebruik gemaakt van de rekenregels, opgenomen in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van bijlage 1.5 en, in gevallen als aangegeven in paragraaf 5.1 van bijlage 1.5, in de hoofdstukken 5 en 6 van bijlage 1.5.

Artikel 1.5. Uitzondering analyse gevolgen ioniserende straling voor het mileu

[Vervallen per 06-02-2018]

In afwijking van artikel 1.4 kunnen, indien de minister daarmee instemt, andere dan de in bijlage 1.5 voorgeschreven methoden, parameters of parametervoorwaarden worden toegepast, indien een situatie in belangrijke mate afwijkt van de aannames waarvan in 1.5 bijlage is uitgegaan.

Artikel 1.6. Methode bij toetsing omgevingsdosisequivalenten

[Vervallen per 06-02-2018]

De omgevingsdosisequivalenten, de equivalente en de effectieve doses, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit worden getoetst aan de doses, genoemd in de artikelen 6, tweede lid, en 48 van het besluit, overeenkomstig de methoden die zijn aangegeven in de paragrafen 3.3, 4.3, 4.4 en de hoofdstukken 5, 6 en 7 van bijlage 1.5.

Artikel 1.7. Meldpunt stralingsincidenten

[Vervallen per 06-02-2018]

Het meldpunt, bedoeld in artikel 12a van het besluit, is de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 1.8. Schakelbepaling werkzaamheden

[Vervallen per 06-02-2018]

De artikelen 2.2 tot en met 2.4, 2.9, 5.7 en 5.8 zijn van overeenkomstige toepassing op werkzaamheden.

Hoofdstuk 2. Administratieve en organisatorische maatregelen stralingsbescherming

[Vervallen per 06-02-2018]

Artikel 2.1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 06-02-2018]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

Artikel 2.2. Aanwezigheid stralingsbeschermingseenheid

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Een stralingsbeschermingseenheid is aanwezig in een onderneming en op locaties indien in verschillende organisatie-onderdelen of op verschillende plaatsen door de ondernemer verschillende handelingen met in totaal meer dan 100 bronnen waarvoor een vergunning is vereist worden verricht.

 • 3 De vergunning van een andere soort ondernemer dan die een onderneming heeft als bedoeld in het eerste en tweede lid kan het voorschrift bevatten van de aanwezigheid van een stralingsbeschermingseenheid, indien in zijn onderneming:

  • a. handelingen worden verricht die overeenkomen met die in de in het eerste en tweede lid bedoelde ondernemingen of op de in het eerste lid bedoelde locaties; en

  • b. naar het oordeel van de minister een beheersysteem is vereist, dat vergelijkbaar is met dat in de ondernemingen, bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 2.3. Werkwijze stralingsbeschermingseenheid

[Vervallen per 06-02-2018]

Indien een stralingsbeschermingseenheid is voorgeschreven, beschikt de ondernemer over een interne regeling stralingshygiëne, waarin in ieder geval is vastgelegd:

 • a. de doelstellingen en uitgangspunten van het beheersysteem;

 • b. het werkingsgebied;

 • c. de stralingsbeschermingsorganisatie, met een omschrijving van de verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden van de bij het verrichten van handelingen betrokken organisatie-onderdelen en werknemers, alsmede het interne toezicht en de rapportage daarover;

 • d. de formatieve omvang, de vereiste deskundigen en de aanvullend benodigde administratieve of technische ondersteuning;

 • e. een verbod om zonder interne toestemming handelingen te verrichten;

 • f. een beheersysteem van interne toestemmingen;

 • g. werkwijzen en procedures voor handelingen inclusief de toelatingseisen voor blootgestelde werknemers, registratieverplichtingen en periodieke controles;

 • h. een afvalplan voor de inzameling, de opslag en de overdracht van radioactief afval;

 • i. een calamiteitenregeling voor incidenten of ongevallen met bronnen.

Artikel 2.4. Taken algemeen coördinerend deskundige in de stralingsbeschermingseenheid

[Vervallen per 06-02-2018]

De algemeen coördinerend deskundige in de stralingsbeschermingseenheid heeft tot taak:

 • a. het voorbereiden en opstellen van het stralingshygiënisch beleid en het adviseren over dit beleid;

 • b. het voorbereiden en indien daartoe gemandateerd verlenen van interne toestemmingen;

 • c. het houden van intern toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen en van de voorschriften in de interne regeling, in de stralingsbeschermingsvoorschriften en in de interne toestemmingen;

 • d. het melden van de nieuwe toepassingen aan de minister, voorzover deze melding volgt uit een voorschrift in de vergunning;

 • e. het beheren en onderhouden van een deugdelijke administratie van relevante gegevens die betrekking hebben op de stralingshygiëne, op de stralingstoepassingen en de bronnen;

 • f. het jaarlijks zorgdragen voor een rapportage over de stralingshygiëne aan de ondernemer en de minister.

Artikel 2.5. Melding van handelingen met bronnen

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 De melding, bedoeld in artikel 21 van het besluit, bevat in ieder geval:

  • a. de naam en het adres van degene die de melding ondertekent;

  • b. de naam en het adres van de ondernemer;

  • c. het adres van de locatie van de bron;

  • d. een omschrijving van de aan te melden bronnen:

  • e. de maximale hoogspanning, uitdrukt in kilovolt indien de bron een toestel is;

  • f. de radionuclide en de maximale activiteit, indien de bron een radioactieve stof is;

  • g. een omschrijving van de toepassing waarvoor de bron wordt gebruikt;

  • h. een verklaring dat de maximale effectieve dosis die een persoon per kalenderjaar buiten de locatie kan ontvangen ten gevolge van handelingen met die bron minder bedraagt dan 10 microsievert.

 • 2 De verklaring, bedoelt in het eerste lid, onder h, kan worden vervangen door:

  • a. een opgave van de werkelijke maximale effectieve dosis en

  • b. informatie over de wijze waarop recht wordt gedaan aan artikel 5 van het besluit voor personen buiten de locatie.

 • 3 De melding, bedoeld in artikel 22 van het besluit bevat in ieder geval:

  • a. de naam en het adres van degene die de melding ondertekent;

  • b. de naam en het adres van de ondernemer;

  • c. het adres van de locatie van de bron;

  • d. een omschrijving van de afgemelde bronnen;

  • e. de maximale hoogspanning, uitdrukt in kilovolt indien de bron een toestel is;

  • f. de radionuclide en de maximale activiteit, indien de bron een radioactieve stof is;

  • g. indien van toepassing de wijze waarop de ondernemer zich van de bron ontdoet.

Artikel 2.6. Aanvraag vergunning voor handelingen met bronnen

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Een aanvraag voor een vergunning voor handelingen bevat in ieder geval:

  • a. de naam en het adres van degene die de aanvraag ondertekent;

  • b. de naam en het adres van de ondernemer;

  • c. een omschrijving van de locatie en het adres of de kadastrale gegevens daarvan, bij wisselende locaties wordt een zo goed mogelijke aanduiding hiervan gegeven;

  • d. een omschrijving van de handeling waarvoor de vergunning wordt gevraagd en het doel daarvan;

  • e. de maximale totale effectieve dosis zowel ten gevolge van lozingen als ten gevolge van externe straling op basis van omgevingsdosisequivaltenten, die een persoon in een kalenderjaar kan ontvangen op enig punt buiten de locatie van alle meldings- en vergunningplichtige handelingen tezamen binnen de locatie waarop de vergunningaanvraag van toepassing is;

  • f. de maximale effectieve of equivalente dosis die de bij de handelingen betrokken werknemers in een kalenderjaar kunnen ontvangen;

  • g. een beschrijving van de stralingsbeschermingsorganisatie en van de aanwezige deskundigheid met betrekking tot de handeling;

  • h. een opgave van de tijdsduur van de handeling;

  • i. een overzicht van alle meldingsplichtige en vergunningplichtige handelingen binnen de locatie, gespecificeerd naar aard en omvang.

 • 2 Indien de aanvraag betrekking heeft op een handeling met een toestel, bevat zij voorts een beschrijving van het toestel onder vermelding van de gegevens betreffende de ioniserende straling die het toestel kan uitzenden.

 • 3 Indien de aanvraag betrekking heeft op een handeling met radioactieve stoffen, bevat zij voorts:

  • a. een opgave van de radionucliden, waarvoor vergunning wordt gevraagd;

  • b. een opgave van de ten gevolge van alle vergunningplichtige handelingen maximaal in de lucht, in het openbaar riool, het oppervlaktewater, of in de bodem te lozen radiotoxiteitsequivalenten voor de locatie waarop de aanvraag betrekking heeft, uitgedrukt in radiotoxiteitsequivalenten voor inhalatie, respectievelijk ingestie en gewogen voor inhalatie en ingestie;

  • c. de radiotoxoteitsequivalenten waarvoor de vergunning om te lozen wordt aangevraagd.

 • 4 Indien de aanvraag betrekking heeft op een handeling met een ingekapselde bron, bevat zij voorts een opgave van de chemische en fysische toestand en vorm waardoor deze radioactieve stoffen een ingekapselde bron vormen alsmede een aanduiding van de constructie en de kwaliteit van de bron.

 • 5 Indien de aanvraag een handeling met radioactieve stoffen betreft, bevat zij voorts een opgave van de overeenkomstig bijlage 1.2 gewogen en gesommeerde activiteit op enig moment van de radionucliden in de radioactieve stoffen, die op de in het eerste lid onder c, bedoelde locatie ten hoogste aanwezig zal zijn.

 • 6 Indien de aanvraag betrekking heeft op een handeling met een hoogactieve bron, bevat zij voorts:

  • a. informatie over het volume van de bron, de bronhouder en de vaste afscherming van die bron;

  • b. schriftelijk bewijs dat de krachtens artikel 20, eerste lid, van het besluit vereiste financiële zekerheid is gesteld.

 • 7 Indien de omgevingsdosisequivalent, bedoeld in het eerste lid, onder e, hoger is dan 10 microsievert, of de radiotoxiteitsequivalenten van de geloosde activiteiten een dosis vertegenwoordigen die gelijk aan of hoger is dan 1 microsievert, in een kalenderjaar op enig punt buiten de locatie, bevat de aanvraag tevens een beschrijving van de maatregelen ter voorkomen van en bescherming tegen schade in en buiten de locatie.

Artikel 2.7. Maatregelen voor hoogactieve bronnen

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 De ondernemer verstrekt de minister binnen twee weken na het verwerven van een hoogactieve bron de in bijlage 2.1 genoemde gegevens. Hij gebruikt daarvoor het in die bijlage opgenomen formulier.

 • 2 De ondernemer verstrekt de minister telkens binnen twee weken na de aanvang van een kalenderjaar en na het tijdstip waarop hij de hoogactieve bron niet langer in zijn bezit heeft:

  • a. het identificatienummer van de hoogactieve bron;

  • b. de naam van de ondernemer;

  • c. de locatie van de hoogactieve bron en de plaats waar deze bron zich binnen deze locatie bevindt, met de mededeling of sprake is van vast gebruik of van opslag vanwege mobiel gebruik;

  • d. het nummer van de vergunning;

  • e. het soort radionuclide;

  • f. de activiteit van de hoogactieve bron op de datum van productie of, indien deze activiteit onbekend is, de activiteit op de datum dat de bron voor het eerst op de markt is gebracht;

  • g. de in onderdeel f bedoelde datum van productie, onderscheidenlijk de datum waarop de bron voor het eerst op de markt is gebracht.

 • 3 Bij wijziging van overeenkomstig het tweede lid verstrekte gegevens verstrekt de ondernemer de minister de gewijzigde gegevens binnen twee weken na die wijziging.

 • 4 Indien een hoogactieve bron aan een ander is overgedragen, verstrekt de ondernemer, tezamen met de gegevens die hij hiervoor op grond van het tweede lid verstrekt, de naam van degene aan wie hij de bron heeft overgedragen.

 • 5 Indien de ondernemer geen enkele hoogactieve bron meer in zijn bezit heeft, maakt hij daarvan melding bij het verstrekken van de gegevens, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 2.8. Nadere inhoud administratie meldingsplichtige ingekapselde bronnen

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 2 Bij handelingen met toestellen als bedoeld in artikel 21 van het besluit bevat de administratie voorts:

  • a. merk, type en bouwjaar van de generator en van het aangesloten statief;

  • b. de maximale output die het systeem kan leveren, uitgedrukt als functie van de maximale hoogspanning van de röntgenbuis en de spanning die de generator kan leveren;

  • c. plaats en aard van de toepassing;

  • d. de naam en deskundigheid van degene die een controle heeft verricht;

  • e. datum en resultaat van verrichte controles.

 • 3 Bij handelingen met hoogactieve bronnen bevat een administratie voor elke hoogactieve bron tevens:

  • a. de in de bijlage 2.2 genoemde gegevens op het in deze bijlage opgenomen formulier, en

  • b. de door de fabrikant of leverancier van de bron verstrekte kleurenfoto van het ontwerp van die bron en van de daarbij behorende broncontainer.

Artikel 2.9. Bewaartermijn gegevens in administratie

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 De gegevens in een administratie worden ten minste gedurende vijf jaar na het kalenderjaar waarop zij betrekking hebben bewaard.

Artikel 2.10. Administratie industriële radiografie

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 De administratie, bedoeld in artikel 121, eerste lid, van het besluit bevat:

  • a. de naam van de houder van de vergunning en het nummer van de voor de betrokken handelingen verleende vergunning;

  • b. het tijdstip waarop of de periode binnen een kalenderjaar waarin de handelingen zijn verricht;

  • c. de plaats, de aard en de omvang van de handelingen;

  • d. de aan de handelingen toe te rekenen maximale toename van de effectieve dosis die personen op enig punt buiten de locatie kunnen ontvangen.

 • 2 Indien degene die binnen een locatie opnamen maakt of industriële radiografie toepast in het kader van niet destructief onderzoek wordt in de administratie, bedoeld in het eerste lid, tevens het totaal aantal opnamen en uren industriële radiografie binnen dezelfde locatie vermeld. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het aantal opnamen gelijk gesteld aan het aantal voor dat doel gebruikte films.

Hoofdstuk 3. Deskundigheid stralingsbescherming

[Vervallen per 06-02-2018]

§ 3.1. Deskundigen

[Vervallen per 06-02-2018]

Artikel 3.1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 06-02-2018]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • cursist: degene die is ingeschreven voor een opleiding;

 • diploma: een diploma, certificaat of ander getuigschrift:

 • erkenning: erkenning als bedoeld in artikel 7f, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming;

 • faciliteiten: een cursusprogramma, ruimten voor theorie- en practicumlessen, een cursusadministratie en een documentenbeheersysteem;

 • instelling: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie van de opleiding;

 • opleiding: de opleiding of opleidingen van de instelling waarvoor de erkenning wordt aangevraagd;

 • opleidingsverantwoordelijke: de persoon of personen die door de instelling zijn aangewezen voor de borging van de kwaliteit van de opleiding;

 • register: het register, bedoeld in artikel 7b, eerste lid, van het besluit.

Artikel 3.2. Registratie

[Vervallen per 06-02-2018]

Registratie, herregistratie of buitengewone registratie van een persoon in het register vindt plaats door de minister indien is voldaan aan de voorwaarden die krachtens dit hoofdstuk aan de registratie, herregistratie of buitengewone registratie worden gesteld.

Artikel 3.3. Criterium voor registratie

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Degene die wordt geregistreerd als algemeen coördinerend deskundige bezit een diploma van een opleiding tot algemeen coördinerend deskundige.

 • 2 Degene die wordt geregistreerd als coördinerend deskundige bezit een diploma van een opleiding tot coördinerend deskundige.

 • 3 Registratie in het register is eenmalig en kent een duur van maximaal vijf jaar.

Artikel 3.4. Criteria voor herregistratie (algemeen coördinerend deskundige)

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Degene die als algemeen coördinerend deskundige wordt hergeregistreerd:

  • a. bezit een diploma van een opleiding tot algemeen coördinerend deskundige

  • b. beschikt over een werkgeversverklaring die aantoont dat diegene in de vijf jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag minimaal 500 uur per jaar werkzaam is geweest binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling en

  • c. heeft in de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag conform onderdeel A van bijlage 3.1, 200 punten verdiend met kennisonderhoud binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling.

 • 2 Een herregistratie in het register kent een duur van maximaal vijf jaar.

Artikel 3.5. Criteria voor herregistratie (coördinerend deskundige)

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Degene die als coördinerend deskundige wordt hergeregistreerd:

  • a. bezit een diploma van een opleiding tot coördinerend deskundige

  • b. beschikt over een werkgeversverklaring die aantoont dat diegene in de vijf jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag minimaal 250 uur per jaar werkzaam is geweest binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling en

  • c. heeft in de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag conform onderdeel A van bijlage 3.1, 120 punten verdiend met kennisonderhoud binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling.

Artikel 3.6. Criteria voor buitengewone registratie algemeen coördinerend deskundige

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Degene die als algemeen coördinerend deskundige, buitengewoon wordt geregistreerd:

  • a. is eenmaal geregistreerd in het register,

  • b. bezit een diploma van een opleiding tot algemeen coördinerend deskundige

  • c. voldoet aan de kerncompetenties, bedoeld in onderdeel B van bijlage 3.1.

 • 2 Een buitengewone registratie in het register kent een duur van maximaal vijf jaar.

Artikel 3.7. Criteria voor buitengewone registratie coördinerend deskundige

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Degene die als coördinerend deskundige, buitengewoon wordt geregistreerd:

  • a. is eenmaal geregistreerd in het register,

  • b. bezit een diploma van een opleiding tot coördinerend deskundige

  • c. voldoet aan de kerncompetenties, bedoeld in onderdeel C van bijlage 3.1.

Artikel 3.8. Afgiftedatum diploma, certificaat of getuigschrift

[Vervallen per 06-02-2018]

Een diploma, bedoeld in de artikelen 3.3, eerste en tweede lid, 3.4, eerste lid, onderdeel a, 3.5, eerste lid, onderdeel a, 3.6, eerste lid, onderdeel b, en 3.7, eerste lid, onderdeel b, dient te zijn afgegeven gedurende een periode waarin de betreffende opleiding die het diploma, certificaat of ander getuigschrift heeft afgegeven, ingevolge artikel 7f of 132 van het besluit is erkend.

Artikel 3.9. Aanvraag registratie, herregistratie of buitengewone registratie

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 De aanvraag voor registratie, herregistratie of buitengewone registratie bevat in ieder geval:

  • a. de naam en het adres van de aanvrager;

  • b. de functie waarvoor de aanvrager wenst te worden geregistreerd;

  • c. een kopie van het diploma afgegeven door een erkende opleiding als bedoeld in de artikel 7f of 132 van het besluit, waaruit blijkt dat stralingsdeskundigheid op het niveau van een algemeen coördinerend deskundige of coördinerend deskundige, of daaraan gelijkwaardig, is verkregen.

 • 2 De aanvraag om herregistratie bevat daarnaast:

  • a. een bewijs waaruit blijkt dat de benodigde werkervaring is opgedaan;

  • b. een bewijs waaruit blijkt dat de benodigde bij- of nascholing is gevolgd.

 • 3 De aanvraag voor buitengewone registratie bevat daarnaast bewijs waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de kerncompetenties, bedoeld in bijlage 3.1, onderdeel B of C.

 • 4 De beslistermijn waarbinnen een aanvraag voor herregistratie of buitengewone registratie wordt genomen bedraagt maximaal 16 weken.

Artikel 3.11

[Vervallen per 06-02-2018]

Degene die als algemeen coördinerend deskundige in het register is ingeschreven kan tevens als coördinerend deskundige functioneren.

§ 3.2. Erkenning van opleidingen op het gebied van stralingsbescherming

[Vervallen per 06-02-2018]

Artikel 3.12. Erkenning

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 De minister erkent een instelling indien deze instelling beschikt over een opleiding op het gebied van stralingsbescherming als bedoeld in de artikelen 3.14 tot en met 3.20.

 • 2 Een erkenning kent een duur van 5 jaar en kan daarna telkens voor 5 jaar worden verlengd.

 • 3 De minister kan een erkenning intrekken indien niet langer aannemelijk is dat aan de voorwaarden voor erkenning, bedoeld in het eerste lid, is voldaan.

Artikel 3.13. Aanvraag van een erkenning

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 De aanvraag tot erkenning gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. de naam en het adres van de instelling;

  • b. de naam van de opleiding;

  • c. de naam en deskundigheid van de opleidingsverantwoordelijke;

  • d. een beschrijving van de opzet, de onderwerpen, de doelgroep, de doelstelling en de duur van de opleiding;

  • e. de samenstelling en het reglement van de examencommissies van de opleiding;

  • f. een beschrijving van de wijze waarop de onafhankelijkheid van de examinering van de opleiding wordt geborgd;

  • g. een beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de adequate procedures, bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22.

 • 2 Tot 1 januari 2018 wordt op een aanvraag om erkenning beslist binnen 32 weken.

 • 3 Vanaf 1 januari 2018 wordt op een aanvraag om erkenning beslist binnen 16 weken.

Artikel 3.14. Opleiding tot algemeen coördinerend deskundige

[Vervallen per 06-02-2018]

Een opleiding tot algemeen coördinerend deskundige:

 • a. voorziet cursisten van de kerncompetenties bedoeld in bijlage 3.1, onderdeel B;

 • b. beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties, bedoeld onder a, te voorzien;

 • c. beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22;

 • d. heeft een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als algemeen coördinerend deskundige;

 • e. verstrekt uitsluitend diploma’s tot algemeen coördinerend deskundige aan cursisten die de opleiding, bedoeld in onderdeel a, met goed gevolg hebben doorlopen.

Artikel 3.15. Opleiding tot coördinerend deskundige

[Vervallen per 06-02-2018]

Een opleiding tot coördinerend deskundige:

 • a. voorziet cursisten van de kerncompetenties bedoeld in bijlage 3.1, onderdeel C;

 • b. beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties, bedoeld onder a, te voorzien;

 • c. beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22;

 • d. heeft een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als algemeen coördinerend deskundige;

 • e. verstrekt uitsluitend diploma’s tot coördinerend deskundige aan cursisten die de opleiding, bedoeld in dit artikel, met goed gevolg hebben doorlopen.

Artikel 3.16. Opleiding op het gebied van stralingsbescherming voor röntgentoestellen en ingekapselde bronnen met een matig risico (niveau 4A)

[Vervallen per 06-02-2018]

Een opleiding op het gebied van stralingsbescherming is van niveau 4A indien:

 • a. het onderwerpen bedoeld in de tabel van onderdeel A van bijlage 3.2, conform het niveau zoals aangegeven in die tabel behandelt;

 • b. het beschikt over faciliteiten die nodig zijn om de onderwerpen, bedoeld onder a te behandelen;

 • c. het beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22;

 • d. de opleidingsverantwoordelijke is geregistreerd als coördinerend deskundige;

 • e. het uitsluitend diploma’s op niveau 4A verstrekt aan personen die de opleiding, bedoeld in dit artikel, met goed gevolg hebben doorlopen.

Artikel 3.17. Opleiding op het gebied van stralingsbescherming voor radioactieve bronnen met een matig risico (niveau 4B)

[Vervallen per 06-02-2018]

Een opleiding op het gebied van stralingsbescherming is van niveau 4B indien:

 • a. het onderwerpen bedoeld in de tabel van onderdeel B van bijlage 3.2, conform het niveau zoals aangegeven in die tabel behandelt;

 • b. het beschikt over faciliteiten die nodig zijn om de onderwerpen, bedoeld onder a te behandelen;

 • c. het beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22;

 • d. de opleidingsverantwoordelijke is geregistreerd als coördinerend deskundige;

 • e. het uitsluitend diploma’s op niveau 4B verstrekt aan personen die de opleiding, bedoeld in dit artikel, met goed gevolg hebben doorlopen.

Artikel 3.18. Opleiding op het gebied van stralingsbescherming voor röntgentoestellen en ingekapselde bronnen met gering risico (niveau 5A)

[Vervallen per 06-02-2018]

Een opleiding op het gebied van stralingsbescherming is van niveau 5A indien:

 • a. het onderwerpen bedoeld in de tabel van onderdeel C van bijlage 3.2, conform het niveau zoals aangegeven in die tabel behandelt;

 • b. het beschikt over faciliteiten die nodig zijn om de onderwerpen, bedoeld onder a te behandelen;

 • c. het beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22;

 • d. de opleidingsverantwoordelijke is geregistreerd als coördinerend deskundige;

 • e. het uitsluitend diploma’s op niveau 5A verstrekt aan personen die de opleiding, bedoeld in dit artikel, met goed gevolg hebben doorlopen.

Artikel 3.19. Opleiding op het gebied van stralingsbescherming voor radioactieve bronnen met gering risico (niveau 5B)

[Vervallen per 06-02-2018]

Een opleiding op het gebied van stralingsbescherming is van niveau 5B indien:

 • a. het onderwerpen bedoeld in de tabel van onderdeel D van bijlage 3.2, conform het niveau zoals aangegeven in die tabel behandelt;

 • b. het beschikt over faciliteiten die nodig zijn om de onderwerpen, bedoeld onder a te behandelen;

 • c. het beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22;

 • d. de opleidingsverantwoordelijke is geregistreerd als coördinerend deskundige;

 • e. het uitsluitend diploma’s op niveau 5B verstrekt aan personen die de opleiding, bedoeld in dit artikel, met goed gevolg hebben doorlopen.

Artikel 3.20. Opleiding voor radiologische verrichtingen

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 2 Een opleiding bij een instelling als bedoeld in het eerste lid:

  • a. beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties, bedoeld in het eerste lid, te voorzien;

  • b. beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 3.21 en 3.22;

  • c. beschikt over een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als coördinerend deskundige;

  • d. verstrekt uitsluitend diploma’s voor radiologische verrichtingen aan cursisten die een opleiding, bedoeld in het eerste lid, met goed gevolg hebben afgerond.

Artikel 3.21. Adequate procedures en examens

[Vervallen per 06-02-2018]

Een opleiding beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging indien:

 • a. de examens van de instelling worden gereguleerd door een examenreglement waarin ten minste is geregeld:

  • 1°. de samenstelling van de examencommissie, voor wat betreft de vereiste deskundigheid op het gebied van stralingsbescherming en didactiek;

  • 2°. de betrokkenheid van een ambtenaar van het Ministerie van Economische Zaken of van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport indien het een medische opleiding betreft;

  • 3°. de duur en wijze van examineren;

  • 4°. de geheimhouding van de examenopgaven;

  • 5°. de beoordelingsnormen en de normen voor slagen, herexamens en afwijzen;

  • 6°. bepalingen omtrent een practicum;

  • 7°. een beroepsprocedure en een klachtenprocedure over het examen;

  • 8°. een regeling voor de examinering van kandidaten met dyslexie of een arbeidshandicap;

 • b. de opleidingsverantwoordelijke na afloop van elk examen een examenverslag vaststelt;

 • c. de instelling aan iedere kandidaat het examenreglement kenbaar maakt;

 • d. het schriftelijk examenwerk gedurende tenminste 1 jaar na afloop van het examen wordt bewaard en op verzoek van de cursist voor hem ter inzage wordt gelegd.

Artikel 3.22. Adequate procedures en diploma’s

[Vervallen per 06-02-2018]

Een opleiding beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging indien:

 • a. de instelling een model heeft vastgesteld voor het diploma van de opleiding;

 • b. verstrekte diploma’s worden ondertekend door de voorzitter van de examencommissie en door de instelling;

 • c. uitsluitend een diploma wordt uitgereikt aan een cursist, die voor het examen is geslaagd;

 • d. de instelling over een actueel systeem beschikt waarin cursisten, geaccordeerde scoringslijsten en uitgegeven diploma’s van de opleiding worden geregistreerd.

Artikel 3.23. Overgangsrecht

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 3 Een opleiding van niveau 2, als bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld met een opleiding als bedoeld in artikel 3.14.

 • 4 Een opleiding van niveau 3, als bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld met een opleiding als bedoeld in artikel 3.15.

Hoofdstuk 4. Meldingsplichtige bronnen

[Vervallen per 06-02-2018]

§ 4.1. Algemene voorschriften

[Vervallen per 06-02-2018]

Artikel 4.1. Reikwijdte

[Vervallen per 06-02-2018]

Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op meldingsplichtige bronnen als bedoeld in artikel 21 van het besluit.

Artikel 4.2. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 06-02-2018]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • bergplaats: ruimte die uitsluitend wordt gebruikt voor de opslag van radioactieve stoffen;

 • besmettingscontrole: controle van een oppervlak of een voorwerp, niet zijnde een ingekapselde bron, op radioactieve besmetting, waarbij het volgende in aanmerking wordt genomen:

  • 1°. het oppervlak dat wordt afgewreven bedraagt circa 5 cm2;

  • 2°. de detectielimiet van de meting bedraagt voor alle nucliden maximaal 2 becquerel;

 • broncertificaat: document van de producent van de ingekapselde waarin ten minste de activiteit, de nuclide, de gegevens van de capsule, de classificatie volgens Internationale standaard ISO 2919:1999 of recenter en het serienummer zijn vermeld;

 • diploma: een diploma, certificaat of ander getuigschrift:

 • inherent veilig toestel: toestel dat is ontworpen om blootstelling aan de primaire bundel bij gebruik ervan zoveel als mogelijk te voorkomen en is voorzien van beveiligingen die het toestel direct uitschakelen indien deze beveiligingen worden verbroken;

 • intern transport: het verplaatsen van radioactieve stoffen, splijtstoffen of ertsen binnen een inrichting of een locatie, of tussen twee locaties binnen een inrichting, indien het vervoer onderworpen is aan regelgeving die op de inrichting van toepassing is en het vervoer niet via de openbare weg plaatsvindt;

 • lek: een bron waarbij een afgewreven activiteit van meer dan 185 becquerel is vastgesteld;

 • lektest: een controle van de behuizing van een radioactieve stof op radioactieve besmetting;

 • radioactieve besmetting: een alfa besmetting van 0,4 becquerel of meer per cm2 of een bèta/gamma besmetting van 4 becquerel of meer per cm2;

 • waarschuwingsteken: waarschuwingsteken als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het besluit.

Artikel 4.3. Organisatie

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Een ondernemer zorgt ervoor dat:

  • a. handelingen plaatsvinden door of onder toezicht van een toezichthoudend deskundige die beschikt over een diploma op het niveau van algemeen coördinerend deskundige, coördinerend deskundige, niveau 4a of niveau 5a;

  • b. de onder a genoemde toezichthoudende deskundige schriftelijk gemandateerd is voor deze verantwoordelijkheid en dat deze zo vaak als nodig, maar ten minste eenmaal per kalenderjaar, verantwoording aan hem aflegt door middel van een rapportage;

  • c. degene die handelingen uitvoeren met bronnen beschikken over een diploma op het volgende niveau van stralingsdeskundigheid:

   • 1°. voor handelingen waarbij de bron in een vrij stralende positie komt: het niveau van algemeen coördinerend deskundige, coördinerend deskundige, niveau 4a of niveau 5a;

   • 2°. voor het verwijderen uit, dan wel het plaatsen van de bronhouder met daarin de ingekapselde bron in het apparaat of de installatie: het niveau van algemeen coördinerend deskundige, coördinerend deskundige, 4a of 5a;

   • 3°. voor het aanbrengen of verwijderen van de ingekapselde bron uit de bronhouder of vaste meetopstelling anders dan door een leverancier: het niveau van algemeen coördinerend deskundige, coördinerend deskundige of 4a;

   • 4°. verantwoordelijkheid voor besmettingscontrole: het niveau van algemeen coördinerend deskundige of coördinerend deskundige.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, zorgt een ondernemer die als tandarts handelingen verricht of onder wiens verantwoordelijkheid een tandarts handelingen verricht of laat verrichten, dat deze handelingen plaatsvinden door of onder toezicht van een toezichthoudend deskundige die beschikt over een diploma van een opleiding als bedoeld in de artikelen 3.16, 3.18 of 3.20, eerste lid, onderdeel b.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, zorgt een ondernemer die als tandarts handelingen verricht met een ConeBeam CT of onder wiens verantwoordelijkheid een tandarts handelingen verricht met een ConeBeam CT of laat verrichten, dat deze handelingen plaatsvinden door of onder toezicht van een toezichthoudend deskundige die beschikt over een diploma van een opleiding als bedoeld in de artikelen 3.16 of 3.20, eerste lid, onderdeel c.

 • 4 De rapportage bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bevat een opsomming van de activiteiten in dat kalenderjaar in het kader van stralingsbescherming en de resultaten daarvan.

 • 5 De rapportage wordt opgeslagen in het beheersysteem en bevat:

  • a. een overzicht van de in de onderneming aanwezige bronnen en eventuele mutaties daarin, met vermelding van plaats en aard van de toepassing;

  • b. mutaties in de organisatie van de stralingsbescherming;

  • c. controlewerkzaamheden; en

  • d. calamiteiten en stralingsincidenten.

Artikel 4.4. Milieubelasting

[Vervallen per 06-02-2018]

Een ondernemer zorgt ervoor dat, indien van toepassing, de door de gemelde en vergunde handelingen veroorzaakte bijdrage aan de effectieve dosis buiten de locatie is zo laag als redelijkerwijs mogelijk is, waarbij de multifunctionele individuele dosis in geen geval de waarde van 10 microsievert per kalenderjaar overschrijdt.

§ 4.2. Ingekapselde bronnen

[Vervallen per 06-02-2018]

Artikel 4.5. Eisen aan ingekapselde bronnen

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Een ondernemer zorgt ervoor dat:

  • a. een binnenkomende zending met een ingekapselde bron op een door de toezichthoudend deskundige aangewezen plaats wordt uitgepakt en gecontroleerd;

  • b. indien de verpakking beschadigd is of wanneer tijdens het transport een stralingsincident heeft plaatsgevonden, de toezichthoudend deskundige wordt geïnformeerd en een besmettingscontrole plaatsvindt op de verpakking voorafgaand aan het uitpakken;

  • c. wanneer een zending met een ingekapselde bron buiten werktijd wordt afgeleverd, de toezichthoudend deskundige hierover onmiddellijk wordt geïnformeerd en de bron direct wordt opgeslagen in een bergplaats;

  • d. de retouremballage van een zending met een ingekapselde bron, alvorens zij de locatie verlaat, zowel in- als uitwendig wordt ontdaan van radioactieve besmetting, waarbij tevens aanduidingen of waarschuwingstekens van radioactiviteit hierop worden verwijderd of onleesbaar worden gemaakt;

  • e. de constructie van een ingekapselde bron voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in de International Standard ISO 2919:1999 of recenter;

  • f. de ingekapselde bron vergezeld gaat van het broncertificaat dat voor deze bron is afgegeven;

  • g. de omstandigheden waaronder het feitelijk gebruik van de ingekapselde bron plaatsvindt, niet zwaarder zijn dan waarvoor deze is ontworpen;

  • h. de ingekapselde bron niet lek is;

  • i. de gegevens van de ingekapselde bron bekend zijn en de ingekapselde bron, indien praktisch mogelijk, voorzien is van een serienummer;

  • j. de ingekapselde bron of de bronhouder, indien praktisch mogelijk, is voorzien van een waarschuwingsteken.

Artikel 4.6. Veiligheidseisen

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Een ondernemer zorgt ervoor dat:

  • a. maatregelen worden genomen om te voorkomen dat een ingekapselde bron door een onbevoegde of onbedoeld in de stralingspositie kan worden gebracht;

  • b. de ingekapselde bron zich alleen in de stralingspositie bevindt, indien met apparatuur wordt gewerkt, waarbij aan de buitenzijde van de bronhouder te allen tijde duidelijk waarneembaar is, zo nodig met behulp van geschikte meetapparatuur, of de ingekapselde bron zich in de stralingspositie bevindt;

  • c. de werklocatie niet, of althans niet zonder nadere waarschuwing toegankelijk is voor personen die niet direct bij de handelingen betrokken zijn;

  • d. in de nabijheid van de ingekapselde bron geen brandbare, brandbevorderende of explosieve stoffen aanwezig zijn, tenzij hun aanwezigheid voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is;

  • e. een ingekapselde bron, behoudens een ingekapselde bron die wordt toegepast in een vaste meetopstelling, na gebruik wordt opgeborgen in een bergplaats;

  • f. een ingekapselde bron, die wordt toegepast in een vaste meetopstelling, in een bergplaats wordt opgeborgen indien:

   • 1°. de meetopstelling definitief buiten gebruik is gesteld, of,

   • 2°. dit vanuit stralingshygiënisch oogpunt noodzakelijk is.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel f, hoeft de bronhouder met de ingekapselde bron niet uit de vaste meetopstelling te worden verwijderd, indien:

  • a. het productieproces tijdelijk wordt gestaakt,

  • b. gedurende de staking van het productieproces de bronhouder met de ingekapselde bron is vergrendeld en

  • c. de toezichthoudend deskundige toestemming heeft gegeven.

Artikel 4.7. Controle

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Een ondernemer zorgt ervoor dat:

  • a. ingekapselde bronnen periodiek worden gecontroleerd, waarbij er tenminste een maal per kalenderjaar een visuele controle van de ingekapselde bron en, indien deze wordt toegepast, de bronhouder plaatsvindt;

  • b. de ingekapselde bron, de bronhouder of de meetopstelling ten minste een maal per kalenderjaar volgens een schriftelijk vastgelegde procedure wordt gecontroleerd op een lek, een radioactieve besmetting en op het omgevingsdosisequivalenttempo aan de buitenzijde van de bronhouder, waarbij beschadiging van de ingekapselde bron wordt voorkomen;

  • c. de resultaten van de controles, bedoeld onder a en b, worden geregistreerd, onder vermelding van:

   • 1°. de datum van de controle,

   • 2°. het serienummer van de bron die is gecontroleerd,

   • 3°. de wijze waarop de controle werd uitgevoerd,

   • 4°. de naam van de deskundige die de controle verrichtte en

   • 5°. de resultaten van de controle.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, hoeft de lektest of besmettingscontrole genoemd in het eerste lid, hoeft niet te worden uitgevoerd bij:

  • a. ingekapselde bronnen met een activiteit van minder dan 1 MBq en van minder dan 0,02 Reinh en

  • b. bij gasvormige ingekapselde bronnen.

 • 3 Een ondernemer zorgt ervoor dat wanneer de ingekapselde bron, bedoeld in het eerste lid, definitief niet meer wordt gebruikt, er bij deze, voordat ze wordt opgeslagen in de bergplaats of wordt overgedragen, volgens een schriftelijk vastgelegde procedure een lektest wordt uitgevoerd.

Artikel 4.8. Bergplaats

[Vervallen per 06-02-2018]

De ondernemer zorgt ervoor dat:

 • a. het omgevingsdosisequivalenttempo aan de buitenzijde van de in ieder geval op geen enkel punt op 0,1 meter afstand van het oppervlak van de bergplaats een omgevingsdosisequivalenttempo wordt gemeten van meer dan 1 microsievert per uur;

 • b. de buitenzijde van de bergplaats is voorzien van een duidelijk leesbaar en onuitwisbaar opschrift ‘RADIOACTIEVE STOFFEN’ en van een duidelijk zichtbaar waarschuwingsteken;

 • c. de bergplaats deugdelijk is afgesloten en uitsluitend geopend kan worden door de ondernemer of door personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen;

 • d. de constructie van de bergplaats, al dan niet deel uitmakend van een gebouw, voldoet aan de eis dat de brandwerendheid niet lager is dan 60 minuten;

 • e. de bergplaats aantoonbaar bekend is bij de brandweer;

 • f. in een speciaal daarvoor bestemd register, dat zich in of nabij de bergplaats bevindt, de hoeveelheid radioactiviteit die zich in de bergplaats bevindt wordt aangetekend, waarbij deze registratie minimaal plaatsvindt gespecificeerd naar nuclide en activiteit. Tevens wordt elke uitgifte of ontvangst van een ingekapselde bron uit of in de bergplaats meteen in dit register aangetekend, waarbij bij uitgifte bovendien de bestemming wordt aangetekend;

 • g. wanneer de bergplaats eenvoudig te verplaatsen is, ze wordt geplaatst in een afsluitbare ruimte of kast, die deugdelijk is afgesloten en uitsluitend geopend kan worden door de ondernemer of door personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen.

Artikel 4.9. Afvoer ingekapselde bron

[Vervallen per 06-02-2018]

De ondernemer zorgt ervoor dat een ingekapselde bron ten behoeve van de afvoer als zodanig herkenbaar is opgeslagen in een bergplaats.

§ 4.3. Toestellen

[Vervallen per 06-02-2018]

Artikel 4.10. Eisen aan toestellen

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 De ondernemer zorgt ervoor dat met betrekking tot inherent veilige toestellen:

  • a. het toestel zodanig in een apparaat is ingebouwd dat het niet in werking kan zijn of treden wanneer het apparaat geopend is. De omkasting van het toestel is daartoe, indien mogelijk, met schakelaars welke mechanisch gedwongen verbreken beveiligd;

  • b. het toestel uitsluitend gebruikt wordt wanneer de beveiligingen die op het apparaat zijn aangebracht ter beperking van de stralingsniveaus buiten het apparaat, in goede staat functioneren;

  • c. op geen enkel punt op 0,1 meter afstand van een bereikbare buitenzijde van het apparaat een dosisequivalenttempo gemeten kan worden van meer dan 1 microsievert per uur;

  • d. de bediening van het toestel geschiedt op een plaats waar de effectieve dosis minder bedraagt dan 1 millisievert per jaar;

  • e. het apparaat is voorzien van een waarschuwingsteken.

 • 2 De ondernemer zorgt ervoor dat met betrekking tot andere toestellen dan bedoeld in het eerste lid:

  • a. een zodanige afscherming is aangebracht dat de straling die naar buiten treedt, uitgezonderd op de plaats van de opening bestemd voor het naar buiten treden van de nuttige stralenbundel, zo weinig als redelijkerwijs mogelijk schade kan toebrengen;

  • b. een tubus of een ander middel dat de grootte van de nuttige stralenbundel bepaalt, dezelfde mate van bescherming tegen straling waarborgt als het omhulsel van een toestel;

  • c. een toestel en de bijbehorende hulp- en beveiligingsmiddelen zodanig zijn opgesteld en afgeschermd dat personen zich niet aan de primaire stralenbundel behoeven bloot te stellen, tenzij zij een radiologische verrichting ondergaan;

  • d. maatregelen worden getroffen ten aanzien van de opstelling en werkwijze van een toestel om te voorkomen dat door verstrooide straling schade wordt toegebracht;

  • e. een toestel niet door onbevoegden in werking kan worden gesteld;

  • f. maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat personen onbevoegd de ruimte of plaats kunnen betreden wanneer het toestel in werking is;

  • g. het toestel is voorzien van een waarschuwingsteken.

 • 3 De afschermingseisen bedoeld in het tweede lid, onder a, gelden niet:

  • a. voor het testen van een toestel,

  • b. voor röntgenbuizen indien deze worden gebruikt in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte of plaats, of

  • c. tijdens reparatie, onderhoud of onderzoek met röntgenbuizen opgesteld in laboratoria of beproevingsruimten, mits maatregelen zijn genomen waardoor schade ten gevolge van uitwendige bestraling zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 4.11. Veiligheidseisen

[Vervallen per 06-02-2018]

De ondernemer zorgt ervoor dat:

 • a. ruimte en gebruik van het toestel in stralingshygiënisch opzicht op elkaar zijn afgestemd;

 • b. de effectieve dosis voor personen op de plaats van bediening van het toestel en buiten de ruimte of plaats waar het toestel wordt gebruikt niet meer bedraagt dan 1 millisievert per jaar;

 • c. in de ruimte voorzieningen aanwezig zijn om de blootstelling van werknemers te beperken;

 • d. aanvullend organisatorische maatregelen worden genomen indien de benodigde dosisbeperking niet met bouwkundige maatregelen gerealiseerd kan worden.

Artikel 4.12. Controle

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 De ondernemer zorgt ervoor dat:

  • a. het toestel en de beveiligingen ten minste eenmaal per jaar door een toezichthoudend deskundige op haar deugdelijke werking worden gecontroleerd;

  • b. de afscherming en het lekstralingsniveau buiten het toestel of apparaat waarin het toestel is ingebouwd ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd;

  • c. na elke relevante demontage of reparatie van een toestel een controle op de goede werking, bedoeld in onderdelen a een b, van het toestel plaatsvindt.

 • 2 De ondernemer zorgt ervoor dat voor toestellen in het beheersysteem:

  • a. aantekening wordt gehouden van alle aanwezige toestellen, gespecificeerd naar:

   • 1°. merk, type en bouwjaar,

   • 2°. maximale hoogspanning van de generator, en

   • 3°. de plaats en aard van de toepassing.

  • b. de resultaten van de in het eerste lid genoemde controles worden geregistreerd, onder vermelding van:

   • 1°. de datum van de controle,

   • 2°. de naam van de deskundige die de controle heeft uitgevoerd,

   • 3°. eventuele gebreken en daarop volgende reparaties, en

   • 4°. lekstralingsniveaus buiten het toestel.

  • c. aantekening wordt gehouden van elke demontage of reparatie aan het toestel onder vermelding van:

   • 1°. de datum en het tijdstip van aanvang en beëindiging van elke relevante demontage dan wel reparatie van het toestel,

   • 2°. de naam van de deskundige die de demontage of de reparatie heeft uitgevoerd,

   • 3°. eventuele gebreken en aard van de reparaties, en

   • 4°. de resultaten van de controle op de goede werking van het toestel, de beveiligingen en de afscherming, na de demontage of de reparatie.

Hoofdstuk 5. Instrumenten stralingsbescherming

[Vervallen per 06-02-2018]

§ 5.1. Aanwijsinstrumenten

[Vervallen per 06-02-2018]

Artikel 5.1. Toepassingsbereik

[Vervallen per 06-02-2018]

Deze paragraaf is van toepassing op aanwijsinstrumenten waaraan voor verlichtingsdoeleinden radioactieve stoffen zijn toegevoegd.

Artikel 5.2. Waarschuwingsteken

[Vervallen per 06-02-2018]

Het waarschuwingsteken voor ioniserende straling als bedoeld in artikel 28, onderdeel e, van het besluit, is afgebeeld in bijlage 5.1.

Artikel 5.3. Controle constructie-eisen

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 2 De resultaten van de test, bedoeld onder II van bijlage 5.2 en de controle, bedoeld onder III van bijlage 5.2, worden door de ondernemer vastgelegd in een daartoe bestemde administratie.

 • 3 De administratie, bedoeld in het tweede lid, bevat tenminste de volgende gegevens:

  • a. het merk, het type en de productiedatum van het aanwijsinstrument of indien dat niet mogelijk is een omschrijving van het aanwijsinstrument;

  • b. de datum en plaats waarop de test of controle heeft plaatsgevonden;

  • c. de wijze waarop de test en de controle is uitgevoerd;

  • d. de resultaten van de test en de controle.

Artikel 5.4. Aanwijsinstrumenten voor verlichtingsdoeleinden

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 De ondernemer controleert na het voor verlichtingsdoeleinden toevoegen van radioactieve stoffen aan aanwijsinstrumenten of deze aanwijsinstrumenten voldoen aan de bij of krachtens de artikelen 28 of 29 van het besluit gestelde voorschriften en de krachtens artikel 5.3 gestelde constructie-eisen.

 • 2 De ondernemer tekent de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde controles en de resultaten daarvan aan in een daartoe bestemde administratie.

 • 3 De minister kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verplichtingen ontheffing verlenen, indien de ondernemer ten genoegen van de minister aantoont dat de in het eerste en tweede lid bedoelde controles en administratie door een ander worden uitgevoerd.

 • 4 Een ondernemer die beschikt over een ontheffing als bedoeld in het derde lid:

  • a. neemt de naam en het adres van de andere ondernemer, bedoeld in het derde lid, op in zijn administratie en

  • b. beschikt over een schriftelijke overeenkomst met deze andere ondernemer over het uitvoeren van de controles en het voeren van de administratie, bedoeld in het eerste en tweede lid.

 • 5 De in het tweede lid bedoelde administratie wordt ten minste vijf jaar bewaard.

Artikel 5.5. Kenmerken op aanwijsinstrumenten

[Vervallen per 06-02-2018]

De ondernemer zorgt ervoor dat op een aanwijsinstrument waaraan H-3 in lichtcellen of Pm-147 in lichtgevende verf voor verlichtingsdoeleinden is toegevoegd, op een vanaf de buitenzijde van het instrument zichtbare plaats is aangebracht:

 • a. het waarschuwingsteken, bedoeld in artikel 5.2;

 • b. indien het betreft een aanwijsinstrument als bedoeld in artikel 5.4 het merkteken voor T 1 GBq of Pm 10 MBq voor onderscheidenlijk H-3 in lichtcellen en Pm-147 in lichtgevende verf.

Artikel 5.6. Herstel- of onderhoudswerkzaamheden aanwijsinstrumenten

[Vervallen per 06-02-2018]

De ondernemer zorgt ervoor dat na herstel- of onderhoudswerkzaamheden aan een aanwijsinstrument waaraan radioactieve stoffen voor verlichtingsdoeleinden zijn toegevoegd:

 • a. ten gevolge van die herstel- en onderhoudswerkzaamheden geen afwijkingen van de bij en krachtens de artikelen 27 tot en met 29 van het besluit gestelde voorschriften zijn ontstaan;

 • b. het krachtens artikel 5.2 vastgestelde waarschuwingsteken voor ioniserende straling is aangebracht op een vanaf de buitenzijde van het instrument zichtbare plaats;

 • c. het in artikel 5.5, onderdeel b, genoemde merkteken is aangebracht.

§ 5.2. Gebruiksartikelen

[Vervallen per 06-02-2018]

Artikel 5.7. Handelingen met een beperkt risico

[Vervallen per 06-02-2018]

Handelingen die een beperkt risico van blootstelling van mensen tot gevolg hebben en waarvoor de verboden, bedoeld in de artikelen 23, 24 en 25, eerste lid, van het besluit niet gelden zijn vermeld in bijlage 5.3.

Artikel 5.8. Toepassing sommatieregels

[Vervallen per 06-02-2018]

Handelingen met producten als bedoeld in artikel 24, onderdeel b, van het besluit, waarbij de aan deze producten toegevoegde radioactieve stoffen niet worden betrokken bij een sommatie als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van het besluit, zijn vermeld in bijlage 5.4 bij deze regeling.

§ 5.3. Ionisatie-rookmelders

[Vervallen per 06-02-2018]

Artikel 5.9. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 06-02-2018]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a. melder: ionisatierookmelder met een radioactieve stof;

 • b. goedgekeurde melder: melder als genoemd in bijlage 5.5.

Artikel 5.10. Uitzondering goedgekeurde rookmelders

[Vervallen per 06-02-2018]

Het verbod, bedoeld in artikel 29 van de wet, in samenhang met artikel 26, eerste lid, van het besluit, geldt niet voor:

 • a. het voorhanden hebben voor opslag, mits het totaal aantal melders, al dan niet in combinatie met andere merken en typen dan in bijlage 5.5 zijn aangewezen, dat op dezelfde plaats in opslag wordt gehouden, niet meer dan 500 stuks bedraagt;

 • b. het voorhanden hebben en toepassen van een goedgekeurde melder;

 • c. het voorhanden hebben en toepassen in verband met het aanbrengen, verwijderen en demonstreren van een goedgekeurde melder;

 • d. het zich door afgifte aan een ander ontdoen van een goedgekeurde melder in gevallen waarin deze overeenkomstig deze regeling zonder vergunning voorhanden wordt gehouden.

Artikel 5.11. Voorschriften voor goedgekeurde melders

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Een ieder die een goedgekeurde melder binnen Nederlands grondgebied brengt of doet brengen, zorgt ervoor dat:

  • a. een goedgekeurde melder aan de buitenzijde is voorzien van een aanduiding van het type, vermeld in bijlage 5.5;

  • b. in de melder een aanduiding is aangebracht, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof duidelijk blijkt;

  • c. de melder aan de buitenzijde is voorzien van de in bijlage 5.6 opgenomen aanduiding, zichtbaar ook na montage, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof duidelijk blijkt.

 • 2 Een ieder die binnen Nederland een goedgekeurde melder aan gebruikers aflevert of doet afleveren, zorgt ervoor dat bij elke leverantie aan een gebruiker:

  • a. de melder aan de buitenzijde is voorzien van de in bijlage 5.6 opgenomen aanduiding, zichtbaar ook na montage, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof duidelijk blijkt;

  • b. schriftelijke informatie is bijgevoegd, waarin melding wordt gedaan van de aanwezigheid van een radioactieve stof in de melder en waarin de handelingen met de melder worden aangegeven die tot besmetting kunnen leiden en derhalve worden ontraden.

Hoofdstuk 6. Beveiliging radioactieve stoffen

[Vervallen per 06-02-2018]

Artikel 6.1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 06-02-2018]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a. categorie 1-stof: radioactieve stof die is aangewezen als categorie 1 in bijlage 6.1 of die op grond van de in die bijlage genoemde voorwaarden behoort tot categorie 1;

 • b. categorie 2-stof: radioactieve stof die is aangewezen als categorie 2 in bijlage 6.1 of die op grond van de in die bijlage genoemde voorwaarden behoort tot categorie 2;

 • c. categorie 3-stof: radioactieve stof die is aangewezen als categorie 3 in bijlage 6.1 of die op grond van de in die bijlage genoemde voorwaarden behoort tot categorie 3;

 • d. vergunninghouder: houder van een vergunning als bedoeld in artikel 24 of 25 van het besluit voor het verrichten van handelingen met categorie 1-, 2-, of 3-stoffen, met uitzondering van de houder van een vergunning uitsluitend voor het vervoeren, het voorhanden hebben bij opslag in verband met vervoer of het binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen of doen brengen.

Artikel 6.2. Beveiliging tegen diefstal of misbruik van radioactieve stoffen

[Vervallen per 06-02-2018]

Een vergunninghouder treft de beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om categorie 1-, 2-, of 3-stoffen redelijkerwijs te beveiligen tegen diefstal of misbruik.

Artikel 6.3. Toezicht op radioactieve stoffen

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Een vergunninghouder houdt op persoonlijke of elektronische wijze toezicht op categorie 1-, 2-, of 3-stoffen.

 • 2 Diegene die persoonlijk toezicht houdt, is hiertoe geautoriseerd door de vergunninghouder.

Artikel 6.4. Vertraging bij wederrechtelijke verkrijging van radioactieve stoffen

[Vervallen per 06-02-2018]

Wanneer categorie 1-, 2-, of 3-stoffen niet onder persoonlijk toezicht staan, zijn de beveiligingsmaatregelen van een vergunninghouder zodanig dat elektronische detectie van een poging tot diefstal of misbruik plaatsvindt en dat vanaf dat moment maatregelen werkzaam zijn die leiden tot:

 • a. ten minste 10 minuten vertraging in de tijd die iemand nodig heeft om wederrechtelijk beschikking te krijgen over een categorie 1-stof;

 • b. ten minste 5 minuten vertraging in de tijd die iemand nodig heeft om wederrechtelijk beschikking te krijgen over een categorie 2-stof;

 • c. ten minste 3 minuten vertraging in de tijd die iemand nodig heeft om wederrechtelijk beschikking te krijgen over een categorie 3-stof.

Artikel 6.5. Afstemming beveiligingsmaatregelen

[Vervallen per 06-02-2018]

De beveiligingsmaatregelen, bedoeld in de artikelen 6.2, 6.3 en 6.4 worden afgestemd op:

 • a. de aard van de categorie 1-, 2-, of 3-stof;

 • b. de manier waarop de categorie 1-, 2-, of 3-stof wordt gebruikt of opgeslagen;

 • c. de verplaatsbaarheid van de categorie 1-, 2-, of 3-stof;

 • d. de mogelijke gevolgen voor mensen, dieren, planten en goederen door blootstelling aan ioniserende straling of het vrijkomen van de categorie 1-, 2-, of 3-stof in geval van diefstal of misbruik;

 • e. de maatregelen die zijn of worden getroffen om de nadelige gevolgen van ioniserende straling voor mensen, dieren, planten en goederen te voorkomen of te beperken.

Artikel 6.6. Beveiligingsplan

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Een vergunninghouder beschikt over een beveiligingsplan met een beschrijving van de wijze waarop de categorie 1-, 2-, of 3-stof wordt beveiligd.

 • 2 Het beveiligingsplan bevat ten minste een beschrijving van:

  • a. de categorie-indeling van de te beveiligen radioactieve stoffen overeenkomstig de bijlage 6.1;

  • b. de manier waarop de categorie 1-, 2-, of 3-stof wordt gebruikt of opgeslagen;

  • c. de plaats waar de categorie 1-, 2-, of 3-stof wordt gebruikt of opgeslagen;

  • d. de getroffen en te treffen beveiligingsmaatregelen;

  • e. diegenen die geautoriseerd zijn persoonlijk toezicht te houden als bedoeld in artikel 6.3;

  • f. de taken en bevoegdheden van de medewerkers, belast met de beveiliging van de categorie 1-, 2-, of 3-stof;

  • g. de procedures die de medewerkers, belast met de beveiliging van de categorie 1-, 2-, of 3-stof moeten volgen, waarbij in ieder geval wordt beschreven hoe zij moeten handelen in geval van diefstal of misbruik van de categorie 1-, 2-, of 3-stof of een poging daartoe;

  • h. afspraken met de politie of met een particuliere beveiligingsdienst;

  • i. een evaluatieprogramma om de beveiligingsmaatregelen te beoordelen.

 • 3 Een vergunninghouder handelt in overeenstemming met het beveiligingsplan.

Artikel 6.7. Inzage beveiligingsplan

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Een vergunninghouder zorgt ervoor dat van het beveiligingsplan, bedoeld in artikel 6.6, slechts kennis nemen de personen voor wie dit noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van hun functie.

Artikel 6.8. Uitvoeren evaluatieprogramma

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Een vergunninghouder voert jaarlijks en na elke inbreuk op de beveiliging het evaluatieprogramma, bedoeld in artikel 6.6, tweede lid, onder i, uit. Daarbij worden in ieder geval de beveiligingsmaatregelen gecontroleerd en getest en wordt het beveiligingsplan in een oefening toegepast.

 • 2 Een vergunninghouder wijzigt het beveiligingsplan voor zover de resultaten van het evaluatieprogramma, daartoe aanleiding geven.

Hoofdstuk 7. Natuurlijke bronnen van ioniserende straling

[Vervallen per 06-02-2018]

Artikel 7.1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 06-02-2018]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a. oppervlaktebesmetting: aanwezigheid op het oppervlak van een object dat bestaat uit niet-radioactieve vaste stoffen, van niet-afwrijfbare of afwrijfbare natuurlijke bronnen met een gemiddelde massa per oppervlakte van minder dan 1 g/cm2;

 • b. bereikbaar oppervlak:

  • 1°. het bereikbaar oppervlak van een object zonder nader of destructief ingrijpen in dat object of

  • 2°. het oppervlak van een object dat bereikbaar is indien dat object geopend of uit elkaar genomen is voor gebruik, onderhoud of reparatie, voor product- of materiaalgebruik of voor product- of materiaalhergebruik;

 • c. eindbestemming: bestemming waarvan door de minister of de ondernemer voorzien is dat een natuurlijke bron daar gedurende meer dan twee jaar zal verblijven, indien voor die bron geen andere bestemming is voorzien.

Artikel 7.2. Lijst van werkzaamheden meldingen of vergunningen

[Vervallen per 06-02-2018]

De lijst van werkzaamheden waarbij mogelijk de in bijlage 1.1, tabel 1 en 2, vermelde waarden worden overschreden, is vermeld in bijlage 7.1.

Artikel 7.3. Methode toetsing meldings- of vergunningplicht

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 De activiteiten of activiteitsconcentraties van natuurlijke bronnen worden gewogen en gesommeerd ten behoeve van de toetsing aan de in bijlage 1.1, tabel 1 of 2, vermelde waarden, volgens de methode, aangegeven in bijlage 7.2, onder 1A en 1B.

 • 2 De omgevingsdosisequivalenten, de equivalente en de effectieve doses ten gevolge van werkzaamheden worden bepaald met artikel 1.4 volgens de methode aangegeven in bijlage 7.2, onder 2.

 • 3 De doses met betrekking tot werkzaamheden worden getoetst volgens de methode, aangegeven in bijlage 7.2, onder 3.

Artikel 7.4. Voorschriften voor meldingsplichtige werkzaamheden

[Vervallen per 06-02-2018]

Werkzaamheden waarvoor een verplichting tot melding geldt overeenkomstig artikel 103, eerste lid, van het besluit, worden verricht met inachtneming van de in bijlage 7.3 opgenomen voorschriften.

Artikel 7.5. Methode toetsing door bepaling van risico’s schade

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 De schade ten gevolge van werkzaamheden in gevallen, waarin de activiteitsconcentratie in combinatie met de activiteit geen juiste indicatie geeft van de nadelige gevolgen ten gevolge van blootstelling aan straling door de werkzaamheden, wordt bepaald en getoetst door:

  • a. de bepaling, onderscheidenlijk de toetsing van de oppervlaktebesmetting van enig bereikbaar oppervlak of

  • b. de bepaling, onderscheidenlijk de toetsing van de externe straling ten gevolge van de besmetting van enig niet-bereikbaar oppervlak.

 • 2 In gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, geldt met het oog op stralingsbescherming in afwijking van artikel 107, tweede lid, van het besluit, het in het eerste lid van dat artikel gestelde verbod voor werkzaamheden met natuurlijke bronnen indien de oppervlaktebesmetting een totale bèta-activiteit heeft, die gelijk is aan of hoger dan 4 Bq/cm².

 • 3 De oppervlaktebesmetting van een materiaal wordt gemeten volgens de methode aangegeven in bijlage 7.4.

 • 4 Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing in gevallen waarin de in het tweede lid bedoelde meetmethode niet kan worden toegepast.

 • 5 In gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, geldt met het oog op de stralingsbescherming dat, indien de externe straling onder normale bedrijfsomstandigheden op 0,1 meter afstand van enig bereikbare buitenzijde van een bron een hoger omgevingsdosisequivalenttempo veroorzaakt dan 10 µSv per uur, zodanige maatregelen worden genomen dat voor die werkzaamheden een dosisbeperking van 1 mSv effectieve dosis in een kalenderjaar wordt gehanteerd.

Artikel 7.6. Uitzondering vergunningsplicht

[Vervallen per 06-02-2018]

In de gevallen waarin de effectieve doses voor leden van de bevolking ten gevolge van water- of luchtlozingen hoger kunnen zijn dan 10 µSv per kalenderjaar, geldt met het oog op de stralingsbescherming, in afwijking van artikel 108, tweede lid, van het besluit, het in het eerste lid van dat artikel gestelde verbod.

Artikel 7.7. Opslag radioactieve afvalstoffen van natuurlijke bronnen

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 2 De opslag van radioactieve afvalstoffen van natuurlijke bronnen als bedoeld in het eerste lid, die aan de waarden bedoeld in artikel 107, tweede lid, van het besluit voldoen, wordt verricht met inachtneming van de in bijlage 7.3 opgenomen voorschriften.

Artikel 7.8. Mengen natuurlijke bronnen

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Het mengen van natuurlijke bronnen, niet zijnde afvalstoffen, met andere natuurlijke bronnen of met andere stoffen is toegestaan, mits deze bronnen zijn bestemd voor een nuttige toepassing.

 • 2 In gevallen waarin bij het voorhanden hebben of toepassen van natuurlijke bronnen of het product- of materiaalhergebruik daarvan in grond-, weg- of waterbouw de activiteitsconcentratie in combinatie met de totale activiteit van de betrokken natuurlijke bronnen hoger is dan de in bijlage 1.1, tabel 1, aangegeven waarden, worden de bronnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zodanig gemengd met andere materialen dat de activiteitsconcentratie in de uiteindelijk toe te passen bouwstof lager wordt dan de in bijlage 1.1, tabel 1, aangegeven waarden.

 • 3 In gevallen, bedoeld in het tweede lid, waarbij de menging van bronnen met andere materialen redelijkerwijs niet mogelijk is, is de werkzaamheid niet toegestaan indien de dosis voor leden van de bevolking hoger is dan 0,3 mSv effectieve dosis in een jaar.

Artikel 7.9. Melden werkzaamheden en ketenmelding

[Vervallen per 06-02-2018]

Het melden van werkzaamheden, en van beëindigen daarvan, wordt gedaan op een formulier waarvan het model is opgenomen in bijlage 7.5.

Artikel 7.10. Uitzondering meldingsplicht en ketenmelding

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 Een ondernemer is vrijgesteld van het melden van werkzaamheden, indien een andere ondernemer deze meldt op een formulier waarvan het model is opgenomen in bijlage 7.6.

 • 2 Een ondernemer in de grond-, weg- of waterbouw is vrijgesteld van het melden van werkzaamheden indien:

  • a. een andere ondernemer meldt dat de natuurlijke bron een eindproduct in de grond-, weg-, of waterbouw is en een schatting van de effectieve dosis, uitgedrukt in multifunctionele individuele dosis en actuele individuele dosis in een jaar ten gevolge van eindbestemming voor leden van de bevolking geeft en

  • b. door de ketenmelder een certificaat bij de bronnen wordt meegeleverd waarop vermeld staat dat het radioactief materiaal betreft dat voor deze eindbestemming gebruikt mag worden.

 • 3 De melding bevat de gegevens die in het formulier in bijlage 7.6 zijn aangegeven.

 • 4 In een geval als bedoeld in het eerste lid, deelt de ondernemer een wijziging van de gemelde gegevens ten minste zes weken voor de aanvang van de wijziging schriftelijk mede aan de ondernemer die de melding gedaan heeft.

Artikel 7.11. Aanvraag vergunning voor werkzaamheden

[Vervallen per 06-02-2018]

Een aanvraag om een vergunning voor werkzaamheden wordt ingediend op een formulier, waarvan het model is opgenomen in bijlage 7.7.

Artikel 7.12. Uitzonderingen grond-, weg- en waterbouw

[Vervallen per 06-02-2018]

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op stortplaatsen van radioactieve afvalstoffen die voor 26 september 2004 zijn ingericht.

 • 3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op werkzaamheden in de grond-, weg- of waterbouw binnen een inrichting, indien:

  • a. de effectieve dosis voor werknemers binnen de locatie de 1 mSv in een kalenderjaar niet overschrijdt en

  • b. buiten de inrichting een actuele individuele dosis voor leden van de bevolking van 0,1 mSv in een kalenderjaar niet wordt overschreden.

Artikel 7.13. Instelling voor de ontvangst van radioactieve afvalstoffen van natuurlijke bronnen van ioniserende straling

[Vervallen per 06-02-2018]

De inrichtingen voor het storten van gevaarlijke afvalstoffen zijn een instelling voor de ontvangst van radioactieve afvalstoffen van natuurlijke bronnen van ioniserende straling, waarin:

 • a. de activiteit van de betrokken natuurlijke bronnen op enig moment gelijk is aan of hoger is dan de in bijlage 1.1, tabel 1, vermelde waarde en

 • b. de activiteitsconcentratie van de betrokken natuurlijke bronnen gelijk is aan of hoger is dan de in bijlage 1.1, tabel 1, vermelde waarde en lager is dan tien maal die waarde.

Hoofdstuk 8. Hoogactieve bronnen

[Vervallen per 06-02-2018]

Artikel 8.1. Financiële zekerheidstelling

[Vervallen per 06-02-2018]

Het minimumbedrag waarvoor financiële zekerheid dient te worden gesteld, als bedoeld in artikel 20d, derde lid, van het besluit bedraagt € 120 per dm3, of gedeelte daarvan, af te voeren materiaal.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

[Vervallen per 06-02-2018]

Artikel 9.2

[Vervallen per 06-02-2018]

[Red: Wijzigt de Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen.]

Artikel 9.4

[Vervallen per 06-02-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 oktober 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Bijlage 1.1. , behorende bij artikel 1.2, eerste lid

[Vervallen per 06-02-2018]

Vrijstellings- en vrijgavegrenzen

[Vervallen per 06-02-2018]

Bij het toepassen van tabel 1 is het volgende van belang:

 • 1. Nucliden met het achtervoegsel «+» of «sec» in tabel 1 stellen moedernucliden voor, die in evenwicht zijn met hun dochternucliden zoals vermeld in aanhangsel A bij tabel 1. In dit geval hebben de in tabel 1 vermelde waarden betrekking op het moedernuclide, maar zijn de dochternucliden die ingroeien daarin reeds verdisconteerd. Dat wil zeggen dat er bij evenwicht uitsluitend getoetst wordt aan de waarde voor het moedernuclide.

 • 2. Tabel 1 geeft de waarden voor de activiteitsconcentraties en totale activiteit voor circa 800 verschillende radionucliden. Daarvan waren circa 400 radionucliden niet opgenomen in de richtlijn 96/29 of in de Mededelingen van de Commissie, maar zijn berekend door de National Radiological Protection Board (NRPB) uit het Verenigd Koninkrijk (UK) (NRPB-R306) en volledigheidshalve toegevoegd. Ook aanhangsel A bij tabel 1 is om die reden uitgebreid. De waarden voor de activiteitsconcentratie en de totale activiteit zijn evenzeer van kracht voor de toepassing van de artikelen 25, 26, 37, 103 en 107 van het Besluit stralingsbescherming.

 • 3. In bijlage 1.2 zijn enige natuurlijke radionucliden uit deze tabel genoemd die in Nederland bij de toetsing van natuurlijke bronnen vrijgesteld zijn van sommatie. Zij behoeven derhalve ook niet bepaald te worden.

 • 4. In de toelichting bij de bijlagen is een toelichting opgenomen waarin wordt ingegaan op de reden waarom de vrijstellingswaarden hetzelfde zijn als de vrijgave waarden.

 • 5. Terwille van de leesbaarheid zijn de machten van de waarden in de tabel aangegeven met de notatie 1 E, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld 10-4 en 104 vermeld staan als 1E-4 respectievelijk 1E+4.

 • 6. Indien een radionuclide niet in tabel 1 is opgenomen, is dit radionuclide vrijgesteld van de meldings- of vergunningsplicht en ook van de in bijlage 1.2 gegeven gewogen sommatie van activiteiten, activiteitsconcentraties of enige andere grootheid als bedoeld in artikel 25, zevende lid van het Besluit stralingsbescherming.

Bij het toepassen van tabel 2 is het volgende van belang:

 • 1. Tabel 2 geeft de waarden voor de totale activiteit voor lozingen in water en lucht van radionucliden ten gevolge van werkzaamheden. Deze waarden zijn uitsluitend van kracht voor toepassing van artikel 108 van het Besluit stralingsbescherming.

Tabel 1. Vrijstellings- en vrijgavegrenzen voor kunstmatige en natuurlijke bronnen voor activiteitsconcentratie en activiteit

Radionuclide

Activiteitsconcentratie (Bq g- 1)

Activiteit (Bq)

H-3 (incl. OBT1)

1E+6

1E+9

Elementair H-3

1E+6

1E+9

     

Be-7

1E+3

1E+7

Be-10

1E+4

1E+6

     

C-11

1E+1

1E+6

C-11 monoxide

1E+1

1E+9

C-11 dioxide

1E+1

1E+9

C-14

1E+4

1E+7

C-14 monoxide

1E+8

1E+11

C-14 dioxide

1E+7

1E+11

     

N-13

1E+2

1E+9

     

Ne-19

1E+2

1E+9

     

O-15

1E+2

1E+9

     

F-18

1E+1

1E+6

     

Na-22

1E+1

1E+6

Na-24

1E+1

1E+5

     

Mg-28+

1E+1

1E+5

     

Al-26

1E+1

1E+5

     

Si-31

1E+3

1E+6

Si-32

1E+3

1E+6

     

P-32

1E+3

1E+5

P-33

1E+5

1E+8

     

S-35

1E+5

1E+8

S-35 (organisch)

1E+5

1E+8

S-35 (damp)

1E+6

1E+9

     

Cl-36

1E+4

1E+6

Cl-38

1E+1

1E+5

Cl-39

1E+1

1E+5

     

Ar-37

1E+6

1E+8

Ar-39

1E+7

1E+4

Ar-41

1E+2

1E+9

     

K-40

1E+2

1E+6

K-42

1E+2

1E+6

K-43

1E+1

1E+6

K-44

1E+1

1E+5

K-45

1E+1

1E+5

     

Ca-41

1E+5

1E+7

Ca-45

1E+4

1E+7

Ca-47

1E+1

1E+6

     

Sc-43

1E+1

1E+6

Sc-44

1E+1

1E+5

Sc-44m

1E+2

1E+7

Sc-46

1E+1

1E+6

Sc-47

1E+2

1E+6

Sc-48

1E+1

1E+5

Sc-49

1E+3

1E+5

     

Ti-44+

1E+1

1E+5

Ti-45

1E+1

1E+6

     

V-47

1E+1

1E+5

V-48

1E+1

1E+5

V-49

1E+4

1E+7

     

Cr-48

1E+2

1E+6

Cr-49

1E+1

1E+6

Cr-51

1E+3

1E+7

     

Mn-51

1E+1

1E+5

Mn-52

1E+1

1E+5

Mn-52m

1E+1

1E+5

Mn-53

1E+4

1E+9

Mn-54

1E+1

1E+6

Mn-56

1E+1

1E+5

     

Fe-52

1E+1

1E+6

Fe-55

1E+4

1E+6

Fe-59

1E+1

1E+6

Fe-60+

1E+2

1E+5

     

Co-55

1E+1

1E+6

Co-56

1E+1

1E+5

Co-57

1E+2

1E+6

Co-58

1E+1

1E+6

Co-58m

1E+4

1E+7

Co-60

1

1E+5

Co-60m

1E+3

1E+6

Co-61

1E+2

1E+6

Co-62m

1E+1

1E+5

     

Ni-56

1E+1

1E+6

Ni-57

1E+1

1E+6

Ni-59

1E+4

1E+8

Ni-63

1E+5

1E+8

Ni-65

1E+1

1E+6

Ni-66

1E+4

1E+7

     

Cu-60

1E+1

1E+5

Cu-61

1E+1

1E+6

Cu-64

1E+2

1E+6

Cu-67

1E+2

1E+6

     

Zn-62

1E+2

1E+6

Zn-63

1E+1

1E+5

Zn-65

1E+1

1E+6

Zn-69

1E+4

1E+6

Zn-69m

1E+2

1E+6

Zn-71m

1E+1

1E+6

Zn-72

1E+2

1E+6

     

Ga-65

1E+1

1E+5

Ga-66

1E+1

1E+5

Ga-67

1E+2

1E+6

Ga-68

1E+1

1E+5

Ga-70

1E+3

1E+6

Ga-72

1E+1

1E+5

Ga-73

1E+2

1E+6

     

Ge-66

1E+1

1E+6

Ge-67

1E+1

1E+5

Ge-68+

1E+1

1E+5

Ge-69

1E+1

1E+6

Ge-71

1E+4

1E+8

Ge-75

1E+3

1E+6

Ge-77

1E+1

1E+5

Ge-78

1E+2

1E+6

     

As-69

1E+1

1E+5

As-70

1E+1

1E+5

As-71

1E+1

1E+6

As-72

1E+1

1E+5

As-73

1E+3

1E+7

As-74

1E+1

1E+6

As-76

1E+2

1E+5

As-77

1E+3

1E+6

As-78

1E+1

1E+5

     

Se-70

1E+1

1E+6

Se-73

1E+1

1E+6

Se-73m

1E+2

1E+6

Se-75

1E+2

1E+6

Se-79

1E+4

1E+7

Se-81

1E+3

1E+6

Se-81m

1E+3

1E+7

Se-83

1E+1

1E+5

     

Br-74

1E+1

1E+5

Br-74m

1E+1

1E+5

Br-75

1E+1

1E+6

Br-76

1E+1

1E+5

Br-77

1E+2

1E+6

Br-80

1E+2

1E+5

Br-80m

1E+3

1E+7

Br-82

1E+1

1E+6

Br-83

1E+3

1E+6

Br-84

1E+1

1E+5

     

Kr-74

1E+2

1E+9

Kr-76

1E+2

1E+9

Kr-77

1E+2

1E+9

Kr-79

1E+3

1E+5

Kr-81

1E+4

1E+7

Kr-81m

1E+3

1E+10

Kr-83m

1E+5

1E+12

Kr-85

1E+5

1E+4

Kr-85 2

1E+5

1E+10

Kr-85m

1E+32

1E+10

Kr-87

1E+2

1E+9

Kr-88

1E+2

1E+9

     

Rb-79

1E+1

1E+5

Rb-81

1E+1

1E+6

Rb-81m

1E+3

1E+7

Rb-82m

1E+1

1E+6

Rb-83+

1E+2

1E+6

Rb-84

1E+1

1E+6

Rb-86

1E+2

1E+5

Rb-87

1E+4

1E+7

Rb-88

1E+1

1E+5

Rb-89

1E+1

1E+5

     

Sr-80

1E+3

1E+7

Sr-81

1E+1

1E+5

Sr-82+

1E+1

1E+5

Sr-83

1E+1

1E+6

Sr-85

1E+2

1E+6

Sr-85m

1E+2

1E+7

Sr-87m

1E+2

1E+6

Sr-89

1E+3

1E+6

Sr-90+

1E+2

1E+4

Sr-91

1E+1

1E+5

Sr-92

1E+1

1E+6

     

Y-86

1E+1

1E+5

Y-86m

1E+2

1E+7

Y-87+

1E+1

1E+6

Y-88

1E+1

1E+6

Y-90

1E+3

1E+5

Y-90m

1E+1

1E+6

Y-91

1E+3

1E+6

Y-91m

1E+2

1E+6

Y-92

1E+2

1E+5

Y-93

1E+2

1E+5

Y-94

1E+1

1E+5

Y-95

1E+1

1E+5

     

Zr-86

1E+2

1E+7

Zr-88

1E+2

1E+6

Zr-89

1E+1

1E+6

Zr-93+

1E+3

1E+7

Zr-95

1E+1

1E+6

Zr-97+

1E+1

1E+5

     

Nb-88

1E+1

1E+5

Nb-89 (2.03 h)

1E+1

1E+5

Nb-89 (1.01 h)

1E+1

1E+5

Nb-90

1E+1

1E+5

Nb-93m

1E+4

1E+7

Nb-94

1E+1

1E+6

Nb-95

1E+1

1E+6

Nb-95m

1E+2

1E+7

Nb-96

1E+1

1E+5

Nb-97

1E+1

1E+6

Nb-98

1E+1

1E+5

     

Mo-90

1E+1

1E+6

Mo-93

1E+3

1E+8

Mo-93m

1E+1

1E+6

Mo-99

1E+2

1E+6

Mo-101

1E+1

1E+6

     

Tc-93

1E+1

1E+6

Tc-93m

1E+1

1E+6

Tc-94

1E+1

1E+6

Tc-94m

1E+1

1E+5

Tc-95

1E+1

1E+6

Tc-95m+

1E+1

1E+6

Tc-96

1E+1

1E+6

Tc-96m

1E+3

1E+7

Tc-97

1E+3

1E+8

Tc-97m

1E+3

1E+7

Tc-98

1E+1

1E+6

Tc-99

1E+4

1E+7

Tc-99m

1E+2

1E+7

Tc-101

1E+2

1E+6

Tc-104

1E+1

1E+5

     

Ru-94

1E+2

1E+6

Ru-97

1E+2

1E+7

Ru-103

1E+2

1E+6

Ru-105

1E+1

1E+6

Ru-106+

1E+2

1E+5

     

Rh-99

1E+1

1E+6

Rh-99m

1E+1

1E+6

Rh-100

1E+1

1E+6

Rh-101

1E+2

1E+7

Rh-101m

1E+2

1E+7

Rh-102

1E+1

1E+6

Rh-102m

1E+2

1E+6

Rh-103m

1E+4

1E+8

Rh-105

1E+2

1E+7

Rh-106m

1E+1

1E+5

Rh-107

1E+2

1E+6

     

Pd-100

1E+2

1E+7

Pd-101

1E+2

1E+6

Pd-103

1E+3

1E+8

Pd-107

1E+5

1E+8

Pd-109

1E+3

1E+6

     

Ag-102

1E+1

1E+5

Ag-103

1E+1

1E+6

Ag-104

1E+1

1E+6

Ag-104m

1E+1

1E+6

Ag-105

1E+2

1E+6

Ag-106

1E+1

1E+6

Ag-106m

1E+1

1E+6

Ag-108m+

1E+1

1E+6

Ag-110m

1E+1

1E+6

Ag-111

1E+3

1E+6

Ag-112

1E+1

1E+5

Ag-115

1E+1

1E+5

     

Cd-104

1E+2

1E+7

Cd-107

1E+3

1E+7

Cd-109

1E+4

1E+6

Cd-113

1E+3

1E+6

Cd-113m

1E+3

1E+6

Cd-115

1E+2

1E+6

Cd-115m

1E+3

1E+6

Cd-117

1E+1

1E+6

Cd-117m

1E+1

1E+6

     

In-109

1E+1

1E+6

In-110 (4.9 h)

1E+1

1E+6

In-110 (69.1 min)

1E+1

1E+5

In-111

1E+2

1E+6

In-112

1E+2

1E+6

In-113m

1E+2

1E+6

In-114

1E+3

1E+5

In-114m

1E+2

1E+6

In-115

1E+3

1E+5

In-115m

1E+2

1E+6

In-116m

1E+1

1E+5

In-117

1E+1

1E+6

In-117m

1E+2

1E+6

In-119m

1E+2

1E+5

     

Sn-110

1E+2

1E+7

Sn-111

1E+2

1E+6

Sn-113

1E+3

1E+7

Sn-117m

1E+2

1E+6

Sn-119m

1E+3

1E+7

Sn-121

1E+5

1E+7

Sn-121m+

1E+3

1E+7

Sn-123

1E+3

1E+6

Sn-123m

1E+2

1E+6

Sn-125

1E+2

1E+5

Sn-126+

1E+1

1E+5

Sn-127

1E+1

1E+6

Sn-128

1E+1

1E+6

     

Sb-115

1E+1

1E+6

Sb-116

1E+1

1E+6

Sb-116m

1E+1

1E+5

Sb-117

1E+2

1E+7

Sb-118m

1E+1

1E+6

Sb-119

1E+3

1E+7

Sb-120 (5.76 d)

1E+1

1E+6

Sb-120 (15.89 m)

1E+2

1E+6

Sb-122

1E+2

1E+4

Sb-124

1E+1

1E+6

Sb-124m

1E+2

1E+6

Sb-125

1E+2

1E+6

Sb-126

1E+1

1E+5

Sb-126m

1E+1

1E+5

Sb-127

1E+1

1E+6

Sb-128 (9.01 h)

1E+1

1E+5

Sb-128(10.4 min)

1E+1

1E+5

Sb-129

1E+1

1E+6

Sb-130

1E+1

1E+5

Sb-131

1E+1

1E+6

Te-116

1E+2

1E+7

Te-121

1E+1

1E+6

Te-121m

1E+2

1E+6

Te-123

1E+3

1E+6

Te-123m

1E+2

1E+7

Te-125m

1E+3

1E+7

Te-127

1E+3

1E+6

Te-127m

1E+3

1E+7

Te-129

1E+2

1E+6

Te-129m

1E+3

1E+6

Te-131

1E+2

1E+5

Te-131m

1E+1

1E+6

Te-132

1E+2

1E+7

Te-133

1E+1

1E+5

Te-133m

1E+1

1E+5

Te-134

1E+1

1E+6

     

I-120

1E+1

1E+5

I-120m

1E+1

1E+5

I-121

1E+2

1E+6

I-123

1E+2

1E+7

I-124

1E+1

1E+6

I-125

1E+3

1E+6

I-126

1E+2

1E+6

I-128

1E+2

1E+5

I-129

1E+2

1E+5

I-130

1E+1

1E+6

I-131

1E+2

1E+6

I-132

1E+1

1E+5

I-132m

1E+2

1E+6

I-133

1E+1

1E+6

I-134

1E+1

1E+5

I-135

1E+1

1E+6

     

Xe-120

1E+2

1E+9

Xe-121

1E+2

1E+9

Xe-122+

1E+2

1E+9

Xe-123

1E+2

1E+9

Xe-125

1E+3

1E+9

Xe-127

1E+3

1E+5

Xe-129m

1E+3

1E+4

Xe-131m

1E+4

1E+4

Xe-133m

1E+3

1E+4

Xe-133

1E+3

1E+4

Xe-135m

1E+2

1E+9

Xe-135

1E+3

1E+10

Xe-138

1E+2

1E+9

     

Cs-125

1E+1

1E+4

Cs-127

1E+2

1E+5

Cs-129

1E+2

1E+5

Cs-130

1E+2

1E+6

Cs-131

1E+3

1E+6

Cs-132

1E+1

1E+5

Cs-134

1E+1

1E+4

Cs-134m

1E+3

1E+5

Cs-135

1E+4

1E+7

Cs-135m

1E+1

1E+6

Cs-136

1E+1

1E+5

Cs-137+

1E+1

1E+4

Cs-138

1E+1

1E+4

     

Ba-126

1E+2

1E+7

Ba-128

1E+2

1E+7

Ba-131

1E+2

1E+6

Ba-131m

1E+2

1E+7

Ba-133

1E+2

1E+6

Ba-133m

1E+2

1E+6

Ba-135m

1E+2

1E+6

Ba-137m

1E+1

1E+6

Ba-139

1E+2

1E+5

Ba-140+

1E+1

1E+5

Ba-141

1E+1

1E+5

Ba-142

1E+1

1E+6

     

La-131

1E+1

1E+6

La-132

1E+1

1E+6

La-135

1E+3

1E+7

La-137

1E+3

1E+7

La-138

1E+1

1E+6

La-140

1E+1

1E+5

La-141

1E+2

1E+5

La-142

1E+1

1E+5

La-143

1E+2

1E+5

     

Ce-134

1E+3

1E+7

Ce-135

1E+1

1E+6

Ce-137

1E+3

1E+7

Ce-137m

1E+3

1E+6

Ce-139

1E+2

1E+6

Ce-141

1E+2

1E+7

Ce-143

1E+2

1E+6

Ce-144+

1E+2

1E+5

     

Pr-136

1E+1

1E+5

Pr-137

1E+2

1E+6

Pr-138m

1E+1

1E+6

Pr-139

1E+2

1E+7

Pr-142

1E+2

1E+5

Pr-142m

1E+7

1E+9

Pr-143

1E+4

1E+6

Pr-144

1E+2

1E+5

Pr-145

1E+3

1E+5

Pr-147

1E+1

1E+5

     

Nd-136

1E+2

1E+6

Nd-138

1E+3

1E+7

Nd-139

1E+2

1E+6

Nd-139m

1E+1

1E+6

Nd-141

1E+2

1E+7

Nd-147

1E+2

1E+6

Nd-149

1E+2

1E+6

Nd-151

1E+1

1E+5

     

Pm-141

1E+1

1E+5

Pm-143

1E+2

1E+6

Pm-144

1E+1

1E+6

Pm-145

1E+3

1E+7

Pm-146

1E+1

1E+6

Pm-147

1E+4

1E+7

Pm-148

1E+1

1E+5

Pm-148m+

1E+1

1E+6

Pm-149

1E+3

1E+6

Pm-150

1E+1

1E+5

Pm-151

1E+2

1E+6

     

Sm-141

1E+1

1E+5

Sm-141m

1E+1

1E+6

Sm-142

1E+2

1E+7

Sm-145

1E+2

1E+7

Sm-146

1E+1

1E+5

Sm-147

1E+1

1E+4

Sm-151

1E+4

1E+8

Sm-153

1E+2

1E+6

Sm-155

1E+2

1E+6

Sm-156

1E+2

1E+6

     

Eu-145

1E+1

1E+6

Eu-146

1E+1

1E+6

Eu-147

1E+2

1E+6

Eu-148

1E+1

1E+6

Eu-149

1E+2

1E+7

Eu-150 (34.2 a)

1E+1

1E+6

Eu-150 (12.6 h)

1E+3

1E+6

Eu-152

1E+1

1E+6

Eu-152m

1E+2

1E+6

Eu-154

1E+1

1E+6

Eu-155

1E+2

1E+7

Eu-156

1E+1

1E+6

Eu-157

1E+2

1E+6

Eu-158

1E+1

1E+5

     

Gd-145

1E+1

1E+5

Gd-146+

1E+1

1E+6

Gd-147

1E+1

1E+6

Gd-148

1E+1

1E+4

Gd-149

1E+2

1E+6

Gd-151

1E+2

1E+7

Gd-152

1E+1

1E+4

Gd-153

1E+2

1E+7

Gd-159

1E+3

1E+6

     

Tb-147

1E+1

1E+6

Tb-149

1E+1

1E+6

Tb-150

1E+1

1E+6

Tb-151

1E+1

1E+6

Tb-153

1E+2

1E+7

Tb-154

1E+1

1E+6

Tb-155

1E+2

1E+7

Tb-156

1E+1

1E+6

Tb-156m (24.4 h)

1E+3

1E+7

Tb-156m (5 h)

1E+4

1E+7

Tb-157

1E+4

1E+7

Tb-158

1E+1

1E+6

Tb-160

1E+1

1E+6

Tb-161

1E+3

1E+6

     

Dy-155

1E+1

1E+6

Dy-157

1E+2

1E+6

Dy-159

1E+3

1E+7

Dy-165

1E+3

1E+6

Dy-166

1E+3

1E+6

     

Ho-155

1E+2

1E+6

Ho-157

1E+2

1E+6

Ho-159

1E+2

1E+6

Ho-161

1E+2

1E+7

Ho-162

1E+2

1E+7

Ho-162m

1E+1

1E+6

Ho-164

1E+3

1E+6

Ho-164m

1E+3

1E+7

Ho-166

1E+3

1E+5

Ho-166m

1E+1

1E+6

Ho-167

1E+2

1E+6

     

Er-161

1E+1

1E+6

Er-165

1E+3

1E+7

Er-169

1E+4

1E+7

Er-171

1E+2

1E+6

Er-172

1E+2

1E+6

     

Tm-162

1E+1

1E+6

Tm-166

1E+1

1E+6

Tm-167

1E+2

1E+6

Tm-170

1E+3

1E+6

Tm-171

1E+4

1E+8

Tm-172

1E+2

1E+6

Tm-173

1E+2

1E+6

Tm-175

1E+1

1E+6

     

Yb-162

1E+2

1E+7

Yb-166

1E+2

1E+7

Yb-167

1E+2

1E+6

Yb-169

1E+2

1E+7

Yb-175

1E+3

1E+7

Yb-177

1E+2

1E+6

Yb-178

1E+3

1E+6

     

Lu-169

1E+1

1E+6

Lu-170

1E+1

1E+6

Lu-171

1E+1

1E+6

Lu-172

1E+1

1E+6

Lu-173

1E+2

1E+7

Lu-174

1E+2

1E+7

Lu-174m

1E+2

1E+7

Lu-176

1E+2

1E+6

Lu-176m

1E+3

1E+6

Lu-177

1E+3

1E+7

Lu-177m

1E+1

1E+6

Lu-178

1E+2

1E+5

Lu-178m

1E+1

1E+5

Lu-179

1E+3

1E+6

     

Hf-170

1E+2

1E+6

Hf-172+

1E+1

1E+6

Hf-173

1E+2

1E+6

Hf-175

1E+2

1E+6

Hf-177m

1E+1

1E+5

Hf-178m

1E+1

1E+6

Hf-179m

1E+1

1E+6

Hf-180m

1E+1

1E+6

Hf-181

1E+1

1E+6

Hf-182

1E+2

1E+6

Hf-182m

1E+1

1E+6

Hf-183

1E+1

1E+6

Hf-184

1E+2

1E+6

     

Ta-172

1E+1

1E+6

Ta-173

1E+1

1E+6

Ta-174

1E+1

1E+6

Ta-175

1E+1

1E+6

Ta-176

1E+1

1E+6

Ta-177

1E+2

1E+7

Ta-178

1E+1

1E+6

Ta-179

1E+3

1E+7

Ta-180

1E+1

1E+6

Ta-180m

1E+3

1E+7

Ta-182

1E+1

1E+4

Ta-182m

1E+2

1E+6

Ta-183

1E+2

1E+6

Ta-184

1E+1

1E+6

Ta-185

1E+2

1E+5

Ta-186

1E+1

1E+5

     

W-176

1E+2

1E+6

W-177

1E+1

1E+6

W-178+

1E+1

1E+6

W-179

1E+2

1E+7

W-181

1E+3

1E+7

W-185

1E+4

1E+7

W-187

1E+2

1E+6

W-188+

1E+2

1E+5

     

Re-177

1E+1

1E+6

Re-178

1E+1

1E+6

Re-181

1E+1

1E+6

Re-182 (64 h)

1E+1

1E+6

Re-182 (12.7 h)

1E+1

1E+6

Re-184

1E+1

1E+6

Re-184m

1E+2

1E+6

Re-186

1E+3

1E+6

Re-186m

1E+3

1E+7

Re-187

1E+6

1E+9

Re-188

1E+2

1E+5

Re-188m

1E+2

1E+7

Re-189+

1E+2

1E+6

     

Os-180

1E+2

1E+7

Os-181

1E+1

1E+6

Os-182

1E+2

1E+6

Os-185

1E+1

1E+6

Os-189m

1E+4

1E+7

Os-191

1E+2

1E+7

Os-191m

1E+3

1E+7

Os-193

1E+2

1E+6

Os-194+

1E+2

1E+5

     

Ir-182

1E+1

1E+5

Ir-184

1E+1

1E+6

Ir-185

1E+1

1E+6

Ir-186 (15.8 h)

1E+1

1E+6

Ir-186 (1.75 h)

1E+1

1E+6

Ir-187

1E+2

1E+6

Ir-188

1E+1

1E+6

Ir-189+

1E+2

1E+7

Ir-190

1E+1

1E+6

Ir-190m(3.10 h)

1E+1

1E+6

Ir-190m (1.2 h)

1E+4

1E+7

Ir-192

1E+1

1E+4

Ir-192m

1E+2

1E+7

Ir-193m

1E+4

1E+7

Ir-194

1E+2

1E+5

Ir-194m

1E+1

1E+6

Ir-195

1E+2

1E+6

Ir-195m

1E+2

1E+6

     

Pt-186

1E+1

1E+6

Pt-188+

1E+1

1E+6

Pt-189

1E+2

1E+6

Pt-191

1E+2

1E+6

Pt-193

1E+4

1E+7

Pt-193m

1E+3

1E+7

Pt-195m

1E+2

1E+6

Pt-197

1E+3

1E+6

Pt-197m

1E+2

1E+6

Pt-199

1E+2

1E+6

Pt-200

1E+2

1E+6

     

Au-193

1E+2

1E+7

Au-194

1E+1

1E+6

Au-195

1E+2

1E+7

Au-198

1E+2

1E+6

Au-198m

1E+1

1E+6

Au-199

1E+2

1E+6

Au-200

1E+2

1E+5

Au-200m

1E+1

1E+6

Au-201

1E+2

1E+6

     

Hg-193

1E+2

1E+6

Hg-193m

1E+1

1E+6

Hg-194+

1E+1

1E+6

Hg-195

1E+2

1E+6

Hg-195m+ (organisch)

1E+2

1E+6

Hg-195m+ (anorganisch)

1E+2

1E+6

Hg-197

1E+2

1E+7

Hg-197m (organisch)

1E+2

1E+6

Hg-197m (anorganisch)

1E+2

1E+6

Hg-199m

1E+2

1E+6

Hg-203

1E+2

1E+5

     

Tl-194

1E+1

1E+6

Tl-194m

1E+1

1E+6

Tl-195

1E+1

1E+6

Tl-197

1E+2

1E+6

Tl-198

1E+1

1E+6

Tl-198m

1E+1

1E+6

Tl-199

1E+2

1E+6

Tl-200

1E+1

1E+6

Tl-201

1E+2

1E+6

Tl-202

1E+2

1E+6

Tl-204

1E+4

1E+4

     

Pb-195m

1E+1

1E+6

Pb-198

1E+2

1E+6

Pb-199

1E+1

1E+6

Pb-200

1E+2

1E+6

Pb-201

1E+1

1E+6

Pb-202

1E+3

1E+6

Pb-202m

1E+1

1E+6

Pb-203

1E+2

1E+6

Pb-205

1E+4

1E+7

Pb-209

1E+5

1E+6

Pb-210+

1E+2

1E+4

Pb-211

1E+2

1E+6

Pb-212+

1E+1

1E+5

Pb-214

1E+2

1E+6

     

Bi-200

1E+1

1E+6

Bi-201

1E+1

1E+6

Bi-202

1E+1

1E+6

Bi-203

1E+1

1E+6

Bi-205

1E+1

1E+6

Bi-206

1E+1

1E+5

Bi-207

1E+1

1E+6

Bi-210

1E+3

1E+6

Bi-210m+

1E+1

1E+5

Bi-212+

1E+1

1E+5

Bi-213

1E+2

1E+6

Bi-214

1E+1

1E+5

     

Po-203

1E+1

1E+6

Po-205

1E+1

1E+6

Po-206

1E+1

1E+6

Po-207

1E+1

1E+6

Po-208

1E+1

1E+4

Po-209

1E+1

1E+4

Po-210

1E+2

1E+4

     

At-207

1E+1

1E+6

At-211

1E+3

1E+7

Fr-222

1E+3

1E+5

Fr-223

1E+2

1E+6

     

Rn-220+

1E+4

1E+7

Rn-222+

1E+1

1E+8

     

Ra-223+

1E+2

1E+5

Ra-224+

1E+1

1E+5

Ra-225

1E+2

1E+5

Ra-226+

1

1E+4

Ra-227

1E+2

1E+6

Ra-228+

1

1E+5

     

Ac-224

1E+2

1E+6

Ac-225+

1E+1

1E+4

Ac-226

1E+2

1E+5

Ac-227+

1

1E+3

Ac-228

1E+1

1E+6

     

Th-226+

1E+3

1E+7

Th-227

1E+1

1E+4

Th-228+

1

1E+4

Th-229+

1

1E+3

Th-230

1

1E+4

Th-231

1E+3

1E+7

Th-232

1E+1

1E+4

Th-232sec

1

1E+3

Th-234+

1E+3

1E+5

     

Pa-227

1E+3

1E+6

Pa-228

1E+1

1E+6

Pa-230

1E+1

1E+6

Pa-231

1

1E+3

Pa-232

1E+1

1E+6

Pa-233

1E+2

1E+7

Pa-234

1E+1

1E+6

     

U-230+

1E+1

1E+5

U-231

1E+2

1E+7

U-232+

1

1E+3

U-233

1E+1

1E+4

U-234

1E+1

1E+4

U-235+

1E+1

1E+4

U-235sec

1

 

U-236

1E+1

1E+4

U-237

1E+2

1E+6

U-238+

1E+1

1E+4

U-238 sec

1

1E+3

U-239

1E+2

1E+6

U-240

1E+3

1E+7

U-240+

1E+1

1E+6

Np-232

1E+1

1E+6

Np-233

1E+2

1E+7

Np-234

1E+1

1E+6

Np-235

1E+3

1E+7

Np-236 (1.15 10 5 a)

1E+2

1E+5

Np-236 (22.5 h)

1E+3

1E+7

Np-237+

1

1E+3

Np-238

1E+2

1E+6

Np-239

1E+2

1E+7

Np-240

1E+1

1E+6

     

Pu-234

1E+2

1E+7

Pu-235

1E+2

1E+7

Pu-236

1E+1

1E+4

Pu-237

1E+3

1E+7

Pu-238

1

1E+4

Pu-239

1

1E+4

Pu-240

1

1E+3

Pu-241

1E+2

1E+5

Pu-242

1

1E+4

Pu-243

1E+3

1E+7

Pu-244

1

1E+4

Pu-245

1E+2

1E+6

Pu-246

1E+2

1E+6

     

Am-237

1E+2

1E+6

Am-238

1E+1

1E+6

Am-239

1E+2

1E+6

Am-240

1E+1

1E+6

Am-241

1

1E+4

Am-242

1E+3

1E+6

Am-242m+

1

1E+4

Am-243+

1

1E+3

Am-244

1E+1

1E+6

Am-244m

1E+4

1E+7

Am-245

1E+3

1E+6

Am-246

1E+1

1E+5

Am-246m

1E+1

1E+6

     

Cm-238

1E+2

1E+7

Cm-240

1E+2

1E+5

Cm-241

1E+2

1E+6

Cm-242

1E+2

1E+5

Cm-243

1

1E+4

Cm-244

1E+1

1E+4

Cm-245

1

1E+3

Cm-246

1

1E+3

Cm-247

1

1E+4

Cm-248

1

1E+3

Cm-249

1E+3

1E+6

Cm-250

E-1

1E+3

     

Bk-245

1E+2

1E+6

Bk-246

1E+1

1E+6

Bk-247

1

1E+4

Bk-249

1E+3

1E+6

Bk-250

1E+1

1E+6

     

Cf-244

1E+4

1E+7

Cf-246

1E+3

1E+6

Cf-248

1E+1

1E+4

Cf-249

1

1E+3

Cf-250

1E+1

1E+4

Cf-251

1

1E+3

Cf-252

1E+1

1E+4

Cf-253

1E+2

1E+5

Cf-254

1

1E+3

Es-250

1E+2

1E+6

Es-251

1E+2

1E+7

Es-253

1E+2

1E+5

Es-254

1E+1

1E+4

Es-254m

1E+2

1E+6

     

Fm-252

1E+3

1E+6

Fm-253

1E+2

1E+6

Fm-254

1E+4

1E+7

Fm-255

1E+3

1E+6

Fm-257

1E+1

1E+5

     

Md-257

1E+2

1E+7

Md-258

1E+2

1E+5

1 OBT = inclusief organisch gebonden tritium.

2 Voor de activiteit van Kr-85 gelden twee verschillende waarden. De waarde 1E+10 in deze regel geldt uitsluitend bij sommatie van gebruiksartikelen zoals lampen en starters waaraan Kr-85 in kleine hoeveelheid, maximaal 1E+4 Bq, is toegevoegd en waarbij bij normaal gebruik een huiddosis van 50 mSv in een jaar niet kan worden overschreden.

Aanhangsel A bij tabel 1. Lijst van de in punt 1 van deze bijlage bedoelde nucliden in seculair evenwicht met hun dochters

[Vervallen per 06-02-2018]

(De waarde tussenhaakjes is de fractie die naar dat nuclide vervalt.)

Moedernuclide

Dochternuclide(n)

Mg 28 +

Al 28

Ti 44 +

Sc 44

Fe 60 +

Co 60m

Ge 68 +

Ga 68

Rb 83 +

Kr 83m

Sr 80 +

Rb 80

Sr 82 +

Rb 82

Sr 90 +

Y 90

Y 87 +

Sr 87m

Zr 93 +

Nb 93m

Zr 97 +

Nb 97

Tc 95m +

Tc 95 (0,04)

Ru 106 +

Rh 106

Ag 108m +

Ag 108 (0,089)

Sn 121m +

Sn 121 (0,776)

Sn 126 +

Sb 126m

Xe 122 +

I 122

Cs 137 +

Ba 137m

Ba 140 +

La 140

Ce 134 +

La 134

Ce 144 +

Pr 144

Gd 146 +

Eu 146

Pm 148m +

Pm 148 (0,046)

Hf 172 +

Lu 172

W 178 +

Ta 178

W 188 +

Re 188

Pt 188 +

Ir 188

Ir 189 +

Os 189m

Re 189 +

Os 189m (0,241)

Os 194 +

Ir 194

Hg 194 +

Au 194

Hg 195m +

Hg 195 (0,542)

Pb 210 +

Bi 210, Po 210

Pb 212 +

Bi 212, Tl 208 (0,36), Po 212 (0,64)

Bi 210m +

Tl 210

Bi 212 +

Tl 208 (0,36), Po 212 (0,64)

Rn 220 +

Po 216

Rn 222 +

Po 218, Pb 214, Bi 214, Po 214

Ra 223 +

Rn 219, Po 215, Pb 211, Bi 211, Tl 207

Ra 224 +

Rn 220, Po 216, Pb 212, Bi 212, Tl 208 (0,36), Po 212 (0,64)

Ra 226 +

Rn 222, Po 218, Pb 214, Bi 214, Po 214,Pb 210, Bi 210, Po 210

Ra 228 +

Ac 228

Ac 225 +

Fr 221, At 217, Bi 213, Po 213 (0 978), Tl 209(0 0216), Pb 209 (0 978)

Ac 227 +

Fr 223(0 0138)

Th 226 +

Ra 222, Rn 218, Po 214

Th 228 +

Ra 224, Rn 220, Po 216, Pb 212, Bi 212, Tl 208 (0,36), Po 212 (0,64)

Th 229 +

Ra 225, Ac 225, Fr 221, At 217, Bi 213, Po 213 (0,978), Pb 209 (0,978)

Th 232sec

Ra 228, Ac 228, Th 228, Ra 224, Rn 220, Po 216, Pb 212, Bi 212, Tl 208 (0,36), Po 212 (0,64)

Th 234 +

Pa 234m

U 230 +

Th 226, Ra 222, Rn 218, Po 214

U 232 +

Th 228, Ra 224, Rn 220, Po 216, Pb 212, Bi 212, Tl 208 (0,36), Po 212 (0,64)

U 235 +

Th 231

U 238 +

Th 234, Pa 234m

U 238sec

Th 234, Pa 234m, U 234, Th 230, Ra 226, Rn 222, Po 218, Pb 214, Bi 214, Po 214, Pb 210, Bi 210, Po 210

U 240 +

Np 240m

Np 237 +

Pa 233

Am 242m +

Am 242

Am 243 +

Np 239

Aanhangsel B bij tabel 1. Radionucliden, waarvan voor dosisberekening de activiteit, resp. activiteitsconcentratie van de kortlevende dochternucliden opgeteld moeten worden bij die van de moeder

[Vervallen per 06-02-2018]

De in de tabel hieronder genoemde radionucliden hebben dochters met halveringstijden van 10 dagen of minder, die voor 10% of meer bijdragen aan de dosis en die niet zijn meegenomen bij de annex 1 van richtlijn 96/29 en dus ook niet bij tabel 1.

Deze dochters zijn ook niet meegenomen bij de evenwichten als opgenomen in aanhangsel A bij tabel 1. Zij dienen derhalve bij dosisberekeningen in de sommatie meegenomen te worden. Voorts is de ratio tussen de moeder en dochter bij evenwicht gegeven.

Moedernuclide

Dochter

Ratio

Sc-44m

Sc-44

0,986

Zn-72

Ga-72

1

Se-81m

Se-81

1

Br-80m

Br-80

1

Tc-95m

Tc-95

1

Pd-100

Rh-100

1

Cd-117

In-117m

0,92

 

In-117

0,5124

Cd-117m

In-117

1

 

In-117m

0,01

In-117m

In-117

0,47

Sn-110

In-110 (short half-life)

1

Sn-128

Sb-128

1

Sb-127

Te-127

0,824

Sb-129

Te-129

0,775

Te-116

Sb-116

1

Ce-137m

Ce-137

0,99

Nd-136

Pr-136

1

Nd-139m

Pr-139

1

 

Nd-139

0,12

Ho-164m

Ho-164

1

Er-161

Ho-161

1

Yb-166

Tm-166

1

Yb-178

Lu-178

1

Lu-177m

Lu-177

0,21

Os-182

Re-182

 

Ir-195m

Ir-195

0,04

Pt-200

Au-200

1

Au-200m

Au-200

0,18

Pb-211

Bi-211

1

Pb-214

Bi-214

1

 

Po-214

1

At-207

Bi-203

0,1

Fr-222

Ra-222

1

Ac-226

Th-226

0,828

 

Ra-222

0,828

Pa-227

Ac-223

0,85

 

Fr-219

0,85

 

At-215

0,85

 

Bi-211

0,85

 

Tl-207

0,85

Pa-228

Ac-224

0,02

Pu-245

Am-245

1

Pu-246

Am-246

1

Am-240

Np-236

1

Cm-238

Am-238

0,9

Cm-250

Bk-250

0,14

Tabel 2. Vrijgavewaarden voor lozingen in water en lucht van radionucliden ten gevolge van werkzaamheden in GBq per kalenderjaar.

Radionuclide

Activiteit

waterlozingen GBq/jaar

Activiteit

luchtlozingen GBq/jaar

Pb-210+

10

10

Po-210

10

10

Rn-222+

 

10.000

Ra-223+

1.000

 

Ra-224+

1.000

 

Ra-226+

10

10

Ra-228+

100

1

Ac-227+

100

10

Th-227

1.000

 

Th-228+

1.000

1

Th-230

100

1

Th-232sec

100

1

Th-234

10.000

 

Pa-231

10.000

0,1

U-234

1.000

10

U-235+

1.000

10

U-238sec

1.000

10

Bijlage 1.2. , behorende bij artikel 1.2, tweede lid

[Vervallen per 06-02-2018]

Gewogen sommatie van activiteiten en activiteitsconcentraties

[Vervallen per 06-02-2018]

In deze bijlage wordt de methode gegeven waarmee activiteiten en activiteitsconcentraties gewogen moeten worden gesommeerd en getoetst conform artikel 25, derde lid en vierde lid van het Besluit stralingsbescherming .

Totale activiteit [Bq]

[Vervallen per 06-02-2018]

Deze sommatie met betrekking tot de totale activiteit op enig moment aanwezig binnen een locatie dient op de volgende wijze te geschieden:

Bijlage 252626.png

waarin:

A i is totale activiteit van radionuclide i, waarmee een handeling verricht wordt [Bq]

A v,i is de vrijstellings- of vrijgavewaarde voor de totale activiteit voor radionuclide i [Bq]. Voor de waarden Av dienen de tabellen 1 of 2 van bijlage 1.1 voor handelingen respectievelijk werkzaamheden gehanteerd te worden.

Activiteitsconcentratie [Bq/g]

[Vervallen per 06-02-2018]

Met betrekking tot de activiteitsconcentratie, dienen de radioactieve stoffen die bij afzonderlijke handelingen respectievelijk werkzaamheden betrokken zijn afzonderlijk in samenhang met hun totale activiteit bezien te worden.

Indien zowel de activiteitsconcentratie als de totale activiteit van een van die stoffen boven de vrijstellings- of vrijgave waarde uitkomt is er vergunningplicht (of bij werkzaamheden soms meldingsplicht).

De sommatie met betrekking tot de activiteitsconcentraties van verschillende radionucliden in één radioactieve stof, dient op de volgende wijze te geschieden:

Bijlage 252627.png

waarin:

C i is activiteitsconcentratie van radionuclide i in een radioactieve stof [Bq/g].

C v,i is de vrijstellings- of vrijgavewaarde voor de activiteitsconcentratie voor radionuclide i [Bq/g].

Voor de waarden van Cv dient tabel 1 van bijlage 1.1 voor handelingen respectievelijk werkzaamheden gehanteerd te worden.

Vrijstelling van sommatie van enige natuurlijke radionucliden

[Vervallen per 06-02-2018]

De activiteitsconcentratie en daarmee ook de activiteit van vele natuurlijke radionucliden komen steeds in een vaste verhouding met die van andere radionucliden voor. Indien nu de berekende vrijstellingswaarde of vrijgavewaarde van een der radionucliden veel hoger is dan volgens deze vaste verhouding voor zou kunnen komen, is het niet nuttig om de activiteitsconcentratie van dat radionuclide vast te stellen of mee te nemen bij de sommatie.

Onze Ministers hebben daarom bepaald dat de totale activiteit, de activiteitsconcentratie of enige andere grootheid, bedoeld in artikel 25, zevende lid, van het Besluit stralingsbescherming, van de radionucliden Th-234, U-234, U-235, Ra-223, Ra-224, Th-227 en Pa-231 niet bij de sommatie, bedoeld in artikel 25, derde en vierde lid, van het Besluit stralingsbescherming behoeven te worden meegenomen en derhalve ook niet behoeven te worden bepaald.

Bijlage 1.3. , behorende bij artikel 1.2, derde lid

[Vervallen per 06-02-2018]

Activiteitswaarden waarboven een ingekapselde bron voldoet aan de definitie van hoogactieve bron

[Vervallen per 06-02-2018]

Voor radionucliden die niet in de onderstaande tabel zijn opgenomen, geldt als activiteitsniveau een waarde van één honderdste van de corresponderende A1-waarde die wordt gegeven in de ‘IAEA Regulations for the safe transport of radioactive materials’1.

Element (Atoomnummer)

Radionuclide

Activiteitsniveau (Bq)

IJzer (26)

Fe-55

4 x 1011

Kobalt (27)

Co-60

4 x 109

Seleen (34)

Se-75

3 x 1010

Krypton (36)

Kr-85

1 x 1011

Strontium (38)

Sr-90 (a)

3 x 109

Palladium (46)

Pd-103 (a)

4 x 1011

Jood (53)

I-125

2 x 1011

Cesium (55)

Cs-137 (a)

2 x 1010

Promethium (61)

Pm-147

4 x 1011

Gadolinium (64)

Gd-153

1 x 1011

Thulium (69)

Tm-170

3 x 1010

Iridium (77)

Ir-192

1 x 1010

Thallium (81)

Tl-204

1 x 1011

Radium (88)

Ra-226 (b)

2 x 109

Plutonium (94)

Pu-238 (a)

1 x 1011

Americium (95)

Am-241 (b)

1 x 1011

Californium (98)

Cf-252

5 x 108

(a) In het activiteitsniveau zijn de bijdragen meegerekend van dochternucliden met een halveringstijd van minder dan tien dagen.

(b) Met inbegrip van neutronenbronnen met beryllium.

Bijlage 1.4. , behorende bij artikel 1.3

[Vervallen per 06-02-2018]

Gegevens voor de bepaling van de effectieve volgdosis

[Vervallen per 06-02-2018]

Gegevens voor de bepaling van de effectieve volgdosis (E(τ)) na uitwendige bestraling of inname van een radioactieve stof met behulp van de tabellen in bijlage 3 van richtlijn 96/29 en in bijlage 2 van de Mededelingen van de Commissie betreffende de toepassing van richtlijn 96/29, van 23 februari 1998. De effectieve dosis ten gevolge van externe bestraling wordt bepaald met behulp van ICRP-publicatie 74 en ICRU-publicatie 57.

A. Effectieve dosis voor leeftijdsgroep g

[Vervallen per 06-02-2018]

Tenzij anders aangegeven gelden de voorschriften ten aanzien van doses voor de som van de doses tengevolge van de uitwendige blootstelling over een bepaalde periode en van de volgdoses voor 50 jaar (voor kinderen tot de leeftijd van 70 jaar) ten gevolge van inname tijdens diezelfde periode. De betreffende periode is de periode die is aangegeven in de artikelen 9 en 13 van de richtlijn 96/29 in verband met de dosislimieten.

Over het algemeen wordt de effectieve dosis E die een individu van de leeftijdsgroep g ontvangt overeenkomstig onderstaande formule berekend:

Bijlage 252628.png

waarin: Eextern de effectieve dosis is ten gevolge van externe blootstelling;

 • e(g)j,ing en e(g)j,inh zijn de effectieve volgdoses per via ingestie of inhalatie ingenomen activiteit van radionuclide j voor leeftijdsgroep g (Sv Bq- 1). Deze zijn gegeven in de tabellen onder punt D van deze bijlage.

 • Aj,ing en Aj,inh zijn de binnengekregen activiteit via ingestie, respectievelijk inhalatie van het radionuclide j (Bq).

B. Toelichting op de tabellen

[Vervallen per 06-02-2018]

In tabel 1 en 2 wordt aangegeven wat de effectieve volgdosis per via ingestie en inhalatie ingenomen activiteit (Bq) radionuclide is voor leden van de bevolking in verschillende leeftijdsklassen. Omdat in tabel 4 alleen gegevens voor volwassen werknemers worden gegeven, kan kolom ‘12–17a’ ook worden gebruikt voor het bepalen van de dosis voor leerlingen en studerenden van 16 en 17 jaar. Hierbij kan het nuttig zijn om in sommige situaties na te gaan of de voor de leden van de bevolking gehanteerde standaardparameters toepasselijk zijn voor de fysische en chemische vormen waarin de radionucliden op het werk voorkomen. De dochternucliden van radon (Rn-222) en thoron (Rn-220) blijven daarbij buiten beschouwing.

Wat betreft blootstelling van leden van de bevolking zijn in tabel 1 voor ingestie de waarden verwerkt die overeenkomen met de verschillende factoren f1 voor opname via de darmwand bij zuigelingen en ouderen. Wat betreft blootstelling van leden van de bevolking zijn in tabel 2 voor inhalatie de waarden verwerkt voor de verschillende soorten longretentie, met passende waarden f1 voor dat gedeelte van de inname dat wordt afgevoerd via het maag-darmkanaal. Indien informatie over deze waarden beschikbaar is, wordt de passende waarde gehanteerd; zo niet dan wordt de meest restrictieve waarde aangehouden. De longabsorptietypen hiervoor zijn gegeven in tabel 3.

In tabel 4 wordt aangegeven wat de effectieve volgdosis per via ingestie en inhalatie ingenomen Bq radionuclide is voor blootgestelde werknemers en voor leerlingen en studerenden van 18 jaar en ouder; de dochternucliden van radon en thoron blijven daarbij buiten beschouwing. In tabel 5 is die gegeven voor oplosbare of reactieve gassen en dampen en in tabel 6 voor edelgassen.

Wat beroepsblootstelling betreft zijn in tabel 4 de waarden voor ingestie verwerkt die overeenkomen met de verschillende factoren f1 voor opname via de darmwand alsmede de waarden voor inhalatie voor de verschillende soorten longretentie, met passende waarden f1 voor dat gedeelte van de inname dat wordt afgevoerd via het maag-darmkanaal.

In tabel 7 staan de factoren f1 voor opname via de darmwand per element en verbinding daarvan voor werknemers en leden van de bevolking bij opname via ingestie. In tabel 8 staan de longabsorptietypen en de factoren f1 voor opname via de darmwand per element en per verbinding daarvan voor blootgestelde werknemers, leerlingen en studerenden van 18 jaar en ouder en leden van de bevolking bij inname via inhalatie.

Voor leden van de bevolking dient bij de longabsorptietypen en de factoren f1 voor opname via de darmwand aan de hand van de beschikbare internationale richtsnoeren rekening te worden gehouden met de chemische vorm van het element. In het algemeen dient bij ontbreken van informatie over deze parameters de meest conservatieve waarde te worden gehanteerd.

C. Omrekeningsfactoren voor radon- en thoron-dochters

[Vervallen per 06-02-2018]

Voor dochternucliden van radon (Rn-222) en thoron (Rn-220) gelden de volgende conventionele omrekeningsfactoren, effectieve dosis per eenheid potentiële blootstelling aan alfa-energie (Sv per Jhm-3):

Omrekeningsfactoren in effectieve dosis per eenheid potentiële blootstelling aan alfa-energie (Sv per Jhm- 3)

Radon in huis

1,1

Radon op werk

1,4

Thoron op werk

0,5

Potentiële alfa-energie (van dochternucliden van radon en thoron) is de uiteindelijk afgegeven totale energie tijdens het verval van dochternucliden van radon en thoron in de gehele vervalcyclus tot, maar niet met inbegrip van 210Pb voor dochternucliden van 222Rn en tot stabiel 208Pb voor dochternucliden van 220Rn. De eenheid is J (joule). Voor blootstelling aan een gegeven concentratie gedurende een gegeven tijd is de eenheid Jhm-3.

D. Tabellen

[Vervallen per 06-02-2018]

Overgenomen uit bijlage III van richtlijn 96/29 en de Mededeling van de Commissie der EG, 23 februari 1998, PbEG 1998, C 133.

Tabel nummers:

 • 1. Ingestiedosiscoëfficiënten voor leden van de bevolking.

 • 2. Inhalatiedosiscoëfficiënten voor leden van de bevolking.

 • 3. Longabsorptietypen, gebruikt voor de berekening van de inhalatiedosiscoëfficiënt voor aan deeltjesaerosolen of gassen en dampen blootgestelde leden van de bevolking.

 • 4. Inhalatie- en ingestiedosiscoëfficiënten voor werknemers.

 • 5. Effectieve volgdosis e(g) per via inhalatie opgenomen eenheid van inname (Sv Bq-1) voor oplosbare of reactieve gassen en dampen, voor > 17 jaar zowel voor werknemers als voor leden van de bevolking

 • 6. Effectieve dosis per eenheid van geïntegreerde luchtconcentratie (Sv d-1/Bq m-3) ten gevolge van blootstelling van volwassenen (werknemers of leden van de bevolking) aan edelgassen

 • 7. Verbindingen en f1-waarden, gebruikt voor de berekening van ingestiedosiscoëfficiënten

 • 8. Verbindingen, longabsorptietypen en f1-waarden, gebruikt voor de berekening van inhalatiedosiscoëfficiënten

Tabel 1 Ingestiedosiscoëfficiënten voor leden van de bevolking

Effectieve volgdosis per via ingestie opgenomen eenheid (Sv Bq-1) voor leden van de bevolking

   

Leeftijd ≤ 1 a

Leeftijd > 1 a

Nuclide

Halveringstijd

f1 voor g ≤ 1 a

e(g)

f1 voor g >1 a

1–2 a

e(g)

2–7 a

e(g)

7–12 a

e(g)

12–17 a

e(g)

> 17 a

e(g)

Waterstof

                 

Tritiumhoudend water

12,3 a

1,000

6,4 E-11

1,000

4,8 E-11

3,1 E-11

2,3 E-11

1,8 E-11

1,8 E-11

OBT

12,3 a

1,000

1,2 E-10

1,000

1,2 E-10

7,3 E-11

5,7 E-11

4,2 E-11

4,2 E-11

Beryllium

                 

Be-7

53,3 d

0,020

1,8 E-10

0,005

1,3 E-10

7,7 E-11

5,3 E-11

3,5 E-11

2,8 E-11

Be-10

1,60 E+6 a

0,020

1,4 E-8

0,005

8,0 E-9

4,1 E-9

2,4 E-9

1,4 E-9

1,1 E-9

Koolstof

                 

C-11

0,340 h

1,000

2,6 E-10

1,000

1,5 E-10

7,3 E-11

4,3 E-11

3,0 E-11

2,4 E-11

C-14

5,73 E+3 a

1,000

1,4 E-9

1,000

1,6 E-9

9,9 E-10

8,0 E-10

5,7 E-10

5,8 E-10

Fluor

                 

F-18

1,83 h

1,000

5,2 E-10

1,000

3,0 E-10

1,5 E-10

9,1 E-11

6,2 E-11

4,9 E-11

Natrium

                 

Na-22

2,60 a

1,000

2,1 E-8

1,000

1,5 E-8

8,4 E-9

5,5 E-9

3,7 E-9

3,2 E-9

Na-24

15,0 h

1,000

3,5 E-9

1,000

2,3 E-9

1,2 E-9

7,7 E-10

5,2 E-10

4,3 E-10

Magnesium

                 

Mg-28

20,9 h

1,000

1,2 E-8

0,500

1,4 E-8

7,4 E-9

4,5 E-9

2,7 E-9

2,2 E-9

Aluminium

               

Al-26

7,16 E+5 a

0,020

3,4 E-8

0,010

2,1 E-8

1,1 E-8

7,1 E-9

4,3 E-9

3,5 E-9

Silicium

                 

Si-31

2,62 h

0,020

1,9 E-9

0,010

1,0 E-9

5,1 E-10

3,0 E-10

1,8 E-10

1,6 E-10

Si-32

4,50 E+2 a

0,020

7,3 E-9

0,010

4,1 E-9

2,0 E-9

1,2 E-9

7,0 E-10

5,6 E-10

Fosfor

                 

P-32

14,3 d

1,000

3,1 E-8

0,800

1,9 E-8

9,4 E-9

5,3 E-9

3,1 E-9

2,4 E-9

P-33

25,4 d

1,000

2,7 E-9

0,800

1,8 E-9

9,1 E-10

5,3 E-10

3,1 E-10

2,4 E-10

Zwavel

                 

S-35

(anorg.)

87,4 d

1,000

1,3 E-9

1,000

8,7 E-10

4,4 E-10

2,7 E-10

1,6 E-10

1,3 E-10

S-35

(org.)

87,4 d

1,000

7,7 E-9

1,000

5,4 E-9

2,7 E-9

1,6 E-9

9,5 E-10

7,7 E-10

Chloor

                 

Cl-36

3,01 E+5 a

1,000

9,8 E-9

1,000

6,3 E-9

3,2 E-9

1,9 E-9

1,2 E-9

9,3 E-10

Cl-38

0,620 h

1,000

1,4 E-9

1,000

7,7 E-10

3,8 E-10

2,2 E-10

1,5 E-10

1,2 E-10

Cl-39

0,927 h

1,000

9,7 E-10

1,000

5,5 E-10

2,7 E-10

1,6 E-10

1,1 E-10

8,5 E-11

Kalium

                 

K-40

1,28 E+9 a

1,000

6,2 E-8

1,000

4,2 E-8

2,1 E-8

1,3 E-8

7,6 E-9

6,2 E-9

K-42

12,4 h

1,000

5,1 E-9

1,000

3,0 E-9

1,5 E-9

8,6 E-10

5,4 E-10

4,3 E-10

K-43

22,6 h

1,000

2,3 E-9

1,000

1,4 E-9

7,6 E-10

4,7 E-10

3,0 E-10

2,5 E-10

K-44

0,369 h

1,000

1,0 E-9

1,000

5,5 E-10

2,7 E-10

1,6 E-10

1,1 E-10

8,4 E-11

K-45

0,333 h

1,000

6,2 E-10

1,000

3,5 E-10

1,7 E-10

9,9 E-11

6,8 E-11

5,4 E-11

Calcium 2

               

Ca-41

1,40 E+5 a

0,600

1,2 E-9

0,300

5,2 E-10

3,9 E-10

4,8 E-10

5,0 E-10

1,9 E-10

Ca-45

163 d

0,600

1,1 E-8

0,300

4,9 E-9

2,6 E-9

1,8 E-9

1,3 E-9

7,1 E-10

Ca-47

4,53 d

0,600

1,3 E-8

0,300

9,3 E-9

4,9 E-9

3,0 E-9

1,8 E-9

1,6 E-9

Scandium

               

Sc-43

3,89 h

0,001

1,8 E-9

1,0 E-4

1,2 E-9

6,1 E-10

3,7 E-10

2,3 E-10

1,9 E-10

Sc-44

3,93 h

0,001

3,5 E-9

1,0 E-4

2,2 E-9

1,2 E-9

7,1 E-10

4,4 E-10

3,5 E-10

Sc-44m

2,44 d

0,001

2,4 E-8

1,0 E-4

1,6 E-8

8,3 E-9

5,1 E-9

3,1 E-9

2,4 E-9

Sc-46

83,8 d

0,001

1,1 E-8

1,0 E-4

7,9 E-9

4,4 E-9

2,9 E-9

1,8 E-9

1,5 E-9

Sc-47

3,35 d

0,001

6,1 E-9

1,0 E-4

3,9 E-9

2,0 E-9

1,2 E-9

6,8 E-10

5,4 E-10

Sc-48

1,82 d

0,001

1,3 E-8

1,0 E-4

9,3 E-9

5,1 E-9

3,3 E-9

2,1 E-9

1,7 E-9

Sc-49

0,956 h

0,001

1,0 E-9

1,0 E-4

5,7 E-10

2,8 E-10

1,6 E-10

1,0 E-10

8,2 E-11

Titaan

                 

Ti-44

47,3 a

0,020

5,5 E-8

0,010

3,1 E-8

1,7 E-8

1,1 E-8

6,9 E-9

5,8 E-9

Ti-45

3,08 h

0,020

1,6 E-9