Intrekkingsbesluit diverse besluiten (volledige decentralisatie arbeidsvoorwaarden PO)

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van 6 november 2013, houdende intrekking van diverse besluiten in verband met volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het PO

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 6 september 2013, nr. WJZ/542789 (02648), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 2 oktober 2013, nr. W05.13.0318/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 november 2013, nr. WJZ/560176(2648), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II. Overgangsbepaling

  • 1 De regelingen voor uitkeringen wegens werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid die bij of krachtens dit besluit komen te vervallen, blijven voor de duur van de uitkering van toepassing op uitkeringen die zijn ingegaan of hadden moeten ingaan voordat de door het bevoegd gezag van de school op het desbetreffende gebied gestelde regels in werking zijn treden.

  • 2 Het Kaderbesluit rechtspositie PO zoals dit luidde op de dag voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijft van toepassing totdat de door het bevoegd gezag van de school op het desbetreffende gebied gestelde regels in werking treden.

  • 3 De aanspraken uit de regelingen die op grond van het eerste en tweede lid zijn gehandhaafd, gelden vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit of zoveel later als de aanspraak ontstaat, jegens het bevoegd gezag van de school of diens rechtsopvolger.

  • 4 Aanspraken jegens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die bestaan op de dag voor inwerkingtreding van dit besluit, komen na inwerkingtreding van dit besluit ten laste van het bevoegd gezag of diens rechtsopvolger.

Artikel III. Inwerkingtreding

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 6 november 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Uitgegeven de twintigste november 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina