Beschikking verlening concessie postdienstverlening Caribisch Nederland

Geldend van 01-12-2013 t/m heden

Beschikking van de Minister van Economische Zaken van 17 oktober 2013, nr. 13174565 tot verlening van de concessie voor postdienstverlening voor Caribisch Nederland

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, 5, eerste lid, en 14, derde lid, van de Wet post BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet post BES;

 • b. minister: Minister van Economische Zaken;

 • c. ACM: Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

 • d. de eilanden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • e. Caribisch Nederland: het Caribische deel van Nederland, bestaande uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • f. universele postdienst: vervoersdienst, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de wet;

 • g. poststuk: postzending als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de wet;

 • h. voor het publiek bestemde brievenbus: brievenbus of andere faciliteit voor het ten vervoer aanbieden van poststukken;

 • i. postbus: in een gebouw aanwezige afgesloten ruimte die bestemd is voor de aflevering van de voor de gebruiker daarvan bestemde poststukken.

Artikel 2. Concessieverlening

 • 1 Aan Flamingo Communications N.V., te Bonaire, wordt met ingang van 1 januari 2014 voor een periode van tien jaar de concessie voor postdiensten verleend, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet.

 • 2 Aan de concessieverlening worden de voorwaarden verbonden die in deze beschikking zijn vermeld.

Artikel 3. Naamvoering

De concessiehouder treedt bij het verrichten van de universele postdiensten op onder de naam Flamingo Express Dutch Caribbean.

Artikel 4. Uitvoering door dochtermaatschappij

Indien de concessiehouder universele postdiensten laat verrichten door een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de wet, is hij verantwoordelijk voor de naleving door deze rechtspersoon van de in deze beschikking gestelde voorwaarden.

Artikel 5. Wettelijke verplichtingen

De concessiehouder voldoet aan de verplichtingen die voor hem gelden op grond van wet- en regelgeving, waaronder de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet post BES.

Artikel 6. Frequentie en overkomstduur

 • 1 De concessiehouder haalt ten minste drie dagen per week poststukken op uit de voor het publiek bestemde brievenbussen en voert ten minste drie dagen per week overal in Caribisch Nederland een bestelling uit, behoudens voor zover:

  • a. de dag waarop volgens de overeenkomstig artikel 14, onderdelen b en c, bekend gemaakte schema’s poststukken uit de voor het publiek bestemde brievenbussen worden opgehaald onderscheidenlijk poststukken worden besteld, valt op een algemeen erkende feestdag, of

  • b. de concessiehouder daartoe vanwege overmacht niet in staat is.

 • 2 De universele postdiensten worden zodanig ingericht dat, daargelaten een situatie van overmacht van de concessiehouder, het vervoer van brieven die overeenkomstig de daartoe gestelde voorwaarden aan hem worden aangeboden voor standaard postvervoer binnen Caribisch Nederland per kalenderjaar voor het hierna vermelde percentage plaats vindt binnen de hierna genoemde termijn:

  Postvervoer

  Prestatie gedurende het eerste en het tweede jaar van de periode waarvoor de concessie is verleend

  Prestatie gedurende het derde, vierde en vijfde jaar van de periode waarvoor de concessie is verleend

  Prestatie gedurende de resterende periode van de concessie (vanaf vijf jaar)

  Eilandelijk (binnen het eilandgebied)

  85% D + 2E

  90% D + 2E

  96% D + 2E

  Intereilandelijk (vervoer tussen de eilanden)

  30% D + 3E

  80% D + 4E

  50% D + 3E

  85% D + 4E

  80% D + 3E

  90% D + 4E

  waarbij met ‘D’ wordt bedoeld: de dag en het tijdstip waarop volgens het overeenkomstig artikel 14, onderdeel b, bekend gemaakte schema poststukken van de voor het publiek bestemde brievenbussen worden opgehaald, en

  waarbij met ‘E’ wordt bedoeld: een dag uitgezonderd een zondag of een algemeen erkende feestdag.

 • 3 In geval van overmacht als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan de minister aanwijzingen geven met betrekking tot de uitvoering van de universele postdiensten.

Artikel 7. Voor het publiek bestemde brievenbussen

De concessiehouder draagt er voor zorg dat er op elk van de eilanden voldoende voor het publiek bestemde brievenbussen zijn.

Artikel 8. Postbussen

De concessiehouder stelt op elk van de eilanden voldoende postbussen ter beschikking.

Artikel 9. Dienstverleningspunten

De concessiehouder heeft op elk van de eilanden ten minste één dienstverleningspunt voor het aanbieden van poststukken en voor het verrichten van de andere met de universele postdiensten samenhangende handelingen.

Artikel 10. Onbestelbare poststukken

 • 1 De concessiehouder spant zich in om poststukken bij de geadresseerde te bestellen in gevallen waarin het poststuk onjuist of onvolledig is geadresseerd of waarin de geadresseerde niet beschikt over een brievenbus of postbus.

 • 2 De concessiehouder zendt onbestelbare zendingen zo spoedig mogelijk terug naar de afzender.

Artikel 11. Bijkomende diensten

Bij de uitvoering van de universele postdiensten levert de concessiehouder in elk geval de volgende bijkomende diensten:

 • a. bij postvervoer binnen Caribisch Nederland: registratie van poststukken zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de wet en de bijbehorende dienstverlening;

 • b. bij postvervoer van en naar gebieden buiten Caribisch Nederland: de bijkomende diensten, opgenomen in de akten van de Wereldpostunie.

Artikel 12. Postzegels

 • 1 Nog niet gestempelde postzegels en nog niet ontwaarde postale waarden worden alleen verkocht door de concessiehouder of door anderen met schriftelijke toestemming van de concessiehouder.

 • 2 De concessiehouder geeft postzegels en postzegelafdrukken uit met een aanduiding waaruit blijkt dat de uitgegeven zegels en afdrukken bestemd zijn voor gebruik in Caribisch Nederland.

 • 3 Indien de concessiehouder voornemens is nieuwe postzegels of postzegelafdrukken met een afbeelding van de Koning uit te geven, dient de concessiehouder tijdig een verzoek om goedkeuring door de Koning in bij de minister.

Artikel 13. Voorwaarden

 • 1 De concessiehouder biedt de universele postdiensten aan eenieder aan tegen voorwaarden die non-discriminatoir en transparant zijn.

 • 2 De concessiehouder hanteert bij het verrichten van universele postdiensten en met inachtneming van deze beschikking algemene voorwaarden waarin de onderscheiden postvervoerdiensten zijn omschreven en waarin waarborgen voor een goede verlening van de universele postdiensten voor een ieder kenbaar zijn opgenomen.

Artikel 14. Publieksinformatie

De concessiehouder maakt algemeen bekend:

 • a. de openingstijden van de dienstverleningspunten;

 • b. de dagen van de week en de desbetreffende tijdstippen waarop poststukken van de voor het publiek bestemde brievenbussen worden opgehaald;

 • c. de dagen van de week waarop poststukken worden besteld;

 • d. de termijn waarbinnen in de regel het vervoer van poststukken voor de onderscheidenlijke universele postdiensten plaatsvindt;

 • e. de tarieven voor de onderscheidenlijke universele postdiensten;

 • f. de procedure voor de indiening en behandeling van klachten over de uitvoering van de universele postdiensten, en

 • g. de in artikel 13, tweede lid, bedoelde algemene voorwaarden.

Artikel 15. Klachten

 • 1 De concessiehouder beschikt over een voorziening voor de beantwoording van vragen en voor de behandeling van klachten.

 • 2 De concessiehouder registreert klachten en voorziet in een procedure voor de behandeling van klachten van afzenders en ontvangers over de door hem uitgevoerde universele postdiensten.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde voorziening en de in het tweede lid bedoelde procedure worden beschreven in de algemene voorwaarden, bedoeld in artikel 13, tweede lid.

Artikel 16. Briefgeheim

 • 1 De concessiehouder zorgt ervoor dat bij de uitvoering van de universele postdiensten het grondwettelijk briefgeheim niet wordt geschonden.

 • 2 Opening van gesloten poststukken als bedoeld in artikel 10 van de wet geschiedt door een daartoe door de concessiehouder uitdrukkelijk aangewezen personeelslid.

Artikel 17. Tarieven

 • 1 De concessiehouder hanteert voor de universele postdiensten ten hoogste de in de bijlage vermelde bedragen en past deze tarieven non-discriminatoir toe.

 • 2 De maximumtarieven kunnen met goedkeuring van de ACM jaarlijks per 1 januari, maar niet voor 1 januari 2015, worden verhoogd om rekening te houden met de inflatie in een bepaalde periode.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde verhoging wordt bepaald met behulp van een percentage dat overeen komt met de gecumuleerde ontwikkeling van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde consumentenprijsindex voor Caribisch Nederland in de periode

  • vanaf het tijdstip waarop deze beschikking in werking is getreden dan wel;

  • indien eerder een verhoging zoals bedoeld in het tweede lid heeft plaatsgevonden, die aansluit op de periode waarop de meest recente verhoging betrekking had;

  • tot aan het uiterste tijdstip waarop de gecumuleerde ontwikkeling betrekking heeft.

 • 4 De concessiehouder doet uiterlijk 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de verhoging van het maximumtarief wordt voorzien, een schriftelijk verzoek aan de ACM om goedkeuring van de in het tweede lid bedoelde verhoging aan de ACM.

 • 5 Indien sprake is van een wijziging van omstandigheden die redelijkerwijs niet kon worden voorzien ten tijde van de concessieverlening en als gevolg waarvan het niet langer mogelijk is om de universele postdiensten kostendekkend uit te voeren, kunnen maximumtarieven met goedkeuring van de minister, gehoord de ACM, zodanig worden verhoogd dat de universele postdiensten kostendekkend kunnen worden uitgevoerd. De minister kan in dat geval aanvullende voorwaarden stellen.

Artikel 18. Boekhoudkundige verplichtingen

De concessiehouder houdt een zodanige administratie bij dat:

 • a. de registratie van de lasten en baten van de universele postdiensten gescheiden is van de registratie van de lasten en baten van andere activiteiten dan de universele postdiensten;

 • b. alle lasten en baten, op grond van consequent toegepaste en objectief te rechtvaardigen beginselen inzake kostprijsadministratie, correct worden toegerekend;

 • c. de beginselen inzake kostprijsadministratie volgens welke de administratie wordt gevoerd, duidelijk zijn vastgelegd.

Artikel 19. Internationale verplichtingen

 • 1 De concessiehouder verleent de minister desgevraagd medewerking op beleidsvoorbereidend en technisch gebied, in het bijzonder ter zake van internationale verplichtingen.

 • 2 De concessiehouder draagt zorg voor de verrekening van de kosten van het internationale verkeer van en naar Caribisch Nederland met buitenlandse postbedrijven.

Artikel 20. Informatieverschaffing

 • 1 De concessiehouder informeert de minister tijdig over nieuwe ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat de concessiehouder niet langer de universele postdiensten kostendekkend kan uitvoeren met de bestaande tarieven of dat de concessiehouder niet langer een goede uitvoering van universele postdiensten kan waarborgen.

 • 2 De concessiehouder verstrekt aan de ACM jaarlijks uiterlijk op 31 mei gegevens over het voorafgaande kalenderjaar over:

  • a. het aantal en de soort van de per eiland in het afgelopen jaar verleende universele postdiensten. Het aantal vervoerde poststukken wordt uitgesplitst naar de herkomst en de bestemming ervan;

  • b. de personeelskosten, uitgesplitst per:

   • eiland en

   • kostensoort, waaronder de loonkosten en de pensioenlasten;

  • c. de voor de in artikel 6, tweede lid, bedoelde postdiensten gerealiseerde gemiddelde overkomstduur;

  • d. het aantal voor het publiek bestemde brievenbussen, uitgesplitst per eiland;

  • e. een financiële verantwoording over de activiteiten die ter uitvoering van de universele postdiensten zijn verricht die is gebaseerd op de boekhouding, bedoeld in artikel 18.

 • 3 De minister kan aanwijzingen geven over de wijze waarop de voor de in artikel 6, tweede lid, bedoelde postdiensten gerealiseerde gemiddelde overkomstduur wordt vastgesteld.

 • 4 De in het tweede lid bedoelde rapportage gaat vergezeld van een goedkeurende accountantsverklaring over de juistheid en volledigheid betreffende de op grond van het tweede lid verstrekte informatie en betreffende de naleving van artikel 18.

Artikel 21. Toezichtskosten

De concessiehouder is voor de looptijd van de concessie voor elk kalenderjaar een vergoeding verschuldigd voor de in artikel 14 van de wet bedoelde kosten.

Artikel 22. Verlenging en wijziging

 • 1 De minister kan na overleg met de concessiehouder de geldigheidsduur van de concessie met een periode van ten hoogste drie jaar verlengen voor zover nodig om de continuïteit van de postdienstverlening te waarborgen.

 • 2 De minister kan na overleg met de concessiehouder de aan de concessie verbonden voorwaarden wijzigen indien een wijziging van de voor de postdienstverlening relevante omstandigheden hiertoe noopt. Een dergelijke wijziging treedt eerst zes maanden na de vaststelling van de wijziging in werking tenzij:

  • de concessiehouder instemt met een eerdere inwerkingtreding; of

  • bijzondere omstandigheden nopen tot een eerdere inwerkingtreding.

Artikel 23. Intrekking

De minister kan de concessie geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

 • a. de concessiehouder hierom verzoekt;

 • b. de concessiehouder niet meer voldoet aan de eisen die zijn gesteld om voor de concessie in aanmerking te komen;

 • c. de concessiehouder de bij of krachtens de wet gestelde regels niet nakomt dan wel niet voldoet aan de in deze beschikking vermelde voorwaarden;

 • d. de integriteit van de concessiehouder onvoldoende is gewaarborgd;

 • e. sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor de goede uitvoering van universele postdiensten niet meer is gewaarborgd.

Artikel 24. Overgang

Indien de concessie na afloop van de geldigheidsduur wordt verleend aan een ander, werkt de concessiehouder mee aan de overgang van de concessie, in het bijzonder ten aanzien van aspecten betreffende het personeel, de dienstverleningspunten, voor het publiek bestemde brievenbussen, postbussen en de verkoop en het gebruik van postzegels en postale waarden.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en in Caribisch Nederland.

’s Gravenhage, 17 oktober 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage bij de Beschikking van de Minister van Economische Zaken tot verlening van de concessie voor postdienstverlening voor Caribisch Nederland

Zone en categorie

Maximum tarief in dollars

Lokale* brievenpost, uitgezonderd drukwerk (binnen Caribisch Nederland)

 

tot en met 20 gram

1,01

21 tot en met 50 gram

1,55

51 tot en met 100 gram

1,44

101 tot en met 250 gram

1,90

251 tot en met 500 gram

2,01

501 tot en met 1.000 gram

2,42

1.001 tot en met 2.000 gram

2,65

Lokaal* drukwerk (binnen Caribisch Nederland)

 

tot en met 20 gram

0,53

21 tot en met 50 gram

0,78

51 tot en met 100 gram

1,22

101 tot en met 250 gram

1,45

251 tot en met 500 gram

1,68

501 tot en met 1.000 gram

2,13

1.001 tot en met 2.000 gram

2,49

Internationaal

 

Zone 1 – Aruba, Curaçao en St. Maarten

 

tot en met 10 gram

1,08

11 tot en met 20 gram

1,48

21 tot en met 50 gram

2,22

51 tot en met 100 gram

3,74

101 tot en met 250 gram

6,00

251 tot en met 500 gram

9,04

501 tot en met 1.000 gram

12,04

1.001 tot en met 1.500 gram

13,94

1.501 tot en met 2.000 gram

15,62

Zone 2 – Caribbean, South and Middle America

 

tot en met 10 gram

1,82

11 tot en met 20 gram

2,53

21 tot en met 50 gram

4,38

51 tot en met 100 gram

6,13

101 tot en met 250 gram

10,43

251 tot en met 500 gram

13,54

501 tot en met 1.000 gram

17,01

1.001 tot en met 1.500 gram

19,27

1.501 tot en met 2.000 gram

21,92

Zone 3 – USA, Canada, Europe (including the Nederlands)

 

tot en met 10 gram

2,02

11 tot en met 20 gram

2,89

21 tot en met 50 gram

4,50

51 tot en met 100 gram

7,13

101 tot en met 250 gram

11,73

251 tot en met 500 gram

14,62

501 tot en met 1.000 gram

18,40

1.001 tot en met 1.500 gram

21,39

1.501 tot en met 2.000 gram

34,96

Zone 4 – Asia, Africa, Australia

 

tot en met 10 gram

2,86

11 tot en met 20 gram

3,96

21 tot en met 50 gram

6,27

51 tot en met 100 gram

9,43

101 tot en met 250 gram

16,02

251 tot en met 500 gram

20,22

501 tot en met 1.000 gram

26,45

1.001 tot en met 1.500 gram

31,36

1.501 tot en met 2.000 gram

35,52

Andere categorieën

Voor andere universele postdiensten dan de hiervoor genoemde geldt het uitgangspunt van kostendekkende tarieven.

 • lokale post betreft post die binnen Caribisch Nederland wordt aangeboden en besteld.

Terug naar begin van de pagina