Besluit Permanente Educatie II

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 20-10-2013 t/m 31-12-2015

Besluit Permanente Educatie II

De Raad voor Rechtsbijstand, namens de Minister van Veiligheid en Justitie,

stelt, gelet op

stelt beleid vast voor een systeem van permanente educatie voor bewindvoerders Wsnp niet-advocaten.

Art. 1

[Vervallen per 01-01-2016]

Uitgangspunt is dat Wsnp-bewindvoerders niet-advocaten zich moeten blijven ontwikkelen in hun vak en zelf verantwoordelijk zijn voor de bijscholing die zij volgen.

Zij kunnen hier zelf invulling aan geven.

Art. 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Jaarlijks moet iedere bewindvoerder niet-advocaat ten minste 12 punten behalen aan bijscholingsactiviteiten. Een herintredende bewindvoerder, die minimaal een jaar niet als bewindvoerder Wsnp heeft gewerkt, dient in het eerste jaar van herintreding 18 punten te behalen.

Art. 3

[Vervallen per 01-01-2016]

De scholing moet gericht zijn op kennisvergroting en/of verbetering van vaardigheden en gebaseerd zijn op het opleidingsplan zoals genoemd in het Besluit Kwaliteitsstandaard II. De scholing moet voor minimaal 70% vakinhoudelijk/-gerelateerd zijn en kan voor het overige uit verbetering van vaardigheden bestaan (maximaal 4 punten per jaar). De criteria voor het toekennen van punten bij diverse soorten activiteiten zijn in de bijlage ‘Procedure en criteria voor puntentoekenning’ vastgelegd.

Art. 4

[Vervallen per 01-01-2016]

De Raad voor Rechtsbijstand (verder: de raad) kent bijscholingspunten toe per gevolgd opleidingsuur. Jaarlijks moeten minimaal 6 punten behaald worden door middel van scholingsactiviteiten verzorgd door scholingscentra.

Art. 5

[Vervallen per 01-01-2016]

Een bewindvoerder niet-advocaat moet de benodigde punten behalen vanaf het kalenderjaar volgend op het jaar waarin hij of zij met de basisopleiding is gestart.

Art. 6

[Vervallen per 01-01-2016]

Zowel scholingscentra als bewindvoerders niet-advocaten kunnen de raad vragen punten toe te kennen aan een bepaalde scholingsactiviteit. Dit kan vooraf worden aangevraagd, maar ook nadat de activiteit heeft plaatsgehad. De raad kan de aanvragen voorleggen aan een door hem hiertoe ingestelde onafhankelijke adviescommissie. In de bijlage ‘Procedure en criteria voor puntentoekenning’ is vastgelegd hoe de raad de verzoeken behandelt.

Art. 7

[Vervallen per 01-01-2016]

Op de website van het Bureau Wsnp wordt gepubliceerd voor welke algemeen geldende scholingsactiviteiten punten zijn toegekend. Over toekenning van punten aan andere dan de hiervoor bedoelde scholingsactiviteiten communiceert de raad alleen met individuele bewindvoerders.

Art. 8

[Vervallen per 01-01-2016]

Het kan voorkomen dat een bepaalde scholing verplicht door iedere bewindvoerder niet-advocaat gevolgd moet worden. De raad maakt dit, voor zover mogelijk, aan het begin van een kalenderjaar bekend. Ook kan de raad, indien hij daartoe aanleiding ziet, specifieke scholing opleggen aan een individuele bewindvoerder niet-advocaat.

Art. 9

[Vervallen per 01-01-2016]

Een bewindvoerder is zelf verantwoordelijk om bij te houden of er voldoende punten zijn behaald. Jaarlijks moet de bewindvoerder de raad middels de QuickScan informeren over de behaalde studiepunten. De raad registreert de behaalde punten. Wanneer de periodieke kwaliteitsaudit van de bewindvoerderorganisatie waarvoor de bewindvoerder werkzaam is, plaatsvindt, verstrekt de raad de gegevens over de behaalde punten per bewindvoerder binnen de organisatie aan de auditor.

Art. 10

[Vervallen per 01-01-2016]

Wanneer een bewindvoerder niet-advocaat niet het vereiste aantal scholingspunten kan behalen, dient hij of zij de raad schriftelijk en met redenen omkleed ontheffing of uitstel te vragen.

Indien een bewindvoerder niet-advocaat zonder opgaaf van redenen niet het vereiste aantal scholingspunten behaalt, dan zal dit tijdens een kwaliteitsaudit naar voren komen. Dit kan een tekortkoming in het kader van de kwaliteitsaudit van de bewindvoerderorganisatie opleveren. Ook kan dit leiden tot uitschrijving uit het bewindvoerderregister.

Art. 11

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit Permanente Educatie II’ en treedt twee dagen na publicatie in de Staatscourant in werking.

Utrecht, 8 oktober 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
voor deze,

P.J.M. van den Biggelaar,

Directeur stelsel.

J. Wijkstra,

Directeur bedrijfsvoering.

Terug naar begin van de pagina