Mandaatregeling DJOA Veiligheid en Justitie 2013

Geldend van 29-01-2015 t/m heden

Regeling van de directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 1 oktober 2013, 426364, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de hoofden van de onder de directie ressorterende afdelingen (Mandaatregeling DJOA Veiligheid en Justitie 2013)

De directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, onderdeel d, van de Mandaatregeling DGRR Veiligheid en Justitie 2013 aan de directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden verleende mandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun afdeling betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. het hoofd van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken (JBOZ);

  • b. het hoofd van de afdeling Internationale Aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken (AIRS);

  • c. het hoofd van de afdeling Administratieve en Juridische Ondersteuning (AJO).

Artikel 2

De in artikel 1, onder a tot en met c, genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars, in artikel 1 genoemde, bevoegdheden.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 oktober 2013

De directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

L.M.P. de Bie

Terug naar begin van de pagina