Wijzigingsregeling Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen (evaluatie)

Geldend van 15-09-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2013-0000124864, tot wijziging van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen (evaluatie)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 2:29, eerste en tweede lid, en 3:49, eerste en tweede lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen.]

Artikel II

Op subsidie, verleend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling blijft van toepassing de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen zoals deze gold vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 september 2013

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina