Verordening op het bestuur

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Verordening op het bestuur

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op de artikelen 5, eerste lid, en 19, tweede lid, onder d, van de Wet op het accountsberoep;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar de volgende verhouding:

 

Openbaar accountants

Intern en overheidsaccountants

Accountants in business

Totaal

AA

4

1

5

RA

4

1

3

8

Totaal

8

1

4

13

Artikel 2

Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met:

 • a. het lidmaatschap van de accountantskamer;

 • b. het lidmaatschap van het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

 • c. het lidmaatschap van de Klachtencommissie;

 • d. het lidmaatschap van de Raad voor Geschillen;

 • e. het lidmaatschap van de Raad voor Toezicht; en

 • f. een dienstverband met de NBA.

Artikel 3

 • 1 Het bestuur stelt jaarlijks voor zijn vergaderingen een vergaderrooster vast.

 • 2 De voorzitter roept het bestuur extra bijeen binnen veertien dagen nadat ten minste drie bestuursleden hem dit schriftelijk met vermelding van de te behandelen punten hebben verzocht.

Artikel 4

De leden van het bestuur verlaten de bestuursvergadering indien daarin aangelegenheden ter sprake komen die hen, of degenen met wie zij in verhouding staan als bedoeld in artikel 13, vierde lid, van de Wet op het accountantsberoep, persoonlijk aangaan.

Artikel 5

Ook buiten de vergadering kunnen besluiten worden genomen, mits alle bestuursleden schriftelijk zijn geraadpleegd en zich niet binnen een bepaalde termijn tegen het voorgestelde besluit hebben verklaard. Op deze wijze genomen besluiten worden in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering opgenomen.

Artikel 6

 • 1 Het bestuur wordt bij de uitoefening van zijn taken bijgestaan door een bestuurssecretaris.

 • 2 De bestuurssecretaris is onder andere belast met het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur en het opstellen van de agenda van het bestuur. Voorts draagt hij zorg voor de uitvoering van de genomen bestuursbesluiten voor zover zij niet de taken dan wel de bevoegdheden van de algemeen directeur betreffen.

 • 3 De bestuurssecretaris woont in die hoedanigheid de bestuursvergaderingen bij en heeft daarin een adviserende stem.

Artikel 7

 • 1 Het bestuur is bevoegd tot het instellen, wijzigen en ontbinden van commissies en overige gremia.

 • 2 Deze commissies en overige gremia verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Artikel 11

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het bestuur.

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Goedgekeurd bij besluit van de minister van Financiën d.d. 19 augustus 2013, nr. FM/2013/1294 M.

Terug naar begin van de pagina