Instellingsbesluit USAR.NL

Geldend van 14-08-2013 t/m 01-01-2016

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken van 1 juli 2013, nr. 396425, houdende de instelling van het team Urban Search and Rescue Nederland (Instellingsbesluit USAR.NL)

De Minister van Veiligheid en Justitie, handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. INSARAG: International Search and Rescue Advisory Group, waarvan het secretariaat valt onder de Field Coordination Support Section van de Emergency Service Branch van het Office for the Coordination of Humanitarian Affairs van de Verenigde Naties;

 • b. Richtlijn: INSARAG Guidelines and Methodology, vastgesteld op grond van de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 57/170 van 16 december 2002 met betrekking tot Strengthening the effectiveness and coordination of international urban search and rescue assistance;

 • c. IFV: Instituut Fysieke Veiligheid als bedoeld in artikel 66 van de Wet veiligheidsregio’s;

 • d. Veiligheidsregio: veiligheidsregio als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s;

 • e. Ramp: ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s;

 • f. Minister: Minister van Veiligheid en Justitie;

 • g. USAR.NL: Urban Search and Rescue Nederland.

Artikel 2

 • 1 Er is een USAR.NL.

 • 2 USAR.NL heeft tot taak:

  • a. Het verlenen van integrale hulp in het land Nederland na een ramp waarbij mensen of dieren zijn ingesloten of bedolven;

  • b. Het na een ramp in het land Nederland opsporen, redden of in veiligheid brengen van mensen of dieren.

 • 3 In de in artikel 6 van dit besluit bedoelde gevallen kan USAR.NL ook buiten het land Nederland worden ingezet.

 • 4 USAR.NL voldoet aan de kwalificatie ‘heavy’, bedoeld in E 7.3 van de Richtlijn.

Artikel 3

 • 1 Aan het hoofd van USAR.NL staat de landelijk commandant USAR.NL.

 • 2 De landelijk commandant USAR.NL is verantwoordelijk voor de inzetbaarheid en gereedstelling van USAR.NL, draagt zorg voor de inzet van USAR.NL en heeft de leiding bij een inzet.

 • 3 Het beheer van USAR.NL berust bij het Instituut Fysieke Veiligheid.

Artikel 4

 • 1 De Minister benoemt en ontslaat de landelijk commandant USAR.NL en zijn plaatsvervanger, gehoord hebbende de leden van de Stuurgroep USAR.NL, bedoeld in artikel 8, met uitzondering van de landelijke commandant USAR.NL.

 • 2 De landelijk commandant USAR.NL legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af over de taakuitvoering aan de Minister en zendt daarvan afschrift aan de Stuurgroep USAR.NL, bedoeld in artikel 8.

 • 3 De directeur Risico’s en Dreigingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is focal point voor de INSARAG. Hij kan deze bevoegdheid mandateren aan de landelijk commandant, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 6

 • 1 De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of de Minister van Buitenlandse Zaken beslist over de inzet van USAR.NL buiten het land Nederland en de daarbij geldende voorwaarden. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of de Minister van Buitenlandse Zaken laat zich hierbij adviseren door daartoe gemandateerde leden van het Kernteam USAR.NL, te weten:

  • a. een vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • b. een vertegenwoordiger van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

  • c. een vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie;

  • d. de landelijk commandant USAR.NL.

 • 2 De kosten van de inzet, bedoeld in het eerste lid, komen ten laste van de begroting van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 • 3 De landelijk commandant USAR.NL legt na afloop van de inzet, bedoeld in het eerste lid, verantwoording af aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking alsmede over de kosten die zijn gemaakt bij de desbetreffende inzet.

Artikel 7

 • 1 Onverminderd de bevoegdheden van de landelijk commandant USAR.NL, bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, staat USAR.NL bij de inzet in Nederland onder operationeel bevel van de burgemeester of van de voorzitter van de betrokken veiligheidsregio’s.

 • 2 Onverminderd de bevoegdheden van de landelijk commandant USAR.NL, bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, staat USAR.NL bij de inzet in het buitenland onder operationeel bevel van de daartoe bevoegde lokale autoriteiten.

Artikel 8

 • 1 Er is een Stuurgroep USAR.NL die de Minister adviseert over beleid en beheer inzake USAR.NL.

 • 2 De Stuurgroep USAR.NL staat onder voorzitterschap van de directeur Weerbaarheidsverhoging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en bestaat verder uit:

  • a. een vertegenwoordiger van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

  • b. een vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • c. een vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie;

  • d. een vertegenwoordiger van het Instituut Fysieke Veiligheid;

  • e. een vertegenwoordiger van de deelnemende veiligheidsregio’s;

  • f. de landelijk commandant USAR.NL;

  • g. de plaatsvervangend landelijk commandant USAR.NL.

 • 3 De Stuurgroep USAR.NL stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 4 Het secretariaat van de Stuurgroep USAR.NL berust bij het Instituut Fysieke Veiligheid.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 juli 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid,

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en de

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens dezen,

de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Terug naar begin van de pagina