Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen

[Regeling vervallen per 01-03-2017.]
Geldend van 01-09-2013 t/m 10-12-2015

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 juli 2013, nr. 404170, houdende regels over het doen van uitkeringen in verband met seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen (Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Overwegende dat met het Schadefonds geweldsmisdrijven overeenstemming is bereikt over deze regeling;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de commissie: de commissie, bedoeld in artikel 8 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven;

 • b. slachtoffer: natuurlijke persoon die als minderjarige in het kader van zijn verblijf in een instelling of pleeggezin slachtoffer is geworden van seksueel misbruik;

 • c. seksueel misbruik: alle seksuele handelingen of seksueel getinte handelingen of uitlatingen tegen de wil van een minderjarige waardoor de lichamelijke of geestelijke integriteit van deze minderjarige is geschonden;

 • d. minderjarige: persoon jonger dan 18 jaar, dan wel, indien het misbruik voor 1 januari 1988 heeft plaatsgevonden, jonger dan 21 jaar;

 • e. instelling: aanbieder van residentiële jeugdhulpverlening, residentiële hulpverlening ten behoeve van de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen of jeugdbescherming;

 • f. pleeggezin: het huishouden van (een) pleegouder(s) waarin een minderjarige ten tijde van het seksueel misbruik in het kader van een maatregel van jeugdbescherming dan wel op basis van plaatsing in het vrijwillig kader, door en onder verantwoordelijkheid van een rechtspersoonlijkheid bezittende zorgaanbieder als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg of diens rechtsvoorganger, dan wel door en onder verantwoordelijkheid van een stichting die een bureau jeugdzorg als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg in stand houdt of diens rechtsvoorganger is geplaatst.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2017]

 • 1 Op aanvraag kan de commissie een uitkering doen aan een slachtoffer dat tussen 1945 en 2013 seksueel is misbruikt in een instelling in Nederland of in een pleeggezin in Nederland.

 • 2 De aanvraag kan tot en met 31 december 2015 bij de commissie worden ingediend, met gebruikmaking van een door de commissie vastgesteld formulier.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2017]

 • 1 De commissie kan tot uitkering van een geldbedrag overgaan, indien het voldoende aannemelijk is dat:

  • a. seksueel misbruik heeft plaatsgevonden;

  • b. het slachtoffer ten tijde van het seksueel misbruik minderjarig was en was geplaatst in een instelling of pleeggezin, en;

  • c. het seksueel misbruik gepaard ging met een geweldsaspect.

 • 3 De commissie kan aan daarvoor in aanmerking komende autoriteiten, colleges, ambtenaren en andere personen de inlichtingen vragen die zij ter vervulling van haar taak nodig acht.

 • 4 De commissie kan getuigen en deskundigen oproepen. Het slachtoffer is bevoegd bij de ondervraging van de getuigen en deskundigen aanwezig te zijn. Hij wordt daartoe van de voorgenomen ondervraging in kennis gesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2017]

 • 1 De hoogte van de uitkering is gelijk aan het bedrag dat in de bijlage bij deze regeling wordt genoemd bij de schaal die naar het oordeel van de commissie past bij het seksueel misbruik.

 • 2 De commissie stelt beleidsregels vast omtrent de toepassing van het eerste lid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2017]

 • 1 De commissie kan bij de beoordeling van een aanvraag afwijken van deze regeling, indien toepassing ervan zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6

[Vervallen per 01-03-2017]

De Minister van Veiligheid en Justitie verstrekt de commissie jaarlijks een subsidie voor de kosten van de uitvoering van deze regeling, voor zover niet op andere wijze in de vergoeding van deze kosten kan worden voorzien. Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

[Vervallen per 01-03-2017]

De commissie kan een reglement opstellen voor haar werkzaamheden en de inrichting daarvan.

Artikel 8

[Vervallen per 01-03-2017]

Deze regeling blijft van toepassing op een aanvraag die is ingediend voor 1 januari 2016.

Artikel 9

[Vervallen per 01-03-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 10

[Vervallen per 01-03-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Bijlage

[Vervallen per 01-03-2017]

Schaal

Omschrijving categorie

Bij de schaal behorend bedrag

1

– Seksueel misbruik zonder fysiek contact.

– Seksueel misbruik met fysiek contact, zonder seksueel binnendringen.

€ 1.000

2

Seksueel misbruik met fysiek contact, zonder seksueel binnendringen, naar de aard ernstiger dan schaal 1.

€ 2.500

3

– Seksueel misbruik met fysiek contact, zonder seksueel binnendringen, naar de aard ernstiger dan schaal 2.

– Seksueel misbruik met seksueel binnendringen.

€ 4.000

4

- Seksueel misbruik met fysiek contact, zonder seksueel binnendringen, onder verzwarende omstandigheden.

– Seksueel misbruik met seksueel binnendringen, naar de aard ernstiger dan schaal 3.

€ 6.000

5

Seksueel misbruik met seksueel binnendringen, naar de aard ernstiger dan schaal 4.

€ 10.000

6

Seksueel misbruik met seksueel binnendringen, onder verzwarende omstandigheden.

€ 15.000

7

Seksueel misbruik met seksueel binnendringen, onder zeer ernstige omstandigheden.

€ 22.500

8

Seksueel misbruik, met seksueel binnendringen, onder uitzonderlijke omstandigheden.

€ 35.000

Terug naar begin van de pagina