Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving

Geldend van 23-11-2001 t/m 11-07-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 9 juli 2013, nr. IENM/BSK-2013/127535, houdende aanwijzing van toezichthouders en opsporingsambtenaren bij de Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving (Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 5.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet wegvervoer goederen, artikel 3, eerste lid, van het Besluit van 7 april 1995 houdende aanwijzingen van ambtenaren belast met opsporing als bedoeld in artikel 159, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 7, onderdeel b, van de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot en artikel 87, eerste lid, onderdeel a, en vierde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2013, 19399, datum inwerkingtreding 12-07-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 23-11-2001.

Werkt terug tot en met de datum van inwerkingtreding van de artikelen, bedoeld in artikel 1, onderdelen a tot en met d.

Artikel 1

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport belast met toezicht en opsporing worden aangewezen als de ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bedoeld in:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2013, 19399, datum inwerkingtreding 12-07-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 23-11-2001.

Werkt terug tot en met de datum van inwerkingtreding van de artikelen, bedoeld in artikel 1, onderdelen a tot en met d.

Artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het gebied van de vervoerswetgeving, vastgesteld bij besluit van 23 april 2012 (Stcrt. 2012, nr. 8845), wordt ingetrokken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2013, 19399, datum inwerkingtreding 12-07-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 23-11-2001.

Werkt terug tot en met de datum van inwerkingtreding van de artikelen, bedoeld in artikel 1, onderdelen a tot en met d.

Artikel 3

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met de datum van inwerkingtreding van de artikelen, bedoeld in artikel 1, onderdelen a tot en met d.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2013, 19399, datum inwerkingtreding 12-07-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 23-11-2001.

Werkt terug tot en met de datum van inwerkingtreding van de artikelen, bedoeld in artikel 1, onderdelen a tot en met d.

Artikel 4

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2013, 19399, datum inwerkingtreding 12-07-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 23-11-2001.

Werkt terug tot en met de datum van inwerkingtreding van de artikelen, bedoeld in artikel 1, onderdelen a tot en met d.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2013, 19399, datum inwerkingtreding 12-07-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 23-11-2001.

Werkt terug tot en met de datum van inwerkingtreding van de artikelen, bedoeld in artikel 1, onderdelen a tot en met d.

Terug naar begin van de pagina