Wet verhuurderheffing

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 13-07-2013 t/m 31-12-2013

Wet van 3 juli 2013, houdende invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een heffing in te voeren voor verhuurders van woningen in de gereguleerde sector in het kader van verschillende maatregelen om de woningmarkt beter te laten functioneren voor zowel het koop- als het huursegment;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

Onder de naam verhuurderheffing wordt een belasting geheven van de in artikel 4 vermelde belastingplichtigen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze wet wordt verstaan onder:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Indien er ter zake van een huurwoning meer dan één genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, wordt voor de verhuurderheffing de huurwoning in aanmerking genomen bij degene aan wie de beschikking, bedoeld in artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken, ter zake van die huurwoning op de voet van artikel 24, derde en vierde lid, van de Wet waardering onroerende zaken is bekendgemaakt.

Hoofdstuk 2. Belastingplicht

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Belastingplichtig voor de verhuurderheffing is degene die op 1 januari 2013 het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van meer dan 10 huurwoningen.

Hoofdstuk 3. Grondslag

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

Het belastbare bedrag is de som van de WOZ-waarden van de huurwoningen waarvan de belastingplichtige op 1 januari 2013 het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft, verminderd met 10 maal de gemiddelde WOZ-waarde van die huurwoningen.

Hoofdstuk 5. Wijze van heffing

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 De heffing wordt op aangifte voldaan.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 3 juli 2013

Willem-Alexander

DeMinistervoorWonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

De Staatssecretaris van Financiën,

F.H.H. Weekers

Uitgegeven de twaalfde juli 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina