Reglement Raad van bestuur Sociale verzekeringsbank

[Regeling vervallen per 27-10-2016 met terugwerkende kracht tot en met 17-05-2016.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 03-07-2013 t/m 16-05-2016

Reglement Raad van bestuur Sociale verzekeringsbank

Artikel 1

[Regeling vervallen per 27-10-2016 met terugwerkende kracht tot en met 17-05-2016]

In dit bestuursreglement wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 27-10-2016 met terugwerkende kracht tot en met 17-05-2016]

 • 1 De Raad van bestuur oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet of enige andere wet of regeling aan de SVB zijn opgedragen of die behoren tot de al dan niet aan voorafgaande goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderworpen andere werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 van de wet.

 • 2 De Raad van bestuur regelt de onderlinge verhouding en de portefeuilleverdeling tussen de voorzitter en het lid.

 • 3 De leden van de Raad van bestuur vertegenwoordigen zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de SVB in en buiten rechte.

 • 4 De Raad van bestuur kan voor bepaalde taken en bevoegdheden mandaat verlenen aan een of meer ondergeschikte medewerkers van de SVB. De mandataris is slechts bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan diens ondergeschikten indien de Raad van bestuur dat bij de mandaatverlening uitdrukkelijk heeft toegestaan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 27-10-2016 met terugwerkende kracht tot en met 17-05-2016]

 • 1 De Raad van bestuur vergadert op de zetel van de SVB tenzij de voorzitter een andere plaats aanwijst.

 • 2 De Raad van bestuur vergadert regelmatig op de door de voorzitter vast te stellen data en tijdstippen en bovendien indien het lid om een tussentijdse vergadering verzoekt.

 • 3 Van elke vergadering wordt een zakelijk verslag opgemaakt, ter vaststelling in de eerstvolgende vergadering.

 • 4 De vergaderingen van de Raad van bestuur zijn niet openbaar tenzij de Raad van bestuur anders beslist.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 27-10-2016 met terugwerkende kracht tot en met 17-05-2016]

 • 1 Gedurende afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door het lid.

 • 2 Tijdens de duur van de vervanging heeft het vervangende lid dezelfde bevoegdheden als de voorzitter met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 27-10-2016 met terugwerkende kracht tot en met 17-05-2016]

 • 1 Besluitvorming binnen de Raad van bestuur geschiedt eenstemmig.

 • 2 Indien blijkt dat over een bepaalde aangelegenheid geen eenstemmige besluitvorming mogelijk is wordt – behoudens in spoedeisende gevallen in welk geval de voorzitter beslist – de besluitvorming omtrent die aangelegenheid uitgesteld tot een volgende vergadering.

 • 3 Indien in de volgende vergadering blijkt dat nog steeds geen eenstemmige besluitvorming mogelijk is, beslist de voorzitter.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 27-10-2016 met terugwerkende kracht tot en met 17-05-2016]

 • 1 Dit artikel heeft geen betrekking op de reguliere betaling van pensioenen, wachtgelden, uitkeringen of lonen, dan wel afdrachten hierover op grond van de wet, een (collectieve) arbeidsovereenkomst of een pensioenregeling.

 • 2 De voorzitter is onbeperkt bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen of het procureren dan wel fiatteren van de betalingen ten laste van het budget van de SVB. Behoudens het bepaalde in het derde lid is deze bevoegdheid voor het lid van de Raad van bestuur beperkt tot € 1 miljoen per financiële transactie.

 • 3 Kan tijdens een periode van vervanging als bedoeld in artikel 4, lid 2, een financiële transactie met een waarde van meer dan € 1 miljoen geen uitstel lijden, dan blijft de in het tweede lid genoemde beperking buiten toepassing. In dit geval wordt van dergelijke transacties door of namens de Directeur Finance & Control melding gedaan aan de voorzitter zo spoedig mogelijk na diens terugkeer en uiterlijk voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van bestuur waarbij de voorzitter weer aanwezig is.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 27-10-2016 met terugwerkende kracht tot en met 17-05-2016]

Het Reglement Raad van Bestuur SVB van 24 januari 2003 (Stcrt. 17 maart 2003, nr. 53, p 20) wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 27-10-2016 met terugwerkende kracht tot en met 17-05-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2013.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 27-10-2016 met terugwerkende kracht tot en met 17-05-2016]

Dit besluit kan worden aangehaald als Reglement Raad van bestuur Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 10 april 2013

N.A. Vermeulen,

Voorzitter van de Raad van bestuur SVB.

Naar boven