Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

[Regeling vervalt per 01-01-2025.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-07-2024 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 mei 2013, tot vaststelling van een tijdelijke regeling ter overbrugging van de periode tussen de ingangsdatum van de Algemene Ouderdomswet en aanvullende inkomensregelingen (Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, juncto artikel 9 van de Kaderwet SZW-subsidies en artikel 34a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Inkomen

Artikel 3. Vermogen

 • 3 Niet tot het vermogen van een zelfstandige behoren:

  • a. rechten op lijfrenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz, indien deze rechten niet zijn verkregen door middel van het voldoen van een koopsom of indien de premiebetaling niet is aangevangen binnen drie jaar voor het indienen van de aanvraag om een overbruggingsuitkering, tenzij deze rechten zijn verkregen door de omzetting van de fiscale oudedagsreserve in een lijfrente en de opbouw van deze reserve voor de eerder genoemde periode is aangevangen;

  • b. rechten op ingegane lijfrenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz, verkregen krachtens overeenkomst onder bezwarende titel en toekomend aan de zelfstandige of gewezen zelfstandige, zijn echtgenoot of minderjarige kinderen, ingeval van invaliditeit;

  • c. polissen van levensverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz, mits ter zake van de verzekering geen koopsom is voldaan en deze polissen niet dienen als basis voor de financiering van de eigen woning;

  • d. een bedrag van € 163.003,00 ten behoeve van aanvullende pensioenvoorzieningen.

 • 4 Rechten op lijfrenten als bedoeld in het derde lid, onderdelen a of b, alsmede polissen van levensverzekering als bedoeld in het derde lid, onderdeel c, worden op het bedrag, genoemd in het derde lid, onderdeel d, tot ten hoogste dat bedrag in mindering gebracht.

 • 5 Tot de schulden behoren niet premies en bijdragen ter zake van rechten die op grond van het tweede en derde lid niet tot de bezittingen behoren.

 • 6 Het bedrag, genoemd in het derde lid, onderdeel d, wordt herzien met ingang van de dag waarop het netto-minimumloon zonder de daarin begrepen aanspraak op vakantietoeslag wordt herzien, met het percentage van die herziening. Van het herziene bedrag en van de dag waarop de herziening plaatsvindt, wordt door of namens de Minister mededeling gedaan in de Staatscourant.

Paragraaf 2. Het recht op overbruggingsuitkering

Artikel 4. Recht op overbruggingsuitkering vanaf 65 jaar

 • 1 Recht op een overbruggingsuitkering heeft de persoon die minimaal één kalenderjaar vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar is verzekerd of verzekerd is geweest op grond van de artikelen 6 en 6a van de AOW, alsmede de persoon, bedoeld in artikel 48, eerste lid, van de AOW, of de persoon, bedoeld in de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 23 april 1985, nr. SZ/SV/VV/85/914, houdende spaarregeling gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW (Stcrt. 87), indien hij:

  • a. op of na 1 januari 2013 de leeftijd van 65 jaar bereikt en op die dag of de eerste dag van de maand voor of na die dag als gevolg van een in een regeling als bedoeld in artikel 5 genoemde leeftijdsgrens van 65 jaar, geen recht meer heeft, of een lager recht heeft op een op 1 januari 2013 reeds lopende uitkering op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 dan wel na het bereiken van de volledige duur daarvan, een daarop aansluitende uitkering of uitkeringen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5;

  • b. over de zesde kalendermaand voorafgaande aan de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt een inkomen heeft dat gelijk is aan of lager is dan 200% van het bruto-minimumloon, of indien hij een echtgenoot heeft, tezamen met die echtgenoot een gezamenlijk inkomen heeft dat gelijk is aan of lager is dan 300% van het bruto-minimumloon, en

  • c. op 1 januari van het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt een vermogen heeft dat niet meer bedraagt dan het bedrag, genoemd in artikel 5.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of indien hij een echtgenoot heeft, tezamen met die echtgenoot een gezamenlijk vermogen heeft dat niet meer bedraagt dan tweemaal dat bedrag.

 • 2 In afwijking van artikel 2 worden voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, niet als inkomen aangemerkt een eenmalige uitkering, een eenmalige tegemoetkoming of een eenmalige vergoeding.

 • 3 Gedeelten van kalenderjaren, na het bereiken van de aanvangsleeftijd, doch vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, waarvoor rechthebbende verzekerd is geweest, worden voor de vaststelling of de rechthebbende minimaal één kalenderjaar verzekerd is geweest als bedoeld in het eerste lid, aanhef, samengesteld en herleid tot gehele kalenderjaren. Artikel 1, derde lid, van de Regeling herleiding gedeelten van kalenderjaren is van overeenkomstige toepassing.

 • 4 Voor een persoon die de leeftijd van 65 jaar bereikt in de periode die aanvangt op 1 januari 2013 en eindigt voor 1 juli 2013, wiens uitkering op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 ingaat vóór of op 1 januari 2013 maar in of na de zesde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de persoon de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt in afwijking van het eerste lid, onderdeel b, het inkomen van de persoon en zijn echtgenoot in aanmerking genomen over de kalendermaand volgend op de maand waarin het recht op een uitkering op grond van die regeling ingaat.

 • 5 De SVB stelt op verzoek het inkomen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, vast op het gemiddelde inkomen per maand, gerekend over een periode van de twaalfde tot de zesde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt.

Artikel 4a. Uitbreiding recht op overbruggingsuitkering

 • 1 Recht op een overbruggingsuitkering heeft de persoon die minimaal één kalenderjaar vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de AOW, zoals dat artikel luidde op 1 januari 2013, is verzekerd of verzekerd is geweest op grond van de artikelen 6 en 6a van de AOW, alsmede de persoon, bedoeld in artikel 48, eerste lid, van de AOW, of de persoon, bedoeld in de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 23 april 1985, nr. SZ/SV/VV/85/914, houdende spaarregeling gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW (Stcrt. 87), indien hij:

  • a. op of na 1 januari 2016 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, bedoeld in artikel 7a van de AOW, zoals dat artikel luidde op 18 juni 2015, en

   hetzij op de dag waarop de pensioengerechtigde leeftijd als hiervoor bedoeld wordt bereikt of de eerste dag van de maand voor of na die dag als gevolg van een in een regeling als bedoeld in artikel 5 genoemde leeftijdsgrens, geen recht meer heeft, of een lager recht heeft op een uitkering die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 reeds is ingegaan op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 dan wel na het bereiken van de volledige duur daarvan, een daarop aansluitende uitkering of uitkeringen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5;

   hetzij als gevolg van een in een regeling als bedoeld in artikel 5 genoemde leeftijdsgrens van 65 jaar, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd als hiervoor bedoeld tot de pensioengerechtigde leeftijd geen recht heeft, of een lager recht heeft op een uitkering die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 reeds is ingegaan op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 dan wel na het bereiken van de volledige duur daarvan, een daarop aansluitende uitkering of uitkeringen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5;

  • b. over de zesde kalendermaand voorafgaande aan de maand waarin hij de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de AOW, zoals dat artikel luidde op 18 juni 2015, bereikt, een inkomen heeft dat gelijk is aan of lager dan 200% van het bruto-minimumloon, of indien hij een echtgenoot heeft, tezamen met die echtgenoot een gezamenlijk inkomen heeft dat gelijk is aan of lager is dan 300% van het bruto-minimumloon, en

  • c. op 1 januari van het jaar waarin hij de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de AOW, zoals dat artikel luidde op 18 juni 2015, bereikt, een vermogen heeft dat niet meer bedraagt dan het bedrag, genoemd in artikel 5.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of indien hij een echtgenoot heeft, tezamen met die echtgenoot een gezamenlijk vermogen heeft dat niet meer bedraagt dan tweemaal dat bedrag.

 • 2 In afwijking van artikel 2 worden voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, niet als inkomen aangemerkt een eenmalige uitkering, een eenmalige tegemoetkoming of een eenmalige vergoeding.

 • 3 Gedeelten van kalenderjaren, na het bereiken van de aanvangsleeftijd, doch vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de AOW, zoals dat artikel luidde op 18 juni 2015, waarvoor rechthebbende verzekerd is geweest, worden voor de vaststelling of de rechthebbende minimaal één kalenderjaar verzekerd is geweest als bedoeld in het eerste lid, aanhef, samengesteld en herleid tot gehele kalenderjaren. Artikel 1, derde lid, van de Regeling herleiding gedeelten van kalenderjaren is van overeenkomstige toepassing.

 • 4 De SVB stelt op verzoek het inkomen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, vast op het gemiddelde inkomen per maand, gerekend over een periode van de twaalfde tot de zesde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de AOW, zoals dat artikel luidde op 18 juni 2015, wordt bereikt.

Artikel 5. Regelingen

Als regeling als bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, onderdeel a, en 4a, eerste lid, onderdeel a, wordt aangemerkt:

Artikel 6. Recht op partneruitkering

 • 1 De rechthebbende die voor 1 april 2015 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, heeft overeenkomstig deze regeling recht op een partneruitkering, tenzij, met inachtneming van artikel 9, tweede tot en met vierde lid, het inkomen van die echtgenoot meer bedraagt dan de volledige bruto-partneruitkering of die echtgenoot recht heeft op een overbruggingsuitkering.

 • 2 Waar in deze regeling wordt gesproken van overbruggingsuitkering wordt daaronder mede verstaan de partneruitkering, voor zover niet anders is bepaald.

Artikel 7. Geen recht op uitkering

 • 2 Geen recht op een overbruggingsuitkering heeft de persoon die niet in Nederland woont. Artikel 8a, tweede, derde en vijfde lid, van de AOW is van overeenkomstige toepassing, waarbij voor ‘recht op toeslag’ telkens wordt gelezen ‘recht op een overbruggingsuitkering’ en voor ‘pensioengerechtigde’ telkens ‘rechthebbende’. Artikelen 5, eerste lid, en 11, eerste lid, van het Besluit regels export uitkeringen zijn eveneens van overeenkomstige toepassing, waarbij voor ‘recht op een toeslag’ wordt gelezen ‘recht op een overbruggingsuitkering’, voor ‘pensioengerechtigde’ telkens wordt gelezen ‘rechthebbende’ en voor ‘ouderdomspensioen’ wordt gelezen ‘overbruggingsuitkering’.

 • 3 De artikelen 8b en 8c van de AOW zijn van overeenkomstige toepassing, waarbij voor “ouderdomspensioen” telkens wordt gelezen: overbruggingsuitkering.

Artikel 8. Hoogte overbruggings- en partneruitkering

 • 1 Deze regeling kent een bruto-overbruggingsuitkering voor:

  • a. de ongehuwde rechthebbende;

  • b. de gehuwde rechthebbende.

 • 2 De bruto-overbruggingsuitkering bedraagt voor:

  • a. de ongehuwde rechthebbende € 1.509,42;

  • b. de gehuwde rechthebbende € 960,35.

 • 3 De bruto-partneruitkering bedraagt € 960,35.

 • 4 De bedragen, genoemd in het tweede en derde lid, worden gewijzigd met ingang van de dag waarop het netto minimumloon, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Participatiewet, wordt gewijzigd op zodanige wijze dat de netto-uitkering wordt gewijzigd met het percentage van de herziening van dat netto minimumloon. Van de gewijzigde bedragen en van de dag waarop de herziening plaatsvindt, wordt door of namens de Minister mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inkomensverrekening

 • 1 Op de bruto-overbruggingsuitkering, de partneruitkering hiervan uitgezonderd, wordt in mindering gebracht het inkomen van de rechthebbende.

 • 2 Op de volledige bruto-partneruitkering wordt in mindering gebracht het inkomen van de echtgenoot van de rechthebbende.

 • 3 In afwijking van het eerste lid wordt een inkomen als bedoeld in artikel 2, onderdelen c en d, niet op de bruto-overbruggingsuitkering, bedoeld in het eerste lid, in mindering gebracht.

 • 4 Van het inkomen uit arbeid wordt buiten aanmerking gelaten:

  • 1°. een bedrag, gelijk aan 15% van het bruto-minimumloon; alsmede

  • 2°. voor zover het inkomen meer bedraagt dan het onder 1° bedoelde bedrag, een derde gedeelte van dat meerdere.

 • 5 In afwijking van vierde lid wordt in de maand waarin de rechthebbende de leeftijd van 65 jaar of de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de AOW, zoals dat artikel luidde op 18 juni 2015 heeft bereikt, het bruto-minimumloon, bedoeld in het vierde lid, onder 1°, vermenigvuldigd met de factor X/Y, waarbij:

  • X staat voor:

   • a. het aantal dagen gelegen in de maand waarin de rechthebbende de leeftijd van 65 jaar of de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de AOW, zoals dat artikel luidde op 18 juni 2015 heeft bereikt, vanaf de dag dat de rechthebbende deze leeftijd heeft bereikt, en

  • Y staat voor het aantal dagen van de maand waarin de rechthebbende de leeftijd van 65 jaar of de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de AOW, zoals dat artikel luidde op 18 juni 2015 heeft bereikt.

 • 6 In afwijking van het vierde lid wordt in de maand waarin de rechthebbende of de echtgenoot van de rechthebbende de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, het bruto-minimumloon, bedoeld in het vierde lid, onder 1°, vermenigvuldigd met de factor X/Y, waarbij:

  • X staat voor:

   • a. het aantal dagen gelegen in de maand waarin de rechthebbende de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, voordat de rechthebbende deze leeftijd heeft bereikt, of

   • b. het aantal dagen gelegen in de maand waarin de echtgenoot van de rechthebbende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, voordat de echtgenoot deze leeftijd heeft bereikt, en

  • Y staat voor het aantal dagen van de maand waarin de rechthebbende of de echtgenoot van de rechthebbende de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Artikel 10. Korting op overbruggingsuitkering vanaf 65 jaar

 • 1 Op de bruto-overbruggingsuitkering, bedoeld in artikel 4, wordt, na toepassing van artikel 9, eerste lid, een korting toegepast van 2% voor elk kalenderjaar dat de rechthebbende na het bereiken van de aanvangsleeftijd, doch vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar niet verzekerd is geweest op grond van de artikelen 6 en 6a van de AOW.

 • 2 Op de bruto-partneruitkering, bedoeld in artikel 6, wordt, na toepassing van artikel 9, tweede lid, een korting toegepast van 2% voor elk kalenderjaar, dat de echtgenoot van de rechthebbende na het bereiken van de aanvangsleeftijd, doch vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar van de rechthebbende niet verzekerd is geweest op grond van de artikelen 6 en 6a van de AOW.

Artikel 10a. Korting uitbreiding overbruggingsuitkering

 • 1 Op de bruto-overbruggingsuitkering, bedoeld in artikel 4a, wordt, na toepassing van artikel 9, eerste lid, een korting toegepast van 2% voor elk kalenderjaar dat de rechthebbende na het bereiken van de aanvangsleeftijd, doch vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de AOW, zoals dat artikel luidde op 18 juni 2015, niet verzekerd is geweest op grond van de artikelen 6 en 6a van de AOW.

Artikel 11. Aftopping overbruggingsuitkering vanaf 65 jaar

 • 1 Indien de hoogte van de bruto-overbruggingsuitkering, bedoeld in artikel 4, vastgesteld op grond van de artikelen 8 tot en met 10, meer bedraagt dan het bruto-inkomen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5, over de zesde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin een rechthebbende de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt de hoogte van de overbruggingsuitkering vastgesteld op het lagere bedrag van dat inkomen.

 • 2 Indien de hoogte van de bruto-overbruggingsuitkering, bedoeld in artikel 4, vastgesteld op grond van de artikelen 8 tot en met 10, meer bedraagt dan het verschil tussen het bruto-inkomen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 voorafgaand aan het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, en het bruto-inkomen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 dat is verlaagd bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, wordt de overbruggingsuitkering vastgesteld ter hoogte van dat verschil.

 • 3 Indien een uitkering op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 ingaat vóór of op 1 januari 2013 maar in of na de zesde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin een rechthebbende de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt in afwijking van het eerste lid het inkomen in aanmerking genomen over de kalendermaand volgend op de maand waarin het recht op een uitkering op grond van die regeling ingaat.

Artikel 11a. Aftopping uitbreiding overbruggingsuitkering

 • 1 Indien de hoogte van de bruto-overbruggingsuitkering, bedoeld in artikel 4a, vastgesteld op grond van de artikelen 8 tot en met 9 en 10a, meer bedraagt dan het bruto-inkomen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5, over de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin dit inkomen als gevolg van een in die regeling genoemde leeftijdsgrens, is geëindigd, wordt de hoogte van de overbruggingsuitkering vastgesteld op het lagere bedrag van dat inkomen.

 • 2 Indien de hoogte van de bruto-overbruggingsuitkering, bedoeld in artikel 4a, vastgesteld op grond van de artikelen 8 tot en met 9 en 10a, meer bedraagt dan het verschil tussen het bruto-inkomen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 over de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin dit inkomen als gevolg van een in die regeling genoemde leeftijdsgrens is verlaagd bestaat en het bruto-inkomen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 dat is verlaagd als gevolg van een in die regeling genoemde leeftijdsgrens, wordt de overbruggingsuitkering vastgesteld ter hoogte van dat verschil.

Artikel 12. Vrouwelijke rechthebbende

 • 1 De artikelen 10, eerste lid, onderdeel a, en 10a, eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op de vrouwelijke rechthebbende voor elk kalenderjaar dat zij in de periode van 1 januari 1957 tot 1 april 1985 niet verzekerd was in de zin van de AOW, doordat zij in Nederland woonde en gehuwd dan wel gehuwd geweest was met een persoon, die in die periode niet verzekerd was.

 • 2 Artikel 10, tweede lid, onderdeel a, is niet van toepassing op de rechthebbende voor elk kalenderjaar dat zijn echtgenoot in de periode van 1 januari 1957 tot 1 april 1985 niet verzekerd was in de zin van de AOW, doordat die echtgenoot in Nederland woonde en gehuwd dan wel gehuwd geweest was met een persoon, die in die periode niet verzekerd was.

Paragraaf 3. Toekenning, ingang, intrekking, herziening en betaling van de overbruggingsuitkering

Artikel 13. Toekenning overbruggingsuitkering

 • 1 De overbruggingsuitkering wordt op aanvraag toegekend door de SVB.

 • 2 Een aanvraag om een overbruggingsuitkering kan tot de dag waarop de rechthebbende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt worden ingediend. De SVB kan in bijzondere gevallen van de eerste zin afwijken.

Artikel 14. Controlevoorschriften

 • 1 De SVB is bevoegd controlevoorschriften vast te stellen. Deze voorschriften mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van deze regeling.

 • 2 De rechthebbende, zijn echtgenoot dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, is verplicht de voorschriften op te volgen en anderszins aan de SVB desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze regeling.

 • 3 De rechthebbende, zijn echtgenoot, dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger, onthouden zich van zeer ernstige misdragingen jegens de met de uitvoering van deze regeling belaste personen en instanties tijdens het verrichten van hun werkzaamheden.

Artikel 15. Ingangs- en einddatum

 • 1 De overbruggingsuitkering, bedoeld in artikel 4, gaat in op de dag waarop een rechthebbende de leeftijd van 65 jaar bereikt, maar niet eerder dan de dag waarop een uitkering op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 eindigt of wordt verlaagd.

 • 2 De overbruggingsuitkering, bedoeld in artikel 4a, gaat in op de dag waarop een rechthebbende de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de AOW, zoals dat artikel luidde op 18 juni 2015, bereikt, maar niet eerder dan de dag waarop een uitkering op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 eindigt of wordt verlaagd.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid kan een overbruggingsuitkering niet vroeger ingaan dan een jaar vóór de dag waarop de aanvraag werd ingediend.

 • 4 De eerste zin van het derde lid is niet van toepassing op aanvragen van rechthebbenden die in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of zullen bereiken.

 • 5 De overbruggingsuitkering eindigt met ingang van de dag waarop de rechthebbende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Artikel 16. Intrekking of herziening

 • 1 De overbruggingsuitkering wordt door de SVB ingetrokken of herzien, wanneer de persoon, aan wie deze is toegekend, op grond van deze regeling daarvoor niet of niet meer in aanmerking komt, onderscheidenlijk voor een hogere of lagere overbruggingsuitkering in aanmerking komt.

 • 2 Op de intrekking of herziening zijn de artikelen 17, tweede tot en met zevende lid, en 17a van de AOW van overeenkomstige toepassing, waarbij voor “ouderdomspensioen” telkens wordt gelezen “overbruggingsuitkering” en waarbij voor “pensioengerechtigde” telkens wordt gelezen: rechthebbende.

Artikel 17. Maatregel

 • 3 De op grond van artikel 24 aan de rechthebbende, zijn echtgenoot of wettelijk vertegenwoordiger opgelegde verplichting wordt ingedeeld in de eerste categorie, bedoeld in artikel 3 van het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten voorzover deze betrekking heeft op het binnen de vastgestelde termijn gevolg geven aan een verzoek de inlichtingen en bewijsstukken te verstrekken die noodzakelijk zijn ter vaststelling van het recht, bedoeld in artikel 4.

 • 4 De op grond van artikelen 24 en 25 aan de rechthebbende, zijn echtgenoot of wettelijk vertegenwoordiger opgelegde verplichtingen worden ingedeeld in de tweede categorie, bedoeld in artikel 4 van het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten voorzover deze betrekking hebben op het niet of niet behoorlijk nakomen van een verzoek om alle feiten en omstandigheden mede te delen waarvan redelijkerwijs duidelijk is dat zij van invloed kunnen zijn op recht op uitkering, het geldend maken van het recht op uitkering, de hoogte of de duur van de uitkering, of het bedrag dat wordt betaald.

Artikel 18. Overlijdensuitkering

 • 1 Na het overlijden van de persoon aan wie een overbruggingsuitkering is toegekend, wordt met ingang van de dag na het overlijden, een overbruggingsuitkering in de vorm van een overlijdensuitkering uitbetaald:

  • a. aan de langstlevende van de echtgenoten;

  • b. bij ontstentenis van de in onderdeel a bedoelde persoon, aan de minderjarige kinderen tot wie de overledene in familierechtelijke betrekking stond;

  • c. bij ontstentenis van de in de onderdelen a en b bedoelde personen, aan de persoon met wie de overledene in gezinsverband leefde.

 • 2 Bij toepassing van het eerste lid is artikel 18, tweede tot en met zesde lid, van de AOW van overeenkomstige toepassing, waarbij voor ‘ouderdomspensioen’, ‘pensioengerechtigde’ en ‘toeslag’ telkens wordt gelezen: overbruggingsuitkering, rechthebbende, onderscheidenlijk partneruitkering.

Artikel 19. Betaalbaarstelling

 • 1 De SVB betaalt de overbruggingsuitkering waarop op grond van deze regeling recht bestaat. De betaling geschiedt als regel maandelijks.

Artikel 20. Voorschot

Een voorschot op een nog niet vastgestelde overbruggingsuitkering wordt beschouwd als een overbruggingsuitkering.

Artikel 21. Verjaring

De termijnen van de overbruggingsuitkering, die niet zijn ingevorderd binnen twee jaren na de eerste dag waarop zij konden worden ingevorderd, worden niet meer uitbetaald.

Artikel 22. Terugvordering

 • 1 De overbruggingsuitkering die als gevolg van een besluit als bedoeld in artikel 16 onverschuldigd is betaald, alsmede hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald, wordt door de SVB van de rechthebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger teruggevorderd.

 • 3 De SVB verrekent, zonder dat daarvoor een machtiging nodig is, hetgeen onverschuldigd is betaald met het ouderdomspensioen dat de rechthebbende of zijn echtgenoot op grond van de AOW ontvangt of zal ontvangen.

Artikel 23. Vakantie-uitkering

 • 1 De persoon die over een maand recht heeft op een overbruggingsuitkering, heeft over die maand tevens recht op een vakantie-uitkering ter hoogte van 8/100 van die uitkering.

Paragraaf 4. Informatieverplichtingen en beslistermijn

Artikel 24. Informatieverplichtingen aanvraag overbruggingsuitkering

 • 1 De aanvrager verstrekt de SVB bij de indiening van een aanvraag om een overbruggingsuitkering in ieder geval de inlichtingen en bewijsstukken die noodzakelijk zijn ter vaststelling van het recht, bedoeld in artikel 4 of artikel 4a.

 • 2 De aanvrager verstrekt de SVB op verzoek of uit eigen beweging de overige inlichtingen en bewijsstukken die noodzakelijk zijn ter vaststelling van het recht, bedoeld in artikel 4 of artikel 4a.

Artikel 25. Verdere informatieverplichtingen

Op de rechthebbende, zijn echtgenoot, alsmede zijn wettelijk vertegenwoordiger of de instelling waaraan op grond van het van overeenkomstige toepassing zijnde artikel 20 van de AOW overbruggingsuitkering wordt uitbetaald, zijn de artikelen 49 en 50 van de AOW van overeenkomstige toepassing, waarbij voor ‘ouderdomspensioen’ telkens wordt gelezen ‘overbruggingsuitkering’ en voor ‘pensioengerechtigde’ telkens wordt gelezen: rechthebbende.

Artikel 26. Beslistermijn aanvraag overbruggingsuitkering

 • 1 Een beschikking op grond van deze regeling wordt gegeven binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag.

 • 2 De redelijke termijn is in ieder geval verstreken wanneer binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag geen beschikking is gegeven, noch een kennisgeving als bedoeld in het derde lid is gedaan.

 • 3 Indien een beschikking niet binnen de termijn van acht weken kan worden gegeven, wordt die termijn met een redelijke termijn verlengd en wordt de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 27. Beslistermijn bezwaarschriftprocedure

In afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht beslist de SVB binnen dertien weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 28. Financiering

 • 1 Het Rijk voorziet in de middelen tot dekking van de uitgaven, verbonden aan deze regeling.

 • 2 De SVB beheert en administreert afzonderlijk de middelen, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Met inachtneming van artikel 29 brengt de SVB de uitgaven voor de uitkeringslasten en de uitvoeringskosten van de SVB in rekening bij de Minister.

Artikel 29. Raming baten en lasten

Voor 1 oktober van elk jaar verstrekt de SVB aan de Minister in het jaarplan met begroting een opgave van het totaalbedrag aan de voor het komende jaar geraamde baten en lasten met betrekking tot deze regeling, uitgesplitst naar de uitkeringslasten per maand en uitvoeringskosten per jaar.

Artikel 30. Betaling voorschot

 • 1 De Minister stort op de rekening-courant, bedoeld in artikel 5.16, onderdeel a, van de Regeling Wfsv, een periodiek voorschot op het bedrag, bedoeld in artikel 29, van:

  • a. geraamde uitkeringslasten met als valutadatum de tweeëntwintigste dag van elke maand, en

  • b. 1/12de deel van de geraamde uitvoeringskosten met als valutadatum de vijftiende dag van elke maand.

 • 2 De Minister kan, na overleg met de SVB, van de in het eerste lid bedoelde bedragen afwijken.

 • 3 In afwijking van de artikelen 29 en 30 vindt betaling van het voorschot over het jaar 2013 plaats aan de hand van een opgave van de SVB aan de Minister van de uitkeringslasten en uitvoeringskosten.

Artikel 31. Afrekening

 • 2 Na goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening, bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, rekent de Minister de baten en lasten, alsmede de ontvangen voorschotten, met betrekking tot het desbetreffende kalenderjaar af, met als valutadatum 1 juni van het hierop volgende kalenderjaar.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

Artikel 32. Inwerkingtreding en overgangsvoorziening

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2013 en werkt terug tot en met 1 januari 2013, en vervalt met ingang van 1 januari 2025, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op voor dat tijdstip toegekende uitkeringen.

 • 2 Over 2013 wordt voor de toepassing van deze regeling, voor zover deze uitkering betrekking heeft op de periode die aanvangt op 1 januari 2013 en eindigt voor 1 juli 2013, voor de bedragen, genoemd in artikel 8, tweede lid, onderdelen a, b, en c, en derde lid, onderscheidenlijk gelezen: € 1224,83, € 797,96, € 1524,29, en € 797,96.

 • 3 Over 2013 wordt voor de toepassing van deze regeling, voor zover deze uitkering betrekking heeft op de periode die aanvangt op 1 juli 2013, voor de bedragen, genoemd in artikel 8, tweede lid, onderdelen a, b, en c, en derde lid, onderscheidenlijk gelezen: € 1226,61, € 799,24, € 1526,58 en € 799,24.

Artikel 33. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 mei 2013

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Naar boven