Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

Geldend van 01-04-2013 t/m 22-12-2017

Procedureregeling geschillen en handhaving OPTA (PGHO)

Het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied

Artikel 1

In de Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De regeling is van toepassing op iedere aanvraag.

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen

Afdeling 1. – Communicatie

Artikel 3

 • 1 Op verzoek van de Autoriteit Consument en Markt verstrekt een partij of een derde gegevens en verleent een partij of een derde medewerking aan de Autoriteit Consument en Markt, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de taken van de Autoriteit Consument en Markt, binnen een door de Autoriteit Consument en Markt gestelde termijn.

 • 2 De Autoriteit Consument en Markt kan op verzoek van een partij een door de Autoriteit Consument en Markt aan die partij gestelde termijn voor het verstrekken van gegevens of het verlenen van medewerking verlengen, indien daarvoor naar het oordeel van de Autoriteit Consument en Markt gewichtige redenen bestaan. De partij die om verlenging verzoekt, motiveert in zijn verzoek de redenen voor de door hem verlangde verlenging.

Artikel 4

 • 1 Een partij of een derde correspondeert met de Autoriteit Consument en Markt schriftelijk, per fax of door afgifte van gegevens bij de receptie van de Autoriteit Consument en Markt. De adresgegevens van de Autoriteit Consument en Markt staan vermeld op de website www.acm.nl. Indien een partij gegevens faxt, verzendt hij uiterlijk de volgende dag de bescheiden tevens per post of geeft hij uiterlijk de volgende dag de bescheiden tevens af bij de receptie van de Autoriteit Consument en Markt.

 • 2 De Autoriteit Consument en Markt correspondeert schriftelijk of per fax. Indien de Autoriteit Consument en Markt telefonisch of mondeling afspraken maakt met een partij, bevestigt de Autoriteit Consument en Markt deze afspraken schriftelijk of per fax.

 • 3 De Autoriteit Consument en Markt zendt een afschrift van een mededeling van de Autoriteit Consument en Markt aan één partij gelijktijdig aan de andere partij.

 • 4 De Autoriteit Consument en Markt zendt een afschrift van een mededeling gedaan door een partij of gedaan door een derde, voor zover de Autoriteit Consument en Markt de door die derde verstrekte gegevens gebruikt bij zijn beslissing op een aanvraag, binnen 5 dagen na ontvangst daarvan door aan de andere partij, of aan de partijen in het geval de mededeling is gedaan door een derde, tenzij de situatie zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid, zich voordoet.

Artikel 5

 • 1 Een partij of een derde die van mening is dat door hem verstrekte gegevens als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd, motiveert dit voor ieder onderdeel van de gegevens ten aanzien waarvan hij zich op de vertrouwelijkheid beroept.

 • 2 In een geval als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, legt de partij of de derde die zich op de vertrouwelijkheid van de door hem verstrekte gegevens beroept, de volgende versies over:

  • a. een voor de Autoriteit Consument en Markt bestemde versie, getiteld ‘Versie vertrouwelijk’, waarin de onderdelen die als vertrouwelijk zijn aangemerkt, zijn opgenomen, en;

  • b. een ‘Openbare Versie’ waarin de onderdelen die als vertrouwelijk worden aangemerkt, onleesbaar zijn gemaakt of op zichtbare wijze zijn weggelaten.

Artikel 6

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt beoordeelt of gegevens die door een partij of een derde overeenkomstig artikel 5 als vertrouwelijk zijn aangemerkt, op grond van de in de Wob geformuleerde criteria als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd.

 • 2 Indien de Autoriteit Consument en Markt oordeelt dat de door een partij of een derde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens op grond van de in de Wob geformuleerde criteria als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd, verstrekt de Autoriteit Consument en Markt die gegevens niet aan de andere partij, of aan de partijen in het geval de gegevens zijn verstrekt door een derde.

 • 3 Indien de Autoriteit Consument en Markt van oordeel is dat de door een partij of een derde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens op grond van de in de Wob geformuleerde criteria niet als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd, deelt zij dit aan de partij of de derde die de gegevens heeft verstrekt, mee. De Autoriteit Consument en Markt gaat niet eerder over tot verstrekking van die gegevens aan de andere partij, of aan de partijen in het geval de gegevens zijn verstrekt door een derde, dan 1 week na verzending van de hiervoor bedoelde mededeling.

Afdeling 2. – Betrekken deskundige en andere toezichthouder

Artikel 7

De Autoriteit Consument en Markt kan een derde als deskundige betrekken bij de behandeling van een aanvraag. De Autoriteit Consument en Markt informeert partijen over het betrekken van een derde als deskundige.

Artikel 8

Indien een aanvraag daartoe aanleiding geeft, kan de Autoriteit Consument en Markt een andere toezichthouder als derde betrekken bij de behandeling van een aanvraag. De Autoriteit Consument en Markt informeert partijen over het betrekken van een andere toezichthouder.

Afdeling 3. – Aanvraag

Artikel 9

 • 1 Voor het indienen van een aanvraag maakt de aanvrager gebruik van een bij deze regeling opgenomen aanvraagformulier. Genoemde aanvraagformulieren zijn als bijlage 1 tot en met 6 van de regeling te vinden op de website www.acm.nl.

 • 2 De aanvrager dient het aanvraagformulier alsmede de in het aanvraagformulier genoemde bescheiden in tweevoud in bij de Autoriteit Consument en Markt.

 • 3 De Autoriteit Consument en Markt gaat, voor zover het binnen zijn mogelijkheden ligt, na of er derdebelanghebbenden zijn bij een aanvraag.

Artikel 10

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt maakt zijn beslissing op een aanvraag bekend door toezending daarvan aan partijen, of in het geval dat een partij wordt bijgestaan door een gemachtigde, aan diens gemachtigde en door publicatie van een openbare versie op de website www.acm.nl.

 • 3 Partijen worden door de Autoriteit Consument en Markt in de gelegenheid gesteld binnen een door de Autoriteit Consument en Markt te bepalen termijn gemotiveerd mee te delen in hoeverre onderdelen van de beslissing naar hun oordeel als vertrouwelijk dienen te worden aangemerkt. Indien de Autoriteit Consument en Markt van oordeel is dat de door een partij als vertrouwelijk aangemerkte onderdelen van de beslissing op grond van de in de Wob geformuleerde criteria niet als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd, deelt zij dit aan de partij die zich op de vertrouwelijkheid beroept, mee. De Autoriteit Consument en Markt gaat niet eerder over tot mededeling van het besluit in de Staatscourant en publicatie op de website www.opta.nl, dan 1 week na verzending van de hiervoor bedoelde mededeling.

Hoofdstuk 3. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot beslechting van een geschil als bedoeld in artikel 12.2 Tw en artikel 58 Pw

Afdeling 1. – Algemene bepalingen

Artikel 11

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt zendt de aanvrager binnen 5 dagen na ontvangst van een aanvraag een ontvangstbevestiging, onder vermelding van de dag van ontvangst.

 • 2 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan een voorschrift voor het in behandeling nemen van een aanvraag of indien de door de aanvrager verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van een aanvraag, stelt de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager daarvan door middel van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde ontvangstbevestiging op de hoogte en stelt de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager een termijn om de aanvraag aan te vullen. In dit kader kan de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager onder meer verzoeken om de aanvraag mondeling dan wel schriftelijk toe te lichten. De beslistermijn wordt overeenkomstig artikel 4:15 Awb opgeschort.

 • 3 De Autoriteit Consument en Markt deelt de aanvrager in de ontvangstbevestiging of, indien het tweede lid van dit artikel van toepassing is, binnen de in artikel 4:5, vierde lid, Awb gestelde termijn, mee of zij een aanvraag in behandeling neemt.

 • 4 Indien de Autoriteit Consument en Markt een aanvraag in behandeling neemt, zendt zij gelijktijdig met de in het derde lid van dit artikel bedoelde mededeling, het aanvraagformulier, alsmede de in dit aanvraagformulier genoemde bescheiden, aan de verweerder, onder vermelding van de te volgen procedure.

Artikel 12

De Autoriteit Consument en Markt behandelt een aanvraag volgens de standaard procedure als bedoeld in afdeling 2, hoofdstuk 3, de versnelde procedure als bedoeld in afdeling 3, hoofdstuk 3 of de vereenvoudigde procedure als bedoeld in afdeling 4, hoofdstuk 3.

Artikel 13

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt kan, indien het belang van partijen zich daartegen naar het oordeel van de Autoriteit Consument en Markt niet verzet, partijen een ontwerpbesluit zenden, alvorens op de aanvraag een besluit te nemen. Artikel 10 is niet van toepassing op een ontwerpbesluit.

 • 2 Indien een partij opmerkingen heeft ten aanzien van het ontwerpbesluit, zendt die partij zijn opmerkingen, voorzien van een deugdelijke motivering aan de Autoriteit Consument en Markt. Vorenbedoelde opmerkingen dienen door de Autoriteit Consument en Markt binnen 10 dagen na toezending van het ontwerpbesluit te zijn ontvangen. Nadien ontvangen opmerkingen betrekt de Autoriteit Consument en Markt niet in het definitieve besluit.

Artikel 14

De Autoriteit Consument en Markt kan in elk stadium van de procedure een voorstel voor een vergelijk doen. De Autoriteit Consument en Markt kan hierbij afwijken van de aanvraag. Indien de Autoriteit Consument en Markt een voorstel voor een vergelijk doet, berichten partijen de Autoriteit Consument en Markt binnen 1 week na ontvangst van het voorstel of zij tot een vergelijk zijn gekomen. Indien partijen tot een vergelijk zijn gekomen, trekt de aanvrager de aanvraag gelijktijdig met vorenbedoeld bericht in.

Artikel 15

Indien een geschil landsgrensoverschrijdende aspecten heeft, deelt de Autoriteit Consument en Markt dit partijen zo spoedig mogelijk mee. Zo mogelijk geeft de Autoriteit Consument en Markt aan welke gevolgen de landsgrensoverschrijdende aspecten van het geschil hebben voor de verdere procedure.

Artikel 16

 • 1 Indien bij de Autoriteit Consument en Markt na het in behandeling nemen van een aanvraag onduidelijkheid bestaat met betrekking tot de reikwijdte van het geschil, kan de Autoriteit Consument en Markt partijen uitnodigen de reikwijdte van het geschil mondeling dan wel schriftelijk toe te lichten.

 • 2 De Autoriteit Consument en Markt stelt binnen 1 week nadat zij de in het eerste lid van dit artikel bedoelde toelichting van beide partijen heeft ontvangen aan de hand van die toelichting de reikwijdte van het geschil vast en informeert partijen hierover. De Autoriteit Consument en Markt blijft bij de vaststelling van de reikwijdte van het geschil binnen de grenzen van de aanvraag.

 • 3 De aanvrager kan de reikwijdte van het geschil gedurende de verdere behandeling van het geschil niet uitbreiden, tenzij de aanvrager en de verweerder overeenstemming hebben bereikt over een uitbreiding van de reikwijdte van het geschil en de Autoriteit Consument en Markt hiermee instemt.

Afdeling 2. – Standaardprocedure

Artikel 17

 • 1 De verweerder kan naar aanleiding van de aanvraag een zienswijze indienen. Indien de verweerder van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient de verweerder de zienswijze binnen 2 weken na verzending door de Autoriteit Consument en Markt van de in artikel 11, vierde lid, bedoelde mededeling in tweevoud in.

 • 2 De zienswijze bevat:

  • a. de datum, de naam, het adres, de vestigingsplaats, het telefoonnummer en het faxnummer van de verweerder;

  • b. indien de verweerder wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, de gegevens van die gemachtigde;

  • c. een zienswijze op de aanvraag;

  • d. aanvullende gegevens ter ondersteuning van de zienswijze.

 • 3 De Autoriteit Consument en Markt zendt de zienswijze binnen 5 dagen na ontvangst daarvan aan de aanvrager.

Artikel 18

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt kan de aanvrager in de gelegenheid stellen binnen 2 weken na verzending door de Autoriteit Consument en Markt van de in artikel 17, derde lid, bedoelde zienswijze, door middel van repliek te reageren op de zienswijze. De Autoriteit Consument en Markt zendt de repliek binnen 5 dagen na ontvangst daarvan aan de verweerder.

 • 2 Indien de aanvrager repliek indient, stelt de Autoriteit Consument en Markt de verweerder in de gelegenheid om binnen 2 weken na verzending door de Autoriteit Consument en Markt van de in artikel 18, eerste lid, bedoelde repliek, dupliek in te dienen. De Autoriteit Consument en Markt zendt de dupliek binnen 5 dagen na ontvangst daarvan aan de aanvrager.

Artikel 19

De Autoriteit Consument en Markt stelt partijen in de gelegenheid hun standpunt mondeling toe te lichten. Hoofdstuk 8 is van toepassing.

Artikel 20

 • 1 Indien na de hoorzitting nieuwe feiten of omstandigheden bekend worden die naar het oordeel van de Autoriteit Consument en Markt voor de te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, stelt de Autoriteit Consument en Markt partijen in de gelegenheid om op die nieuwe feiten of omstandigheden schriftelijk te reageren.

 • 2 In afwijking van het eerste lid van dit artikel, kan de Autoriteit Consument en Markt naar aanleiding van die nieuwe feiten of omstandigheden besluiten partijen opnieuw mondeling te horen. De Autoriteit Consument en Markt bepaalt een datum voor de hoorzitting en zendt partijen een uitnodiging. Artikel 50, vierde en zesde lid, artikel 51 en artikel 52 zijn van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 3. – Versnelde procedure

Artikel 21

 • 1 Indien de Autoriteit Consument en Markt van oordeel is dat sprake is van een spoedeisend geval, kan de Autoriteit Consument en Markt een aanvraag behandelen conform een versnelde procedure. Op een versnelde procedure is afdeling 2, hoofdstuk 3 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de Autoriteit Consument en Markt de termijnen, genoemd in die afdeling, verkort.

 • 2 Bij de beoordeling of er sprake is van een spoedeisend geval, kan de Autoriteit Consument en Markt onder meer rekening houden met de financiële implicaties van een geschil, het missen van een eenmalige kans, het ontstaan van een onomkeerbare situatie, een dreigend faillissement of een zwaarwegend maatschappelijk belang.

 • 3 Indien de Autoriteit Consument en Markt bij nader inzien van oordeel is dat een aanvraag zich niet leent voor een versnelde procedure, kan zij bepalen dat de zaak verder wordt behandeld volgens de standaardprocedure of de vereenvoudigde procedure.

Afdeling 4. – Vereenvoudigde procedure

Artikel 22

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt kan een aanvraag behandelen conform een vereenvoudigde procedure, indien de Autoriteit Consument en Markt van oordeel is dat een aanvraag weinig onderzoek vergt en partijen instemmen met het niet houden van een hoorzitting. Bij een vereenvoudigde procedure biedt de Autoriteit Consument en Markt partijen niet de mogelijkheid van repliek en dupliek.

 • 2 Na de ontvangst van de zienswijze van de verweerder, deelt de Autoriteit Consument en Markt partijen zo spoedig mogelijk mee op welke termijn zij voornemens is op de aanvraag te beslissen.

 • 3 Indien de Autoriteit Consument en Markt bij nader inzien van oordeel is dat de zaak zich niet leent voor een vereenvoudigde procedure, kan zij bepalen dat de zaak verder wordt behandeld volgens de standaardprocedure.

Afdeling 5. – Termijnen

Artikel 23

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt kan, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, bepalen dat een partij binnen een andere door de Autoriteit Consument en Markt te bepalen termijn dan die genoemd in de regeling, reageert of informatie verstrekt.

 • 2 De Autoriteit Consument en Markt beslist conform artikel 12.5, eerste lid, Tw dan wel artikel 60, eerste lid, Pw op een aanvraag inzake de beslechting van een geschil binnen 17 weken na ontvangst van de aanvraag, met dien verstande dat deze beslistermijn wordt verlengd met de periode dat de behandeling van de aanvraag geschorst is geweest op grond van artikel 4:15 Awb.

 • 3 In afwijking van het tweede lid van dit artikel beslist de Autoriteit Consument en Markt conform artikel 12.8, tweede lid, Tw op een aanvraag die landsgrensoverschrijdende aspecten heeft binnen 24 weken na ontvangst van de aanvraag, met dien verstande dat deze beslistermijn wordt verlengd met de periode dat de behandeling van de aanvraag geschorst is geweest op grond van artikel 4:15 Awb.

 • 4 In uitzonderlijke gevallen kan de Autoriteit Consument en Markt de beslistermijn bedoeld in het tweede of het derde lid van dit artikel conform artikel 12.5, derde lid, Tw dan wel artikel 60, tweede lid, Pw met maximaal 8 weken verlengen. De Autoriteit Consument en Markt stelt partijen daarvan in kennis en geeft daarbij aan op welke termijn de Autoriteit Consument en Markt het desbetreffende geschil zal beslechten. De Autoriteit Consument en Markt kan de in de regeling genoemde termijnen waarbinnen de Autoriteit Consument en Markt of partijen handelingen dienen te verrichten, wijzigen.

Hoofdstuk 4. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot beslechting van een geschil als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, Tw

Afdeling 1. – Procedure

Artikel 24

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt zendt de aanvrager binnen 5 dagen na ontvangst van een aanvraag een ontvangstbevestiging, onder vermelding van de dag van ontvangst.

 • 2 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan een voorschrift voor het in behandeling nemen van een aanvraag of indien de door de aanvrager verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van een aanvraag, stelt de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager daarvan door middel van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde ontvangstbevestiging op de hoogte en stelt de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager een termijn om de aanvraag aan te vullen. In dit kader kan de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager onder meer verzoeken om de aanvraag mondeling dan wel schriftelijk toe te lichten. De beslistermijn wordt overeenkomstig artikel 4:15 Awb opgeschort.

 • 3 De Autoriteit Consument en Markt deelt de aanvrager in de ontvangstbevestiging, of indien het tweede lid van dit artikel van toepassing is, binnen de in artikel 4:5, vierde lid, Awb gestelde termijn, mee of zij een aanvraag in behandeling neemt.

 • 4 Indien de Autoriteit Consument en Markt een aanvraag in behandeling neemt, zendt zij gelijktijdig met de in het derde lid van dit artikel bedoelde mededeling, het aanvraagformulier, alsmede de in dit aanvraagformulier genoemde bescheiden, aan de verweerder.

Artikel 25

De Autoriteit Consument en Markt kan in elk stadium van de procedure een voorstel voor een vergelijk doen. De Autoriteit Consument en Markt kan hierbij afwijken van de aanvraag. Indien de Autoriteit Consument en Markt een voorstel voor een vergelijk doet, berichten partijen de Autoriteit Consument en Markt binnen 1 week na ontvangst van het voorstel of zij tot een vergelijk zijn gekomen. Indien partijen tot een vergelijk zijn gekomen, trekt de aanvrager de aanvraag gelijktijdig met vorenbedoeld bericht in.

Artikel 26

 • 1 Indien bij de Autoriteit Consument en Markt na het in behandeling nemen van een aanvraag onduidelijkheid bestaat met betrekking tot de reikwijdte van het geschil, kan de Autoriteit Consument en Markt partijen uitnodigen de reikwijdte van het geschil mondeling dan wel schriftelijk toe te lichten.

 • 2 De Autoriteit Consument en Markt stelt binnen 1 week nadat hij de in het eerste lid van dit artikel bedoelde toelichting van beide partijen heeft ontvangen aan de hand van die toelichting de reikwijdte van het geschil vast en informeert partijen hierover. De Autoriteit Consument en Markt blijft bij de vaststelling van de reikwijdte van het geschil binnen de grenzen van de aanvraag.

 • 3 De aanvrager kan de reikwijdte van het geschil gedurende de verdere behandeling van het geschil niet uitbreiden, tenzij de aanvrager en de verweerder overeenstemming hebben bereikt over een uitbreiding van de reikwijdte van het geschil en de Autoriteit Consument en Markt hiermee instemt.

Artikel 27

 • 1 De verweerder kan naar aanleiding van de aanvraag een zienswijze indienen. Indien de verweerder van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient de verweerder de zienswijze binnen 2 weken na ontvangst van de in artikel 24, vierde lid, bedoelde mededeling in tweevoud in.

 • 2 De zienswijze bevat:

  • a. de datum, de naam, het adres, de vestigingsplaats, het telefoonnummer en het faxnummer van de verweerder;

  • b. indien de verweerder wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, de gegevens van die gemachtigde;

  • c. een zienswijze op de aanvraag;

  • d. aanvullende gegevens ter ondersteuning van de zienswijze.

 • 3 Het college zendt de zienswijze binnen 5 dagen na ontvangst daarvan aan de aanvrager.

Artikel 28

De Autoriteit Consument en Markt stelt partijen in de gelegenheid hun standpunt mondeling toe te lichten. Hoofdstuk 8 is van toepassing.

Artikel 29

 • 1 Indien na de hoorzitting nieuwe feiten of omstandigheden bekend worden die naar het oordeel van de Autoriteit Consument en Markt voor de te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, stelt de Autoriteit Consument en Markt partijen in de gelegenheid om op die nieuwe feiten of omstandigheden schriftelijk te reageren.

 • 2 In afwijking van het eerste lid van dit artikel, kan de Autoriteit Consument en Markt naar aanleiding van die nieuwe feiten of omstandigheden besluiten partijen opnieuw mondeling te horen. De Autoriteit Consument en Markt bepaalt een datum voor de hoorzitting. Artikel 50, vierde en zesde lid, artikel 51 en artikel 52 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 30

 • 1 Indien de Autoriteit Consument en Markt oordeelt dat het door haar op de aanvraag te nemen besluit aanzienlijke gevolgen heeft voor de relevante markt, bereidt de Autoriteit Consument en Markt het besluit voor onder toepassing van de in artikel 6b.1 Tw genoemde procedure, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 Awb. De Autoriteit Consument en Markt verricht in dat geval de volgende handelingen:

  • a. de Autoriteit Consument en Markt stelt een ontwerpbesluit op;

  • b. de Autoriteit Consument en Markt legt het ontwerpbesluit ter inzage bij het secretariaat van de Autoriteit Consument en Markt gedurende een periode van 6 weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit.

  • c. voorafgaand aan de terinzagelegging zendt de Autoriteit Consument en Markt het ontwerpbesluit toe aan de bij het geschil betrokken partijen. Van het ontwerpbesluit wordt tevens mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 2 Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, welke termijn aanvangt met ingang van de dag van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. De Autoriteit Consument en Markt voegt de naar voren gebrachte zienswijzen gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt aan het dossier toe.

 • 3 De Autoriteit Consument en Markt stelt binnen 4 weken na het sluiten van de termijn voor het indienen van de zienswijzen een definitief besluit op. Uit het definitieve besluit blijkt wat de Autoriteit Consument en Markt met betrekking tot de zienswijzen heeft overwogen.

 • 4 De Autoriteit Consument en Markt maakt haar definitieve besluit bekend op de in artikel 3:41 Awb voorgeschreven wijze en doet daarvan mededeling op de wijze, zoals in artikel 3:44 Awb is bepaald.

Afdeling 2. – Termijnen

Artikel 31

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt kan, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, bepalen dat een partij binnen een andere door de Autoriteit Consument en Markt te bepalen termijn dan die genoemd in de regeling, reageert of informatie verstrekt.

 • 2 De Autoriteit Consument en Markt beslist conform artikel 4:13 Awb op een aanvraag inzake artikel 6.2, eerste lid, Tw binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, met dien verstande dat deze beslistermijn wordt verlengd met de periode dat de behandeling van de aanvraag geschorst is geweest op grond van artikel 4:15 Awb.

 • 3 Indien de Autoriteit Consument en Markt een besluit niet binnen de beslistermijn bedoeld in het tweede lid van dit artikel kan nemen, deelt de Autoriteit Consument en Markt dit conform artikel 4:14 Awb aan partijen mee en noemt zij daarbij een redelijke termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen. De Autoriteit Consument en Markt kan de in de regeling genoemde termijnen waarbinnen de Autoriteit Consument en Markt of partijen handelingen dienen te verrichten, wijzigen.

 • 4 Indien de Autoriteit Consument en Markt de in artikel 6b.1 Tw bedoelde procedure toepast, wordt de in het tweede lid van dit artikel genoemde beslistermijn verlengd met 8 weken.

Hoofdstuk 5. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot beslechting van een geschil als bedoeld in artikel 5.3, derde lid, Tw respectievelijk artikel 5.8, zevende lid, Tw

Afdeling 1. – Procedure

Artikel 32

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt zendt de aanvrager binnen 5 dagen na ontvangst van een aanvraag een ontvangstbevestiging, onder vermelding van de dag van ontvangst.

 • 2 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan een voorschrift voor het in behandeling nemen van een aanvraag of indien de door de aanvrager verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van een aanvraag, stelt de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager daarvan door middel van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde ontvangstbevestiging op de hoogte en stelt de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager een termijn om de aanvraag aan te vullen. In dit kader kan de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager onder meer verzoeken om de aanvraag mondeling danwel schriftelijk toe te lichten. De beslistermijn wordt overeenkomstig artikel 4:15 Awb opgeschort.

 • 3 De Autoriteit Consument en Markt deelt de aanvrager in de ontvangstbevestiging, of indien het tweede lid van dit artikel van toepassing is, binnen de in artikel 4:5, vierde lid, Awb gestelde termijn, mee of zij een aanvraag in behandeling neemt.

 • 4 Indien de aanvraag een verzoek als bedoeld in artikel 5.3, derde lid, Tw betreft, neemt de Autoriteit Consument en Markt na ontvangst van de aanvraag per omgaande contact op met de verweerder en wijst hem op het bepaalde in artikel 5.3, vijfde lid, Tw.

 • 5 Indien de Autoriteit Consument en Markt een aanvraag in behandeling neemt, zendt zij gelijktijdig met de in het derde lid van dit artikel bedoelde mededeling, het aanvraagformulier, alsmede de in dit aanvraagformulier genoemde bescheiden, aan de verweerder.

Artikel 33

De Autoriteit Consument en Markt kan in elk stadium van de procedure een voorstel voor een vergelijk doen. De Autoriteit Consument en Markt kan hierbij afwijken van de aanvraag. Indien de Autoriteit Consument en Markt een voorstel voor een vergelijk doet, berichten partijen de Autoriteit Consument en Markt binnen 1 week na ontvangst van het voorstel of zij tot een vergelijk zijn gekomen. Indien partijen tot een vergelijk zijn gekomen, trekt de aanvrager de aanvraag gelijktijdig met vorenbedoeld bericht in.

Artikel 34

 • 1 Indien bij de Autoriteit Consument en Markt na het in behandeling nemen van een aanvraag onduidelijkheid bestaat met betrekking tot de reikwijdte van het geschil, kan de Autoriteit Consument en Markt partijen uitnodigen de reikwijdte van het geschil mondeling danwel schriftelijk toe te lichten.

 • 2 De Autoriteit Consument en Markt stelt binnen 1 week nadat ze de in het eerste lid van dit artikel bedoelde toelichting van beide partijen heeft ontvangen aan de hand van die toelichting de reikwijdte van het geschil vast en informeert partijen hierover. De Autoriteit Consument en Markt blijft bij de vaststelling van de reikwijdte van het geschil binnen de grenzen van de aanvraag.

 • 3 De aanvrager kan de reikwijdte van het geschil gedurende de verdere behandeling van het geschil niet uitbreiden, tenzij de aanvrager en de verweerder overeenstemming hebben bereikt over een uitbreiding van de reikwijdte van het geschil en de Autoriteit Consument en Markt hiermee instemt.

Artikel 35

 • 1 De verweerder kan naar aanleiding van de aanvraag een zienswijze indienen. Indien de verweerder van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient de verweerder de zienswijze binnen 2 weken na ontvangst van de in artikel 32, vijfde lid, bedoelde mededeling in tweevoud in.

 • 2 De zienswijze bevat:

  • a. de datum, de naam, het adres, de vestigingsplaats, het telefoonnummer en het faxnummer van de verweerder;

  • b. indien de verweerder wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, de gegevens van die gemachtigde;

  • c. een zienswijze op de aanvraag;

  • d. aanvullende gegevens ter ondersteuning van de zienswijze.

 • 3 De Autoriteit Consument en Markt zendt de zienswijze binnen 5 dagen na ontvangst daarvan aan de aanvrager.

Artikel 36

De Autoriteit Consument en Markt stelt partijen in de gelegenheid hun standpunt mondeling toe te lichten. Hoofdstuk 8 is van toepassing.

Artikel 37

 • 1 Indien na de hoorzitting nieuwe feiten of omstandigheden bekend worden die naar het oordeel van de Autoriteit Consument en Markt voor de te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, stelt de Autoriteit Consument en Markt partijen in de gelegenheid om op die nieuwe feiten of omstandigheden schriftelijk te reageren.

 • 2 In afwijking van het eerste lid van dit artikel, kan de Autoriteit Consument en Markt naar aanleiding van die nieuwe feiten of omstandigheden besluiten partijen opnieuw mondeling te horen. De Autoriteit Consument en Markt bepaalt een datum voor de hoorzitting. Artikel 50, vierde en zesde lid, artikel 51 en artikel 52 zijn van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 2. – Termijnen

Artikel 39

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt kan, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, bepalen dat een partij binnen een andere door de Autoriteit Consument en Markt te bepalen termijn dan die genoemd in de regeling, reageert of informatie verstrekt.

 • 2 De Autoriteit Consument en Markt beslist conform artikel 5.3, vierde lid, Tw respectievelijk artikel 5.8, achtste lid, Tw op een aanvraag als bedoeld in artikel 5.3, derde lid, Tw respectievelijk artikel 5.8, zevende lid, Tw binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, met dien verstande dat deze beslistermijn wordt verlengd met de periode dat de behandeling van de aanvraag geschorst is geweest op grond van artikel 4:15 Awb.

 • 3 Indien de Autoriteit Consument en Markt een besluit niet binnen de beslistermijn bedoeld in het tweede lid van dit artikel kan nemen, deelt de Autoriteit Consument en Markt dit conform artikel 4:14 Awb aan partijen mee en noemt zij daarbij een redelijke termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen. De Autoriteit Consument en Markt kan de in de regeling genoemde termijnen waarbinnen de Autoriteit Consument en Markt of partijen handelingen dienen te verrichten, wijzigen.

Hoofdstuk 6. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot handhaving

Afdeling 1. – Procedure

Artikel 40

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt zendt de aanvrager binnen 5 dagen na ontvangst van een aanvraag een ontvangstbevestiging, onder vermelding van de dag van ontvangst.

 • 2 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan een voorschrift voor het in behandeling nemen van een aanvraag of indien de door de aanvrager verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van een aanvraag, stelt de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager daarvan door middel van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde ontvangstbevestiging op de hoogte en stelt de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager een termijn om de aanvraag aan te vullen. In dit kader kan de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager onder meer verzoeken om de aanvraag mondeling danwel schriftelijk toe te lichten. De beslistermijn wordt overeenkomstig artikel 4:15 Awb opgeschort.

 • 3 De Autoriteit Consument en Markt deelt de aanvrager in de ontvangstbevestiging, of indien het tweede lid van dit artikel van toepassing is, binnen de in artikel 4:5, vierde lid, Awb gestelde termijn, mee of zij een aanvraag in behandeling neemt.

Artikel 41

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt onderzoekt op grond van de aanvraag of de door de aanvrager in de aanvraag gestelde overtreding van de Tw of de Pw zich voordoet.

 • 2 Indien de Autoriteit Consument en Markt vaststelt dat sprake is van een overtreding van de Tw of de Pw, kan de Autoriteit Consument en Markt een vooraankondiging opstellen waarin het voornemen tot handhaving is opgenomen.

 • 3 Indien de Autoriteit Consument en Markt concludeert dat geen sprake is van een overtreding van de Tw of de Pw, wijst de Autoriteit Consument en Markt de aanvraag af.

Artikel 42

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt zendt de vooraankondiging aan de verweerder.

 • 2 De verweerder kan naar aanleiding van de vooraankondiging een zienswijze indienen. Indien de verweerder zijn zienswijze schriftelijk wenst te geven, dient de verweerder de zienswijze binnen 2 weken na verzending van de vooraankondiging door de Autoriteit Consument en Markt, in.

 • 3 De zienswijze bevat:

  • a. de datum, de naam, het adres, de vestigingsplaats, het telefoonnummer en het faxnummer van de verweerder;

  • b. indien de verweerder wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, de gegevens van die gemachtigde;

  • c. een zienswijze op de vooraankondiging;

  • d. aanvullende gegevens ter ondersteuning van de zienswijze.

 • 4 De Autoriteit Consument en Markt zendt de zienswijze binnen 5 dagen na ontvangst daarvan aan de aanvrager.

Artikel 43

De Autoriteit Consument en Markt stelt partijen in de gelegenheid hun standpunt mondeling nader toe te lichten. Hoofdstuk 8 is van toepassing.

Artikel 44

 • 1 Indien na de hoorzitting nieuwe feiten of omstandigheden bekend worden die naar het oordeel van de Autoriteit Consument en Markt voor de te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, stelt de Autoriteit Consument en Markt partijen in de gelegenheid om op die nieuwe feiten of omstandigheden schriftelijk te reageren.

 • 2 In afwijking van het eerste lid van dit artikel, kan de Autoriteit Consument en Markt naar aanleiding van de nieuwe feiten of omstandigheden besluiten partijen opnieuw te horen. De Autoriteit Consument en Markt bepaalt een datum voor de hoorzitting. Artikel 50, vierde en zesde lid, artikel 51 en artikel 52 zijn van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 2. – Termijnen

Artikel 45

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt kan, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, bepalen dat een partij binnen een andere door de Autoriteit Consument en Markt te bepalen termijn dan die genoemd in de regeling, reageert of informatie verstrekt.

 • 2 De Autoriteit Consument en Markt beslist conform artikel 4:13 Awb op een aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, met dien verstande dat deze beslistermijn wordt verlengd met de periode dat de behandeling van de aanvraag geschorst is geweest op grond van artikel 4:15 Awb.

 • 3 Indien de Autoriteit Consument en Markt een besluit niet binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag kan nemen, deelt de Autoriteit Consument en Markt dit conform artikel 4:14 Awb aan partijen mee en noemt zij daarbij een redelijke termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen. De Autoriteit Consument en Markt kan de in de regeling genoemde termijnen waarbinnen de Autoriteit Consument en Markt of partijen handelingen dienen te verrichten, wijzigen.

Hoofdstuk 7. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot toepassing van bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:31a van de Awb en van een aanvraag tot invordering van een dwangsom als bedoeld in artikel 5:37 van de Awb

Afdeling 1. – Procedure

Artikel 46

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt zendt de aanvrager binnen 3 dagen na ontvangst van een aanvraag een ontvangstbevestiging, onder vermelding van de dag van ontvangst.

 • 2 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan een voorschrift voor het in behandeling nemen van een aanvraag of indien de door de aanvrager verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van een aanvraag, stelt de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager daarvan door middel van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde ontvangstbevestiging op de hoogte en stelt de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager een termijn om de aanvraag aan te vullen. In dit kader kan de Autoriteit Consument en Markt de aanvrager onder meer verzoeken om de aanvraag mondeling dan wel schriftelijk toe te lichten. De beslistermijn wordt overeenkomstig 4:15 Awb opgeschort.

 • 3 De Autoriteit Consument en Markt deelt de aanvrager in de ontvangstbevestiging, of indien het tweede lid van toepassing is, binnen de in de artikel 4:5, vierde lid, Awb gestelde termijn, mee of zij een aanvraag in behandeling neemt.

 • 4 Indien de Autoriteit Consument en Markt een aanvraag in behandeling neemt, zendt hij gelijktijdig met de in het derde lid van dit artikel bedoelde mededeling, het aanvraagformulier, alsmede de in dit aanvraagformulier genoemde bescheiden, aan de verweerder.

Artikel 47

 • 1 De verweerder kan naar aanleiding van de aanvraag een schriftelijke zienswijze indienen. Indien de verweerder van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient de verweerder de zienswijze binnen 4 dagen na verzending door de Autoriteit Consument en Markt van de in artikel 46, vierde lid, bedoelde bescheiden in.

 • 2 De zienswijze bevat:

  • a. de datum, de naam, het adres, de vestigingsplaats, het telefoonnummer en het faxnummer van de verweerder;

  • b. indien de verweerder wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, de gegevens van die gemachtigde;

  • c. een zienswijze op de aanvraag;

  • d. aanvullende gegevens ter ondersteuning van de zienswijze.

 • 3 De Autoriteit Consument en Markt zendt de zienswijze binnen 3 dagen na ontvangst daarvan aan de aanvrager.

Artikel 48

De Autoriteit Consument en Markt kan in het geval van een aanvraag tot het toepassen van bestuursdwang partijen in de gelegenheid stellen hun standpunt mondeling toe te lichten. Hoofdstuk 8 is van toepassing, met uitzondering van artikel 50, vierde en zesde lid.

Afdeling 2. – Termijnen

Artikel 49

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt kan, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, bepalen dat een partij binnen een andere door de Autoriteit Consument en Markt te bepalen termijn dan die genoemd in de regeling, reageert of informatie verstrekt.

 • 2 De Autoriteit Consument en Markt beslist conform artikel 5:31a, derde lid, en artikel 5:37, derde lid, op een aanvraag binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag, met dien verstande dat deze beslistermijn wordt verlengd met de periode dat de behandeling van de aanvraag geschorst is geweest op grond van artikel 4:15 Awb.

 • 3 Indien de Autoriteit Consument en Markt een besluit niet binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag kan nemen, deelt de Autoriteit Consument en Markt dit conform artikel 4:14 Awb aan partijen mee en noemt zij daarbij een redelijke termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen. De Autoriteit Consument en Markt kan de in de regeling genoemde termijnen waarbinnen de Autoriteit Consument en Markt of partijen handelingen dienen te verrichten, wijzigen.

Hoofdstuk 8. Hoorzitting

Artikel 50

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt kan een partij in de gelegenheid stellen zijn standpunt mondeling toe te lichten. De Autoriteit Consument en Markt streeft ernaar een hoorzitting zo spoedig mogelijk, maar, uiterlijk binnen de hierna genoemde termijn na ontvangst van een zienswijze, of, indien toepassing is gegeven aan de mogelijkheid tot het indienen van repliek en dupliek, na ontvangst van dupliek, te houden. De in de vorige zin bedoelde termijn bedraagt in het geval van een aanvraag tot beslechting van een geschil als bedoeld in artikel 12.2 Tw en artikel 58 Pw 8 weken en in het geval van een aanvraag tot beslechting van een geschil als bedoeld in artikel 5.3, derde lid, Tw, artikel 5.8, zevende lid, Tw en artikel 6.2, eerste lid, Tw of in het geval van een aanvraag tot handhaving, 4 weken. In geval van een aanvraag tot toepassing van bestuursdwang bedraagt de termijn 1 week.

 • 3 Een college publiceert de uitnodiging voor de hoorzitting bij aanvragen tot handhaving op de website www.acm.nl teneinde eventuele derde-belanghebbenden te informeren over de hoorzitting.

 • 4 Een partij deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 5 dagen voor de hoorzitting, mee of hij gebruik wil maken van de mogelijkheid om zijn standpunt mondeling naar voren te brengen. Gelijktijdig met vorenbedoelde mededeling geeft de partij die gehoord wenst te worden de namen en functies van de personen, waaronder eventueel getuigen of deskundigen, die op de hoorzitting aanwezig zullen zijn, door aan de Autoriteit Consument en Markt.

 • 5 De Autoriteit Consument en Markt kan op verzoek van een partij een door de Autoriteit Consument en Markt vastgestelde datum voor een hoorzitting wijzigen, indien daarvoor naar het oordeel van de Autoriteit Consument en Markt gewichtige redenen bestaan. De partij die om wijziging verzoekt, motiveert in zijn verzoek de redenen van de door hem verlangde wijziging en geeft een overzicht van alternatieve data voor de hoorzitting. De Autoriteit Consument en Markt neemt contact op met de andere partij teneinde een nieuwe datum voor de hoorzitting vast te stellen.

 • 6 Tot 5 dagen vóór de hoorzitting kan een partij stukken indienen.

 • 7 De Autoriteit Consument en Markt kan een partij voorafgaand aan de hoorzitting vragen zenden waarop die partij tijdens de hoorzitting dient in te gaan.

Artikel 51

 • 1 Op de hoorzitting wordt een partij in aanwezigheid van de andere partij door of namens de Autoriteit Consument en Markt of namens de Autoriteit Consument en Markt door een hoorcommissie gehoord.

 • 2 Op verzoek van een partij of ambtshalve kan de Autoriteit Consument en Markt getuigen of deskundigen horen.

 • 3 De voorzitter van de hoorcommissie leidt de hoorzitting. Een partij kan de andere partij door tussenkomst van de voorzitter vragen stellen. De hoorcommissie kan aan een partij vragen stellen. De hoorcommissie kan een partij in de gelegenheid stellen om vragen eerst na afloop van de hoorzitting, binnen een door de hoorcommissie te bepalen termijn, te beantwoorden.

 • 4 De Autoriteit Consument en Markt kan, op verzoek of ambtshalve, besluiten een partij afzonderlijk te horen, indien aannemelijk is dat tijdens het horen feiten of omstandigheden bekend zullen worden waarvan geheimhouding om gewichtige redenen is geboden.

Artikel 52

 • 1 De Autoriteit Consument en Markt draagt zorg voor een verslag van de hoorzitting.

 • 2 De Autoriteit Consument en Markt zendt het verslag van de hoorzitting aan partijen met dien verstande dat de Autoriteit Consument en Markt het verslag van het gedeelte van de hoorzitting als bedoeld in artikel 51, vierde lid, slechts aan de partij zendt die afzonderlijk is gehoord.

 • 3 De Autoriteit Consument en Markt zendt het verslag van de hoorzitting uiterlijk gelijktijdig met de beslissing op de aanvraag aan partijen.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 54

De regeling wordt aangehaald als Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie.

Artikel 55

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van de Staatscourant waarin mededeling van de regeling is gedaan en vervangt de Procedureregeling geschillen en handhaving OPTA (Stcrt. 12, 19 mei 2009).

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

C.A. Fonteijn

Bijlage 1. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

[Red: Gepubliceerd op www.acm.nl.]

Bijlage 2. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

[Red: Gepubliceerd op www.acm.nl.]

Bijlage 3. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

[Red: Gepubliceerd op www.acm.nl.]

Bijlage 4. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

[Red: Gepubliceerd op www.acm.nl.]

Bijlage 5. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 9, eerste lid – Aanvraag tot toepassing van bestuursdwang

1. Gegevens aanvrager

1.1 Naam aanvrager/gemachtigde

Indien een aanvrager wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, tevens de naam van de gemachtigde.

Naam aanvrager

:

 

Naam gemachtigde

:

 

1.2 Adresgegevens aanvrager/gemachtigde

Indien een aanvrager wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, gegevens enkel van de gemachtigde.

Postadres

:

 

Postcode/Plaats

:

/

1.3 Contactgegevens aanvrager/gemachtigde

Indien een aanvrager wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, gegevens enkel van de gemachtigde.

Telefoonnummer

:

 

Faxnummer

:

 

E-mailadres

:

 

1.4 Gegevens contactpersoon

Indien een aanvrager wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, gegevens enkel van de gemachtigde.

Naam

:

 

Functie

:

 

Telefoonnummer

:

 

E-mailadres

:

 
     

2. Gegevens verweerder

2.1 Naam verweerder

Naam verweerder

:

 

2.2 Adresgegevens verweerder

Postadres

:

 

Postcode/Plaats

:

/

2.3 Contactgegevens verweerder

Telefoonnummer

:

 

Faxnummer

:

 
     

3. Aanvraag toepassing van bestuursdwang

3.1 Samenvatting aanvraag

Geef een samenvatting van de aanvraag tot toepassing van bestuursdwang, waarin onder meer is aangegeven op welke feiten en omstandigheden de aanvraag tot toepassing van bestuursdwang is gebaseerd.

3.2 Overtreding

Beschrijf de gedraging van verweerder. Geef aan en motiveer waarom aanleiding bestaat om tot toepassing van bestuursdwang over te gaan.

3.3 Gewenste beslissing

Beschrijf en motiveer de gewenste beslissing. Betrek in de motivering uw belang bij de gewenste beslissing.

3.4 Gegevens

Overleg een kopie van het besluit waarin de last onder bestuursdwang, waarvan toepassing wordt verzocht, is opgelegd.

Beschrijf, voor zover van toepassing, technische en andere gegevens die relevant zijn in het kader van de gedraging van verweerder en voeg kopieën van die gegevens bij.

Bijlage 6. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 9, eerste lid – Aanvraag tot invordering van een dwangsom

1. Gegevens aanvrager

1.1 Naam aanvrager/gemachtigde

Indien een aanvrager wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, tevens de naam van de gemachtigde.

Naam aanvrager

:

 

Naam gemachtigde

:

 

1.2 Adresgegevens aanvrager/gemachtigde

Indien een aanvrager wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, gegevens enkel van de gemachtigde.

Postadres

:

 

Postcode/Plaats

:

/

1.3 Contactgegevens aanvrager/gemachtigde

Indien een aanvrager wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, gegevens enkel van de gemachtigde.

Telefoonnummer

:

 

Faxnummer

:

 

E-mailadres

:

 

1.4 Gegevens contactpersoon

Indien een aanvrager wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, gegevens enkel van de gemachtigde.

Naam

:

 

Functie

:

 

Telefoonnummer

:

 

E-mailadres

:

 
     

2. Gegevens verweerder

2.1 Naam verweerder

Naam verweerder

:

 

2.2 Adresgegevens verweerder

Postadres

:

 

Postcode/Plaats

:

/

2.3 Contactgegevens verweerder

Telefoonnummer

:

 

Faxnummer

:

 
     

3. Aanvraag invordering dwangsom

3.1 Samenvatting aanvraag

Geef een samenvatting van de aanvraag tot invordering, waarin onder meer is aangegeven op welke feiten en omstandigheden de aanvraag tot invordering van de opgelegde dwangsom is gebaseerd.

3.2 Overtreding

Beschrijf de gedraging van verweerder. Geef aan en motiveer waarom aanleiding bestaat om tot invordering van de dwangsom over te gaan.

3.3 Gewenste beslissing

Beschrijf en motiveer de gewenste beslissing. Betrek in de motivering uw belang bij de gewenste beslissing.

3.4 Gegevens

Overleg een kopie van het besluit waarin de last onder dwangsom, waarvan invordering wordt verzocht, is opgelegd.

Beschrijf, voor zover van toepassing, technische en andere gegevens die relevant zijn in het kader van de gedraging van verweerder en voeg kopieën van die gegevens bij.

 1. Besluit van het college van 9 juni 2008 met kenmerk OPTA/ACNB/2008/201263 (Stcrt. 2008, 122). De beleidsregels zijn gepubliceerd op de website www.acm.nl.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina