Uitgiftebeleid mobiele nummers OPTA 2011

Geraadpleegd op 23-03-2023.
Geldend van 01-04-2013 t/m 14-05-2014

Beleidsregels uitgifte en beheer van nummers met bestemming mobiele telefonie (Uitgiftebeleid mobiele nummers OPTA 2011)

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

Gelet op artikel 15.1, derde lid, j° Telecommunicatiewetartikel 4.2 en 4.3 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beleidsregels verstaat de Autoriteit Consument en Markt onder:

  • Mobile Global Title (MGT): internationale standaard voor het doorgeven van IMSI-nummers zoals beschreven in ITU Aanbeveling E.214 ‘Structure of the land Mobile Global Title for the signalling connection control Part (SCCP)’.

§ 2. Bepalingen met betrekking tot de uitgifte en beheer

Artikel 2

De Autoriteit Consument en Markt kent mobiele nummers alleen toe aan aanvragers die:

  • a. aantoonbaar beschikken over een geldende licentie voor de betreffende Nederlandse radiofrequenties voor mobiele communicatie, of

  • b. aantoonbaar beschikken over een rechtsgeldige overeenkomst met een aanbieder die het recht heeft van de betreffende Nederlandse radiofrequentie gebruik te maken.

Artikel 3

Bij de beoordeling van een vervolgaanvraag voor mobiele nummers betrekt de Autoriteit Consument en Markt de manier waarop de aanvrager zijn bedrijfsprocessen heeft ingericht en of deze tot een efficiënt gebruik van eerder toegekende en nog toe te kennen nummers leidt.

Artikel 4

  • 1 De Autoriteit Consument en Markt kent mobiele nummers toe in blokken van een veelvoud van 100.000 nummers, ongeacht welke aanbieder naastgelegen nummerblokken toegekend heeft gekregen.

  • 2 Bij de toekenning bedoeld in het eerste lid concentreert de Autoriteit Consument en Markt de toegekende blokken van 100.000 nummers in zo min mogelijk blokken van 1.000.000 nummers.

Artikel 5

De cijfers en de lengte van de MGT van nummerhouders die een eigen MGT gebruiken, dient in overeenstemming zijn met de door de Autoriteit Consument en Markt aan hen toegekende nummers met mobiele bestemming in die zin dat:

  • a. voor nummerhouders aan wie ten minste een aaneengesloten blok met een grootte van 1.000.000 nummers toegekend is, is een 5-cijferige MGT toegestaan

  • b. nummerhouders met een toegekend aantal van minder dan 1.000.000 nummers dienen een 6-cijferige MGT dienen te gebruiken.

§ 3. Overgangsbepaling

Artikel 6

Nummerhouders die op het moment van publicatie van deze beleidsregels minder dan 1.000.000 mobiele nummers toegekend hebben gekregen en een 5-cijferige MGT gebruiken zijn niet gehouden deze te wijzigen in een 6-cijferige MGT.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 8

Deze beleidsregels bevatten het beleid van de Autoriteit Consument en Markt inzake uitgifte en beheer van nummers met mobiele bestemming op grond van hoofdstuk 4 van de Telecommunicatiewet. De Autoriteit Consument en Markt behoudt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid wijzigingen aan te brengen in deze beleidsregels. Toepassing van deze beleidsregels in de praktijk en voorschrijdend inzicht zullen zo nodig tot aanpassing of herziening ervan leiden.

Artikel 9

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 januari 2011

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

C.A. Fonteijn,

voorzitter.

Naar boven