Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2015.]
Geldend van 29-11-2014 t/m heden

Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur wenselijk is gebleken die wet te wijzigen in verband met de uitbreiding van de reikwijdte ervan en het aanbrengen van enkele verbeteringen en de Wet op de kansspelen, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de Wet milieubeheer in verband hiermee te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IVB

[Red: Wijzigt de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (kst. 32211).]

Artikel VI

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 28 maart 2013

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Uitgegeven de vijfde april 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina