Regeling gegevensverstrekking ACM

[Regeling vervallen per 21-09-2019.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 maart 2013, nr. WJZ/12356756, houdende regels omtrent het verstrekken van gegevens en inlichtingen door de Autoriteit Consument en Markt en wijziging van een aantal ministeriële regelingen in verband met de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Regeling gegevensverstrekking ACM)

§ 1. Verstrekken van gegevens en inlichtingen

[Vervallen per 21-09-2019]

Artikel 2

[Vervallen per 21-09-2019]

  • 2 De Autoriteit Consument en Markt is bevoegd om aan personen of colleges, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken of de Minister van Infrastructuur en Milieu, gegevens en inlichtingen te verstrekken voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitoefening van de aan hen bij wettelijk voorschrift toegedeelde bevoegdheid tot het nemen van besluiten of tot het verrichten van andere handelingen dan besluiten.

§ 2. Wijziging en intrekking van ministeriële regelingen

[Vervallen per 21-09-2019]

Artikel 5

[Vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst.]

Artikel 7

[Vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.]

Artikel 9

[Vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.]

Artikel 12

[Vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling informatieprofiel DCS 1800 gecombineerd met GSM.]

Artikel 14

[Vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas.]

Artikel 17

[Vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen.]

Artikel 18

[Vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling veilingprocedure en lotingprocedure nummers.]

Artikel 20

[Vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 maart 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina