ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 2 september 2008 tot het vaststellen van uitvoeringsregels omtrent het verkort afdoen van concentratiemeldingen

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

Gelet op de artikelen 3:48 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht jo. paragrafen 1 tot en met 3 van hoofdstuk 5 van de Mededingingswet;

Besluit:1

Artikel 1

Dit besluit regelt wanneer de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) de in artikel 34 van de Mededingingswet bedoelde concentratiemelding verkort kan afdoen door overeenkomstig artikel 3:48 van de Algemene wet bestuursrecht vermelding van de motivering bij de mededeling die op de melding volgt, achterwege te laten.

Artikel 2

De ACM zal vermelding van de motivering van de in artikel 37 van de Mededingingswet bedoelde mededeling in beginsel achterwege laten indien de mededeling inhoudt dat voor het tot stand brengen van de gemelde concentratie geen vergunning is vereist, en geen van de volgende omstandigheden zich voordoet:

  • a. de mededeling is gedaan onder voorwaarden als bedoeld in artikel 37, vierde lid, van de Mededingingswet of is het gevolg van een wijziging van de melding;

  • b. de mededeling wijkt af van een door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot de gemelde concentratie aan de ACM uitgebrachte zienswijze of van een door het Commissariaat voor de Media aan de ACM uitgebracht advies;

  • c. bij de behandeling van de gemelde concentratie is gebleken van relevante bezwaren van belanghebbende derden tegen die concentratie.

Artikel 3

In de in artikel 2 onder b en c bedoelde gevallen kan de ACM besluiten de motivering van de mededeling ten aanzien van de daar bedoelde zienswijze, resp. het daar bedoelde advies of bezwaar te vermelden en de motivering voor het overige achterwege te laten.

Artikel 4

In geval van verkorte afdoening van de mededeling ingevolge artikel 37 van de Mededingingswet zal gebruik worden gemaakt van de standaardvorm als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 5

Het Besluit omtrent het afdoen van concentratiemeldingen door middel van een verkort besluit wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 2 september 2008.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

P. Kalbfleisch.

R.J.P. Jansen.

G.J.L. Zijl.

Bijlage (standaard verkort besluit)

BESLUIT

Nummer:

Betreft zaak:

Datum ontvangst melding:

Op bovenvermelde datum heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat

#[Partij 1] en [partij 2] voornemens zijn te fuseren, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet.

#[Partij 1] voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over [over te nemen (deel van) onderneming].

#[Partij 1] en [partij 2] voornemens zijn een gemeenschappelijke onderneming tot stand te brengen, in de zin van artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet.

Na onderzoek van de melding en de daarbij ingediende gegevens heeft de ACM vastgesteld dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren.

Gelet op het bovenstaande deelt de ACM mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft, geen vergunning is vereist.

Datum:

De Autoriteit Consument en Markt,

namens deze:

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

  1. Een voorstel voor dit besluit is gedurende een consultatieperiode van een maand op de website van de NMa bekend gemaakt.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina