Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007

Geldend van 01-10-2007 t/m heden

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 18 september 2007 tot vaststelling van het Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

Gelet op artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 35, eerste lid, en artikel 42, tweede lid, van de Mededingingswet;

Besluit:

Artikel 1

De melding van een concentratie, als bedoeld in artikel 35 van de Mededingingswet, geschiedt door de indiening in viervoud bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit van de volledige en naar waarheid gegeven antwoorden op de vragen, welke zijn opgenomen in het formulier, waarvan het model met de bijbehorende toelichting als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2

De aanvraag van een vergunning voor een concentratie, als bedoeld in artikel 42 van de Mededingingswet, geschiedt door de indiening in vijfvoud bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit van de volledige en naar waarheid gegeven antwoorden op de vragen welke zijn opgenomen in het formulier waarvan het model als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. De toelichting bij het formulier als bedoeld in artikel 1 heeft tevens betrekking op het in dit artikel bedoelde formulier.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 september 2007

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

P. Kalbfleisch.

R.J.P. Jansen.

G.J.L. Zijl.

Bijlage 1. Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007

FORMULIER MELDING CONCENTRATIE

1. Inlichtingen betreffende de betrokken ondernemingen

1.1 Vermeld:

• naam en - indien anders - handelsnaam, en rechtsvorm;

• adres, telefoon- en telefaxnummer en eventueel elektronisch postadres;

• handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken ondernemingen.

Vermeld welke onderneming de factuur voor de beschikking zal voldoen. Vermeld de naam van de contactpersoon, het adres en het telefoonnummer waarop deze bereikbaar is.

1.2 Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de betrokken ondernemingen en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.3 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen.

1.4 Indien een betrokken onderneming deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek:

• geef een aanduiding (naam) van de groep;

• geef de namen van alle ondernemingen die tot de groep behoren;

• beschrijf de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep;

• geef aan in welke sectoren de ondernemingen die deel uitmaken van de groep werkzaam zijn;

• geef aan welke van de ondernemingen die deel uitmaken van de groep werkzaam zijn op een markt waarop een betrokken onderneming werkzaam is.

1.5 Verstrek voor elk van de betrokken ondernemingen een opgave van de totale omzet over het voorafgaande kalenderjaar, alsmede van de omzet in Nederland in dat jaar, uitgedrukt in euro. De gevraagde omzet moet worden berekend op voet van artikel 30 Mededingingswet.

Indien het een kredietinstelling of een financiële instelling betreft: verstrek een opgave van:

  • rentebaten en soortgelijke baten;

  • opbrengsten uit waardepapieren;

  • ontvangen provisie;

  • resultaat uit financiële transacties;

  • overige bedrijfsopbrengsten.

De waarden die moeten worden opgegeven zijn die welke volgens de regels ingevolge artikel 417 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening over het voorafgaande boekjaar, na aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde en andere rechtstreeks met de betrokken baten samenhangende belastingen.

Indien het een verzekeraar betreft: verstrek een opgave van het bedrag aan bruto geboekte premies in het voorafgaande boekjaar alsmede van het bedrag aan bruto geboekte premies in dat jaar in Nederland. Wanneer bedragen moeten worden omgerekend vanuit een andere geldeenheid, dan moet dit geschieden naar de gemiddelde koers in het desbetreffende jaar van die andere geldeenheid, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank N.V. (te vinden op website: www.dnb.nl).

2. Gegevens betreffende de concentratie

2.1 Beschrijf het karakter van de operatie. Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke onderneming, een en ander in de zin van artikel 27 Mededingingswet. Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd.

3. Marktgegevens

3.1 Geef aan welke markten door de concentratie worden beïnvloed.

3.2 Leg uit hoe de in uw antwoord op de voorgaande vraag genoemde markten zijn afgebakend.

Schenk daarbij aandacht aan de productdimensie en aan de geografische dimensie van de afbakening.

3.3 Doe opgave van de omvang van iedere door de concentratie beïnvloede markt in waarde en volume.

3.4 Geef aan wat de marktaandelen, in waarde en volume, zijn van de bij de concentratie betrokken ondernemingen op de door de concentratie beïnvloede markten.

3.5 Verstrek voor elke door de concentratie beïnvloede markt:

a Van de vijf belangrijkste concurrenten van elk van de betrokken ondernemingen: de namen, adressen, telefoonnummers, namen van contactpersonen en - in voorkomend geval - telefaxnummers (onder belangrijkste zal als regel kunnen worden verstaan: met de grootste marktaandelen op de markt in kwestie).

b Van de vijf belangrijkste afnemers van elk van de betrokken ondernemingen: de namen, adressen, telefoonnummers, namen van contactpersonen en - in voorkomend geval - telefaxnummers (de belangrijkste afnemers zijn de afnemers die in het afgelopen jaar de belangrijkste kopers waren van de producten die de onderneming op de markt in kwestie afzette).

c In voorkomend geval: de namen, adressen, telefoonnummers en namen van contactpersonen van privaatrechtelijke organisaties die tot doel hebben de belangen te behartigen van de ondernemingen die op de desbetreffende markt actief zijn.

3.6 (Alleen van belang indien sprake is van de totstandbrenging van een gemeenschappelijke onderneming)

a) Blijven twee of meer moedermaatschappijen in significante mate actief op dezelfde markt als de gemeenschappelijke onderneming, of op een markt waarop leveranciers of afnemers van die onderneming werkzaam zijn, of op een nauw met die markt verbonden aangrenzende markt?

Zo ja, gelieve dan voor elk van voornoemde markten te vermelden:

- de omzet van elke moedermaatschappij in het voorafgaande boekjaar;

- het economische belang van de activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming, gerelateerd aan die omzet;

- het marktaandeel van elke moedermaatschappij.

Zo neen, gelieve dan uw antwoord te motiveren.

b) Heeft u op vraag a) bevestigend geantwoord, en leidt de totstandbrenging van de gemeenschappelijke onderneming volgens u niet tot coördinatie van het concurrentiegedrag van moederondernemingen, geef dan de redenen aan waarop u dat oordeel baseert.

c) Indien u van mening bent dat is voldaan aan de uitzonderingsbepaling van artikel 6, derde lid van de Mededingingswet : geef aan waar u dit oordeel op baseert.

N.B. U dient uw antwoorden te baseren op zo recent mogelijke gegevens. Indien u niet over precieze gegevens beschikt m.b.t. de omvang van de markt(en) in kwestie, gelieve een zo precies mogelijke schatting te geven en daarbij aan te geven op welke gegevens deze schatting is gebaseerd en hoe zij is berekend.

4. Mee te zenden documenten

4.1 De meest recente jaarrekeningen en jaarverslagen van de betrokken ondernemingen. In voorkomend geval tevens de meest recente jaarrekeningen en jaarverslagen van de onderneming die de financiële gegevens van een betrokken onderneming in een geconsolideerde jaarrekening betrekt, behalve wanneer dit een onderneming is die door de concentratie zeggenschap verliest.

4.2 Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn en welke verplichtingen op partijen (zullen) rusten die van invloed zijn op de mededinging tussen partijen en/of met derden.

4.3 Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten.

4.4 Verstrek de volgende marktonderzoeken waarover de betrokken ondernemingen de beschikking hebben:

a Indien er sprake is van beïnvloede markten, de marktonderzoeken die van belang zijn voor de wijze waarop de relevante markt door de aanmeldende partijen is afgebakend.

b Indien er sprake is van te onderzoeken markten, in aanvulling op de onder a) bedoelde marktonderzoeken tevens de marktonderzoeken die van belang zijn voor de bepaling van de omvang van de relevante markt en van de positie van partijen daarop en

c indien in uw melding wordt verwezen naar andere rapporten, deze rapporten.

5. Nevenrestricties

5.1 Geef aan welke overeenkomsten, besluiten en gedragingen als bedoeld in artikel 6 Mededingingswet naar het oordeel van de betrokken ondernemingen rechtstreeks verbonden zijn aan de concentratie en noodzakelijk voor de verwezenlijking daarvan.

5.2 Indien u ten aanzien van een of meer van de in vraag 5.1 bedoelde overeenkomsten, besluiten en/of gedragingen een uitspraak van de Raad van Bestuur van de NMa wenst betreffende de vraag of artikel 10 Mededingingswet daarop van toepassing is: gelieve aan te geven welke overeenkomsten, besluiten en/of gedragingen dit betreft.

6. Informatie Europese Unie

6.1 Geef aan of de bij dit formulier aangemelde concentratie ook bij de mededingingsautoriteit van andere EU-lidstaten is of wordt aangemeld en zo ja, bij welke.

6.2 Geef aan welke omzet de betrokken ondernemingen elk afzonderlijk in de gehele Europese Unie hebben behaald. Vermeld daarbij of de gegevens betrekking hebben op het (meest recente) boek- dan wel kalenderjaar.

Plaats en datum:

Handtekening:

Bijlage 2. Bijlage als bedoeld in artikel 2 van het Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007

FORMULIER AANVRAAG VERGUNNING

Het formulier dat u heeft ingevuld bij de melding, maakt deel uit van dit formulier. Tenzij er gegevens gewijzigd zijn, kunt u bij vraag 1.1 t/m 1.4 volstaan met een kopie van het door u ingevulde meldingsformulier. U dient dan alleen onder 1.1 de naam in te vullen en bij 1.3 het zaaknummer aan te geven. Indien op het moment van indiening van de aanvraag om vergunning feitelijke wijzigingen zijn opgetreden, of indien nieuwe gegevens beschikbaar zijn gekomen die van invloed zijn op de juiste en volledige beantwoording van de vragen uit het meldingsformulier, dient u deze wijzigingen of nieuwe gegevens mede te delen.

1. Inlichtingen over de betrokken ondernemingen

1.1 Vermeld:

• naam en - indien anders - handelsnaam, en rechtsvorm;

• adres, telefoon- en telefaxnummers en eventueel elektronisch postadres;

• handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken ondernemingen.

Vermeld welke onderneming de factuur voor de beschikking zal voldoen. Vermeld de naam van de contactpersoon, het adres en het telefoonnummer waarop deze bereikbaar is.

1.2 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen.

1.3 Verstrek een schriftelijk bewijsstuk waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.

2. Persoonlijke en financiële banden en eerdere overnemingen

2.1 Verstrek voor elk van de betrokken ondernemingen een lijst met de namen van alle andere ondernemingen die op de te onderzoeken markten werkzaam zijn en waarin de bij de concentratie betrokken ondernemingen alleen of gezamenlijk 10% of meer van de stemrechten of van het uitgegeven aandelenkapitaal of andere effecten bezitten. Vermeld de hoogte van het percentage.

2.2 Verstrek de namen van de ondernemingen waarover in de afgelopen drie jaar door de bij de concentratie betrokken ondernemingen een overwegende zeggenschap werd verkregen en die op de te onderzoeken markten werkzaam zijn of waren.

Gegevens over de te onderzoeken markten

3. Marktomvang en marktaandelen

3.1 Geef voor elke te onderzoeken markt de geraamde totale omvang van de markt in waarde en in volume van de verkoop.

3.2 Geef aan welk aandeel elk van de bij de concentratie betrokken ondernemingen daarin heeft.

3.3 Geef aan welke andere ondernemingen naar uw weten een aandeel in de te onderzoeken markt hebben van meer dan 10% en geef een schatting van het marktaandeel. Vermeld voor elk van deze concurrenten naam, adres, telefoon- en faxnummer en zo mogelijk de naam van een contactpersoon.

3.4 Vermeld de berekeningsgrondslag en de bronnen van de onder 3.1 tot en met 3.3 gegeven antwoorden.

4. Invoer

4.1 Geef voor elke te onderzoeken markt een raming van de totale waarde van de invoer.

4.2 Geef aan welk gedeelte van de invoer afkomstig is van de bij de concentratie betrokken ondernemingen.

4.3 In welke mate wordt de invoer beïnvloed door quota, invoerrechten of niet-tarifaire handelsbelemmeringen?

4.4 In welke mate wordt de invoer beïnvloed door vervoerskosten of andere kosten?

5. Organisatie van de productie

5.1 Geef voor elke te onderzoeken markt aan hoe de productie geschiedt van de producten en diensten van de bij de concentratie betrokken ondernemingen. Is er bijvoorbeeld sprake van lokale productie?

6. Prijsniveau

6.1 Beschrijf in welke mate het prijsniveau op de te onderzoeken markten in Nederland afwijkt van dat in België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

7. Verticale integratie

7.1 Beschrijf in hoeverre elk van de bij de concentratie betrokken ondernemingen werkzaam is in opeenvolgende stadia van productie of distributie.

7.2 Beschrijf, voorzover u over gegevens daaromtrent beschikt, in hoeverre de belangrijkste concurrenten werkzaam zijn in opeenvolgende stadia van productie of distributie.

8. Inkoop en afzet

8.1 Geef voor elke te onderzoeken markt de namen, adressen, telefoonnummers en contactpersonen van de vijf belangrijkste leveranciers van elk van de bij de concentratie betrokken ondernemingen en vermeld het aandeel van deze leveranciers in de totale aankopen van elk van de partijen.

8.2 Op welke manier is de distributie georganiseerd op de te onderzoeken markt? Beschrijf de bestaande distributiekanalen en geef aan in welke mate de distributie door derden wordt verricht dan wel door ondernemingen die behoren tot de bij de concentratie betrokken ondernemingen.

8.3 Op welke manier is de service georganiseerd op de te onderzoeken markt? Beschrijf de bestaande servicenetten en geef aan in welke mate deze diensten worden verricht door derden dan wel door ondernemingen die behoren tot de bij de concentratie betrokken ondernemingen.

8.4 Geef van de vijf belangrijkste afnemers van elk van bij de concentratie betrokken ondernemingen het aandeel van elk van hen in de totale verkoop van de partijen.

8.5 Hoe belangrijk is de voorkeur van de afnemers (merktrouw, productdifferentiatie, aanbod van een volledig productengamma)?

8.6 Bestaan er verschillende categorieën afnemers?

8.7 Hoe geconcentreerd of gefragmenteerd is de vraag?

8.8 Hoe belangrijk zijn alleenverkoopovereenkomsten en andere soorten langlopende overeenkomsten?

9. Ontwikkeling van de markt

9.1 Geef voor elke te onderzoeken markt, voorzover van toepassing, een raming van de totale capaciteit tijdens de laatste drie jaar en geef aan wat het aandeel van elk van de bij de concentratie betrokken ondernemingen daarin was, alsmede de bezettingsgraad.

9.2 Geef een raming van de groei van productie en afzet in de laatste drie jaar.

9.3 Welke ondernemingen zijn, voorzover u bekend is, de afgelopen drie jaar tot de te onderzoeken markt toegetreden? Vermeld voor elk van de toegetreden ondernemingen naam, adres, telefoon- en faxnummer en zo mogelijk de naam van een contactpersoon.

9.4 Hoe hoog zijn de markttoetredingskosten (onderzoek en ontwikkeling, het opzetten van distributiesystemen, verkoopbevordering, reclame, serviceverlening, enz.) bij een passende schaalgrootte om zich als een belangrijke concurrent te kunnen handhaven?

9.5 Zijn er toetredingsbelemmeringen tengevolge van het bestaan van octrooien, knowhow, andere intellectuele eigendomsrechten, van overheidswege vereiste vergunningen, opgelegde normen of anderszins?

9.6 In welke mate is elk van de bij de concentratie betrokken ondernemingen licentienemer of licentiegever met betrekking tot octrooien, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten op de te onderzoeken markt?

9.7 Hoe belangrijk zijn schaalvoordelen voor de productie op de te onderzoeken markt?

9.8 Hoe belangrijk is onderzoek en ontwikkeling voor een onderneming op de te onderzoeken markt om zich op de lange termijn als concurrent te kunnen handhaven?

10. Samenwerkingsovereenkomsten

10.1 Beschrijf de samenwerkingsovereenkomsten met concurrerende ondernemingen waarbij de bij de concentratie betrokken ondernemingen op de te onderzoeken markten partij zijn.

11. Marktpositie buiten Nederland

11.1 Geef aan wat naar omvang en marktaandeel de positie van elk van de bij de concentratie betrokken ondernemingen buiten Nederland is.

12. Strategische stukken

12.1 Overleg voor alle bij de concentratie betrokken partijen een exemplaar van de analyses, rapporten, studies, onderzoeken en andere gelijksoortige documenten die zijn opgesteld door of ten behoeve van een of meer leden van het bestuur, of van de Raad van Commissarissen (of van ieder ander persoon die vergelijkbare functies uitoefent of aan wie zulke functies zijn gedelegeerd of toevertrouwd), of de aandeelhoudersvergadering met het oog op een evaluatie of analyse van de concentratie op het punt van marktaandelen, mededingingsomstandigheden, (daadwerkelijke en potentiële) concurrenten, de motieven voor de concentratie, het potentieel voor omzetgroei of expansie naar andere product- of geografische markten, en/of algemene marktomstandigheden. Vermeld voor elk van deze documenten (voor zover niet in het document zelf is aangegeven) de datum waarop het is opgesteld en de naam en functie van elke persoon die het betrokken document heeft opgesteld.

13. Efficiëntieverbeteringen

13.1 Indien u wilt dat de NMa nagaat of de kans bestaat dat door de concentratie gegenereerde efficiëntieverbeteringen het vermogen van en de prikkel voor de nieuwe onderneming versterkt om concurrentiebevorderend te handelen in het belang van consumenten, gelieve dan een beschrijving te geven, gestaafd door documenten, van elk van deze efficiëntieverbeteringen (onder meer kostenbesparingen, introductie van nieuwe producten, en verbeterde dienstverlening of producten) die volgens de verwachting van de partijen voor de betrokken producten uit de voorgenomen concentratie zullen voortvloeien. Geef voor elke beweerde efficiëntieverbetering:

i) een gedetailleerde beschrijving van hoe de voorgenomen concentratie de nieuwe onderneming in staat zou stellen deze efficiëntieverbetering tot stand te brengen. Vermeld de verschillende stappen die de partijen denken te nemen om deze efficiëntieverbetering te bereiken, de risico’s die aan het behalen van deze efficiëntieverbetering zijn verbonden, en de tijd en kosten die nodig zijn om deze te behalen;

ii) voor zover redelijkerwijs mogelijk een kwantificering van de efficiëntieverbetering en een gedetailleerde verklaring van hoe deze kwantificering werd berekend. Geef, voor zover relevant, ook een raming van de omvang van de efficiëntieverbeteringen die zijn verbonden aan de introductie van nieuwe producten of de verbetering van de kwaliteit. Vermeld, in het geval van efficiëntieverbeteringen die kostenbesparingen opleveren, afzonderlijk de besparingen voor eenmalige vaste kosten, voor doorlopende vaste kosten en voor variabele kosten (in EUR/eenheid en EUR/per jaar);

iii) de mate waarin afnemers naar verwachting zullen profiteren van de efficiëntieverbetering en een gedetailleerde beschrijving van hoe u tot deze conclusie komt, en

iv) de reden waarom de partij(en) de efficiëntieverbetering van een dergelijke omvang niet konden bereiken via een ander middel dan de voorgenomen concentratie, op een manier die waarschijnlijk geen mededingingsbezwaren doet rijzen.

Plaats en datum:

Handtekening:

Toelichting bij het Formulier melding concentratie (bijlage 1) en het Formulier aanvraag vergunning (bijlage 2)

Wie doen de melding of de vergunningaanvraag?

De partijen die voornemens zijn een concentratie tot stand te brengen zijn er verantwoordelijk voor dat deze bijtijds wordt gemeld (respectievelijk de vergunning daarvoor wordt aangevraagd). Wie dit zijn, hangt af van de aard van de transactie. Bij een fusie zullen het in de regel de fuserende partijen zijn, bij een overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen of activa, de kopende en de verkopende partij en bij de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming, de oprichtende partijen.

Een melding of vergunningaanvraag kan door elk van de betrokken partijen worden ingediend en kan ook door of namens meerdere partijen gezamenlijk worden ingediend. Uit mee te zenden schriftelijke machtigingen moet blijken welke personen bevoegd zijn om als vertegenwoordiger en/of contactpersoon van een of meer partijen op te treden.

Wanneer melden?

Artikel 34 Mededingingswet bepaalt dat het verboden is een concentratie tot stand te brengen voordat het voornemen daartoe is gemeld en vervolgens vier weken zijn verstreken. Uiteraard kan melding pas plaatsvinden wanneer u over de gegevens beschikt die in het ‘Formulier melding concentratie’ worden gevraagd. Behoudens in geval van een openbaar bod moet tussen de bij de concentratie betrokken partijen ten minste principe-overeenstemming bestaan om de concentratie te realiseren (bijv. op basis van een intentieverklaring of een overeenkomst op hoofdlijnen). Het voornemen voor een concentratie moet dus voldoende concreet zijn voordat de melding kan plaatsvinden. Als wordt gemeld op het moment dat de voorgenomen concentratie onvoldoende concreet is, wordt de melding niet in behandeling genomen. Als er na de melding wijzigingen optreden die een wezenlijke verandering in de concentratie tot gevolg hebben, moet u opnieuw melden.

Hoe moet u melden of de aanvraag om vergunning indienen?

De vragen uit de formulieren voor melding en voor aanvraag om vergunning moet u in het Nederlands beantwoorden. Indien u bijlagen meestuurt in een andere taal, kan de NMa u verzoeken de melding of aanvraag om vergunning aan te vullen met een vertaling van die bijlagen. Behandelingstermijnen worden dan opgeschort totdat deze vertaling is ontvangen.

De melding moet in viervoud en de aanvraag om vergunning in vijfvoud (aangetekend) worden verzonden naar de NMa, of tijdens de bezoektijden van de NMa worden afgegeven op het bezoekadres. Let op: de informatie dient in zijn geheel verveelvoudigd te worden, inclusief bijlagen, vertalingen en dergelijke. U moet vier (bij een melding) of vijf (bij een aanvraag om vergunning) identieke documenten aanleveren.

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

of

Bezoekadres:

Wijnhaven 24

2511 GA Den Haag

Vergoeding voor beschikkingen

Op grond van artikel 93a van de Mededingingswet is een vergoeding verschuldigd voor het geven van beschikkingen als bedoeld in de artikelen 25, 37, 40, 44, 46 en 47 van de Mededingingswet. De vergoeding die door ondernemingen betaald moet worden bestaat uit een vast bedrag, dat verschilt voor de verschillende in artikel 93a van de wet bedoelde beschikkingen. In het meldingsformulier wordt gevraagd aan te geven welke onderneming de factuur zal voldoen. Na het geven van de beschikking wordt door de NMa een factuur gestuurd aan de aangegeven onderneming.

De inlichtingen moeten volledig en juist zijn

De melding en de aanvraag om vergunning moeten volledig en juist zijn. Indien een formulier niet volledig is ingevuld, geldt het volgende.

Bij een onvolledige melding kan de NMa binnen vijf dagen na ontvangst van de melding verzoeken om toezending van de ontbrekende gegevens. In dat geval vangt de behandeltermijn pas aan wanneer de gegevens alsnog zijn verstrekt. Ook kan de NMa aanvulling van de melding verlangen op grond van artikel 35, tweede lid, Mededingingswet. In dat geval wordt de behandeltermijn ingevolge artikel 38 van deze wet opgeschort tot de dag waarop die aanvulling door de NMa is ontvangen.

Indien een aanvraag om vergunning niet volledig is, kan de NMa besluiten deze niet te behandelen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Voordat de NMa hiertoe besluit, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om binnen een bepaalde termijn de aanvraag aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan ingevolge artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht opgeschort tot de dag waarop die aanvulling is gegeven of de termijn daarvoor ongebruikt is verstreken.

Ook wanneer de melding of aanvraag om vergunning volledig is, maar de daarbij verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van de concentratie, kan op grond van voornoemde bepalingen aanvulling worden verlangd. De behandeltermijn wordt dan eveneens opgeschort.

Als er tijdens de procedure wijzigingen optreden in de door u verstrekte gegevens, dan dient u de nieuwe gegevens direct aan de NMa te melden.

Indien u bepaalde informatie niet kunt verschaffen, wordt u verzocht de redenen daarvan te vermelden. Voorts kan de NMa u toestemming geven om bepaalde vragen uit het formulier voor de aanvraag om een vergunning onbeantwoord te laten. U moet hier dan vooraf schriftelijk om verzoeken.

Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dat de verstrekte informatie juist is. Artikel 73 Mededingingswet bepaalt dat geldboetes kunnen worden opgelegd zowel wanneer onjuiste als wanneer onvolledige inlichtingen worden verstrekt bij een melding of een aanvraag om vergunning. De geldboetes bedragen ten hoogste EUR 450.000 of wanneer dat meer is 1% van de omzet van de onderneming in het boekjaar voorafgaand aan de beschikking. Bovendien heeft de NMa de bevoegdheid de beschikking houdende verlening van een vergunning in te trekken, wanneer die berust op zodanig onjuiste inlichtingen, dat anders zou zijn beslist als de juiste gegevens wel bekend zouden zijn geweest (artikel 45 Mededingingswet).

Vertrouwelijkheid

Bij de beoordeling van de vraag of informatie al dan niet als vertrouwelijk moet worden behandeld past de NMa de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) toe. Bij alle ingediende stukken moet u gemotiveerd aangeven welke informatie naar uw mening als vertrouwelijk moet worden beschouwd. De informatie die u als vertrouwelijk beschouwt, moet herkenbaar worden gemaakt (vet gedrukt) of opgenomen worden in een afzonderlijke bijlage.

Als verschillende ondernemingen gezamenlijk een melding verrichten of een aanvraag om vergunning indienen, mogen inlichtingen die door deze ondernemingen als vertrouwelijk worden aangemerkt, afzonderlijk worden ingediend.

De NMa beoordeelt aan de hand van de door u gegeven motivering of de informatie die naar uw mening als vertrouwelijk moet worden beschouwd ook bij toetsing aan de uitzonderingsbepaling van de Wet openbaarheid van bestuur (artikel 10) als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Het is mogelijk dat de informatie die u de NMa meedeelt vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens bevat, in de zin van artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob. Vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens zijn niet-openbare gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden gelezen of afgeleid over de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Ook gegevens die de financiële bedrijfsvoering betreffen kunnen onder omstandigheden als vertrouwelijke bedrijfsgegevens worden aangemerkt. Bedrijfs- en fabricagegegevens die u vertrouwelijk aan de NMa meedeelt, worden in beginsel niet openbaar gemaakt.

Ook kan het zijn dat uw belangen worden geschaad indien bepaalde andere van u verkregen inlichtingen openbaar gemaakt of anderszins aan anderen bekendgemaakt worden. Openbaarmaking van andere dan bedrijfs- en fabricagegegevens blijft achterwege als het belang van de openbaarmaking niet opweegt tegen de belangen van betrokken partijen of derden. Hiermee kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat door openbaarmaking het belang van de onderneming die de gegevens heeft verstrekt onevenredig wordt geschaad.

In geval van een beroepsprocedure over een NMa-besluit wordt de rechter gevraagd vertrouwelijk kennis te nemen van informatie die door de NMa (na toetsing aan de Wob) als vertrouwelijk is aangemerkt. Dit kan alleen als eventuele andere procespartijen hiermee instemmen. Het kan bij uitzondering voorkomen dat de rechter besluit dat hier onvoldoende noodzaak voor is of dat andere partijen hier niet mee instemmen. In dat geval kan de NMa besluiten dat deze gegevens in het belang van een goed proces toch aan andere procespartijen ter beschikking worden gesteld.

Gemeenschappelijke onderneming

Indien de melding de totstandbrenging van een gemeenschappelijke onderneming betreft dient de NMa ook te onderzoeken of daarmee de coördinatie van het concurrentiegedrag van de totstandbrengende ondernemingen wordt beoogd of totstandgebracht. Indien dat het geval is, vindt naar aanleiding van de melding tevens een beoordeling plaats op basis van de criteria van artikel 6, eerste en derde lid, van de Mededingingswet (dit betreft het kartelverbod en de uitzonderingen daarop).

Nevenrestricties

Nevenrestricties zijn afspraken tussen partijen bij een concentratie die de mededinging kunnen beperken,maar die, omdat zij rechtstreeks verbonden zijn aan een concentratie en noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking daarvan, zijn uitgezonderd van het kartelverbod. Voorbeelden van mogelijke nevenrestricties zijn non-concurrentiebedingen en leverings- of afnamegaranties. Met vraag 5.1 van het formulier wordt u gevraagd opgave te doen van alle afspraken die naar het oordeel van de bij de concentratie betrokken ondernemingen nevenrestricties zijn. Indien u een uitspraak wenst over de vraag of de door u aangemelde afspraken ook naar het oordeel van de NMa nevenrestricties zijn in de zin van de Mededingingswet, dan kunt u daarom verzoeken door middel van de beantwoording van vraag 5.2. De uitzondering voor nevenrestricties, die is geregeld in artikel 10 Mededingingswet, geldt echter van rechtswege. Dit betekent dat deze uitzondering op een afspraak van toepassing kan zijn zonder dat de NMa zich daarover heeft uitgesproken. Uit het feit dat de NMa in het kader van het concentratietoezicht zich niet uitspreekt over aangemelde restricties mag evenwel niet worden afgeleid dat op deze restricties het verbod van artikel 6 Mededingingswet niet van toepassing kan zijn en ook niet dat op deze restricties artikel 10 Mededingingswet van toepassing is.

Informatie Europese Unie

In verband met de evaluatie van de omzetdrempels van de Europese Concentratieverordening is door de lidstaten afgesproken dat zij enkele gegevens zullen inwinnen over de op nationaal niveau aangemelde concentraties. In verband hiermee verzoeken wij u de aan het slot van het ‘Formulier melding concentratie’ gestelde vragen te beantwoorden. U bent daartoe evenwel niet verplicht.

Omschrijving van de begrippen in de formulieren

1 Betrokken ondernemingen

Met ‘betrokken ondernemingen’ worden de ondernemingen bedoeld die betrokken zijn bij een voorgenomen concentratie. Het is onder meer voor de beantwoording van de vraag of de omzetdrempels als omschreven in artikel 29 Mededingingswet worden gehaald, belangrijk welke de betrokken ondernemingen zijn. Als betrokken ondernemingen worden beschouwd:

a In geval van een fusie: de fuserende ondernemingen.

b In geval van verkrijging van zeggenschap over een onderneming of deel daarvan: de onderneming die zeggenschap verkrijgt en de onderneming, of het deel daarvan, waarover zeggenschap wordt verkregen.

c In geval van een openbaar bod: de onderneming die beoogt zeggenschap te verkrijgen en de onderneming die het doelwit is van het bod.

d In geval van een nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming: de oprichtende ondernemingen.

e In geval van een wijziging in de zeggenschap in een bestaande gemeenschappelijke onderneming:

de ondernemingen die na de concentratie zeggenschap hebben over de gemeenschappelijke onderneming en de gemeenschappelijke onderneming zelf. In afwijking van deze regel zijn, in een situatie waarin onderneming C, die een dochteronderneming is van onderneming A, maar door een transactie onder de gezamenlijke zeggenschap komt te staan van onderneming A en onderneming B, alleen de ondernemingen A en B betrokken ondernemingen. Voor de omzetberekening moet de omzet van onderneming C op voet van artikel 30 Mededingingswet aan onderneming A worden toegerekend.

Een onderneming die door de concentratie zeggenschap verliest (bijvoorbeeld een verkopende partij), is geen bij de concentratie betrokken onderneming. De omzet van deze onderneming moet bij de omzetberekening buiten beschouwing worden gelaten.

2 De door de concentratie beïnvloede markten

Door de concentratie beïnvloede markten zijn:

• de markten waarop twee of meer betrokken ondernemingen werkzaam zijn (horizontale relatie);

• de markten waarop een of meer van de betrokken ondernemingen werkzaam is (zijn), terwijl een of meer van de andere betrokken ondernemingen werkzaam is (zijn) op een markt waarop leveranciers of afnemers van eerstgenoemde onderneming werkzaam zijn (verticale relatie). Beide genoemde markten zijn door de concentratie beïnvloede markten.

Indien een onderneming deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan moeten bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een beïnvloede respectievelijk een te onderzoeken markt de activiteiten van de gehele groep worden betrokken. De activiteiten van een onderneming die door de concentratie zeggenschap verliest dienen hierbij echter buiten beschouwing te worden gelaten.

Om vast te stellen welke markt of markten door de concentratie kunnen worden beïnvloed, moet eerst worden nagegaan op welke relevante markten de betrokken ondernemingen actief zijn. De relevante markt vormt de basis voor het bepalen van de respectievelijke marktposities van de betrokken ondernemingen en voor het beoordelen van de gevolgen van de concentratie voor de mededinging. Bij de afbakening van een relevante markt dient aandacht te worden besteed aan de productdimensie en aan de geografische dimensie van de markt.

De relevante productmarkt omvat de goederen en/of diensten, die de gebruiker als substitueerbaar beschouwt op grond van productkenmerken, prijs en beoogd gebruik. Bepalend voor de afbakening van de relevante productmarkt zijn onder meer de fysieke en technische karakteristieken van de goederen of de aard van de diensten, prijsverhoudingen en reacties van afnemers op prijswijzigingen.

De relevante geografische markt is het gebied waarbinnen de betrokken ondernemingen werkzaam zijn en waar de concurrentievoorwaarden voldoende gelijk zijn en duidelijk verschillen van de concurrentievoorwaarden in aangrenzende gebieden. De relevante geografische markt kan een deel van Nederland zijn, geheel Nederland of een groter gebied. Bepalend voor de afbakening zijn onder meer: de verdeling van marktaandelen van de aanbieders in verschillende gebieden, prijsverschillen, aankoopgedrag van de afnemers en handelsstromen.

Bij de omschrijving van de relevante markt zal zich vaak de vraag voordoen welke marktafbakening de juiste is. De NMa dient in haar analyse uit te gaan van een marktafbakening die in overeenstemming is met de economische realiteit. Wanneer een markt op meer dan één manier kan worden afgebakend of wanneer onzeker is welke marktafbakening de juiste is, dan is het voor een vlotte afhandeling van uw melding bevorderlijk wanneer u de NMa duidelijk informeert over de activiteiten van de betrokken ondernemingen. Daarnaast kan het verstandig zijn de positie van partijen uiteen te zetten uitgaande van verschillende marktdefinities.

3 Een te onderzoeken markt

Te onderzoeken markten zijn:

• Bij een horizontale relatie: een door de concentratie beïnvloede markt waarop de betrokken ondernemingen in waarde en/of in volume gemeten samen een marktaandeel hebben van 15% of meer.

• Bij een verticale relatie: een door de concentratie beïnvloede markt waarop enige betrokken onderneming in waarde en/of in volume gemeten een marktaandeel heeft van 20% of meer.

Terug naar begin van de pagina