Regeling bemanningssamenstelling garnalenkotters

[Regeling vervallen per 01-04-2019.]
Geraadpleegd op 28-01-2023.
Geldend van 14-03-2013 t/m 17-09-2016

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 maart 2013, nr. IENM/BSK-2013/17871, houdende vaststelling van de bemanningssamenstelling van garnalenkotters

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 4 van het Besluit zeevisvaartbemanning;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2019]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. besluit: Besluit zeevisvaartbemanning;

  • b. garnalenkotter: een vissersvaartuig gebruikt voor de vangst van garnalen, met een lengte van minder dan 24 meter en een voortstuwingsvermogen van minder dan 750 kW, waarvoor een bemanningscertificaat voor reizen die zich niet verder uitstrekken dan vaargebied I, en een vergunning voor het vangen van Noordzee- of grijze garnalen (Crangon crangon) in de visserijzone, het zeegebied of de kustwateren, bedoeld in artikel 11 van de Beschikking visserij, visserijzone, zeegebied en kustwateren, zijn afgegeven.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2019]

  • 1 Aan de scheepsbeheerder van een garnalenkotter wordt vrijstelling verleend van de verplichting de garnalenkotter te bemannen overeenkomstig de in artikel 6 van het besluit voorgeschreven bemanningssamenstelling indien wordt voldaan aan de in de artikelen 3 tot en met 6 genoemde eisen.

  • 2 De in het eerste lid bedoeld vrijstelling geldt telkens voor een periode, gerekend vanaf het tijdstip van uitvaren van de garnalenkotter, van ten hoogste 48 uur.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2019]

De bemanning bestaat ten minste uit een schipper en een plaatsvervangend schipper.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2019]

De garnalenkotter is voorzien van:

  • a. een koppeling van het wachtalarm met de automatische stuurinrichting;

  • b. een geautomatiseerde spoel- en sorteermachine voor de scheiding van garnalen en vis;

  • c. een geautomatiseerde kookinrichting waarbij geen handmatige handelingen hoeven te worden verricht; en

  • d. een veilige verschansing of zeereling.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2019]

Bij aanwezigheid op het dek van de garnalenkotter draagt de bemanning een opblaasbare reddinggordel die voldoet aan het bepaalde in artikel 212 van het Vissersvaartuigenbesluit of voorzien is van het merkteken beschreven in bijlage D van richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 december 1996 inzake de uitrusting van zeeschepen (PbL 46).

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2019]

De tijdspanne tussen binnenkomst en weer uitvaren van de garnalenkotter bedraagt ten minste 10 uren.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-04-2019]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-04-2019]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bemanningssamenstelling garnalenkotters.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven