Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning, overgangstermijn

[Regeling vervallen per 01-06-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 08-03-2013 t/m 31-05-2013

Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning, overgangstermijn

De Staatsecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt goedgekeurd dat er een overgangstermijn tot 1 april 2013 geldt als voor een bestaande eigenwoningschuld als bedoeld artikel 10bis.1, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) wordt aangegaan, verhoogd of verlengd. In dit besluit wordt het besluit van 21 december 2012, BLKB2012/1994M op een aantal punten verduidelijkt.

1. Overgangstermijn

[Vervallen per 01-06-2013]

Door de inwerkingtreding van de Wet fiscale herziene behandeling eigen woning vervallen met ingang van 1 januari 2013 de fiscale faciliteiten voor nieuwe KEW’s, SEW’s of BEW’s. Voor de omzettingen van bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 naar een KEW, SEW of BEW in box 1 is een overgangstermijn tot 1 april 2013 opgenomen in de Wet IB 20011. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer2 heeft het kabinet aangegeven dat het billijk is dat er eenzelfde overgangstermijn zal gelden voor bijvoorbeeld de omzetting van een geheel of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek in een (bank-)spaarhypotheek.3 Naar aanleiding van deze toezegging, keur ik, vooruitlopend op opname in een wettelijke regeling, het volgende goed.

2. Goedkeuring

[Vervallen per 01-06-2013]

Ik keur goed dat een belastingplichtige voor een bestaande eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 10bis.1, eerste lid, van de Wet IB 2001 tot 1 april 2013 een KEW, SEW of BEW kan aangaan, verhogen of verlengen. Deze KEW, SEW of BEW valt vervolgens onder het overgangsrecht voor zulke producten zoals dit is vastgelegd in Hoofdstuk 10bis van de Wet IB 2001.

Voorwaarden

Ik stel hierbij de volgende voorwaarden:

 • De belastingplichtige of zijn partner moeten beschikken over een bestaande eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 10bis.1, eerste lid, van de Wet IB 2001;

 • De hoogte van het gegarandeerde kapitaal voor de KEW, SEW en BEW mag niet hoger zijn dan het bedrag van de bestaande eigenwoningschuld. Als het gaat om een product zonder gegarandeerd kapitaal, geldt het volgende. Het overeengekomen te betalen bedrag (premies of inleg) mag niet hoger zijn dan het bedrag dat – uitgaande van het voor een dergelijk product gebruikelijke prognoserendement – voldoende is voor het bereiken van een doelvermogen dat niet hoger is dan het bedrag van de bestaande eigenwoningschuld.

4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-06-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd

Den Haag, 27 februari 2013

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

 1. Artikel 10bis.2, derde lid van de Wet IB 2001

  ^ [1]
 2. Kamerstukken I, 33 405, Memorie van antwoord; blz. 6-7

  ^ [2]
 3. Kamerstukken I, 33 405 E, Nota naar aanleiding van het verslag; blz. 3–4

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina