Machtigingsbesluit EC O&P Infrastructuur en Milieu

Geldend van 06-03-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 1 maart 2013, nr. IENM/BSK-2013/28037 tot machtiging van de algemeen manager van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden (Machtigingsbesluit EC O&P Infrastructuur en Milieu)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder manager: de algemeen manager van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel, ressorterend onder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

  • 1 Aan de manager wordt inzake personeelsaangelegenheden machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het ondertekenen van stukken in het kader van bezwaarprocedures, het ondertekenen van verweerschriften in bezwaar- en beroepsprocedures, het instellen van bezwaar bij uitvoeringsorganisaties, het instellen van beroep en hoger beroep bij rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep, het vertegenwoordigen van de minister ter zitting, het verdagen van de beslistermijn in bezwaarzaken als bedoeld in artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht alsmede het doen van mededelingen als bedoeld in artikel 4:14, eerste lid, artikel 4:15, derde en vierde lid, en artikel 7:10, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

  • 2 Aan de manager wordt machtiging verleend om bij de behandeling van een geschil inzake personeelsaangelegenheden één of meer personen als medegemachtigde te introduceren.

  • 3 Het instellen van bezwaar, beroep en hoger beroep geschiedt uitsluitend na een daartoe strekkende opdracht.

  • 4 De manager kan voor aangelegenheden als bedoeld in het eerste en tweede lid machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende medewerkers.

Artikel 3

De uit dit besluit voor de manager voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op zijn plaatsvervanger.

Artikel 4

Het krachtens machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze,

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie).

Artikel 5

Het besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 december 2009, nr. 2009065368, tot machtiging van de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden en het Machtigingsbesluit ECaj Verkeer en Waterstaat worden ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina