Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling accijns alsmede nader uitwerken overgangsmaatregel (wijziging heffing omzetbelasting op tabaksproducten)

Geraadpleegd op 13-08-2022.
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Wijziging van de Uitvoeringsregeling accijns alsmede het nader uitwerken van een overgangsmaatregel in verband met een wijziging in de heffing van omzetbelasting op tabaksproducten

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel VIIf, tweede lid, van het Belastingplan 2013;

Besluit:

Artikel II

  • 3 Voor de toepassing van dit artikel behoren tevens tot de aanwezige handelsvoorraad van de ondernemer de tabaksproducten die hij op of na 1 juli 2013 geleverd krijgt en waarvoor hij een vóór 1 juli 2013 opgemaakte factuur heeft ontvangen dan wel vóór die datum een betaling heeft gedaan.

  • 4 Voor de toepassing van dit artikel behoren niet tot de aanwezige handelsvoorraad van de ondernemer de tabaksproducten die hij op of na 1 juli 2013 levert en waarvoor hij een vóór 1 juli 2013 opgemaakte factuur uitreikt dan wel vóór die datum de betaling voor deze tabaksproducten heeft ontvangen.

  • 5 Onverminderd de algemene wettelijke voor de heffing van de omzetbelasting geldende administratieve verplichtingen is de ondernemer die een verzoek doet als bedoeld in het eerste lid tevens gehouden op een zodanige wijze afzonderlijk aantekening te houden of te maken van de totalen aan kleinhandelsprijzen van de bij hem aanwezige handelsvoorraad dat daaruit op eenvoudige wijze het bedrag aan terug te geven omzetbelasting kan worden opgemaakt. Dit bedrag wordt gesteld op 21/121 deel van het totaal aan kleinhandelsprijzen van die handelsvoorraad. De ondernemer bewaart deze aantekeningen bij zijn administratie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Naar boven