Regeling Yakovlev-52 vliegtuigen

Geldend van 23-08-2013 t/m 30-09-2020

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 25 februari 2013, nr. IENM/BSK-2013/25450, houdende regels inzake onder andere de certificering en het onderhoud van Yakovlev-52 vliegtuigen en tot wijziging van de Regeling onderhoud luchtvaartuigen (Regeling Yakovlev-52 vliegtuigen)

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • AMP: onderhoudsprogramma van een luchtvaartuig (Aircraft Maintenance Programme);

 • AFM: vlieghandboek betreffende een luchtvaartuig (Aircraft Flight Manual);

 • bevoegd onderhoudstechnicus: houder van een geldig bewijs van bevoegdheid krachtens deel 66 van Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie van 20 november 2003 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (PbEU L 315);

 • vaardigheidstoets: demonstratie van vaardigheid ten behoeve van de afgifte van de Yak-52 typebevoegdverklaring;

 • vlieginstructeur Yak-52: houder van een Yak-52 typebevoegdverklaring in combinatie met een bevoegdverklaring Flight Instructor als bedoeld in Bijlage I, subdeel J, sectie 2, bij Verordening (EU) nr. 1178/2011 dan wel met een bevoegdverklaring Class Rating Instructor als bedoeld in Bijlage I, subdeel J, sectie 5, bij Verordening (EU) nr. 1178/2011;

 • minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • Yak-52 typebevoegdverklaring: bevoegdverklaring voor het type luchtvaartuig, Yak-52;

 • Yak-52 vliegtuig: vliegtuigtype aangeduid als Yak-52, ontworpen door ontwerpbureau Yakovlev en gebouwd in Rusland of Roemenië;

 • Verordening (EU) nr. 1178/2011: Verordening van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 311).

§ 2. Speciaal-BvL

Artikel 2

 • 1 De aanvraag voor een speciaal-BvL voor een Yak-52 vliegtuig wordt gedaan door de eigenaar of houder van een Yak-52 vliegtuig door indiening bij de minister van een volledig ingevuld en ondertekend door de minister daartoe verstrekt aanvraagformulier.

 • 2 Bij een aanvraag als bedoeld in het eerste lid worden de volgende bescheiden gevoegd:

  • a. een specificatie van het luchtvaartuig;

  • b. een volledig ingevuld en ondertekend acceptatierapport betreffende de BvL-acceptatiekeuring conform het model als opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling bewijzen van luchtwaardigheid waaruit op grond van een onderzoek door een bevoegd onderhoudstechnicus, blijkt dat:

   • i. het toestel overeenkomt met het basisontwerp Yak-52 nr. IENM-ILT-2012/21952, of

   • ii. afwijkingen van het basisontwerp bedoeld in onderdeel i zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van een andere staat;

  • c. een verklaring van de in onderdeel b bedoelde bevoegde onderhoudstechnicus waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de van toepassing zijnde luchtwaardigheidsaanwijzingen en door de minister uitgebrachte bijzondere luchtwaardigheidsaanwijzingen;

  • d. een AFM in de Nederlandse of Engelse taal, en

  • e. een onderhoudshandboek in de Nederlandse of Engelse taal.

 • 3 Het model van het speciaal-BvL is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

 • 1 De aanvraag voor het verlengen van de termijn van geldigheid van het speciaal-BvL wordt door de eigenaar of houder van een Yak-52 vliegtuig gedaan door indiening bij de minister van een volledig ingevuld en ondertekend door de minister daartoe verstrekt aanvraagformulier.

 • 2 Bij een aanvraag als bedoeld in het eerste lid worden de volgende bescheiden gevoegd:

  • a. een verklaring van een bevoegd onderhoudstechnicus waaruit blijkt dat het Yak-52 vliegtuig in luchtwaardige toestand verkeert;

  • b. een verklaring van de in onderdeel a bedoelde bevoegde onderhoudstechnicus waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de van toepassing zijnde luchtwaardigheidsaanwijzingen en door de minister uitgebrachte bijzondere luchtwaardigheidsaanwijzingen, en

  • c. een verklaring van een bevoegd onderhoudstechnicus waaruit blijkt dat het luchtvaartuig is onderhouden conform het onderhoudshandboek, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f.

§ 3. Vluchtuitvoering

Artikel 4

 • 1 Een Yak-52 vliegtuig mag in ieder geval niet worden gebruikt voor:

  • a. luchtwerk;

  • b. vlieglessen, met uitzondering van vlieglessen die nodig zijn voor het behalen van de Yak-52 typebevoegdverklaring;

  • c. commerciële doeleinden;

  • d. verhuur of rondvluchten;

  • e. IFR-vluchten;

  • f. nachtvluchten, en

  • g. vluchten boven of binnen een afstand van 100 meter van aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenmenigten, tenzij benodigd voor start en landing.

 • 2 De minister kan aanvullende gebruiksbeperkingen stellen die worden opgenomen op het speciaal-BvL of in een bijlage bij het speciaal-BvL.

§ 4. Bewijs van bevoegdheid en bevoegdverklaring

Artikel 5

 • 1 De bestuurder van een Yak-52 vliegtuig beschikt tenminste over:

  • a. een geldig bewijs van bevoegdheid PPL(A) SEP als bedoeld in Verordening (EU) nr. 1178/2011, en

  • b. een door de minister afgegeven Yak-52 typebevoegdverklaring.

 • 2 Een Yak-52 typebevoegdverklaring wordt op aanvraag door de minister afgegeven indien de bestuurder:

  • a. voorafgaand aan de opleiding bedoeld in onderdeel b, ten minste 200 uren vliegervaring heeft waarvan 70 uren in de hoedanigheid van gezagvoerder op vliegtuigen, en

  • b. met goed gevolg bij een vlieginstructeur Yak-52 een opleiding heeft afgerond voor de Yak-52 typebevoegdverklaring conform bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 6

 • 1 De opleiding bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel b, wordt afgesloten met een vaardigheidstoets afgenomen door een vlieginstructeur Yak-52 die niet de opleiding, in z’n geheel of een voornamelijk deel ervan, heeft gegeven.

 • 2 Het toetsen van theoretische kennis teneinde het type veilig te kunnen vliegen maakt onderdeel uit van de vaardigheidstoets.

Artikel 7

 • 1 De Yak-52 typebevoegdverklaring wordt door de minister afgegeven voor een periode van 2 jaar.

 • 2 Voor verlenging van de geldigheidsduur van de Yak-52 typebevoegdverklaring is vereist dat binnen 3 maanden voor afloop van de geldigheidsduur met goed resultaat een vaardigheidstoets is afgelegd ten overstaan van een vlieginstructeur Yak-52 dan wel, indien geen vlieginstructeur Yak-52 beschikbaar is, een door de minister geautoriseerde examinator conform de Regeling examinatoren voor luchtvarenden 2004, die niet de opleiding, in z’n geheel of een voornamelijk deel ervan, heeft gegeven.

 • 3 Voor wederafgifte na het verlopen van de geldigheidsduur van de Yak-52 typebevoegdverklaring is vereist dat:

  • a. een herhalingscursus is gevolgd bij een vlieginstructeur Yak-52 om het bekwaamheidsniveau te behalen dat vereist is voor de veilige bediening van een Yak-52 vliegtuig, en

  • b. met goed gevolg een vaardigheidstoets als bedoeld in het tweede lid is afgelegd.

Artikel 8

Voor het behouden van de Yak-52 typebevoegdverklaring is vereist dat ten minste 10 uren vliegervaring op een Yak-52 vliegtuig per kalenderjaar zijn voltooid.

Artikel 9

 • 1 Door de vlieginstructeur Yak-52 wordt een deugdelijke administratie bijgehouden met betrekking tot de voortgang van de opleiding en het eindresultaat.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde administratie wordt voor een periode van 5 jaar bewaard en desgevraagd ter beschikking gesteld aan de minister.

§ 5. Overgangsbepaling

Artikel 10

In afwijking van de bepalingen in deze regeling geldt voor de Yak-52 vliegtuigen die de registratie RA-1771K, RA-3411K, RA-2075K, RA-3480K, RA-3326K, RA-3513K en RA-3085K voeren, tot uiterlijk 1 juni 2013 dat:

 • a. de configuratie van het luchtvaartuig het oorspronkelijk ontwerp is en blijft en dat eventuele afwijkingen daarvan zijn uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde regelgeving van de staat van registratie;

 • b. bij elk luchtvaartuig een AMP is overeenkomstig artikel M.A. 302 van Part M;

 • c. het AMP is gebaseerd op de schriftelijke aanwijzingen van de fabrikant van het luchtvaartuig;

 • d. het luchtvaartuig wordt onderhouden conform het AMP;

 • e. er bij elk luchtvaartuig een AFM is conform de configuratie van dat luchtvaartuig in de Nederlandse of Engelse taal;

 • f. de technische administratie is vertaald in de Nederlandse of Engelse taal;

 • g. de luchtwaardigheidsaanwijzingen voorgesteld door de fabrikant, S.C. AEROSTAR S.A. te Bacao, Roemenië, en de door de minister uitgebrachte bijzondere luchtwaardigheidsaanwijzingen worden opgevolgd, en

 • h. de bestuurder van een Yak-52 vliegtuig in het bezit is van een PPL (A) SEP.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Bijlage 1. bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Regeling Yakovlev-52 vliegtuigen

SPECIAL CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS

     
 

Human Environment and Transport Inspectorate

Civil Aviation Authority Netherlands

Correspondence address:

P.O. Box 575, 2130 AN Hoofddorp, The Netherlands

Registration number: ...

ICAO aircraft designator: ...

1. Nat. & registration marks:

2. Manufacturer and manufacturer's designation of aircraft:

..............................

3. Aircraft serial number:

...

 

P H - ...

4. Categories: ..................

5. This Special Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Netherlands Act on Aviation for aircraft excluded from the European Regulation (EC) No 216/2008 and which also do not comply with the airworthiness requirements of ICAO. The abovementioned aircraft is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations.

 

Date of issue: ....................

Signature:

The State Secretary for Infrastructure and the Environment,

On behalf,

 
   
   
   
   
   

Limitations / Remarks:

 

6. This Special Certificate of Airworthiness is valid up to and including ......, unless revoked.

 
 

This certificate shall be carried on board during all flights Document Number: .....

Bijlage 2. bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel b, van de Regeling Yakovlev-52 vliegtuigen

SYLLABUS OPLEIDING YAK-52 TYPE BEVOEGDVERKLARING EN VAARDIGHEIDSTOETS

JANUARI 2013

Opleiding en vaardigheidstoets Yak-52 type bevoegdverklaring

Inhoudsopgave

A.

– ALGEMEEN

     
 

– UITVOERING VAN DE VAARDIGHEIDSTOETS

     

B.

SPECIFIEKE EISEN VOOR DE YAK-52 TYPEBEVOEGDVERKLARING

     
 

1.

Slagingscriteria

 

2.

Toegestane afwijkingen bij de vaardigheidstoets

 

3.

Inhoud van de opleiding en de vaardigheidstoets

     

C.

SCHEMA OPLEIDING EN VAARDIGHEIDSTOETS YAK-52 TYPEBEVOEGDVERKLARING

     
 

1.

SECTION 1: Departure

 

2.

SECTION 2: Airwork (VFR)

 

3.

SECTION 3: Arrivals and landings

 

4.

SECTION 4: Abnormal and emergency procedures

A. Algemeen

 • 1) De syllabus is ten behoeve van de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een Yak-52 typebevoegdverklaring als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Yakovlev-52 vliegtuigen.

 • 2) Het doel van de opleiding voor de Yak-52 typebevoegdverklaring is het aanleren van kennis en vaardigheden om een vlieger in staat te stellen een veilige basisoperatie uit te voeren met de Yak-52. De opleiding omvat een kennismaking met basic aerobatic manoeuvres maar is geen vervanging voor een gedegen aerobatic training.

 • 3) Als leidraad voor de opleiding en de vaardigheidstoets geldt deze syllabus.

 • 4) De instructie vindt uitsluitend op het vliegtuig plaats en er zal geen gebruik worden gemaakt van OTD (Other Training Devices), FTD (Flight Training Device) of FSS (Full Flight Simulator).

 • 5) Het schema in onderdeel C is gebaseerd op het S.C. Aerostar S.A Official Translation Yak-52 Flight Manual en Yak-52 Pilot’s Operating Handbook (door E.A. Korovin Moscow USSR DOSAAF Publishing 1987).

 • 6) De opleiding voor de Yak-52 typebevoegdverklaring bevat alle in het schema in onderdeel C genoemde onderdelen, met dien verstande dat die onderdelen waarbij een D (Demo) staat niet door de kandidaat hoeven te worden uitgevoerd, maar wel door de instructeur gedemonstreerd moeten te worden.

UITVOERING VAN DE VAARDIGHEIDSTOETS

 • 7) De vaardigheidstoets voor de eerste afgifte, de verlenging van de geldigheidsduur en de wederafgifte van een Yak-52 typebevoegdverklaring wordt afgenomen door een vlieginstructeur Yak-52 of geautoriseerde examinator conform de richtlijnen die gelden voor een klasse- of typebevoegdverklaring zoals omschreven in de Bijlagen 1 en 3 bij JAR 1.240 & 1.295 en/of Appendix 9 van Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1178/2011 (de EASA-FCL).

 • 8) Tijdens de vaardigheidstoets gaat de vlieginstructeur Yak-52 of geautoriseerde examinator na of de kandidaat over een adequaat niveau van theoriekennis over het vliegtuig beschikt en of de kandidaat in staat is het vliegtuig veilig te vliegen.

 • 9) De kandidaat vliegt vanuit de voorste stoel.

 • 10) De vlieginstructeur Yak-52 of geautoriseerde examinator mag tijdens de vaardigheidstoets geen aandeel hebben in de bediening van het vliegtuig behalve wanneer zijn tussenkomst noodzakelijk is in het belang van de veiligheid.

B. Specifieke eisen voor de Yak-52 typebevoegdverklaring

1. Slagingscriteria

 • 1) De kandidaat moet slagen voor alle items van de vaardigheidstoets. Indien een kandidaat zakt voor een item van een sectie, zakt hij voor de volledige sectie. Een kandidaat die voor meer dan een sectie zakt, moet de volledige toets op nieuw afleggen. Een kandidaat die slechts voor één sectie zakt, moet de be- treffende sectie opnieuw afleggen (herkansingstoets). Wanneer een kandidaat zakt voor een sectie van de herkansingstoets, daarbij inbegrepen die secties waarvoor hij bij een eerdere poging was geslaagd, moet hij de gehele toets opnieuw afleggen.

2. Toegestane afwijkingen bij de vaardigheidstoets

 • 2) De kandidaat dient blijk te geven van:

  • a. goed inzicht en vliegerschap, en van de vaardigheid om:

  • b. het vliegtuig binnen zijn limieten te bedienen;

  • c. alle manoeuvres soepel en nauwkeurig uit te voeren;

  • d. luchtvaartkundige kennis toe te passen, en

  • e. te allen tijde het vliegtuig onder controle te houden en te herstellen zodat de succesvolle afloop van een procedure of manoeuvre altijd is verzekerd.

 • 3) De onderstaande limieten zijn van toepassing, met een marge voor turbulente weersomstandigheden en het vlieggedrag en de prestaties van het gebruikte vliegtuig:

  Hoogte: algemeen

  +/– 100 voet

  Volgen van grondkoersen:

  +/– 5°

  Snelheid:

  +/– 10 kilometer per uur

3. Inhoud van de opleiding en de vaardigheidstoets

 • 4) De items aangegeven met een ‘M’ (mandatory) moeten alle behaald worden om de Yak-52 typebevoegdverklaring te verkrijgen of te verlengen; de items aangegeven met ”O” (optional) mogen gevraagd worden.

 • 5) De vaardigheidstoets wordt niet afgenomen door de FI die de opleiding heeft verzorgd.

C. Schema opleiding en vaardigheidstoets Yak-52 type bevoegdverklaring

SECTION 1: Departure
   

Course

Test

Section/Sub section

Manoeuvres/Procedures

Instructor’s initials when training completed

Instructor’s initials when test completed

1.1

Pre-flight including: Performance, Documentation, Mass and Balance and Limits

 

O

1.2

Pre-start checks External/internal

 

M

1.3

Engine starting: Normal/Malfunctions

 

M

1.4

Taxiing, Use of Brakes, and Castering Nose wheel

 

M

1.5

Pre-departure checks: Engine run-up

 

M

1.6

Take-off procedure:

 

M

1.7

Climbing:

 

M

SECTION 2: Airwork (VFR)
   

Course

Test

Section/Sub section

Manoeuvres/Procedures

Instructor’s initials when training completed

Instructor’s initials when test completed

2.1

Straight and level flight at various airspeeds including flight at critically low airspeed with and without flaps

 

O

2.2

Steep turns 360° left and right

 

O

2.3

Stalls and recovery:

   

2.3.1

Approach to stall clean

 

O

2.3.2

Approach to the stall in landing configuration idle power

 

O

2.3.3

Approach to stall in landing configuration with power,

 

O

2.3.4

Approach to stall in descending turn with bank with approach configuration with power,

 

M

2.3.5

Approach to the stall climb with power

 

O

2.3.6

Approach to stall climbing turn with climb power

 

O

2.3.7

Clean stall

 

M

2.3.8

Stall in landing configuration

 

M

2.3.9

Dynamic stall

 

M

2.4

Spins and recovery:

   

2.4.1

Incipient spin

 

M

2.4.2

Normal spin

 

M

2.4.3

Flat spin

 

O

2.4.4

Inverted spin

D

O

2.5

Unusual attitude recovery

   

2.5.1

Nose high, nose low erect

 

M

2.5.2

Nose high, nose low inverted

 

M

2.7

Aerobatic manoeuvers:

   

2.7.1

Chandelle

 

O

2.7.2

Aileron roll

 

O

2.7.3

Barrel roll

 

O

2.7.4

Looping

 

O

2.7.5

Clover leaf

 

O

2.7.6

Cuban eight

 

O

2.7.7

Reverse Cuban eight

 

O

2.7.8

Immelman

 

O

2.7.9

Split S

 

O

SECTION 3: Arrivals and landings
   

Course

Test

Section/Sub section

Manoeuvres/Procedures

Instructor’s initials when training completed

Instructor’s initials when test completed

3.1

Normal landing

 

M

3.2

Engine failure in circuit, and/or during aerobatics

 

M

3.3

Crosswind landing (if suitable conditions)

 

O

3.4

Approach and landing with idle power

 

O

3.5

Go-around from minimum height

 

O

3.6

Circuit touch and goes

 

O

SECTION 4: Abnormal and emergency procedures
   

Course

Test

Section/Sub section

Manoeuvres/Procedures

Instructor’s initials when training completed

Instructor’s initials when test completed

4.1

Engine failure after takeoff

 

M

4.2

Flapless landing

 

M

4.3

Engine failure during inverted flight

 

O

4.4

Low oil pressure

 

O

4.5

Low fuel pressure

 

O

4.6

Engine jars

 

O

4.7

Propeller overspeed

 

O

4.8

In-flight fire

 

O

4.9

Landing gear emergency extension

 

O

4.10

Radio failure

 

O

4.11

Generator failure

 

O

4.12

Airspeed malfunction

 

O

4.13

Altimeter malfunction

 

O

4.14

Vertical speed indicator malfunction

 

O

4.15

Bail out by parachute (simulated)

 

O

Terug naar begin van de pagina