Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-02-2015.]
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2013

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Hoofdstuk 2. : Vervoersvoorzieningen algemeen

Artikel 2. : Kilometervergoeding

 • 1 De kilometervergoedingen volgens de normbedragen C22, C25-I en C25-V worden verstrekt op basis van de woon- werkafstand of woon-schoolafstand, volgens de ANWB-routeplanner ‘snelste route’, op basis van volledige postcodes en per enkele reis afgerond naar boven.

 • 2 De aftrek van de eigen bijdrage, genoemd in de normbedragen C26-I en C26-II, wordt op dezelfde wijze vastgesteld als in het eerste lid.

Artikel 3. : Taxikostenvergoeding

 • 1 Vergoeding volgens het normbedrag C31 wordt verstrekt als de cliënt niet méér dan 100 meter kan lopen en voor iedere verplaatsing buitenshuis gebruik moet maken van een taxi.

 • 2 De combinatievergoeding volgens het normbedrag C34 wordt verstrekt als de cliënt voor het leefvervoer niet uitsluitend is aangewezen op een taxi, maar voor een deel ook gebruik kan maken van ander en goedkoper vervoer.

Hoofdstuk 3. : Tolken gebarentaal, schrijftolken, communicatie-assistenten en overige dienstverleners van intermediaire activiteiten

Artikel 4. : Uurvergoeding tolken en overige dienstverleners

 • 1 De uurvergoeding volgens de normbedragen E17-I en E17-III wordt uitsluitend verstrekt voor feitelijke dienstverlening en bij een minimale inzet van:

  • a. één lesuur in onderwijssituaties tussen 08:00 en 18:00 uur op basis van de werkelijke lengte in minuten, of

  • b. één kwartier in alle overige voorkomende situaties.

  Afronding van de te vergoeden getolkte tijd vindt per opdracht en locatie per etmaal plaats naar boven op hele kwartieren.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde uurvergoeding wordt als volgt verhoogd in geval van buitengewone werktijden:

  Maandag t/m vrijdag:

  24.00 uur tot 6.00 uur:

  6.00 uur tot 8.00 uur:

  18.00 uur tot 22.00 uur:

  22.00 uur tot 24.00 uur:

  140%

  120%

  120%

  140%

  Zaterdag:

  24.00 uur tot 6.00 uur;

  6.00 uur tot 22.00 uur:

  22.00 uur tot 24.00 uur:

  140%

  130%

  140%

  Zondag/feestdag:

  24.00 uur tot 24.00 uur:

  145%

  Opdrachten buitenland:

  alle dagen en tijdstippen:

  100%

Artikel 5. : Specifieke regels voor opdrachten in het onderwijs

 • 1 Voor opdrachten in het onderwijs wordt de uurvergoeding als volgt gedifferentieerd in percentages van de normbedragen E17-I en E17-III.

  • a. in wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs: 105%

  • b. in het middelbaar (beroeps) onderwijs: 100%

  • c. in het lager onderwijs: 95%

 • 2 De in het eerste lid genoemde percentages worden alleen gewijzigd na overleg met het ministerie van OCW.

Artikel 6. : Reisvergoeding van tolken en overige verleners van intermediaire activiteiten

 • 1 Onder reisvergoeding wordt verstaan de vergoeding van de reistijd die als werktijd van de tolk wordt beschouwd, te verhogen met de fiscale norm onkostenvergoeding per kilometer.

 • 2 De reisvergoedingen volgens de normbedragen E17-A1 en E17-A3 worden verstrekt op basis van de aantallen werkelijk gereisde kilometers, verkregen volgens de ANWB-routeplanner ‘snelste route’, op basis van volledige postcodes en per enkele reis afgerond naar boven.

 • 3 De vergoeding, bedoeld in het tweede lid, wordt verstrekt bij een reisafstand op basis van minimaal één verschil in postcode en van maximaal 2 x 80 kilometer.

 • 4 In afwijking van het derde lid, worden meer kilometers dan 2 x 80 kilometer vergoed indien wordt aangetoond dat van het benodigde type tolk er te weinig op redelijke afstand van de opdrachtlocatie woonachtig zijn. Indien de opdracht in een van de gebieden met enkele met name in de toelichting genoemde postcodes plaatsvindt kan een reisvergoeding op basis van maximaal 2 x 110 kilometer worden toegekend.

 • 5 Ten aanzien van cliënten, die doof én blind of doof én zeer slechtziend zijn, geldt geen maximum voor het aantal te reizen kilometers. Het is toegestaan dat de dienstverlener binnen redelijke grenzen omrijdt voor het ophalen of wegbrengen van deze cliënt.

Artikel 7. : Afwijkende vergoeding tolkopdrachten

 • 1 Voor groepsgewijze toepassingen en opdrachten in het buitenland wordt afgeweken van de vergoedingen, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, en artikel 6 en wordt op basis van maatwerk een passende vergoeding verstrekt.

 • 2 Indien er sprake is van teamtolken, waarbij maximaal twee tolken tegelijkertijd voor één cliënt optreden, wordt tot 150% van het geldende normbedrag per team vergoed, uit te keren als 75% per tolk, indien wordt aangetoond dat is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. de opdrachtduur is langer dan twee klokuren;

  • b. van tevoren staat vast dat gedurende de opdracht geen (tolk)pauzes mogelijk zijn;

  • c. van tevoren staat vast dat het achtereenvolgens inzetten van verschillende tolken niet mogelijk is;

  • d. de opdrachtduur wordt niet onderbroken door lunchpauzes of koffiepauzes (de laatste van een kwartier of langer);

  • e. informatie over de aard van de opdracht bij de aanvraag wordt gevoegd om verificatie mogelijk te maken.

 • 3 In de leefsfeer wordt voor de vergoeding van teamtolken een percentage van 2 x 100% gehanteerd.

 • 4 Voor opdrachten, die in het buitenland plaatsvinden, wordt geen teamtolkvergoeding verstrekt.

 • 5 Een aanvraag voor vergoeding van tolkopdrachten als bedoeld in het eerste en tweede lid dient zo vroeg mogelijk en in ieder geval uiterlijk drie weken voorafgaand aan de datum van uitvoering te zijn ingediend.

 • 6 Leden 1 t/m 5 zijn niet van toepassing op de personen die doof én blind of doof én slechtziend zijn als bedoeld in artikel 6, vijfde lid.

 • 7 Onder tolk op afstand wordt verstaan de gediplomeerde tolk die vanuit een eigen werklocatie tolkdiensten verleent aan een gebruiker, die op de locatie dan wel op derde locatie van de tolkdiensten gebruik maakt. De tolk op afstand kan, met uitzondering van de in de toelichting genoemde pilotsituatie, naast de uurvergoeding en naast de aanvulling als bedoeld in het achtste lid geen aanspraak maken op de reisvergoeding.

 • 8 Voor de tolk op afstand als bedoeld in het zevende lid wordt de uurvergoeding E 17-I gehanteerd. Een extra vergoeding voor voorbereiding en afronding van de opdracht wordt in aanvulling op de uurvergoeding verstrekt.

Artikel 8. : Annulering van tolkopdrachten

 • 1 Een opdracht, die aantoonbaar binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip van uitvoering wordt geannuleerd, wordt voor 50% van de geldende norm vergoed.

 • 2 Indien de oorzaak van de annulering aan de tolk moet worden toegeschreven, wordt geen vergoeding verstrekt.

 • 3 Onder geannuleerde tijd wordt ook verstaan de tijd die de opdracht korter heeft geduurd dan oorspronkelijk was geboekt. Dit verschil moet tenminste vijftien minuten hebben bedragen. Verrekening vindt plaats in hele kwartieren. Het totaal van getolkte tijd en geannuleerde tijd mag de oorspronkelijk overeengekomen duur van de opdracht, te bepalen volgens artikel 4, eerste lid, niet overtreffen.

 • 4 De reisvergoeding van geannuleerde opdrachten wordt niet verstrekt. Deze regel geldt ook in de situatie dat het bericht van de annulering de tolk te laat of in het geheel niet heeft bereikt.

Artikel 9. : Naamgeving besluit

Dit besluit wordt aangehaald als:

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2013.

Artikel 10. : Datum inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 15 januari 2013

B.J. Bruins,

voorzitter Raad van Bestuur UWV

Bijlage

Code

Beschrijving

Toelichting

t/m 30-6-2013

Vanaf1-7-2013

Werk*

Onderwijs**

ALGEMENE NORMBEDRAGEN

   
 

Drempelbedrag voorzieningen

         

B11

Drempelbedrag waar beneden geen vergoeding wordt verleend, inclusief BTW.

Voorzieningen die minder dan dit bedrag kosten, worden niet vergoed. Meerdere aangevraagde voorzieningen die ieder minder kosten dan het drempelbedrag kunnen worden opgeteld en vergoed.

€ 127,00

€ 128,00

X

X

VERVOERSVOORZIENINGEN

   
 

Referentieauto

         

C18-II

Normbedrag referentieauto, inclusief BTW.

Een referentieauto is een gemiddeld type auto met standaardfaciliteiten.

€ 21.500,00

€ 21.500,00

X

X

C18-III

Eigen bijdrage verzekeringskosten bij noodzakelijke aanschaf van een auto boven de kosten van de referentieauto

Dit maandelijkse bedrag wordt op de feitelijke maandelijkse kosten in mindering gebracht (eigen bijdrage).

€ 93,25

€ 93,25

X

X

C18-IV

Eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting bij noodzakelijke aanschaf van een auto boven de kosten van een referentieauto

Dit maandelijkse bedrag wordt op de feitelijke maandelijkse kosten in mindering gebracht (eigen bijdrage).

€ 32,85

€ 32,85

X

X

 

Inkomensgrenzen voor vervoersvoorzieningen voor het woon- werk en het privé vervoer

         

C20-I

Inkomensgrens woon- werk en privé vervoer

Deze inkomensgrens geldt niet voor het woon- schoolvervoer. Boven deze inkomensgrens is, behalve bij (rolstoel)taxivervoer, geen vergoeding mogelijk.

€ 36.000,00

€ 36.000,00

X

X

C20-III

Inkomensgrens woon- werk en privé vervoer als in één gezin meer vervoersvoorzieningen nodig zijn

Deze inkomensgrens geldt niet voor het woon- schoolvervoer.

€ 54.000,00

€ 54.000,00

X

X

 

Kilometervergoeding bruikleenauto van Welzorg

         

C22

Kilometervergoeding bruikleenauto

Deze vergoeding is bedoeld voor de brandstofkosten van een auto. De eigen bijdrage (C26-I) gaat hier nog vanaf.

€ 0,13

€ 0,13

X

X

 

Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit

         

C25-I

Personenauto

Dit is een vergoeding voor het bezit en gebruik van een eigen auto. De eigen bijdrage (C26-I) gaat hier nog vanaf.

€ 0,47

€ 0,47

X

X

C25-V

Bestelauto/busje

Dit is een vergoeding voor het bezit en gebruik van een eigen bestelauto of busje. De eigen bijdrage (C26-I) gaat hier nog vanaf.

€ 0,59

€ 0,59

X

X

 

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer

         

C26-I

Algemeen gebruikelijke kosten woon- werkvervoer per kilometer

Gemiddelde kosten van één kilometer openbaar vervoer in Nederland die op het woon- werkvervoer in mindering wordt gebracht. Dit bedrag is de eigen bijdrage.

€ 0,14

€ 0,14

X

 

C26-II

Algemeen gebruikelijke kosten woon- werkvervoer per kilometer boven de inkomensgrens C20-I en C20-III

De kosten zijn gelijk aan de kosten van het bezit en gebruik van een eigen auto.

€ 0,47

€ 0,47

X

 
 

Vervoerskostenvergoeding voor privé-kilometers

         

C31

Taxikostenvergoeding

Indien ook een vergoeding is gegeven voor het woon- werk/schoolvervoer. De vergoeding kan niet separaat worden aangevraagd. Het betreft een vast jaarlijks bedrag.

€ 3.855,00

€ 3.855,00

X

X

C32

Vergoeding voor visueel gehandicapten

Indien ook een vergoeding is gegeven voor het woon- werk/schoolvervoer. De vergoeding kan niet separaat worden aangevraagd. Het betreft een vast jaarlijks bedrag.

€ 1.927,00

€ 1.927,00

X

X

C33

Rolstoeltaxikostenvergoeding

Indien ook een vergoeding is gegeven voor het woon- werk/schoolvervoer. De vergoeding kan niet separaat worden aangevraagd. Het betreft een vast jaarlijks bedrag.

€ 4.713,00

€ 4.713,00

X

X

C34

Combinatievergoeding (taxi + overig vervoer)

Indien ook een vergoeding is gegeven voor het woon- werk/schoolvervoer. De vergoeding kan niet separaat worden aangevraagd. Het betreft een vast jaarlijks bedrag.

€ 1.718,00

€ 1.718,00

X

X

 

Begeleidingskosten

         

C71

Vergoeding reiskosten begeleider per jaar

Jaarlijkse vergoeding als de arbeidsgehandicapte klant niet zelf kan reizen en de begeleider een deel niet samen kan reizen (bijv. de terugweg).

€ 833,00

€ 833,00

X

X

VOORZIENINGEN VOOR intermediaire dienstverlening

   

E17-I

Uurvergoeding geregistreerde tolk gebarentaal of schrijftolk, exclusief BTW.

Registratie van tolk op www.stichtingrtg.nl

€ 51,48

€ 51,48

X

X

E17-III

Uurvergoeding communicatieassistent en overige intermediaire dienstverlener, exclusief BTW.

Vergoeding voor student-tolk is vervallen.

€ 18,94

€ 19,05

X

X

E17-A1

Reisvergoeding geregistreerde doventolk per kilometer

Inclusief vergoeding voor gereisde werktijd

€ 0,67

€ 0,67

X

X

E17-A3

Reisvergoeding communicatieassistent en overige intermediaire dienstverlener per kilometer

Inclusief vergoeding voor gereisde werktijd; reisvergoeding voor student-tolk is vervallen.

€ 0,30

€ 0,30

X

X

MEENEEMBARE VOORZIENINGEN

   

G21

Daisyspeler, inclusief BTW.

Dit middel moet als algemeen gebruikelijk worden beschouwd en wordt vanaf 2013 niet meer vergoed.

geen vergoeding meer

geen vergoeding meer

   

G22-I

Computer/laptop/tablet (één maal per 4 jaar), inclusief BTW.

Deze maximale vergoeding is gericht op een middel zonder aanpassingen.

€ 750,00

€ 750,00

X

X

G23

Hoortoestel, inclusief BTW.

Met ingang van 1 januari 2013 is de zorgverzekeraar volledig verantwoordelijk voor de verstrekking en eventuele vergoeding van hoortoestellen.

geen vergoeding meer

geen vergoeding meer

   

BRUIKLEENVERSTREKKING

   

I12

Een voorziening wordt in bruikleen verstrekt als deze meer kost dan het vastgestelde normbedrag. Beneden dit bedrag wordt er in eigendom verstrekt. Bedrag inclusief BTW.

In geval van bruikleen kunnen additionele kosten als onderhoud en reparatie door UWV worden vergoed.

€ 3.477,00

€ 3.477,00

X

X

JOBCOACHING/PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING (alleen werkvoorziening)

   

Q1

Uurvergoeding voor jobcoaching/ persoonlijke ondersteuning, exclusief BTW.

Voor vergoedingen die zijn toegekend vóór 1-9-2012 geldt tot 1-3-2013 een bedrag van € 78,70 per uur.

€ 73,30

€ 73,30

X

 

NORMBEDRAGEN VOOR STARTENDE ZELFSTANDIGEN

   

Z1

Inkomensgrens startende zelfstandigen 3 jaar na de start.

Op basis van het gemiddelde jaarinkomen van de voorgaande drie arbeidsjaren wordt vastgesteld of de zelfstandige nog in aanmerking komt voor vergoeding van voorzieningen. Het gemiddelde jaarinkomen mag dan niet hoger zijn dan het normbedrag Z1.

€ 80.478,00

€ 80.478,00

X

 

Z2

Vergoeding kosten begeleiding startende zelfstandigen vóór en ná de start, inclusief BTW.

Betreft het maximale bedrag dat kan worden vergoed voor begeleiding vóór de start, waarbij op verantwoorde wijze een start kan worden gemaakt met het zelfstandige beroep of bedrijf en begeleiding ná de start waarbij het starterkrediet toegekend moet zijn door UWV. Begeleiding dat korter duurt dan 4 dagen en langer dan 1 jaar komen niet voor vergoeding in aanmerking.

€ 3.621,00

€ 3.621,00

X

 

Z3

Voorbereidingskrediet startende zelfstandige. Bedrag vergoeding inclusief BTW.

Dit maximale bedrag is bestemd voor oriënterende activiteiten van de starter zoals netwerkcontacten en vakbeurzen. De indexering van het bedrag Z3 volgt de jaarlijkse indexering van het starterskrediet door SZW.

€ 2.832,00

€ 2.832,00

X

 
Terug naar begin van de pagina