Wet vereenvoudiging regelingen UWV

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2019

Wet van 20 december 2012 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een aantal socialezekerheidswetten te vereenvoudigen om zo de kosten gemoeid met de uitvoering te verlagen en tegelijkertijd de transparantie, de doelmatigheid en de eigen verantwoordelijkheid voor de burger te vergroten;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V. Wijziging van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2014/504.]

[Red: Wijzigt de Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.]

Artikel VIIIb. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2014/504.]

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel VIIIc. Wijziging van de Wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige eerstekamerlid Jurgens c.s. (33 133)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet aantal wetten met betrekking tot het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (motie voormalige eerstekamerlid Jurgens)(Stb. 2012/657).]

Artikel IX. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 20 december 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. F. Asscher

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina