Deelregeling Wet Behoud Cultuurbezit

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2016

Deelregeling Wet Behoud Cultuurbezit

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Doel

[Vervallen per 01-01-2017]

De regeling heeft tot doel te stimuleren dat goed gezorgd wordt voor de objecten die een belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed en die grotendeels in privaat bezit zijn en dat dit erfgoed voor zover mogelijk publiekstoegankelijk wordt gemaakt en gehouden. Deze regeling biedt de grondslag voor het verlenen van bijdragen voor behoudsprojecten voor objecten en collecties die onder de werking van de Wet Behoud Cultuurbezit (WBC) vallen, ter compensatie voor de restricties die plaatsing op de WBC-lijst heeft voor de vrijheid van de eigenaren in de omgang met hun bezit.

Artikel 2. Vereisten

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Een bijdrage kan worden toegekend aan de eigenaar of de beheerder van een object dat of collectie die onder de bescherming van de Wet Behoud Cultuurbezit valt en dat geplaatst is op de lijst behorende bij die wet.

 • 2 De financiële bijdrage die de aanvrager levert dient in een aanvaardbare verhouding te staan tot de bijdrage van het fonds.

 • 3 In de toelichting bij het aanvraagformulier is het minimale bedrag van de bijdrage en de hoogte van de financiële bijdrage van de aanvrager genoemd.

 • 4 De aanvrager dient aannemelijk te maken dat het behoud van het object op lange termijn gegarandeerd is.

 • 5 Voor een bijdrage komen in aanmerking:

  • kosten voor actieve conservering,

  • voor passieve conservering in de vorm van preventie van verval,

  • kosten voor restauratie van het object,

  • indien het oorspronkelijke materiaal aan verval onderhevig is, waardoor het behoud bedreigd wordt, tevens de kosten van duplicatie.

 • 6 Een object, waarvoor een bijdrage voor restauratie wordt aangevraagd dient meermalen per week en op gezette tijden en zonder afspraak voor het publiek toegankelijk te zijn.

 • 7 Indien de aanvraag roerend industrieel erfgoed betreft dient de restauratie noodzakelijk te zijn om het object in bedrijfswaardige staat terug te brengen.

 • 8 Geen bijdrage wordt verstrekt voor een depotvoorziening, in welke vorm en onder welke benaming dan ook.

Artikel 3. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

Naast het bepaalde in het Algemeen reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag voor een bijdrage vergezeld te gaan presentatieplan, een sluitende begroting en, in geval van restauratie, van een restauratieplan, voorzien van documentatiemateriaal. Wanneer het object openbaar toegankelijk is, wordt documentatie meegezonden waaruit draagvlak blijkt voor het project.

Artikel 4. Inhoudelijke beoordeling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Bij de beoordeling van een aanvraag voor een bijdrage geeft het bevoegd adviesorgaan een oordeel over de volgende aspecten:

  • de effectiviteit van de gekozen behandelingsmethoden of behoudsmaatregelen,

  • de urgentie van het project,

  • het niveau van de bewaaromstandigheden, inclusief de beveiliging,

  • de publiekstoegankelijkheid van het object of de collectie na restauratie en de waarborg dat deze duurzaam in stand zal blijven, waarbij een beperking van de toegankelijkheid alleen kan worden ingegeven door de aard van het object.

 • 2 Indien het bevoegde adviesorgaan de in het eerste lid bedoelde aspecten niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag.

 • 3 Indien het bevoegde adviesorgaan de in het eerste lid bedoelde aspecten wel van voldoende belang acht, komt het tot een positief advies over de aanvraag.

 • 4 Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte de toe te kennen bijdrage.

 • 5 Het bestuur kan het bevoegd adviesorgaan verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel over de cultuurhistorische waarde en urgentie. Bij deze prioritering mag ook het draagvlak voor het object worden betrokken. Het adviesorgaan onderbouwt zijn keuze.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Wet Behoud Cultuurbezit.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds,

B. Donker,

(directeur/bestuurder)

Terug naar begin van de pagina