Regeling Halt 2013

[Regeling vervallen per 19-10-2022.]
Geraadpleegd op 01-12-2022.
Geldend van 24-03-2015 t/m 14-06-2019

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 september 2012, nr. 336447, houdende regels inzake de aanwijzing en de subsidiëring van een rechtspersoon als Halt-bureau (Regeling Halt 2013)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, 48g, tweede lid, 48i, tweede lid, 48j, derde lid, en 48l, tweede lid van de Wet Justitie-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begrippen

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

 • b. Halt-bureau: de rechtspersoon die bij besluit van Onze Minister als Halt-bureau in de zin van artikel 48f, onder c, Wet Justitie-subsidies, wordt aangewezen;

 • c. Halt-afdoening: een afdoening als bedoeld in artikel 77e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

 • d. Halt-module: een module, zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid;

 • e. Halt-verwijzing: een voorstel van een opsporingsambtenaar tot Halt-afdoening;

 • f. jeugdige: een verdachte in de leeftijd vanaf twaalf tot en met zeventien jaar;

 • g. Aanwijzing Halt-Afdoening: de algemene aanwijzing van het Openbaar Ministerie omtrent Halt-afdoeningen op grond van artikel 77e, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht;

 • h. AuraH: geautomatiseerd bedrijfsprocessen- en managementondersteunend systeem waarin het Halt-bureau achtergrondgegevens, contacten en afspraken met jeugdigen en eventuele wettelijke vertegenwoordigers vastlegt.

Artikel 2. Aanvraag tot aanwijzing als Halt-bureau

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

De rechtspersoon die als Halt-bureau wenst te worden aangewezen, dient hiertoe een aanvraag in bij Onze Minister.

Artikel 3. Voorwaarden voor aanwijzing als Halt-bureau

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

Onze Minister kan een rechtspersoon aanwijzen als Halt-bureau, indien deze minstens voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a. de rechtspersoon voorziet in een landelijke coördinatie en uitvoering van Halt-afdoeningen;

 • b. de rechtspersoon en zijn onderdelen presenteren zich zowel intern, als extern als een zodanig herkenbare entiteit;

 • c. de rechtspersoon stelt een meerjarenbeleidsplan, jaarplan en begroting op;

 • d. de rechtspersoon beschikt over een aparte administratie met betrekking tot Halt-afdoeningen onderverdeeld in verschillende Halt-modules;

 • e. de rechtspersoon registreert werkzaamheden met betrekking tot Halt-afdoeningen in AuraH;

 • f. de rechtspersoon stelt een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vast, zoals beschreven in artikel 24;

 • g. de rechtspersoon borgt dat de onder hem werkzame personeelsleden voldoen aan de voor hun beroepsuitoefening geldende opleidings- en registratie-eisen, in overeenstemming met de daartoe door Onze Minister gestelde nadere regels.

Artikel 4. Maatregelen inzake de aanwijzing als Halt-bureau

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 Indien een Halt-bureau niet langer voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 3 of de overige bepalingen in deze regeling niet in acht neemt, dan kan Onze Minister besluiten de aanwijzing als Halt-bureau voor een periode van zes maanden op te schorten.

 • 2 Indien het Halt-bureau na de periode van opschorting zoals vermeld in het eerste lid nog steeds niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of de overige bepalingen in deze regeling niet in acht neemt, dan kan Onze Minister besluiten de aanwijzing als Halt-bureau in te trekken.

Artikel 5. Informatieverstrekking door het Halt-bureau

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 Het Halt-bureau is verplicht desgevraagd informatie met betrekking tot de organisatie en werkzaamheden van het Halt-bureau aan Onze Minister te verstrekken.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid kan Onze Minister tevens inzage vorderen van andere gegevens en bescheiden van het Halt-bureau, voorzover dat voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6. Handboek Halt

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 Het Halt-bureau doet Halt-verwijzingen af conform het Handboek Halt.

 • 2 Het Handboek Halt wordt in overleg met Onze Minister vastgesteld.

Artikel 7. Halt-modules

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 Het Halt-bureau zal iedere Halt-afdoening samenstellen uit meerdere Halt-modules, die het Halt-bureau met de jeugdige zal doorlopen.

 • 2 Als Halt-module wordt in ieder geval aangemerkt:

  • a. intake;

  • b. startgesprek;

  • c. leeropdracht;

  • d. vervolggesprek;

  • e. excuus aanbieden;

  • f. schadebemiddeling;

  • g. werkopdracht;

  • h. eindgesprek;

  • i. afronding en evaluatie.

 • 3 Het Halt-bureau bepaalt de samenstelling van iedere Halt-afdoening en de verdere invulling daarvan op basis van het type delict, de strafmaat die conform de Aanwijzing Halt-Afdoening aan het type delict is gekoppeld en de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd.

Artikel 8. Beslissing tot behandeling van een Halt-verwijzing

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 2 Als het Halt-bureau constateert dat een Halt-verwijzing niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in de Aanwijzing Halt-Afdoening, dan zal het Halt-bureau de Halt-verwijzing niet in behandeling nemen.

 • 3 Als daartoe aanleiding bestaat, kan het Halt-bureau, zelfs indien de Halt-verwijzing wel voldoet aan de voorwaarden genoemd in de Aanwijzing Halt-Afdoening, besluiten om de Halt-verwijzing niet in behandeling te nemen.

 • 4 Het Halt-bureau zal altijd negatief terugmelden aan de betrokken opsporingsambtenaar, als het Halt-bureau besluit om een Halt-verwijzing conform het derde lid niet in behandeling te nemen.

 • 5 Een niet in behandeling genomen Halt-verwijzing komt niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 9. Ontwerpbegroting en meerjarenbeleidsplan

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 Het Halt-bureau beschrijft voor het komende subsidiejaar en indicatief voor de vier daarop volgende jaren in een ontwerpbegroting en in een meerjarenbeleidsplan met voorgenomen activiteiten in ieder geval:

  • a. een visie op hoofdlijnen op de te verwachten ontwikkelingen voor Halt als onderdeel van de jeugdstrafrechtketen;

  • b. de meerjaren beleidsvoornemens met een financiële vertaling en een prioriteitstelling die bij de uitvoering daarvan wordt aangehouden.

 • 2 Het Halt-bureau zal de ontwerpbegroting genoemd in het eerste lid baseren op:

  • a. het besluit waarbij de subsidie met betrekking tot het lopend subsidiejaar is verleend en;

  • b. het bedrag dat volgens de meerjarenraming zoals aangegeven in de toelichting van de rijksbegroting beschikbaar is voor Halt-afdoeningen in het subsidiejaar.

Artikel 10. Definitieve begroting en jaarplan

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

Het Halt-bureau beschrijft in de definitieve begroting en in het jaarplan in ieder geval:

 • a. de beleidsvoornemens voor het komende subsidiejaar met een financiële vertaling en een prioriteitstelling die bij de uitvoering daarvan wordt aangehouden;

 • b. het totaalbedrag dat nodig is voor de bedrijfsvoering en een vergelijking met de begroting van het lopende subsidiejaar;

 • c. de wijze waarop het Halt-bureau zal voldoen aan de prioriteiten die Onze Minister heeft gesteld ten aanzien van de voorgenomen werkzaamheden;

 • d. de te verwachten knelpunten bij de uitvoering van het beleidsplan en de wijze waarop het Halt-bureau deze wenst op te lossen;

 • e. een voorstel voor de te maken managementafspraken met Onze Minister ten aanzien van de activiteiten in het jaarplan waarvoor Onze Minister subsidie zal verlenen.

Artikel 11. Subsidieaanvraag

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 Voor 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar dient het Halt-bureau aan Onze Minister een subsidie-aanvraag te doen toekomen:

  • a. de begroting en het jaarplan voor het subsidiejaar inzake Halt-afdoeningen zoals bedoeld in artikel 10;

  • b. een meerjarenbeleidsplan, zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, voorzien van een meerjarenbegroting;

  • c. een raming van het aantal te realiseren Halt-afdoeningen in het subsidiejaar, gespecificeerd in de verschillende typen Halt-modules, zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid.

 • 2 De begroting behelst een overzicht van de voor het boekjaar geraamde inkomsten en uitgaven, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor het Halt-bureau subsidie vraagt.

 • 3 Het Halt-bureau dient de begrotingsposten ieder afzonderlijk van een toelichting te voorzien.

 • 4 De raming van het aantal Halt-afdoeningen dient te zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal gerealiseerde Halt-afdoeningen in de afgelopen drie jaar, vermeerderd met maximaal 3%.

 • 5 Het Halt-bureau dient afwijkingen op het vierde lid nader te motiveren.

Artikel 12. Subsidieverlening

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 Onze Minister geeft de beschikking tot subsidieverlening voor 31 december in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar af.

 • 2 Ten behoeve van de uitvoering van de Halt-afdoeningen verstrekt Onze Minister ieder kwartaal een voorschot op het bedrag van de subsidieverlening.

 • 3 Onze Minister maakt het derde en, indien nodig, het vierde deel van het voorschot bedoeld in het tweede lid over na ontvangst van de jaarstukken van het subsidiejaar, namelijk het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

 • 4 Onze Minister kan afwijken van het bepaalde in het vorig lid, indien de jaarstukken te laat zijn ontvangen en dit niet te wijten is aan het Halt-bureau zelf.

 • 5 De jaarstukken genoemd in het derde lid omvatten minstens:

  • a. een financieel overzicht van baten en lasten;

  • b. een resultaatsverantwoording;

  • c. een opgave van de kwantitatieve productie.

 • 6 De opgave van de kwantitatieve productie dient te zijn voorzien van een accountantsverklaring.

 • 7 Indien geen goedkeurende accountantsverklaring wordt afgegeven en dit te wijten is aan het Halt-bureau, dan kan Onze Minister het Halt-bureau, voor zover de Algemene wet bestuursrecht dit toelaat, een sanctie opleggen.

Artikel 13. Jaarrekening

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 De jaarrekening van het Halt-bureau dient te bestaan uit:

  • a. de balans;

  • b. de exploitatierekening;

  • c. een voorstel voor dotatie aan de egalisatiereserve bedoeld in artikel 17, eerste lid.

 • 2 De jaarrekening dient te zijn voorzien van een toelichting op tenminste de onderdelen genoemd in het eerste lid.

 • 3 De jaarrekening dient in samenhang met het inhoudelijk jaarverslag een zodanig inzicht te geven dat Onze Minister een verantwoord oordeel kan vormen omtrent:

  • a. de werkelijke kosten ten behoeve van de Halt-afdoeningen;

  • b. de werkelijke uitgaven voor de activiteiten uit het jaarplan waarvoor subsidie is verleend;

  • c. de werkelijke uitgaven voor de reguliere bedrijfsvoering;

  • d. het vermogen van het Halt-bureau en het exploitatiesaldo;

  • e. de solvabiliteit en de liquiditeit van het Halt-bureau, voor zover de aard van de jaarrekening dit toelaat.

Artikel 14. Jaarverslag

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

Het inhoudelijk jaarverslag van het Halt-bureau beschrijft in samenhang met de jaarrekening in ieder geval:

 • a. het totaal aantal afgehandelde Halt-verwijzingen, onderverdeeld naar de verschillende Halt-modules;

 • b. de vergelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde beleidsvoornemens, de eventueel daarbij behorende prestatie-indicatoren en een toelichting op de belangrijkste verschillen;

 • c. de vergelijking tussen de geplande versus de gerealiseerde besteding van de subsidie voor de reguliere bedrijfsvoering;

 • d. de uitvoering van de prioriteiten die Onze Minister heeft gesteld ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden;

 • e. de wijze waarop het Halt-bureau met de verwachte knelpunten ten aanzien van de uitvoering van het jaarplan is omgegaan.

Artikel 15. Subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

Onze Minister stelt de subsidie vast op basis van:

 • a. de jaarrekening;

 • b. het jaarverslag.

Artikel 16. Reserves en voorzieningen

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 Het Halt-bureau kan binnen het financiële kader dat door Onze Minister wordt vastgesteld de volgende reserve en voorziening vormen.

 • 2 De volgende typen reserveringen en voorzieningen zijn mogelijk:

  • a. egalisatiereserve;

  • b. voorziening groot onderhoud;

  • c. voorziening vakantiegelden en vakantie-uren;

  • d. bestemmingsreserve AuraH.

 • 3 Het Halt-bureau dient ter verantwoording de reserves en voorzieningen zichtbaar te maken in de balans.

 • 4 Onze Minister zal de opbouw van de reserves en voorzieningen evalueren.

 • 5 Bij beëindiging van de subsidie aan het Halt-bureau komen de op dat moment aanwezige reserves aan de Staat toe voor zover deze reserves zijn gevormd met subsidie ten behoeve van de afdoening van Halt-verwijzingen.

Artikel 17. Egalisatiereserve

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 De jaarlijkse dotatie aan de egalisatiereserve mag niet meer dan 2% van de vastgestelde subsidie in dat boekjaar bedragen.

 • 2 Een exploitatietekort komt ten laste van de egalisatiereserve van het Halt-bureau.

 • 3 De egalisatiereserve mag uitsluitend worden aangewend voor uitgaven die in overeenstemming zijn met het activiteitenplan van het Halt-bureau en anders uitsluitend na toestemming van Onze Minister.

 • 4 De totale omvang van de egalisatiereserve zal ten hoogste 10% bedragen van de subsidie die in dat jaar is verstrekt.

Artikel 18. Voorziening groot onderhoud

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 Het Halt-bureau kan per boekjaar maximaal 3% reserveren van de subsidie van het desbetreffende boekjaar voor de voorziening groot onderhoud.

 • 2 Het gereserveerde bedrag voor de voorziening groot onderhoud gaat een maximum van 10% van de subsidie van het desbetreffende boekjaar niet te boven.

 • 3 Het Halt-bureau dient uitgaven voor groot onderhoud af te boeken op de voorziening groot onderhoud.

Artikel 19. Voorziening vakantiegelden en vakantie-uren

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

De overlopende vakantieverplichting, namelijk de jaarlijkse vakantietoeslag over de periode 1 juni tot 31 december, wordt in de balans aanvaard onder de volgende voorwaarden:

 • a. het Halt-bureau zal de bestaande verplichtingen dienen te waarderen tegen het bedrag van het per balansdatum opgebouwde recht op vakantiegeld en dient bij de waardering tevens rekening te houden met de beschuldigende sociale lasten;

 • b. het Halt-bureau dient deze verplichting als overlopende passiva in de balans te vermelden;

 • c. het Halt-bureau dient ten aanzien van de verplichting overlopende vakantie-uren per 31 december van ieder jaar in kaart te brengen wat de tegoeden aan vakantie-uren voor de medewerkers van het Halt-bureau zijn;

 • d. het Halt-bureau dient het bedrag van de overlopende vakantieverplichting genoemd te bepalen door de tegoeden die zijn vermeld in onderdeel c, te vermenigvuldigen met het uurloon per medewerker van het Halt-bureau;

 • e. correctie van het bedrag genoemd in onderdeel d, zal jaarlijks plaatsvinden op 31 december.

Artikel 20. Bestemmingsreserve AuraH

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 Het Halt-bureau kan in overleg met Onze Minister per boekjaar een bedrag reserveren ten behoeve van AuraH.

 • 2 Het Halt-bureau zal de maximale toegestane hoogte van de bestemmingsreserve AuraH eveneens in overleg met Onze Minister vaststellen.

Artikel 21. Verantwoording

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 Het Halt-bureau informeert Onze Minister uiterlijk vier weken na iedere vier maanden en na afloop van het subsidiejaar over de uitvoering van de verschillende activiteiten die in het jaarplan staan vermeld voor zover deze zijn vastgelegd in managementafspraken.

 • 2 Het Halt-bureau geeft in ieder geval een inhoudelijke en financiële toelichting ten aanzien van de verschillen met de vorige periode van vier maanden en de planning voor het betreffende jaar.

 • 3 Het Halt-bureau verstrekt de informatie genoemd in het eerste lid aan de hand van het informatieprotocol voor het betreffende jaar.

Artikel 22. Accountantscontrole

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 De accountant zal bij zijn controle tevens de aanwijzingen volgen uit het controleprotocol dat onder verantwoordelijkheid van Onze Minister wordt opgesteld.

 • 2 Onze Minister zal de inhoud van het controleprotocol periodiek evalueren.

Artikel 23. Intern kwaliteitsbeleid

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 Het Halt-bureau zal periodiek, namelijk eens per twee jaar, de stand van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de Halt-afdoeningen in beeld brengen aan de hand van een zelfevaluatie.

 • 2 Het Halt-bureau zal voor de zelfevaluatie genoemd in het eerste lid het model voor zelfevaluatie en audit gebruiken dat wordt afgestemd met Onze Minister.

 • 3 Onder verantwoordelijkheid van Onze Minister kan een auditteam worden samengesteld, dat een toets op de validiteit en betrouwbaarheid van de zelfevaluatie uitvoert.

Artikel 24. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

 • 1 Het Halt-bureau stelt voor zijn medewerkers een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.

 • 2 Voorafgaand aan de vaststelling van de meldcode zal het Halt-bureau deze eerst ter goedkeuring voorleggen aan Onze Minister.

 • 5 Het Halt-bureau bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode onder zijn medewerkers.

Artikel 25. Intrekking regelingen

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

De Regeling Halt van 17 november 2009 en de Aanwijzingsregeling Halt-bureaus van 6 juli 2007 worden ingetrokken.

Artikel 26. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 27. Aanhaling

[Regeling vervallen per 19-10-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Halt 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Naar boven