Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN

Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2020

Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel 1

 • 1 De verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer geldt voor:

  • a. de inhoudingsplichtige bij de toepassing van regels over stagevergoedingen;

  • b. de inlener en de aannemer bij de toepassing van de regels die van belang zijn voor de vaststelling van de hoogte van hun aansprakelijkheid;

  • c. de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij de toepassing van de regeling voor geruisloze terugkeer;

  • d. de belastingplichtige bij de toepassing van de persoonsgebonden aftrek ter zake van uitgaven voor onderhoudsverplichtingen als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

 • 2 Ten behoeve van de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, verstrekken de uitlener en de onderaannemer het burgerservicenummer van de werknemer aan de inlener, onderscheidenlijk de aannemer.

 • 3 Indien de belastingplichtige, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, niet beschikt over het burgerservicenummer van degene ten aanzien van wie hij de onderhoudsverplichting, bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001, heeft, dient hij ten minste naam en geboortedatum zoals vermeld in het paspoort of de officiële identiteitskaart, en zo mogelijk aangevuld met het adres, van die persoon te verstrekken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Naar boven