Regeling toedeling opsporingstaken persoonsgebonden budgetten

[Regeling vervallen per 10-03-2021.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2012, Z-3144203, tot het opdragen van opsporingstaken die verband houden met de verlening van persoonsgebonden budgetten aan de Inspectie SZW (Regeling toedeling opsporingstaken persoonsgebonden budgetten)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 3, aanhef en onder b, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-03-2021]

De bijzondere opsporingsdienst, bedoeld in artikel 2, aanhef en onder d, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, heeft mede tot taak;

  • a. het opsporen van strafbare feiten die verband houden met de verstrekking van persoonsgebonden budgetten als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Regeling subsidies AWBZ, en

  • b. het opsporen van strafbare feiten die verband houden met de verstrekking van aanspraken op zorg krachtens artikel 6, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, voor zover gepleegd in samenhang met de strafbare feiten, bedoeld onder a, en voor zover eerstbedoelde strafbare feiten niet zijn te beschouwen als hoofdbestanddeel van het complex van geconstateerde strafbare feiten.

Artikel 3

[Vervallen per 10-03-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toedeling opsporingstaken persoonsgebonden budgetten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn.

Terug naar begin van de pagina