Tijdelijke regeling hypothecair krediet

Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en regels voor het vaststellen van de maximale hoogte van het hypothecair krediet in verhouding tot de waarde van de woning (Tijdelijke regeling hypothecair krediet)

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. het besluit: het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

 • b. energiebesparende voorzieningen: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, leidingisolatie, hoog rendement beglazing (ten minste HR ++), energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen indien deze voorzieningen worden getroffen in combinatie met hoog rendement beglazing (ten minste HR ++), douche-warmteterugwinningsysteem, energiezuinig ventilatiesysteem indien deze voorziening wordt getroffen in combinatie met andere energiebesparende voorzieningen, warmtepompen, zonnecellen of een combinatie van de genoemde voorzieningen;

 • c. NulopdeMeter-woning: een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste:

  • 1°. 3.150 kWh indien het een vrijstaande of half vrijstaande woning betreft;

  • 2°. 2.700 kWh indien het een rijwoning betreft; of

  • 3°. 1.780 kWh indien het een appartement betreft;

 • d. toetsinkomen: het inkomen waarvan een aanbieder van hypothecair krediet uitgaat bij het bepalen van het maximale hypothecair krediet.

§ 2. Vaststelling inkomenscriteria

Artikel 2

 • 1 Een aanbieder houdt bij het vaststellen van het toetsinkomen rekening met de huidige vaste en bestendige inkomsten van de consument.

 • 2 Indien de consument geen vaste inkomsten heeft, kan de aanbieder van hypothecair krediet rekening houden met de gemiddelde inkomsten van de consument over de laatste drie kalenderjaren, voorafgaand aan het jaar waarin het toetsinkomen wordt vastgesteld. Indien de consument in een of meer van de laatste drie kalenderjaren geen vaste inkomsten heeft gehad, kan de aanbieder van hypothecair krediet naast de wel beschikbare kalenderjaren uitgaan van een door een terzake deskundige onderbouwde prognose van de toekomstige inkomsten van de consument.

 • 3 Bij het vaststellen van het toetsinkomen kan een aanbieder van hypothecair krediet tevens rekening houden met:

  • a. toekomstige beschikbare inkomsten uit vrij beschikbaar vermogen van de consument, indien die inkomsten redelijkerwijs te verwachten zijn;

  • b. een te verwachten structurele inkomensstijging binnen een redelijke termijn.

Artikel 3

 • 1 De financieringslast van een hypothecair krediet mag niet hoger zijn dan de toegestane financieringslast.

 • 2 Als financieringslast van het hypothecair krediet geldt, ongeacht de vorm van het hypothecair krediet, het berekende bruto jaarlijkse bedrag aan debetrente en aflossing behorende bij een hypothecair krediet met een annuïtaire aflossingsschema gedurende dertig jaar of de looptijd van het hypothecair krediet, indien het hypothecair krediet een kortere looptijd heeft dan dertig jaar. Indien het hypothecair krediet een kortere looptijd heeft dan dertig jaar kan bij de berekening van de financieringslast tevens rekening worden gehouden met opgebouwde spaartegoeden die zullen worden aangewend voor de aflossing van het hypothecair krediet, indien het gelet op de voorwaarden van het hypothecair krediet en de persoonlijke omstandigheden van de consument verantwoord is.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, kan de financieringslast van het hypothecair krediet, in gevallen waarin het hypothecair krediet een looptijd heeft van minder dan dertig jaar, worden berekend als het bruto jaarlijkse bedrag aan debetrente en aflossing behorende bij een hypothecair krediet met een annuïtair aflossingsschema gedurende dertig jaar, indien het gelet op de voorwaarden van het hypothecair krediet en de persoonlijke omstandigheden van de consument verantwoord is.

 • 4 Bij de berekening van de financieringslast wordt ervan uitgegaan dat de debetrente en aflossing maandelijks achteraf worden betaald.

 • 5 De toegestane financieringslast wordt door de aanbieder van hypothecair krediet vastgesteld aan de hand van het toetsinkomen van de consument en het ingevolge bijlage 1 toepasselijke financieringslastpercentage.

 • 6 Indien een hypothecair krediet bedoeld is voor meerdere consumenten, kan rekening worden gehouden met het gezamenlijke toetsinkomen en wordt het financieringslastpercentage gehanteerd dat behoort bij het hoogste toetsinkomen, vermeerderd met 90 procent van het lagere toetsinkomen.

 • 7 Indien het hypothecair krediet bedoeld is voor meerdere consumenten waarvan één consument de AOW-leeftijd heeft bereikt en de andere consument niet, wordt voor de vaststelling van het financieringspercentage, bedoeld in het zesde lid, de in bijlage 1 opgenomen tabel gehanteerd die van toepassing is op de consument met het hoogste toetsinkomen.

 • 8 Indien het hypothecair krediet bedoeld is voor een consument die alleenstaand is en een toetsinkomen heeft dat hoger is dan € 21.500 en lager is dan € 31.000, kan de aanbieder van hypothecair krediet bij het financieringslastpercentage ten hoogste drie procentpunten optellen, met dien verstande dat het aldus berekende financieringslastpercentage niet hoger mag zijn dan het financieringslastpercentage dat behoort bij een toetsinkomen van € 31.000.

 • 9 Bij de berekening van de financieringslast en de toegestane financieringslast, houdt de aanbieder van hypothecair krediet rekening met:

  • a. de geoffreerde debetrentevoet, indien sprake is van een hypothecair krediet met een rentevastperiode van tien jaar of langer;

  • b. de geoffreerde debetrentevoet, indien sprake is van een hypothecair krediet met een rentevastperiode korter dan tien jaar en het hypothecair krediet aan het einde van de overeengekomen rentevastperiode is afgelost;

  • c. de door de Autoriteit Financiële Markten overeenkomstig het tiende lid gepubliceerde gemiddelde debetrentevoet of de geoffreerde debetrentevoet indien die hoger is, indien sprake is van een hypothecair krediet met een rentevastperiode van korter dan tien jaar.

 • 10 De Autoriteit Financiële Markten publiceert ten minste 14 dagen voor aanvang van elk kwartaal op haar website een debetrentevoet die een naar marktaandeel gewogen gemiddelde is van de debetrentevoet die op de eerste dag van de laatste maand van het lopende kwartaal wordt gehanteerd door ten minste vijf van de zes grootste aanbieders van hypothecair krediet voor een hypothecair krediet:

  • a. met een rentevastperiode van tien jaar;

  • b. met een annuïtair aflossingschema; en

  • c. waarvan de hoogte gelijk is aan het op grond van artikel 5, eerste en tweede lid, bepaalde percentage van de waarde van de woning.

  De gemiddelde debetrentevoet bedraagt ten minste vijf procent.

 • 11 Indien het hypothecair krediet bestaat uit verschillende kredietdelen met verschillende debetrentevoeten, berekent de aanbieder van hypothecair krediet de debetrentevoet als een gewogen gemiddelde van deze debetrentevoeten, rekening houdend met de hoofdsom en de resterende looptijd van de verschillende kredietdelen.

 • 12 Andere financiële verplichtingen van de consument worden door de aanbieder:

  • a. opgeteld bij de financieringslast; of

  • b. in mindering gebracht op de toegestane financieringslast.

Artikel 3a

Voor de toepassing van artikel 3, twaalfde lid, wordt de wegingsfactor voor studieleningen bepaald op grond van onderstaande tabel en wordt de wegingsfactor vermenigvuldigd met het oorspronkelijke bedrag van de studielening.

Rentepercentage op studielening (in %) vastgesteld op grond van artikel 6.3. van de Wet Studiefinanciering 2000

Wegingsfactor bij aflosperiode studielening van 15 jaar (in %) behorend bij rentepercentage, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, van de Wet Studiefinanciering 2000

Wegingsfactor bij aflosperiode studielening van 35 jaar (in %) behorend bij rentepercentage, bedoeld in artikel 6.3, tweede lid, van de Wet Studiefinanciering 2000

<1

0,65

0,35

1 – <1,5

0,70

0,40

1,5 – <2

0,75

0,45

2 – <2,5

0,80

0,50

2,5 – <3

0,85

0,55

3 – <3,5

0,85

0,60

3,5 – <4

0,90

0,65

4 – <4,5

0,95

0,70

4,5 – <5

1,00

0,75

Artikel 4

 • 1 Een aanbieder van hypothecair krediet kan van artikel 3, eerste lid, afwijken indien:

  • a. het toetsinkomen, de financieringslast en de toegestane financieringslast zijn bepaald op grond van deze paragraaf;

  • b. de motivering van de afwijking wordt vastgelegd, met documenten wordt onderbouwd en berekeningen bevat waaruit blijkt dat de afwijkende situatie getoetst is op de in deze regeling gestelde normen en waarin wordt aangegeven waarom het verstrekken van het hypothecair krediet in de specifieke situatie verantwoord is;

  • c. de aanbieder kan aantonen dat hij de juistheid van de gegevens waarop de afwijking is gebaseerd heeft gecontroleerd; en

  • d. de aanbieder aantoonbaar heeft beoordeeld dat het aannemelijk is dat de aanleiding voor de afwijking een bestendige situatie is.

 • 2 Een aanbieder van hypothecair krediet kan tevens van artikel 3, eerste lid, afwijken bij aflossing van een hypothecair krediet en het in plaats daarvan afsluiten van een nieuw hypothecair krediet met hetzelfde onderpand, voor zover de consument in de woning blijft wonen en de hoofdsom van het nieuwe hypothecair krediet niet hoger is dan de som van het af te lossen bedrag van het bestaande hypothecair krediet en de kosten die verband houden met het afsluiten van het nieuwe hypothecair krediet en de aflossing van het bestaande hypothecair krediet.

 • 3 Een aanbieder van hypothecair krediet kan bij het aangaan van een hypothecair krediet of het verhogen van een bestaand hypothecair krediet voor het treffen van energiebesparende voorzieningen in een woning het deel van het hypothecair krediet dat daarvoor is aangewend tot een bedrag van ten hoogste € 9.000 buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de financieringslast. Tevens kan een bedrag van ten hoogste € 9.000 buiten beschouwing worden gelaten, indien het een aankoop van een woning betreft met een geldig energielabel van ten minste (A++) afgegeven voor 1 januari 2015 of een woning met een energie-index of een energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste 0,6 afgegeven voor 1 januari 2021, of een geldig energielabel (ten minste A+++) afgegeven na 1 januari 2021. Dit lid is enkel van toepassing op hypothecair kredieten die worden verstrekt aan consumenten met een toetsinkomen van ten minste € 33.000.

 • 4 Indien een hypothecair krediet wordt verstrekt voor de financiering van een NulopdeMeter-woning en ten aanzien van die woning een energieprestatiegarantie is afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar kan een bedrag van € 25.000 euro buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast.

 • 5 Indien een hypothecair krediet wordt verstrekt voor de financiering van een woning met een energie-index, een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul of met een maximaal primair fossiel energiegebruik dat gelijk is aan of lager is dan 0 kWh/m2 per jaar, kan een bedrag van € 15.000 buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast.

 • 6 Het vierde en vijfde lid zijn uitsluitend van toepassing op hypothecaire kredieten die worden verstrekt aan consumenten met een toetsinkomen van ten minste € 33.000.

 • 7 Een aanbieder van hypothecair krediet kan bij het aangaan van een hypothecair krediet de lopende verplichtingen onder een hypothecair krediet voor de financiering van een nog niet verkochte woning, inclusief de kosten die verband houden met het afsluiten van een overbruggingskrediet, buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de financieringslast, indien aannemelijk is gemaakt dat de verplichtingen uit de hypothecaire kredieten door de consument kunnen worden nagekomen gedurende een door de aanbieder van hypothecair krediet in redelijkheid te bepalen periode.

§ 3. Maximale hypothecair krediet in verhouding tot de waarde van de woning

Artikel 5

 • 1 De maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning bedraagt honderd procent.

 • 2 Een aanbieder van hypothecair krediet kan van het eerste lid afwijken indien een consument na de verkoop van een woning en aanwending van de verkoopopbrengst voor de aflossing van een hypothecair krediet verstrekt voor die woning, een schuld overhoudt. In dat geval mag het bedrag van die schuld worden meegefinancierd in een nieuw hypothecair krediet en buiten beschouwing worden gelaten bij het berekenen van de ratio, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Een aanbieder van hypothecair krediet kan voorts van het eerste lid afwijken indien energiebesparende voorzieningen worden getroffen in de woning. In dat geval mogen de kosten van deze voorzieningen worden meegefinancierd in een hypothecair krediet voor zover het hypothecair krediet niet meer dan 106 procent bedraagt van de waarde van de woning.

 • 4 Een aanbieder van hypothecair krediet kan tevens van het eerste lid afwijken:

  • a. bij aflossing van een hypothecair krediet en het in plaats daarvan afsluiten van een nieuw hypothecair krediet met hetzelfde onderpand, voor zover de consument in de woning blijft wonen en de hoofdsom van het nieuwe hypothecair krediet niet hoger is dan de som van het af te lossen bedrag van het bestaande hypothecair krediet en de kosten die verband houden met het afsluiten van het nieuwe hypothecair krediet en de aflossing van het bestaande hypothecair krediet;

  • b. indien voor noodzakelijke woningverbetering het risico op een restschuld van de consument wordt ondervangen door een gemeentelijke regeling voor noodzakelijke woningverbetering;

  • c. indien sprake is van een aanvraag voor een hypothecair krediet van maximaal € 25.000 voor het treffen van noodzakelijke voorzieningen om de woning aardgasvrij te maken of energiebesparende voorzieningen in het kader van een wijkgerichte aanpak en het risico op een restschuld van de consument wordt ondervangen door het Nationaal Warmtefonds;

  • d. indien sprake is van een aanvraag voor een hypothecair krediet van maximaal € 25.000 voor het treffen van noodzakelijke voorzieningen om de woning aardgasvrij te maken of energiebesparende voorzieningen in een woning en die voorzieningen worden getroffen gelijktijdig met de voorzieningen die worden getroffen door een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet omdat de woning in eigendom van de consument een bouwkundig geheel vormt met woningen in eigendom van de toegelaten instelling en het risico op een restschuld van de consument wordt ondervangen door het Nationaal Warmtefonds;

  • e. indien voorzieningen worden getroffen voor noodzakelijke woningverbetering die leiden tot een daling van de verhouding tussen de hoogte van het totale hypothecaire krediet en de waarde van de woning;

  • f. bij het betalen van achterstallige betalingen door de consument aan de Vereniging van Eigenaren, voor zover de betalingsachterstand bij de aankoop van de woning een negatieve invloed heeft gehad op de waarde van de woning; of

  • g. indien de financieringslast van een hypothecair krediet substantieel lager ligt dan de toegestane financieringslast, bedoeld in artikel 3.

 • 5 Bij toepassing van het vierde lid, onderdeel c, mogen de kosten die verband houden met het afsluiten van het nieuwe hypothecair krediet worden meegefinancierd indien de verhouding tussen de hoogte van het totale hypothecair krediet en de waarde van de woning daalt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem.

Bijlage 1. Financieringslastpercentages

(bijlage als bedoeld in artikel 3, vijfde lid)
Tabel 1. Financieringslastpercentages voor consumenten die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

Debetrente

<=0,500%

0,501-1,000%

1,001-1,500%

1,501-2,000%

2,001-2,500%

2,501-3,000%

3,001-3,500%

3,501-4,000%

4,001-4,500%

4,501-5,000%

5,001-5,500%

>=5,501%

toetsinkomen

                       

13,5%

14,0%

14,5%

15,5%

16,0%

17,0%

17,5%

18,5%

19,0%

19,5%

20,0%

20,5%

22000

13,5%

14,0%

14,5%

15,5%

16,0%

17,0%

17,5%

18,5%

19,0%

19,5%

20,0%

20,5%

22500

13,5%

14,0%

15,0%

16,0%

17,0%

18,0%

18,5%

19,5%

20,0%

20,5%

21,0%

21,5%

23000

14,0%

14,5%

15,5%

16,5%

17,5%

18,5%

19,5%

20,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

23500

15,0%

15,5%

16,5%

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24000

15,5%

16,0%

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

23,5%

24,0%

25,0%

24500

15,5%

16,5%

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,0%

25,5%

25000

16,0%

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

26,5%

26000

16,5%

17,0%

18,0%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

27000

16,5%

17,5%

18,5%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

28000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

30000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

31000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

32000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

33000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

34000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

35000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

36000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

37000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

38000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

39000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

40000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

41000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

42000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

43000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

44000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

45000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

46000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

47000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

48000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

49000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

50000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

51000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

52000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

53000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

54000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

55000

17,0%

18,0%

19,0%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

56000

17,0%

18,0%

19,0%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

57000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

58000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

28,5%

59000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

60000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

61000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

28,5%

29,5%

62000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

63000

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,5%

29,0%

30,0%

64000

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,5%

29,5%

30,0%

65000

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,5%

29,5%

30,5%

66000

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

67000

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

68000

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

69000

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

70000

19,5%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

71000

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

72000

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

73000

19,5%

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

74000

19,5%

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

75000

20,0%

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

76000

20,0%

20,5%

21,5%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

77000

20,0%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

78000

20,0%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

79000

20,0%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

80000

20,0%

20,5%

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,5%

31,5%

32,0%

81000

20,0%

20,5%

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

82000

20,0%

21,0%

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

83000

20,0%

21,0%

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

84000

20,0%

21,0%

22,0%

23,5%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

85000

20,5%

21,0%

22,0%

23,5%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

86000

20,5%

21,0%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

29,5%

31,0%

32,0%

32,5%

87000

20,5%

21,0%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

88000

20,5%

21,0%

22,5%

23,5%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

89000

20,5%

21,0%

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

90000

20,5%

21,0%

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

91000

20,5%

21,0%

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

92000

20,5%

21,0%

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

93000

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,5%

33,0%

94000

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,5%

32,5%

33,5%

95000

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,5%

32,5%

33,5%

96000

21,0%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

97000

21,0%

21,5%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

98000

21,0%

21,5%

23,0%

24,0%

25,5%

27,0%

28,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

99000

21,0%

21,5%

23,0%

24,0%

25,5%

27,0%

28,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

100000

21,0%

21,5%

23,0%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

101000

21,0%

21,5%

23,0%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,5%

30,5%

31,5%

33,0%

34,0%

102000

21,0%

21,5%

23,0%

24,5%

25,5%

27,0%

28,5%

29,5%

30,5%

32,0%

33,0%

34,0%

103000

21,0%

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,0%

28,5%

29,5%

30,5%

32,0%

33,0%

34,0%

104000

21,0%

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,0%

28,5%

29,5%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

105000

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

26,0%

27,0%

28,5%

29,5%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

106000

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

26,0%

27,0%

28,5%

29,5%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

107000

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

108000

21,5%

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

109000

21,5%

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

110000

21,5%

22,0%

23,5%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

Tabel 2. Financieringslastpercentages voor consumenten die de AOW-leeftijd reeds hebben bereikt

Debetrente

<=0,500%

0,501-1,000%

1,001-1,500%

1,501-2,000%

2,001-2,500%

2,501-3,000%

3,001-3,500%

3,501-4,000%

4,001-4,500%

4,501-5,000%

5,001-5,500%

>=5,501%

toetsinkomen

                       

17,5%

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

22500

17,5%

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

23000

18,5%

19,0%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

23500

19,0%

19,5%

20,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,0%

24000

19,5%

20,0%

20,5%

21,0%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

24,0%

24500

20,0%

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25000

20,0%

20,5%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

24,0%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

26000

20,5%

21,0%

22,0%

22,5%

23,5%

24,0%

24,5%

25,0%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27000

21,0%

21,5%

22,5%

23,5%

24,0%

24,5%

25,0%

25,5%

26,0%

26,5%

27,0%

27,5%

28000

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

29000

21,5%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28,5%

29,0%

30000

21,5%

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,0%

27,5%

28,5%

29,0%

29,5%

29,5%

31000

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,0%

29,0%

29,5%

30,0%

30,5%

32000

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

28,5%

29,5%

30,0%

30,5%

31,0%

33000

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

29,5%

30,5%

31,0%

31,5%

34000

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,0%

35000

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,0%

36000

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

37000

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

38000

22,0%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

39000

22,0%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

40000

22,0%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

41000

22,0%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

42000

22,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

43000

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

44000

23,0%

24,0%

25,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

45000

23,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

33,5%

46000

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

34,0%

47000

24,0%

24,5%

26,0%

27,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

34,5%

48000

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

34,0%

35,0%

49000

24,0%

25,0%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

33,5%

34,5%

35,5%

50000

24,0%

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

34,0%

35,0%

35,5%

51000

24,0%

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

34,5%

35,5%

36,0%

52000

24,0%

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

34,0%

35,0%

36,0%

36,5%

53000

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

33,0%

34,0%

34,5%

35,5%

36,0%

37,0%

54000

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

33,0%

34,0%

35,0%

36,0%

36,5%

37,5%

55000

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

33,5%

34,5%

35,5%

36,5%

37,0%

38,0%

56000

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

33,5%

35,0%

36,0%

36,5%

37,5%

38,0%

57000

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

33,5%

35,5%

36,5%

37,0%

38,0%

38,5%

58000

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

33,5%

35,5%

36,5%

37,5%

38,5%

39,0%

59000

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

33,5%

35,5%

37,0%

38,0%

38,5%

39,5%

60000

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

34,0%

35,5%

37,0%

38,0%

39,0%

40,0%

61000

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

39,5%

40,0%

62000

24,5%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

39,5%

40,5%

63000

24,5%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

64000

24,5%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

65000

24,5%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,5%

66000

25,0%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,5%

67000

25,0%

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,5%

68000

25,0%

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

34,0%

35,5%

37,0%

39,0%

40,0%

41,5%

69000

25,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,5%

39,0%

40,0%

41,5%

70000

25,5%

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

35,5%

37,5%

39,0%

40,0%

41,5%

71000

25,5%

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

35,5%

37,5%

39,0%

40,0%

41,5%

72000

25,5%

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,0%

41,5%

73000

26,0%

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

39,0%

40,0%

41,5%

74000

26,0%

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

39,0%

40,0%

41,5%

75000

26,0%

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

39,0%

40,0%

41,5%

76000

26,0%

27,0%

28,5%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,0%

41,5%

77000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

78000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

79000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

80000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

81000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

82000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

83000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

84000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

85000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

86000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

87000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

88000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

89000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

90000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

91000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

92000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

93000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

94000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

95000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

96000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

97000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

98000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

99000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

100000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

101000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

102000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

103000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

104000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

105000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

106000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

107000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

108000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

109000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

110000

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

41,5%

Tabel 3. Financieringslastpercentages voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debetrente niet fiscaal aftrekbaar is voor consumenten die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

Debetrente

<=0,500%

0,501-1,000%

1,001-1,500%

1,501-2,000%

2,001-2,500%

2,501-3,000%

3,001-3,500%

3,501-4,000%

4,001-4,500%

4,501-5,000%

5,001-5,500%

>=5,501%

toetsinkomen

                       

13,0%

13,0%

13,5%

13,5%

14,0%

14,0%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,0%

15,5%

22000

13,0%

13,0%

13,5%

13,5%

14,0%

14,0%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,0%

15,5%

22500

13,5%

13,5%

14,0%

14,5%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

15,5%

16,0%

23000

14,0%

14,0%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,0%

16,5%

23500

14,5%

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,0%

24000

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

16,0%

16,5%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

24500

15,0%

15,5%

15,5%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

25000

15,5%

15,5%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

26000

16,0%

16,0%

17,0%

16,5%

17,5%

17,0%

18,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

27000

16,0%

17,0%

17,0%

17,0%

18,0%

17,5%

18,5%

18,5%

18,0%

19,0%

18,5%

19,0%

28000

16,5%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

29000

16,5%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

30000

16,5%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

31000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

32000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

33000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

34000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

35000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

36000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

37000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

38000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

39000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

40000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

41000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

42000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

43000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

44000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

45000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

46000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

47000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

48000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

49000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

50000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

51000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

52000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

53000