Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Geraadpleegd op 25-03-2023.
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 6 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/241271, houdende vaststelling beleidsregels voor de sturing van en het toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)

§ 2. Directie van het zbo

Artikel 2. Goedkeuring bestuursreglement

Bij de goedkeuring van het bestuursreglement op grond van artikel 11 Kaderwet juncto artikel 4ad, vijfde lid, van de wet bekijkt de minister in ieder geval of ten aanzien van de hierna volgende onderwerpen bepalingen zijn opgenomen:

 • a. een nadere omschrijving van de taken van de leden van de directie;

 • b. nadere bepaling van de bevoegdheden binnen de directie;

 • c. de schriftelijke goedkeuring van diverse besluiten door de raad van toezicht;

 • d. de besluitvorming in en buiten de vergadering;

 • e. de notulen van de vergadering;

 • f. het hebben en melden van nevenfuncties aan de raad van toezicht;

 • g. de handelwijze in geval van tegenstrijdige belangen van een lid van de directie.

Artikel 3. Procedure benoeming nieuwe leden directie

 • 1 Bij de benoeming van een nieuw lid van de directie worden de volgende processtappen gevolgd:

  • a. de minister verzoekt de raad van toezicht een deskundigheidsprofiel op te stellen voor het nieuwe directielid;

  • b. na goedkeuring van het deskundigheidsprofiel door de minister, al dan niet in aangepaste vorm, verzoekt de minister de raad van toezicht potentiële kandidaten te selecteren en een niet-bindende concept-voordracht van minimaal één kandidaat voor de invulling van de vacature te doen;

  • c. na het akkoord van de minister op de concept-voordracht worden door de secretaris-generaal gesprekken met de kandida(a)t(en) gevoerd waarin verwachtingen van de minister ten aanzien van de organisatie worden geschetst. Het gaat om voorziene ontwikkelingen in beleid en de verwachte bijdrage van de betreffende organisatie hieraan alsmede de bijdrage van het specifiek te benoemen lid. Evenzo kan hierin worden stilgestaan bij de onderlinge werkwijze en relatie;

  • d. de secretaris-generaal stelt de raad van toezicht op de hoogte van zijn bevindingen en verzoekt de raad van toezicht een met de bevindingen van de secretaris-generaal rekening houdende, niet-bindende voordracht voor een nieuw lid van de directie te doen;

  • e. de minister besluit tot benoeming of gemotiveerd tot afwijzing van de kandidaat;

  • f. in de brief waarmee het benoemingsbesluit wordt toegezonden aan de betrokkene worden onder verwijzing naar het gesprek met de secretaris-generaal de verwachtingen van de minister ten aanzien van de organisatie geschetst.

 • 2 Indien de minister besluit tot afwijzing van de kandidaat, wordt de procedure herhaald.

Artikel 4. Procedure herbenoeming leden directie

 • 1 Bij de herbenoeming van een lid van de directie worden de volgende processtappen gevolgd:

  • a. de minister voert overleg met de raad van toezicht over de herbenoeming van een lid van de directie;

  • b. de raad van toezicht doet een niet bindende voordracht voor de herbenoeming van het betreffende lid van de directie;

  • c. de minister besluit tot herbenoeming van het betreffende lid van de directie of gemotiveerd tot afwijzing.

 • 2 Indien uit het in het eerste lid, onderdeel a, genoemde overleg blijkt dat er bij de betrokkenen onvoldoende draagvlak bestaat voor de herbenoeming, of de minister besluit tot afwijzing, wordt de procedure van artikel 3 gevolgd.

Artikel 5. Schorsing en ontslag van de directie

Voorafgaand aan schorsing of ontslag van de leden van de directie informeert de minister de raad van toezicht over zijn voornemen.

Artikel 6. Bezoldiging directie

Ten behoeve van het vaststellen van de bezoldiging van de directie conform artikel 14, tweede lid, van de Kaderwet verzoekt de minister de raad van toezicht om een voorstel voor de bezoldiging van de directie op te stellen, rekening houdend met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

§ 3. Raad van toezicht van het zbo

Artikel 7. Reglement van de raad van toezicht

Bij de goedkeuring van het reglement van de raad van toezicht op grond van artikel 4aj, vijfde lid, van de wet bekijkt de minister in ieder geval of ten aanzien van de hierna volgende onderwerpen bepalingen zijn opgenomen:

 • a. een nadere omschrijving van de taken van de leden van de raad van toezicht;

 • b. een nadere bepaling van de bevoegdheden van en binnen de raad van toezicht;

 • c. de besluitvorming in en buiten de vergadering;

 • d. de notulen van de vergadering;

 • e. de handelwijze in geval van tegenstrijdige belangen van een lid van de raad van toezicht;

 • f. de instelling en werkwijze van commissies zoals een auditcommissie.

Artikel 8. Benoeming nieuwe leden raad van toezicht

 • 1 Bij de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht worden de volgende processtappen gevolgd:

  • a. de minister verzoekt de raad van toezicht een deskundigheidsprofiel op te stellen voor het nieuwe lid van de raad van toezicht;

  • b. na goedkeuring van het deskundigheidsprofiel door de minister, al dan niet in aangepaste vorm, verzoekt de minister de raad van toezicht potentiële kandidaten te selecteren en een niet-bindende concept-voordracht van minimaal één kandidaat voor de invulling van de vacature te doen;

  • c. na het akkoord van de minister op de concept-voordracht voert de secretaris-generaal gesprekken met de kandida(a)t(en) waarin de verwachtingen van de minister ten aanzien van de organisatie worden geschetst. Het gaat dan om voorziene ontwikkelingen in beleid en de verwachte bijdrage van de betreffende organisatie hieraan alsmede de bijdrage van het specifiek te benoemen lid. Evenzo kan hierin worden stilgestaan bij de onderlinge werkwijze en relatie;

  • d. de secretaris-generaal stelt de raad van toezicht op de hoogte van zijn bevindingen en verzoekt de raad van toezicht een met de bevindingen van de secretaris-generaal rekening houdende, niet-bindende voordracht voor een nieuw lid van de raad van toezicht te doen;

  • e. de minister besluit tot benoeming of gemotiveerd tot afwijzing van de kandidaat;

  • f. in de brief waarmee het benoemingsbesluit wordt toegezonden aan de betrokkene worden nogmaals de verwachtingen van het ministerie ten aanzien van de organisatie geschetst en verwezen naar het gesprek.

 • 2 Indien de minister besluit tot afwijzing van de kandidaat, wordt de procedure herhaald.

Artikel 9. Procedure herbenoeming leden raad van toezicht

 • 1 Bij de herbenoeming van een lid van de raad van toezicht worden de volgende processtappen gevolgd:

  • a. de minister voert overleg met de raad van toezicht over de herbenoeming van een lid van de raad van toezicht;

  • b. de raad van toezicht doet een niet bindende voordracht voor de herbenoeming van het betreffende lid van de raad van toezicht;

  • c. de minister besluit tot herbenoeming van het betreffende lid van de raad van toezicht of gemotiveerd tot afwijzing.

 • 2 Indien uit het in het eerste lid, onderdeel a, genoemde overleg blijkt dat er bij de betrokkenen onvoldoende draagvlak bestaat voor de herbenoeming, of de minister besluit tot afwijzing, wordt de procedure van artikel 8 gevolgd.

§ 4. Financieel toezicht

Artikel 10. Tarieven voor taken of taakclusters op grond van de artikelen 4aa, eerste lid, en derde lid, onderdeel a, en 4am, van de wet, alsmede tarieven voor andere op basis van artikel 4aa, derde lid, onderdeel b, van de wet opgedragen taken, voor zover deze taken mede een andere basis hebben in of krachtens de wet

 • 1 De kostprijzen die ten grondslag liggen aan de tarieven conform het artikel 4aa, eerste lid, en derde lid, onderdeel a, en 4am, van de wet, alsmede aan de tarieven voor andere opgedragen taken op basis van artikel 4aa, derde lid, onderdeel b, van de wet voor zover deze taken mede een andere basis hebben in of krachtens de wet, worden op basis van bedrijfseconomisch aanvaardbare verdeelsleutels bepaald.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde tarieven kunnen bestaan uit de volgende componenten:

  • a. kosten van de taak of het cluster van taken onder beschouwing;

  • b. structurele overdekking ter dekking van kosten die niet of niet geheel worden getarifeerd;

  • c. over- of onderdekking teneinde de vermogenspositie te wijzigen;

  • d. tijdelijke overdekking binnen een cluster van taken, dan wel tijdelijke kruissubsidiëring tussen clusters van taken.

 • 3 De tarieven moeten met ingang van het jaar 2017 per cluster van verwante taken kostendekkend zijn. Dit houdt in dat de tijdelijke overdekking als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, tot nihil moet zijn gereduceerd.

 • 4 Het migratietraject naar kostendekkendheid moet een realistisch beeld over de jaren vertonen.

Artikel 11. Tarieven voor andere, op basis van artikel 4aa, derde lid, onderdeel b, van de wet opgedragen taken, voor zover deze taken niet mede een andere basis hebben in of krachtens de wet

 • 1 Bij andere, op basis van artikel 4aa, derde lid, onderdeel b, van de wet door de minister opgedragen taken, voor zover deze taken niet mede een andere basis hebben in of krachtens de wet geeft de minister bij het opdragen van die taken aan dat er tarieven voor die taken in rekening worden gebracht en aan welke eisen deze tarieven moeten voldoen.

 • 2 Indien voor deze tarieven een wettelijke basis noodzakelijk is, zorgt de minister hiervoor.

Artikel 12. Inhoud tarievenvoorstel

 • 1 De minister besteedt bij de beoordeling van het voorstel voor de tarieven en tariefwijzigingen van het zbo ten behoeve van de goedkeuring op grond van artikel 17 van de Kaderwet in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten:

  • a. de voorgestelde tarieven per taak dan wel per cluster van taken, alsmede de wettelijke basis voor en de rechtmatigheid van die tarieven;

  • b. de voorgestelde wijzigingen in het tarievenbeleid;

  • c. de invloed van en consequenties voor de vermogenspositie op basis van het jaarverslag van het voorafgaande jaar, de geprognosticeerde realisatie van het lopende jaar en de begroting van het komende jaar;

  • d. de mate van kostendekkendheid en de kostenontwikkeling per taak dan wel per cluster van taken;

  • e. de invloed van efficiëntie-ontwikkelingen;

  • f. de invloed van loon- en prijsontwikkelingen;

  • g. de in artikel 10, tweede lid, genoemde componenten van dit tarief;

  • h. de reactie van de gebruikers, zoals weergegeven door het zbo;

  • i. eventuele mate van kruissubsidiëring;

  • j. departementsoverstijgende aangelegenheden;

  • k. maatschappelijke belangen;

  • l. ontwikkeling van de doelmatigheid;

  • m. kostendekkendheid per taakcluster;

  • n. vooruitzicht voor volgende jaren;

  • o. consistentie tussen de tarieven;

  • p. de wijze waarop de tarieven zich verhouden tot de tarieven van het jaar ervoor.

 • 2 Om de minister in staat te stellen de beoordeling als genoemd in het eerste lid, uit te voeren, voegt het zbo bij het in het eerste lid bedoelde voorstel een toelichting die aansluit op de artikelen 10 en 11 en ingaat op de consequenties van het streven naar kostendekkendheid per taak of taakcluster.

 • 3 Om de minister in staat te stellen de rechtmatigheid van de tarieven als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, te beoordelen, vermeldt het zbo bij het in het eerste lid bedoelde voorstel bij ieder tarief de wettelijke grondslag.

 • 4 Het zbo informeert de minister bij voorgestelde tariefwijzigingen en tarieven voor nieuwe taken of clusters van taken inzake de mogelijk aan het voorstel gekoppelde gevoeligheden.

Artikel 13. Begroting

 • 1 Ten behoeve van de goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de begroting conform artikel 29 van de Kaderwet beoordeelt de minister de begroting, zoals die door het zbo aan de minister is aangeboden na instemming van de raad van toezicht, en besteedt hij daarbij in ieder geval aandacht aan de onderdelen a tot en met f in het tweede lid.

 • 2 De begroting bevat de navolgende elementen, waarbij ter vergelijking bij de onderdelen a, b en c tevens de gerealiseerde gegevens van het laatst afgesloten boekjaar, het lopende jaar, het komende begrotingsjaar en de vier volgende jaren worden vermeld:

  • a. de begroting conform artikel 27 van de Kaderwet aangevuld met de kosten en opbrengsten, zowel met betrekking tot de gehele exploitatie als onderscheiden per taakcluster;

  • b. de begrote gecomprimeerde balans per ultimo van het begrotingsjaar;

  • c. de wijze van financiering;

  • d. een overzicht en bedrijfseconomische onderbouwing van investeringen van zwaarwegend belang;

  • e. de belangrijkste risico’s voor de continuïteit en de kwaliteit van de taakuitvoering van het zbo, de wijze waarop deze risico’s zijn afgedekt alsmede de financiële consequenties daarvan;

  • f. een toelichting op de onderdelen a tot en met e.

Artikel 14. Financieel meerjarenbeleidsplan

 • 1 Ten behoeve van de goedkeuring van het financieel meerjarenbeleidsplan beoordeelt de minister het plan, zoals dat door het zbo aan de minister is aangeboden na instemming van de raad van toezicht en besteedt hij daarbij in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten:

  • a. volledigheid van de elementen genoemd in artikel 5, tweede lid, van de Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

  • b. mate van op-/afbouw reserves;

  • c. kostendekkendheid per taakcluster;

  • d. (maximale) omvang van de voorzieningen;

  • e. investeringen van zwaarwegend belang;

  • f. het maatschappelijk draagvlak voor tariefstijgingen, zowel bij de burger als bij de branche;

  • g. de wettelijke basis voor de tarieven en de onderbouwing van die tarieven;

  • h. ontwikkelingen in de kwaliteit van de dienstverlening in relatie tot de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en de voorgestelde tarieven.

 • 2 Indien de beoordeling door de minister daartoe aanleiding geeft, overlegt de minister met het zbo en past het zbo het financieel meerjarenbeleidsplan aan.

§ 5. Taakuitoefening

Artikel 15. Risicoprofiel en kernprestatie-indicatoren

 • 1 De minister stelt een risicoprofiel op mede op basis van de risicoanalyse van het zbo om risicogestuurd toezicht te kunnen houden. Het risicoprofiel wordt besproken met het zbo.

 • 2 De minister maakt gebruik van kernprestatie-indicatoren. De kernprestatie-indicatoren komen tot stand in afstemming tussen zbo en minister mede op basis van het in het voorgaande lid genoemde risicoprofiel.

Artikel 16. Oordeelsvorming

De minister vormt zich een oordeel over de kwaliteit van de taakuitoefening van het zbo. Daarbij baseert hij zich onder meer op:

 • a. de bevindingen voortvloeiend uit de in artikel 19, tweede lid, van de Kaderwet bedoelde voorzieningen;

 • b. de regelmatig door het zbo gehouden klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken;

 • c. de kernprestatie-indicatoren zoals bedoeld in artikel 15.

§ 6. Opdracht tot en inkadering van taken en activiteiten

Artikel 17. Instemmingstoets minister

 • 1 Bij het toetsen van voorstellen tot taakopdrachten van een ander bestuursorgaan en voornemens van het zbo tot het verrichten van markt- en nevenactiviteiten als bedoeld in artikel 18 van de Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, besteedt de minister in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten:

  • a. de taken en markt- en nevenactiviteiten zijn verenigbaar met de reeds aan het zbo opgedragen taken en niet in strijd met overige wet- en regelgeving of rijksbeleid;

  • b. er is voorzien in een kostendekkende financiering van de taken en markt- en nevenactiviteiten door de opdrachtgever of gebruikers.

 • 2 Met het oog op de in het eerste lid bedoelde toetsing legt het zbo aan de minister een uitwerking en onderbouwing voor van het voorstel voor een nieuwe taak of voornemen tot een nieuwe marktactiviteit.

 • 3 Voor zover het markactiviteiten betreft die niet voortvloeien uit een verzoek van een andere voorgenomen opdrachtgever onderzoekt de minister, in overleg met het zbo, de markteffecten met het oog op het voorkomen van verstoringen van marktverhoudingen.

 • 4 Voor zover het markactiviteiten betreft die voortvloeien uit een verzoek van een andere voorgenomen opdrachtgever dan de minister onderzoekt die opdrachtgever, in overleg met de minister en met het zbo, de markteffecten met het oog op het voorkomen van verstoringen van marktverhoudingen.

 • 5 De minister toetst tevens of het systeem van doorberekening van kosten van markt- en nevenactiviteiten aan afnemers voldoet aan de eisen van het Besluit markt en overheid.

 • 6 De minister integreert zijn beslissing over instemming met voorstellen en voornemens zoals bedoeld in het eerste en tweede lid in zijn beslissing over goedkeuring van de begroting, tarieven en financieel meerjarenbeleidsplan, indien die hem zijn voorgelegd in het voorstel voor de begroting, tarieven incl. het meerjarenbeleidsplan. In andere gevallen wordt een afzonderlijke instemmingsprocedure doorlopen.

§ 7. Overige onderwerpen

Artikel 18. Evaluatie conform artikel 39 van de Kaderwet

 • 1 De minister voert de evaluatie zoals bedoeld in artikel 39 van de Kaderwet uit conform de op het moment van evaluatie geldende evaluatierichtlijnen van de minister van Financiën.

 • 2 De minister stelt het zbo in kennis van het verslag alvorens de minister het verslag aan de Staten-Generaal zendt, met het verzoek hierop te reageren binnen de bij het verzoek door de minister gestelde termijn.

 • 3 De minister reageert op de visie van het zbo ten aanzien van het verslag en geeft daarbij in ieder geval aan in hoeverre de visie van het zbo is betrokken bij de finale besluitvorming.

Artikel 19. Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

Naar boven