Regeling erkenning exportdienstverlening

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/229847, houdende vaststelling van regels met betrekking tot exportdienstverlening (Regeling erkenning exportdienstverlening)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 66a, tweede lid, 66b, eerste en derde lid, 66c, derde lid, en 66d, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Hoofdstuk 2. Eisen

Artikel 3. Eisen aanvrager erkenning

 • 1 De aanvrager of de onderneming van de aanvrager van een erkenning is ingeschreven in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007. Uit de inschrijving blijkt dat de aanvrager een onderneming is die in opdracht van derden bedrijfsmatig exportdiensten voor voertuigen verleend.

 • 2 De aanvrager van de erkenning beschikt over een goed afsluitbare voorziening waarin de op de erkenning betrekking hebbende bescheiden en documenten kunnen worden opgeborgen.

 • 3 De aanvrager van de erkenning beschikt over een van de stempels van de in de bijlage bij deze regeling vastgestelde modellen.

Artikel 4. Vestigingen waarvoor de erkenning geldt

In de erkenning worden de vestigingen vermeld waarop de erkenning betrekking heeft. De uitoefening van de erkenning heeft slechts plaats vanaf de locatie die door het erkende bedrijf als bedrijfsadres is opgegeven en welke op het uittreksel uit het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, als zodanig is vermeld.

Hoofdstuk 3. Voorschriften erkenning algemeen

Artikel 5. Algemene voorschriften

 • 1 Het erkende bedrijf neemt het bij en krachtens de wet bepaalde omtrent de erkenning in acht.

 • 2 Het erkende bedrijf draagt er zorg voor dat bij voortduring wordt voldaan aan de eisen en voorschriften die gelden voor de erkenning.

 • 3 Het erkende bedrijf is verplicht wijzigingen in de bedrijfsactiviteit alsmede wijzigingen in de bedrijfsgegevens, voor zover deze van belang kunnen zijn voor de erkenning, onverwijld schriftelijk te melden aan de Dienst Wegverkeer.

 • 4 Het personeel van het erkende bedrijf is voor zover dit nodig is in het kader van zijn functie, op de hoogte van de regels die gelden voor de erkenning.

 • 5 Het erkende bedrijf heeft een afschrift van de beschikking waaruit blijkt dat de erkenning is verleend aanwezig. Het erkende bedrijf geeft de beschikking op verzoek ter inzage aan klanten.

 • 6 Vanaf de buitenkant van het bedrijf is op een door de Dienst Wegverkeer vastgestelde en in de Staatscourant bekendgemaakte wijze zichtbaar dat de erkenning is verleend.

 • 7 Het erkende bedrijf bewaart de gele doorslagen van de exportformulieren, de kopieën van de legitimatiebewijzen en processen-verbaal van aangifte van diefstal van de kentekenplaten van de voor export afgemelde voertuigen, alsmede overige in het kader van de erkenning aan het erkende bedrijf verstrekte documenten en bescheiden in de in artikel 3, tweede lid, bedoelde voorziening.

 • 8 Het erkende bedrijf voert ter zake van de voor export afgemelde voertuigen een overzichtelijke en bijgewerkte administratie aan de hand van de datum waarop het voertuig voor export is afgemeld.

 • 9 Het bedrijf maakt gebruik van in het kader van de erkenning door de Dienst Wegverkeer goedgekeurde datacommunicatieapparatuur en laat de communicatie plaatsvinden in een door deze dienst geaccepteerd netwerk. Bij dit gebruik neemt het bedrijf de door de Dienst Wegverkeer gegeven aanwijzingen in acht.

Artikel 6. Codes en formulieren

 • 1 De Dienst Wegverkeer verstrekt in het kader van de erkenning codes aan het erkende bedrijf. Het erkende bedrijf draagt er zorg voor dat de codes niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

 • 2 Het erkende bedrijf ziet er op toe dat de exportformulieren en stempels niet door anderen dan het bevoegde personeel van het erkende bedrijf worden gebruikt en neemt ook overigens de noodzakelijke zorgvuldigheid ten aanzien van het beheer van documenten en codes in acht.

Artikel 7. Toezicht en sancties

 • 1 Het toezicht op het erkende bedrijf bestaat uit het uitvoeren van periodieke controles door de daartoe bevoegde ambtenaren. Deze controles kunnen frequenter plaatsvinden indien het vermoeden bestaat dat het erkende bedrijf de in het kader van de erkenning geldende eisen en voorschriften niet nakomt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde ambtenaren worden desgevraagd behoorlijk in de gelegenheid gesteld te onderzoeken of het erkende bedrijf voldoet aan de gestelde eisen en voorschriften. Het erkende bedrijf geeft inzage in de met betrekking tot de erkenning te voeren administratie. Tevens toont het erkende bedrijf op verzoek van bedoelde ambtenaren de gele doorslagen van de exportformulieren en kopieën van legitimatiebewijzen alsmede de kopieën van processen-verbaal van gestolen kentekenplaten.

 • 3 Bij de intrekking, schorsing of wijziging van de erkenning kan een onderscheid gemaakt worden tussen de betrokken vestigingen.

Hoofdstuk 4. Overige voorschriften

Artikel 8. Voorschriften erkenning melding voorgoed buiten Nederland brengen

 • 1 Onverminderd hoofdstuk 3 zijn op de erkenning het tweede tot en met elfde lid van toepassing.

 • 2 De melding dat een voertuig voorgoed buiten Nederland wordt gebracht kan door het erkende bedrijf alleen worden gedaan namens een derde die het voertuig exporteert.

 • 3 Ten behoeve van het versneld melden dat voertuigen voorgoed buiten Nederland worden gebracht, verstrekt de Dienst Wegverkeer aan het erkende bedrijf blanco verklaringen welke bij de melding door het erkende bedrijf worden gebruikt.

 • 4 Alvorens over te gaan tot de melding vult het erkende bedrijf een in het derde lid bedoelde verklaring in dan wel laat deze invullen door degene die het voertuig buiten Nederland brengt.

 • 5 Het erkende bedrijf maakt, indien een voertuig in Nederland wordt overgedragen aan een in het buitenland woonachtige of gevestigde persoon, een kopie van het legitimatiebewijs van degene aan wie het voertuig wordt overgedragen.

 • 6 Na de melding meldt de Dienst Wegverkeer een transactiecode en, indien daarom is verzocht, een uitvoerkenteken terug. De transactiecode en het uitvoerkenteken worden door het bedrijf op de verklaring vermeld. Door vermelding van het uitvoerkenteken op de verklaring krijgt de verklaring mede de functie van uitvoerkentekenbewijs.

 • 7 Na de melding bestempelt het erkende bedrijf het deel 1B, het bedrijfsvoorraad deel I B, dan wel het bedrijfsvoorraad deel II van het kentekenbewijs met behulp van een stempel van een in de bijlage bij deze regeling vastgesteld model en vermeldt het bedrijfsnummer.

 • 8 Het erkende bedrijf geeft het kentekenbewijs tezamen met het hiertoe bestemde witte deel en de groene doorslag van de verklaring aan de persoon die het voertuig naar het buitenland brengt. Het erkende bedrijf geeft de instructie dat de groene doorslag door de persoon, die het voertuig naar het buitenland brengt, moet worden overhandigd aan de laatst geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig.

 • 9 Het erkende bedrijf brengt bij de persoon die het voertuig naar het buitenland brengt onder de aandacht dat er, indien er een uitvoerkentekenbewijs is afgegeven, een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid als bedoeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen dient te zijn afgesloten alvorens met het voertuig met het uitvoerkentekenbewijs van de weg gebruik wordt gemaakt.

 • 10 Het erkende bedrijf bewaart de in het vijfde lid bedoelde kopie van het legitimatiebewijs, alsmede de daartoe bestemde gele doorslag van de uitvoerverklaring respectievelijk het uitvoerkentekenbewijs alsmede de kopie van het proces-verbaal van diefstal van de bij het voertuig behorende kentekenplaten, minimaal twee jaar in de in artikel 3, tweede lid, bedoelde voorziening en geeft dit op verzoek ter inzage aan de met het toezicht op de erkenning belaste ambtenaren. De documenten worden door het erkende bedrijf vernietigd wanneer ten minste twee en ten hoogste drie jaren zijn verstreken sinds de dag van de exportmelding.

 • 11 Het erkende bedrijf betaalt de verschuldigde tarieven in verband met de aangevraagde uitvoerkentekenbewijzen op een door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze.

Artikel 9. Vernietiging kentekenplaten

 • 1 Terstond na de melding dat een voertuig voorgoed buiten Nederland wordt gebracht, vernietigt het erkende bedrijf de voor dat voertuig ingenomen kentekenplaten.

 • 2 Wanneer de kentekenplaten als gevolg van diefstal niet aanwezig zijn bij aanmelding van het voertuig voor export, is de erkenninghouder in het bezit van een kopie van het proces-verbaal waaruit blijkt dat de kentekenplaat, dan wel kentekenplaten, van het voertuig gestolen zijn.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

Bijlage

Model 1.1. Stempel als bedoeld in artikel 3, derde lid

Exportstempel met daarin een afdruk van de datum bestaande uit: een dagaanduiding van twee posities, een maandaanduiding van drie posities al dan niet gevolgd door een punt en een jaaraanduiding van vier posities, bijvoorbeeld 22 APR 2002.

Bijlage 251476.png

Model 1.2. Stempel als bedoeld in artikel 3, derde lid

Wanneer de datum niet is geïntegreerd in de exportstempel wordt een aparte datumstempel gebruikt. De afdruk van de datumstempel bestaat uit achtereenvolgens: een dagaanduiding van twee posities, een maandaanduiding van drie posities al dan niet gevolgd door een punt en een jaaraanduiding van vier posities, bijvoorbeeld 22 APR 2002.

Bijlage 251477.png
Bijlage 251478.png
Terug naar begin van de pagina