Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2013

[Regeling vervallen per 21-02-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 20-02-2014

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2012 nr. AV/AR/2012/16924, tot vaststelling van de beleidsregel in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2013)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 19, vierde lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-02-2014]

Bij de berekening van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs wordt voor alle overtredingen als uitgangspunt gehanteerd de normbedragen die zijn neergelegd in de ‘Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs’ die als bijlage bij deze beleidsregels is gevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 21-02-2014]

Indien sprake is van een overtreding van artikel 7a,eerste of tweede lid,of artikel 7b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs door een rechtspersoon kan tevens een bestuurlijke boete worden opgelegd aan hen die tot het arbeidskrachten ter beschikking stellen of inlenen opdracht hebben gegeven, als mede aan hen die feitelijk leiding hieraan hebben gegeven.

Artikel 3

[Vervallen per 21-02-2014]

Voor de overtreder als natuurlijk persoon wordt bij een overtreding van artikel 7a, tweede lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs als uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete gehanteerd: 0,5 maal het boetenormbedrag.

Artikel 4

[Vervallen per 21-02-2014]

Een overtreding van artikel 7a, eerste en tweede lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs wordt beboet per aangetroffen arbeidskracht die ter beschikking is gesteld door een niet-geregistreerde onderneming.

Artikel 5

[Vervallen per 21-02-2014]

 • 1 Een onderneming die in het Handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, is ingeschreven onder één van de volgende SBI codes:

  78201 Uitzendbureaus,

  78202 Uitleenbureaus,

  78203 Banenpools (werkgelegenheidsprojecten) of

  7830 Payrolling (personeelsbeheer)

  wordt geacht als onderneming die de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent geregistreerd te staan.

 • 2 Een onderneming die in het Handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, is ingeschreven onder een andere SBI code dan genoemd in het eerste lid en waarvan na 1 juli 2012 in het Handelsregister op de door de Kamer van Koophandel voorgeschreven wijze is opgenomen dat deze de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten mede uitoefent, wordt geacht als onderneming die de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent geregistreerd te staan.

 • 3 Indien een onderneming in het Handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, is ingeschreven onder een andere SBI code dan genoemd in het eerste lid, en waarvan niet op de wijze, bedoeld in het tweede lid, is opgenomen dat deze de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten mede uitoefent en dit wel doet, wordt de bestuurlijke boete bij de eerste overtreding met 50% gematigd.

Artikel 6

[Vervallen per 21-02-2014]

De totale bij een boetebeschikking op te leggen bestuurlijke boete bestaat, ingeval er sprake is van meer overtredingen, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

Artikel 7

[Vervallen per 21-02-2014]

Indien de onderneming of de inlener kan aantonen dat hij zich redelijkerwijze in voldoende mate heeft ingespannen om een overtreding van artikel 7a, eerste of tweede lid, of artikel 7b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs te voorkomen dan kan de bestuurlijke boete met 50% worden gematigd.

Artikel 8

[Vervallen per 21-02-2014]

 • 1 Bij de vaststelling of sprake is van herhaling van dezelfde of soortgelijke overtredingen wordt bij zelfstandig opererende nevenvestigingen van rechtspersonen gehandeld alsof deze afzonderlijke ondernemingen zijn.

 • 2 Indien rechtspersonen langer dan zes aaneengesloten maanden op dezelfde bouwlocatie werkzaamheden verrichten, wordt die bouwlocatie beschouwd als nevenvestiging als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 10

[Vervallen per 21-02-2014]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 11

[Vervallen per 21-02-2014]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2013.

Deze beleidsregel zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 november 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher.

Bijlage bij artikel 1 van de Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediaires 2013

[Vervallen per 21-02-2014]

Tarieflijst boetenormbedragen

Artikel

Lid

Overtreding

boetenormbedrag

7a

1

verbod ter beschikking stellen arbeidskrachten

zonder registratie handelsregister

€ 12.000

 

2

verbod inlenen arbeidskrachten van onderneming/

rechtspersoon zonder registratie Handelsregister

€ 12.000

7b

 

voorschriften en verboden in AMvB o.g.v. art. 4 (Besluit arbeidsbemiddeling o.g.v. art. 4 Waadi)

€ 1.500

Terug naar begin van de pagina