Warenwetbesluit vruchtensappen 2012

Geldend van 19-02-2016 t/m heden

Besluit van 19 oktober 2012, houdende regels ter uitvoering van Richtlijn 2001/112/EG (Warenwetbesluit vruchtensappen 2012)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 augustus 2012, VGP 3128151, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op Richtlijn 2001/112/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortelijke producten (PbEG 2002, L 10), en op de artikelen 8, eerste lid, onder a en c, 13, onder a, 14 en 32b, eerste lid, van de Warenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 september 2012, No. W13.12.0356/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 oktober 2012, VGP 3135341, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Het is verboden vruchtensap, vruchtensap uit concentraat, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, te bereiden of te behandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften.

  • 2 Het is verboden vruchtensap, vruchtensap uit concentraat, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot hun aanduiding.

  • 3 Het is verboden vruchtensap, vruchtensap uit concentraat, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, te verhandelen anders dan met inachtneming van bij dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot het bezigen van vermeldingen inzake de aard, samenstelling, hoedanigheid of eigenschappen van de waar.

Artikel 3

Het bereiden en behandelen van vruchtensap, vruchtensap uit concentraat, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, geschiedt met inachtneming van de bij Richtlijn 2001/112/EG gestelde voorschriften.

Artikel 4

Het verhandelen van vruchtensap, vruchtensap uit concentraat, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, geschiedt met inachtneming van de bij Richtlijn 2001/112/EG gestelde voorschriften inzake hun aanduiding.

Artikel 5

Het verhandelen van vruchtensap, vruchtensap uit concentraat, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, geschiedt met inachtneming van de bij Richtlijn 2001/112/EG gestelde voorschriften inzake het bezigen van vermeldingen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 oktober 2012

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de eerste november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina