Regeling uitbrengen bod aanwijzingsprocedure bemiddelingsdienst

Geldend van 01-10-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 26 oktober 2012, nr. WJZ/12327942, houdende regels omtrent de procedure tot aanwijzing van de verzorger van de bemiddelingsdienst als bedoeld in artikel 2.3a van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Regeling uitbrengen bod aanwijzingsprocedure bemiddelingsdienst)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 9.3, zesde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 1a

Aanvullend op de vergoeding per minuut dat via de bemiddelingsdienst een gesprek als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel k, van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt gevoerd, wordt aan de aanbieder die is aangewezen als verzorger van de bemiddelingsdienst na afloop van ieder kalenderjaar waarin de bemiddelingsdienst wordt verzorgd een van het gebruik onafhankelijk bedrag van € 725.000 per jaar vergoed.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitbrengen bod aanwijzingsprocedure bemiddelingsdienst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 oktober 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina