Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 oktober 2012, nr. IENM/BSK-2012/202154, houdende vaststelling van de Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 7 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

Besluit:

Artikel 1

Degene die de stortplaats drijft, verstrekt bij een verzoek als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen de volgende gegevens aan gedeputeerde staten:

  • a. de categorie van afvalstoffen of deel van deze categorie en de bijbehorende euralcodes waarvoor geen andere wijze van afvalbeheer mogelijk is dan storten;

  • b. een omschrijving van aard en samenstelling van de afvalstoffen;

  • c. informatie over de oorsprong van de afvalstoffen en het proces waarbij de afvalstoffen zijn ontstaan;

  • d. de hoeveelheid van de te storten afvalstoffen;

  • e. de ontdoener van de afvalstoffen;

  • f. de periode waarvoor de verklaring wordt aangevraagd;

  • g. de reden dat de afvalstoffen niet op andere wijze te beheren zijn dan door storten;

  • h. een overzicht van de initiatieven die zijn ondernomen om de betreffende afvalstoffen op andere wijze te beheren;

  • i. stukken van bedrijven waarvan mag worden aangenomen dat zij de betreffende afvalstoffen kunnen verwerken, waarin zij verklaren dat zij de betreffende afvalstoffen niet gedurende de periode waarvoor de verklaring wordt aangevraagd kunnen accepteren en de reden van deze weigering. Indien er meer dan één aanbieder is van één bepaalde verwerkingstechniek, is het voldoende bewijsstukken te leveren dat tenminste twee van deze aanbieders, niet behorend tot hetzelfde bedrijf, de afvalstof niet kunnen verwerken.

Artikel 2

Degene die de stortplaats drijft en, met toepassing van de artikelen 5 of 6 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, afvalstoffen heeft gestort, doet daarvan aan het eind van het kalenderkwartaal opgave aan de Minister van Infrastructuur en Milieu onder vermelding van de hoeveelheid afvalstoffen in dat kwartaal per categorie van afvalstoffen genoemd in artikel 1, eerste lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina